Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával, a felsőoktatási
tankönyv- és szakkönyvkiadási program keretében

 

A MAGYAR KÉZIRATOS ÉNEKESKÖNYVEK ÉS VERSGYŰJTEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIÁJA (1542–1840)

Stoll, Béla


Tartalom

I.
1. BEVEZETÉSEK
Bevezetés az első kiadáshoz
Bevezetés a második, harmadik és negyedik kiadáshoz
2. A bibliográfiából kimaradt tételek jegyzéke
A) A bibliográfia időkörén kívül eső, 1840 utáni kéziratok
B) egyes verskéziratok, XVIII–XIX. század
C) Egyugyanazon szerző verseit tartalmazó XVIII–XIX.századi kéziratok
D) Fiktív kéziratok
E) Csak XVII–XVIII. századi utalásokból ismert kéziratok
F) Futólagos utalásból vagy könyvtári katalógusból ismert kéziratok
G) Verseket nem tartalmazó kéziratok
H) Egyéb okokból kihagyott darabok
II. KÖNYVÉSZET
3. Magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)
4. Pótlások
III. FÜGGELÉK
5. XVI–XVII. századi egy-két leveles verskéziratok
Magyarország
Románia
Szlovákia
Egyéb külföld
Ismeretlen helyen
IV. MUTATÓK
6. A lelőhelyek mutatója
Magyarország
Románia
Szlovákia
Egyéb külföld
Ismeretlen helyen
7. Címjegyzék
8. Rövidítésjegyzék
9. Kezdősormutató
10. Verscímmutató

BEVEZETÉSEK

Bevezetés az első kiadáshoz

A kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények a XVI–XIX. századi magyar költészet elsőrendű fontosságú forrásai. De anyaguknak az irodalomtörténet körén messze túlmenő (néprajzi, történeti, művelődés- és zenetörténeti) jelentősége is régóta közismert. Már a múlt században, különösen Thaly közlései óta, a kutatás egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a XVII. századi kéziratos források felé, s a század végén megtörtént első bibliográfiai számbavételük is. Kiderült azonban, hogy még a XVII. századi költészet kutatója sem nélkülözheti későbbi korok kéziratait, s amellett e kéziratoknak önmagukban is megvan a jelentőségük. Ennek figyelembevételével készítette el Szabó T. Attila a XVI–XIX. század énekeskönyveinek és verses kéziratainak a könyvészetét 1934-ben. Az utóbbi években az érdeklődés még jobban megnőtt a kéziratos források iránt, s tervszerű kutatómunka következtében nagy mennyiségű ismeretlen énekeskönyv került elő. Az anyag nagymérvű megnövekedése és a kutatómunka egyre fokozódó igénye tette szükségessé a jelen bibliográfia közzétételét.

Összeállításunk alapja Szabó T. Attila könyvészete és az ehhez közölt pótlások voltak.[1] Követtük Szabó T. Attilát mindenekelőtt az időkör meghatározásában: a középkori és a XVI. század eleji, verseket is tartalmazó kódexeket nem vettük figyelembe és a felső időhatárt az 1830-as években szabtuk meg. Ennek az időhatárnak – Erdélyi János népköltési gyűjtése megindulásának – helyességét Szabó T. Attila kitűnő indokolása után a kutatás csak megerősítette. Másrészt már az anyag futólagos számbavételénél kiderült, hogy nem érdemes valamennyi, e könyvészetekben szereplő verskéziratot válogatás nélkül ismertetni. A legfontosabb megszorítás az, hogy bibliográfiánk csak a kötetes (énekes-, dalos- és verseskönyveknek, kódexeknek, graduáloknak, gyűjteményeknek nevezett) kéziratok könyvészetét adja és az egyes verskéziratokat (egy-kétleveles verskéziratokat, nyomtatványok vagy más tartalmú kéziratok kötéstábláira és előzékleveleire beírt énekeket) nem veszi figyelembe. Mivel azonban a XVII. századi ilynemű kéziratok irodalomtörténeti fontossága kétségtelen, ezeket a könyvészeti rész után függelékként felsoroljuk. Ennek az anyagnak nagy mennyisége már önmagában is indokolja, miért kellett a későbbi korok „egyes” verskéziratait (melyek mennyisége a XVII. századi anyagénak sokszorosára duzzad) kihagyni. De tartalmi szempontból is jóval érdektelenebbek, többségük a leírás időpontja körül keletkezett alkalmi vers.

A másik megszorítás, amely igen sok, az előzményekben szereplő tétel kirostálását eredményezte, az, hogy kihagytuk azokat a XVIII–XIX. századi kéziratokat, melyek teljes egészükben egy szerző verseit tartalmazzák. Elvileg következetesebb lett volna – amint erre a lektorok (Kiss József, Klaniczay Tibor) jelentéseikben rámutattak – a határt vagy a felvilágosodás kezdeténél megvonni, vagy a XVII. századi szerzői kéziratokat is kihagyni. Gyakorlati okok azonban amellett szóltak, hogy a XVII. századi anyagot részletesen ismertessük. E században még igen gyakori, hogy egy szerző versei mellett a kézirat sok más énekszöveget is tartalmaz (elsősorban a Bogáthi- és Thordai-psaltériumokra gondolunk), másrészt a kutatás igényei is szükségessé tették ezek regisztrálását.

Kimaradtak bibliográfiánkból azok a kéziratok is, amelyek gyakorlatilag nemlétezőknek tekinthetők. Thaly és Kemény József fiktív kéziratai mellett elsősorban a csak XVII–XVIII. századi utalásokból ismert kéziratokra (nagyrészt graduálokra) gondolunk, melyeket kutató nem látott. Sőt a jelenleg ismeretlen helyen levő énekkéziratok közül is csak azokkal foglalkozunk, melyeknek énekanyagáról bizonyos minimális tájékoztatást kaptunk a szakirodalomban. Nagyon sok olyan énekkéziratról történik ui. említés, melyekről mindössze annyit tudunk, hogy ennek vagy annak az éneknek a szövegét megőrizte. Olyan versekről van szó, melyeknek számos változata maradt fenn ismert kéziratokban, gyakorlatilag tehát teljesen érdektelen, hogy még egy ismeretlen változata is van. Ezekről a kéziratokról azt sem tudjuk, hogy egyáltalán bibliográfiánkba valók-e. Ebbe a csoportba soroljuk azokat a kéziratokat is, melyekről csak a könyvtárak egykori katalógusaiból szerezhetünk tudomást, magukat a kéziratokat kutató nem látta.

Végül még egy nagyobb kéziratcsoport maradt ki bibliográfiánkból: a verses anyagot nem tartalmazó „énekeskönyvek”: passiók, prózai zsoltárfordítások stb. Ide tartozik néhány olyan kottás kézirat, melyekről Szabó T. Attila azt hitte, hogy verses adalékokat is tartalmaznak, de mint kiderült, tévesen.

Az énekkéziratok sokféleségéből, rendkívül változatos megjelenési formáiból következik, hogy akad néhány határeset, melyeknél nem lehet a fentiekhez hasonló egyértelműséggel meghatározni, hogy bibliográfiánkba tartoznak-e vagy sem. Ezt csak a gyakorlati szükségesség esetenkénti mérlegelésével dönthetjük el.

Bonyolult a helyzet az egy verset tartalmazó kéziratok esetében. A szoros értelemben vett könyvészeti szempontot követve, azok az egy verset tartalmazó kéziratok, melyek kötetnek tekinthetők (tehát legalább fél ívnyi összefűzött levelekből állnak), a részletesen leírt anyagba kerültek. (Ilyen például a 19. számú.)A következetlenség abban van, hogy ha történetesen ugyanaz a XVII. századi vers egy nyomtatvány kötéstábláján található, akkor már a Függelékbenszerepel. Másrészt a XVIII. századi, csak egy verset tartalmazó kisebb füzeteket nagy mennyiségük és érdektelenségük miatt általában mellőztük. Ugyancsak az egy verset tartalmazó kéziratok problémájával kapcsolatos azoknak a kéziratos köteteknek az esete, melyek prózai szövegeket, s azon belül egy vagy néhány verses szöveget tartalmaznak. Ezeket a részletesen leírt kéziratok közé soroltuk, abból a meggondolásból, hogy a prózai szövegkörnyezet szerves összefüggésben van a verssel, ismerete igen fontos a vers szövegének megértéséhez, tehát az egész kézirat homogén egységként fogható fel. (Ilyenek például a 85., 94. és 97. sz. kéziratok.) Ezzel szemben a nyomtatványok üres lapjaira beírt versek a szó szoros értelmében vett vendégszövegek, mert a nyomtatvány tartalmával semmiféle kapcsolatban nem állanak. Előfordulhat persze az is, hogy kéziratos prózai kötetbe írtak be vendégszövegként (tehát a törzsszövegtől teljesen függetlenül) verset, az ilyen eset azonban általában ritkább.

Hasonló problémákat vetnek fel a kolligátumok is. Az eddigi bibliográfiák sok olyan gyűjteményt ismertettek önálló egyedként, melyek pusztán könyvtári vagy levéltári tevékenység folytán jöttek létre. Különböző kéziratok együttese ez, melyeket csak az kapcsol össze, hogy ugyanazt a jelzetet kapták. Ezeket nem tekintettük egységnek, mert eltekintve attól, hogy egyes darabjaik különállóak, az ilyen gyűjtemények meg is szűnhetnek, amint a Magyar versek gyűjteményével(SZTA II, 198. sz.) történt. (Ezt szétszedték és egyes darabjainak más-más jelzetet adtak.) Más a helyzet azonban akkor, ha az eredetileg egymástól független kéziratokat egybe is kötötték. A korabeli kolligátumokat minden esetben egységként kezeltük, az újabb koriak közül csak azokat, melyek időben és jellegben rokon énekeskönyvek összekötése útján keletkeztek. Az elvileg következetes eljárás az lett volna, ha az újkori kolligátumok valamennyi tagját külön-külön írjuk le (a Teleki-énekeskönyv például ily módon öt különböző tételszám alatt szerepelne), viszont gyakorlati szempontból a szakirodalomban már többször tárgyalt egységszétbontása nem lett volna célszerű. Néhány olyan kolligátumot, melynek tagjai időben és jellegben nagyon távol állnak egymástól, nem egy tételben írtunk le, hanem az egyes tagokat külön-külön, mint például a Kolozsvári unitárius kolligátum esetében. (L. 362. sz.)

Más, tartalmi jellegű problémákat vetnek fel a tudományos érdeklődés következtében létrejött kéziratok. Már a XVII. század közepétől kezdve másoltak tudományos célból énekszövegeket, a XIX. század első felében az ilyen másolatok gyakoribbakká válnak. Ezeket általában csak akkor vettük figyelembe, ha elveszett énekkézirat rekonstruálását tették lehetővé. Nyomtatványok verseinek effajta másolatait kihagytuk, mint pl. Cornides Dániel kéziratát. Van azonban a tudományos érdeklődés eredményeként létrejött kéziratoknak egy általunk részletesen ismertetett típusa: az egyháztörténeti gyűjtemények, melyekben – prózai szövegek mellett – több fontos XVII. századi éneknek néha egyetlen fennmaradt másolata található. Ilyenek pl. a 234., 301., 544. és 620. sz. kéziratok. – Ugyancsak a tudományos érdeklődés eredményeinek tekinthetők a népköltési gyűjtések kéziratai is. Az 1840 előtti korból csak Erdélyi János Népdalok és mondák c. kiadványának kéziratos anyagát tekintettük ilyennek (MTAK Népk.), bár alaposabb kutatás korábbi kéziratok tartalmában is felfedezhet a népköltészet iránti tudatos, ha úgy tetszik, tudományos érdeklődést. (Pl. Szirmay Mindenféléjében,633. sz.) Másrészt a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság felhívására a népköltészet fogalmának tisztázatlansága következtében nemcsak nép között gyűjtött énekeket küldtek be, hanem mindenféle verseket, köztük XVIII. századi vagy későbbi kéziratos énekeskönyveket és azok másolatait is. Ezeket – követve Szabó T. Attila eljárását – részletesen ismertettük, bár egy-két esetben nehéz volt eldönteni, hogy az illető kézirat a felhívás eredményeként létrejött „gyűjtés”, vagy a szokásos módon keletkezett énekeskönyv-e. (L. pl. a 820., 850. és a 612., 680. sz. tételeket.)

A fentiekben körülhatárolt anyagot az eddigi bibliográfiáktól eltérően csoportosítottuk. Nem követtük sem Szabó T. Attila eljárását, aki az anyagot két nagy csoportra, az egyházi és a világi énekeskönyvek csoportjára osztotta, s azokon belül betűrendben sorolta fel a kéziratokat, sem pedig Klaniczay Tibor módszerét, aki gyűjtemények szerint ismertette az általa felfedezett új énekeskönyveket. Szabó T. Attila rendszerének az az előnye, hogy a kéziratokat gyorsan meg lehet címük alapján találni, hátránya viszont az, hogy igen nehéz egy bizonyos korszak énekeskönyveit megkeresni. Éppen ezért bibliográfiánkban az egyes énekeskönyveket időrendben írjuk le, bár tisztában vagyunk azzal, hogy ez a sorrend sok esetben problematikus, mert a kéziratok elég nagy hányadánál a kormegállapítás csak hozzávetőleges lehet. Az évszám nélküli kéziratokat a legtöbb esetben csak fél század pontossággal kelteztük, a néha meglevő évszám is sok esetben csak a leírás körülbelüli időpontját, terminus antequemjét vagypostquemjét jelenti, némely kézirat leírása pedig több éven, esetleg évtizeden át tartott.

A későbbi kutatás minden bizonnyal számos időmeghatározásunkat módosítani fogja. Mégis reméljük, hogy az időrendi csoportosításban közreadott anyag e bibliográfiát használhatóbbá teszi: a kutatónak többször van arra szüksége, hogy egy bizonyos korszak anyagát áttekinthesse. Másrészt az ilyen csoportosítás elvi tanulságok levonásának lehetőségét is ígéri, így pl. már futólagos áttekintésre szembeötlő a XVIII. század első felének szegénysége, vagy az 1760-as évek második felében a kéziratok számának ugrásszerű növekedése. – Azt az igényt, hogy a kéziratokat címük szerint is gyorsan meg lehessen találni, azzal igyekeztünk kielégíteni, hogy a betűrendes címjegyzékben a kéziratok legfontosabb adatait (korukat és jelzetüket) megadtuk. Az egyes tételek sorrendjét tehát az időrend szabta meg. A több éven át másolt kéziratoknál a sorrend szempontjából csak az első év számít (különben is az esetek többségében a kézirat törzsanyagát kitevő, terjedelmesebb részt az első évben másolták), a csak fél évszázadnyi pontossággal meghatározható kéziratokat az egyes fél évszázadok végén, az évtizednyi pontossággal meghatározhatókat az évtizedek végén soroltuk fel. Az évszám utáni k. jelentése: körül. Az egyes éveken belül a felsorolás rendje a betűrend.

A leírás a kézirat legfontosabb adataival: nevével, terjedelmével és lelőhelyével kezdődik. A korábbi bibliográfiák kézirat-elnevezéseit lehetőleg megtartottuk, általában csak akkor adtunk új nevet néhány kéziratnak, ha ezzel az azonos nevűek számát csökkenthettük. (A betűrendes címjegyzékben a korábbi elnevezés is megtalálható.) Az új, eddig még nem ismertetett kéziratokat összeírójuk, összeírási helyük, lelőhelyük, esetleg tartalmuk után neveztük el, de elég nagy azoknak a kéziratoknak a száma is, melyek – ilyen adatok hiányában – „Énekeskönyv”, „Gyűjtemény” vagy hasonló nevet kaptak. A terjedelmet két adattal jellemeztük: a levelek számával és a kézirat nagyságának (magasságának) meghatározásával. Az utóbbit lehetőleg egész számú (felfelé vagy lefelé kerekített) centiméterben adtuk meg, mert a rét-nagyság általánosan elterjedt megadása eléggé pontatlan: egy „8-rét” kézirat néha nagyobb, mint egy „4-rét”. Sok esetben azonban kénytelenek voltunk beérni a rét-nagyság megadásával. Az első bekezdés harmadik adata a lelőhely. Ismeretlen lelőhelyűnek jeleztünk minden olyan kéziratot, melyet – a szakirodalom szerint – 1946 után kutató nem látott. Amennyiben a vidéken vagy külföldön levő kéziratnak Budapesten mikrofilmje van, ennek jelzetét is megadtuk, bár egyes tökéletlen mikrofilmek az eredeti kéziratok tanulmányozását nem pótolhatják.

A leírás következő részében a kézirat tartalmát ismertetjük. Nagyobb terjedelmű kézirat esetében arra törekedtünk, hogy a tartalmat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért részekre osszuk, az egyes részek ismertetése külön bekezdésben történt meg. A bekezdések elején mindig lapszámra utalunk, levélszámozás esetén a levelek rektóját és verzóját a-val, illetőleg b-vel jelölve. Ebből mindjárt az is kiderül, hogy a kézirat lap- vagy levélszámozású-e. Ha többféle számozás is végigfut a kéziraton, akkor mindig a legteljesebb (legtöbbször könyvtári) levél-, ill. lapszámozást vettük figyelembe. A tartalmi ismertetés során közöltük az olyan szövegrészeket, melyekből az összeíró személye, az összeírás helye és ideje megállapítható, vagy amelyek más okból jellemzőek. E közlések – beleértve a kéziratok, az énekcsoportok, ill. az egyes énekek alkalmilag közölt címeit is – betűhívek és idézőjelben vannak. Az énektartalmat minél több ének kezdősorának, néha címének felsorolásával jellemeztük. Itt elkerülhetetlen volt bizonyos egyenetlenség és önkényesség. Eleve le kellett mondanunk arról, hogy valamennyi éneket megemlítsük, mert ez a bibliográfiát a használhatatlanságig megnövelte volna. Azoknál a homogén tartalmú énekeskönyveknél, melyeknek anyaga amúgy is jól ismert (ilyen pl. a Vásárhelyi-dk.), megelégedtünk a sommás jellemzéssel (ily módon jelentős énekek említetlenül maradtak), későbbi, ismeretlen anyagú énekeskönyvek esetében viszont több jelentéktelenebb, de valamilyen oknál fogva jellemző éneket felsoroltunk. Másvalaki természetesen más darabokat tarthat jellemzőnek, arra azonban elvszerűen törekedtünk, hogy a kései énekeskönyvek XVII. századból származó valamennyi darabját megemlítsük. Ügyeltünk arra is, hogy a népköltészet szempontjából érdekesnek látszó szövegekre is felhívjuk a figyelmet. – Itt, a tartalmi leíró részben utaltunk az illető kézirat egyes énekeinek esetleges modern kiadásaira is.

A tartalmi leírás után következő – petittel szedett – rész az énekeskönyvre vonatkozó esetleges egyéb megjegyzéseket és irodalmat tartalmazza. Minden esetben utaltunk az eddigi bibliográfiákra; az alapul vett (e Bevezetés elején felsorolt) négy könyvészeten kívül a következőkre: Erdélyi Pál: Énekeskönyveink a XVI. és XVII. században. MKsz 1899. és Klny. (Erd. rövidítéssel); Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája különös tekintettel azok énektartalmára. Mezőtúr, 1912. (Thúry); Otrokocsi Nagy Gábor: Debreceni református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Debrecen, 1942. (Otrokocsi Nagy) és Bartha Dénes: A XVIII. század magyar dallamai. Bp., 1943. (Bartha). Ezeken kívül csak azokra a művekre hivatkoztunk, melyek az illető kéziratról érdemben mondanak valamit. Nem idéztük azokat a helyeket, ahol a kéziratot éppen csak megemlítik, vagy ahol egy nagyobb irodalomtörténeti koncepció keretén belül szólnak tartalmáról. (Ilyen pl. Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig c. műve.) Mellőztük a néhány nyomtatásban vagy egyéb sokszorosító eljárással kiadott könyvtári katalógust is. (Budapest, EK; OSZK; gyulafehérvári Batthyány-kvtár stb.)

Bibliográfiánk – nem számítva a Függelékben felsorolt egyleveles kéziratokat – 883 tételben 927 kéziratot ír le. Ezek közül a korábbi bibliográfiákban 482 szerepel. Az új anyag mennyisége tehát igen nagy, és az eddig bibliográfiában még nem szereplő énekeskönyvek között szép számmal vannak minőségileg is kiemelkedőek. E minőségi gyarapodást csak néhány kézirat ötletszerű megemlítésével jellemezzük: már a legkorábbi, XVI. századi kéziratok között is három új tétel van, köztük az egészen kiemelkedő Fanchali Jób-kódex (4. sz.) és az eddig jóformán ismeretlen Lenartich János-toldalék (2. sz.); a XVII. század anyagából – sok más egyéb mellett – új tétel a Tholnay Ferenc-ék. (29. sz.), a Bölöni-kódex (30. sz.) vagy a Thököly-kódex (95. sz.). De a későbbi korok új anyagában is sok érdekesség akad, mint pl. a XVIII. századi, gazdag szerelmi énekanyagot tartalmazó Kelecsényi-ék. (184. sz.) vagy a XIX. századi, nemrég felbukkant Wén József-ék. (610. sz.), kuruckori énekkel és népballada-feljegyzéssel. Az új anyag jelentős része az elmúlt években került elő, s ez a tény azt mutatja, hogy e bibliográfia távolról sem tekinthető lezártnak. Nem beszélve arról, hogy a nagyobb könyvtárak, a növedéknaplók adatai szerint, évente átlag 4–5 kéziratos énekeskönyvvel gyarapodnak, a kisebb gyűjtemények (múzeumok, iskolák), melyek rendszeres átvizsgálására nem is gondolhattunk, szintén rejthetnek magukban többé-kevésbé érdekes énekeskönyveket. A közelmúltban találták pl. a kiskunfélegyházi múzeumban a Keller Antal-énekeskönyvet (745. sz.) vagy a székelyudvarhelyi múzeumban a Barra- és Horváth György-énekeskönyveket (431. és 638. sz.). Valószínű tehát, hogy a jövőben is aránylag nagyobb mennyiségű énekeskönyv fog előkerülni. (Az Akadémiai Kiadó és Nyomda előzékenyen lehetővé tette, hogy néhány újabban előkerült kézirat leírását pótlólag beiktathassuk. Ezek az időrendnek megfelelő helyre kerültek a számozással.) Célszerű lenne, ha valamelyik akadémiai folyóirat, pl. a Magyar Könyvszemle teret adna ezek ismertetésére. Annak idején Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának pótlásai és kiegészítései is túlnyomó részben a Magyar Könyvszemlében jelentek meg, s ez nagyon megkönnyítette az újonnan előkerült anyag számontartását.

A bibliográfia új anyaga annak a széles körű gyűjtőmunkának egyik eredménye, melyet a Magyar Tudományos Akadémia a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának megjelenése érdekében szervezett meg. A nagyobb könyvtárak kézirattárainak átvizsgálására és a verseket tartalmazó kéziratok jelzeteinek kiírására lehetőleg az illető könyvtárban dolgozó belső munkaerők kaptak megbízást. Ezt a munkát az egyes könyvtárakban a következők végezték el: Országos Széchényi Könyvtár: Busa Margit; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára: Fülöp Géza;MagyarOrszágos Levéltár: munkaközösség, Windisch Éva vezetésével; Debrecen, ref. egyházkerületi Nagykönyvtár: Kiss Sándor; Gyöngyös, volt ferences könyvtár: Bán Imre; Győr, múzeumi és püspöki könyvtár: Jenei Ferenc; Sárospatak, ref. egyházkerületi Nagykönyvtár: Czegle Imre; Pápa, ref. egyházkerületi Nagykönyvtár: Pongrácz József; Vác, püspöki könyvtár és Kalocsa, érseki könyvtár: Holl Béla. Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia magyar vonatkozású könyvtárainak átvizsgálását Klaniczay Tibor vállalta. Az ily módon összegyűlt anyag ellenőrzését és kiegészítését, az egyes kéziratok leírását és elrendezését e kötet szerkesztője végezte el. – A felsoroltakon kívül többen nyújtottak segítséget e munkához. Vagy ismeretlen kéziratokra hívták fel a figyelmet (nevüket az illető kézirat jegyzetében említem meg), vagy egyes adatokat közöltek, mint Somogyi Sándor, Szauder József, Vargha Balázs és mások. Szívességükért itt is köszönetet mondunk.

 

Bevezetés a második, harmadik és negyedik kiadáshoz

Az 1. kiadás megjelenése, 1963 óta sok minden megváltozott a kéziratos énekeskönyvek körül. Számos, akkor már lappangó kötet előkerült (pl. 7 ., 21., 56., 89., 91., 99., 102., 721., 723., 734. sz. stb.), mások új jelzetet kaptak (különösen a MTAK Kézirattára jeleskedett a kéziratok átszámozásával), és igen sok versszöveget publikáltak különböző kiadásokban és periodikákban. Ezek a változások azt eredményezték, hogy a bibliográfia egyre jobban elavult.

Az új kiadás megjelenését a fentieken kívül az is indokolja, hogy igen sok új, eddig ismeretlen kéziratos énekeskönyv és versgyűjtemény került elő. Önmagáért beszél, hogy több mint 400 új tétellel gyarapodott a bibliográfia. Az új tételeket nem osztottuk be a régiek közé, s attól is óvakodtunk, hogy a régi tételszámokat megváltoztassuk, hiszen sok hivatkozás történik rájuk. Ezért a pótlásokat elölről kezdtük el megszámozni, és hogy azonnal látni lehessen, hogy melyek az új tételek, Klaniczay Tibor javaslatára 1001-gyel kezdtük a számozást.

Honnan került elő ennyi új énekeskönyv? Egy részük a régebbi gyűjtés hiányosságai miatt. Különösen az Országos Széchényi Könyvtár állományában van sok, annak idején feltáratlanul maradt anyag. Számos új kéziratos kötet előkerülését eredményezte az új könyvtári katalógusok megjelenése: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógussorozata, vagy a kolozsvári unitárius kollégium nemrég megjelent katalógusa. Különösen hasznos a Szelestei N. László szerkesztésében készülő sorozat: A Magyarországi Egyházi Könyvtárak Kézirat-katalógusai (eddig 12 kötet). A kritikai kiadások munkálatai során is sok új anyag került elő. A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának előkészítése során főleg Jankovics József és Varga Imre fedeztek fel új kéziratokat. Csokonai verseinek monumentális kiadása is az elsők között említendő. Szerkesztője, Szilágyi Ferenc, nem elégedett meg a bibliográfiában számbavett anyaggal, hanem maga nézte át a fontosabb gyűjteményeket, sok új felfedezést téve. A Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi sorozatának szerkesztői, a fáradhatatlan Kilián István és (ismét) Varga Imre szintén tártak fel értékes új anyagot. Újabban a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozata is megindult, amelynek a közköltészetet bemutató kötetei tarthatnak számot érdeklődésünkre. Szerkesztői nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a feltáró munkába: Küllős Imolának számos felvidéki kézirat megismerését köszönöm; Csörsz Rumen István az eddig teljesen feltáratlan szatmárnémeti megyei könyvtár anyagát dolgozta fel. Nagyon sokat segített munkámban, hogy az Akadémiai Könyvtár mikrofilmtárának volt vezetője, Tőkés László igyekezett minél több kézirat, különösen kéziratos énekeskönyv mikrofilmjét elkészíteni. Egész gyűjtemények (Esztergom, Sárospatak, Kecskemét stb.) kerültek filmezésre, és csak sajnálni lehet, hogy az utóbbi években, Tőkés nyugdíjazása után, ez a gyűjtőmunka erősen lelassult. Magam is megpróbáltam néhány gyűjteményt átnézni, és mindenütt a legnagyobb segítőkészséget tapasztaltam. Csak félve írom le azoknak a nevét, akiknek a legtöbbet köszönhetek (nehogy a többiek megsértődjenek): dr. Korompai Gáborné a debreceni Egyetemi Könyvtárban, Várhelyi Ilona ugyanott az Irodalmi Múzeumban, Viola Ernő Csurgón, Karsay Orsolya az Országos Széchényi Könyvtárban, Erdélyi Zsuzsanna a saját tulajdonában lévő gyűjteményben segítették munkámat. A harmadik, CD-adathordozón megjelent kiadás a második kiadás hibáit és sajtóhibáit javította, s felhasználta Csörsz Rumen István kiegészítéseit; a negyedik (jelen) kiadás a harmadikkal azonos.

Minden kritikát, kiegészítést, megjegyzést köszönettel fogad a szerző és a BALASSI KIADÓ (balassik@axelero.hu)[1] SZTA. – SZTA Pótlás. – Kl. I. – Kl. II.

 

A bibliográfiából kimaradt tételek jegyzéke

A következőkben azoknak a kéziratoknak a jegyzékét adjuk, melyek az alapul vett korábbi könyvészetekben (felsorolásukat lásd fentebb) szerepelnek, de bibliográfiánkba – a Bevezetőben ismertetett gyűjtési szempontok alapján – nem kerülnek be.

 

A) A bibliográfia időkörén kívül eső, 1840 utáni kéziratok

1. Akadémiai dalgyűjt. MTAK RUI 8r. 206/70. (1845) SZTA II, 5. sz.

2. Ács Józsefné ima- és énekeskönyve. (XIX. sz. közepe.) SZTA I, 8. sz.

3. Csíki kéziratos. (Mint az SZTA által idézett irodalom alapján megállapítható, Simon Jukundián XIX. század végi gyűjteménye.) SZTA I, 29. sz.

4. Dalfüzér. Prága, EK Kubelik-gyűjt. Kl. II, 19. sz.

5. Dicsőszentmártoni dalgyűjt. (1840-es évek.) SZTA II, 73. sz.

6. Énekes gyűjt. (Nem 1818 körül, hanem 1840 után írták össze.)MTAK RUI 8r. 43. SZTA II, 88. sz.

7. Péter András szombatos ék. (1865 körül) SZTA I, 140. sz.

8. Szalakuszi énekes kéziratok. (Mint Kodály közléséből [Ethn 1916, 222.] kitűnik, 1860 körül) SZTA I, 159. sz.

9. Szombatos énekeskönyv. (1840 utáni, mindössze egy énekkel.)Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1229. Kl. I, 44. sz. Mf: MTAK A 189/III.

 

B) egyes verskéziratok, XVIII–XIX. század

(az ilyenekből összeállított gyűjtemények is)

10. Acta Varia. Prága, EK Kubelik-gyűjt. č. 2. Kl. II, 20. sz.

11. Arany A. B. C. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0620. Kl. I, 84. sz.

12. Beniczky latin verseinek toldaléka. Pozsony, Irodalomtört. Int. Kl. II, 34. sz.

13. Bereczki-kézirat. SZTA II, 29. sz.

14. Bojti Gáspár krónikájának toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) Kl. I, 18. sz.

15. Búcsúztató versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kat. líc.) 431. Kl. I, 12. sz.

16. Budapesti toldalék. (Csak 1 ének.) SZTA I, 22. sz.

17. Bűnbánó ének kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 03055. Kl. I, 85. sz.

18. Cirill ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1422. Kl. I, 19. sz.

19. Collectio Variorum Carminum. Pozsony, ev. líc. V. Theol. 5721. Kl. II, 25. sz.

20. Üres!

21. Emlékkönyv a XVIII. század közepéből. Pozsony, ev. líc. 465. Kl. II, 28. sz.

22. Ének. Lőcse, ev. lt. V/B. 37. Kl. II, 61.

23. Ének az 1798. évi kolozsvári tűzvészről. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kat. líc.) 279. Kl. I, 18. sz.

24. Énekkézirat a XVIII. századból. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0674. Kl. I, 87. sz.

25. Evangélikus énekek. Pozsony, ev. líc. 162. fasc. Kl. II, 31. sz.

26. Finta József búcsúztatója. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. Kl. I, 88. sz.

27. Forgách Júlia kézirata. SZTA II, 99. sz.

28. Gyürky Ödön kézirata. SZTA Pótlás II, 21. sz.

29. Hálaadó öröm. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 339. Kl. I, 34. sz.

30. Halmágyi gyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0375. Kl. I, 89. sz.

31. Halotti versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1400. Kl. I, 21. sz.

32. Hódmezővásárhelyi kézirat. Ism. SZTA II, 112. sz. (Vö. 196. sz., jegyzet.)

33. Holmi. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 53. Kl. I, 11. sz.

34. Iskolai versek. Pozsony, ev. líc. 43. fasc. Kl. II, 29. sz.

35. „Jót kévánó ének” kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1359. SZTA II, 135. sz.

36. Kaprinay-gyűjt. 36:640. Budapest, EK. SZTA II, 138. sz.

37. Karasz Maris virágénekének kézirata. OSZK. (A bejegyzés a XVIII. század 2. feléből való!) SZTA II, 140. sz.

38. Károlyi kézirat. SZTA II, 145. sz.

39. Kornis kézirat. Kolozsvár, Akad. lt. SZTA Pótlás II, 28. sz.

40. Különbfélék. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0399. Kl. I, 94. sz.

41. Különböző versezetek gyűjt. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1310. Kl. I, 42. sz.

42. Különféle latin és magyar versek. OSZK Fol. Hung. 1213. SZTA II, 180. sz.

43. Lisznyai Pál nyomtatványának toldaléka. Székelyudvarhely, ref. koll. 3477. F. 26. I. sz. Kl. I, 82. sz.

44. Lugossy József gyűjteménye. Ism. SZTA II, 190. sz. (Vö. 196. sz., jegyzet.)

45. Mádéfalvánál elveszett székelyek keserves éneke. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 385. Kl. I, 56. sz. Mf: MTAK A 199/XI.

46. Magyar versek gyűjteménye. (Régebben OSZK Fol. Hung. 1210. – Az egyes verskéziratokból álló gyűjteményt szétszedték és darabonként dolgozták fel.) SZTA II, 198. sz.

47. Mese Beszéd. Pozsony, ev. líc. 131. fasc. Kl. II, 30. sz.

48. A mesterek énekének kézirata. Kolozsvár, EK Ms 1685. Mf: MTAK A 14/II. SZTA II, 12. sz.

49. Mikolai Hegedűs János nyomtatványainak toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) RMK 476. Kl. I, 29. sz.

50. Névtelen „Sion siralma”. MTAK RUI 4r. 252/10. SZTA I, 122. sz.

51. Országgyűlési gúnyvers kézirata. SZTA Pótlás II, 39. sz.

52. Pálfy János kézirata. (Rákóczi-nóta.) SZTA II, 240. sz.

53. Rarum Chaos. Pozsony, Mezőgazd. lt. Kl. II, 41. sz.

54. Rhédei-kézirat. MOL Rhédei-lt. SZTA II, 265. sz.

55. Rimaszombat pusztulását sirató ének kézirata. Székelyudvarhely, múzeum Y. 1371. Kl. I, 79. sz.

56. Szarvaskendi Sibrik-kézirat. MOL Sibrik-lt. SZTA II, 294. sz.

57. Székely Sándor kézirata. (Rákóczi-nóta.) OSZK Fol. Hung. 1390. 11a–b. SZTA II, 304. sz.

58. Szentkirályi István kézirata. Ism. SZTA II, 302. sz. (Vö. 196. sz., jegyzet.)

59. Tizennyolcadik századi üdvözlő versek. Kolozsvár, Akad. lt., ref. koll. lt. No. 26. Tom. V. Kl. I, 6. sz.

60. Torma kézirat. (Rákóczi-nóta.) OSZK Fol. Hung. 1390. 10a–b. SZTA II, 335. sz.

61. Tököli gyűjt. Sp. Kt. 1111/9. SZTA II, 340. sz.

62. Unitárius halotti énekek toldaléka. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. Kl. I, 103. sz.

63. Unitárius halotti énekek toldaléka. Uo. Kl. I, 104. sz.

64. Unitárius kézirat. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár, 18. Kl. I, 69. sz. Mf: MTAK A 296/II.

65. „Vallástévő ének” kézirata. Kolozsvár, EK Ms 3091. SZTA I, 186. sz.

66. Vegyes kéziratok. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.). Kl. I, 27. sz.

67. Vegyes kolligátum. Pozsony, ev. líc. Kl. II, 24. sz.

68. Vegyes tartalmú kéziratok gyűjt. Pozsony, ev. líc. 364. Kl. II, 23. sz.

69. Vers a barátságról. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1630. Kl. I, 45. sz.

70. Verses vitézi artikulusok. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 906. Kl. I, 47. sz.

71. Világi versek. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0640. Kl. I, 108. sz.

 

C) Egyugyanazon szerző verseit tartalmazó XVIII–XIX.századi kéziratok

72. Alkalmi versek. (Szigethi Mihály versei.) Székelyudvarhely, ref. koll. SZTA Pótlás II, 3–5. sz.

73. Amade-énekek kézirata. OSZK Quart. Lat. 1962. SZTA II, 9. sz.

74. Amade László verseinek kézirata. OSZK Fol. Hung. 1212. SZTA Pótlás II, 6. sz.

75. Amade verseskönyv. OSZK Quart. Hung. 141. SZTA II, 11. sz.

76. Amade-kódex. Alsókubin, Csaplovics Könyvtár c. 3/1. SZTA II, 10. sz.

77. Ányos Pál verseskönyve. MTAK RUI 4r. 38. SZTA II, 17. sz.

78. Aranyosrákosi Székely Sándor kéziratai. SZTA Pótlás II, 8. sz.

79. Baróti Szabó Dávid verseinek kéziratai. SZTA Pótlás II, 11. sz.

80. Berzsenyi István verseinek kézirata. OSZK Quart. Hung. 1977. SZTA II, 32. sz.

81. Bethlen Sámuel halotti énekének kézirata. (Nádudvari Péter szerzeménye.) Székelyudvarhely, múzeum Y. 1312. Kl. I, 80. sz.

82. Bossányi kézirat. (Palocsay versével.) SZTA II, 41. sz.

83. Cserei Mihály kézirata. SZTA II, 51. sz. Vö. Klaniczay, I. OK V. 351.

84. Cserei diáriuma. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 20. Kl. I, 72. sz. Mf: MTAK A 734/II.

85. Csokonai Vitéz Mihály kézirata. OSZK Quart. Hung. 512. SZTA II, 54. sz.

86. Ester asszony históriája. (Vásári László, 1780.) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 408. Kl. I, 15. sz.

87. Esztergári kódex. (Ányos Pál versei.) SZTA II, 81. sz.

88. Griszl Gábor versei. Pannonhalma, BK 55/4. SZTA Pótlás II, 19. sz.

89. Halotti Ének. (Benkő Józsefé.) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 442. Kl. I, 13. sz.

90. Hermányi Dienes József kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 239. Kl. I, 73. sz.

91. Hollósi Egyed verse. Pannonhalma. SZTA Pótlás II, 22. sz.

92. Jánó Sámuel Ovidius-fordítása. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1491. Kl. I, 22. sz.

93. Keresztesi József énekeinek gyűjt. Kolozsvár, EK Ms 2454. SZTA I, 80. sz.

94. Keresztúri Sámuel halotti strófái. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0436. Kl. I, 91. sz. Mf: MTAK A 738/I.

95. Keresztyén Paradicsom. (Dési József, 1777.) Székelyudvarhely, múzeum Y. 1382. Kl. I, 77. sz.

96. Koháry második könyve. Kl. II, 52. sz.

97. Koháry veres könyve. Kl. II, 51. sz.

98. Koháry verseskönyv. OSZK Quart. Hung. 981. SZTA II, 159. sz.

99. Koháry kézirat. Zólyomradvány, Koháry-lt. SZTA II, 158. sz. Uo. I, 77–9. Kl. II, 48–50. Koháry István verseinek kiadása, verseinek felsorolása: RMKT XVII/16, 51–372., 591–632.

100. Kovásznai Sándor verskéziratai. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 309. Kl. I, 74. sz. Mf: MTAK A 735/I.

101. Kozma Mihály versgyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0547. Kl. I, 92. sz. Mf: MTAK A 738/II.

102. Kreskay Imre: Magyar ódák. OSZK Quart. Hung. 202. SZTA II, 175. sz.

103. Különböző panaszok és kívánságok… (Névtelen szerző versei.) Székelyudvarhely, múzeum Y. 1377. SZTA Pótlás II, 32. sz.

104. Magyar Palingenius. (Elefánti Jaklin József.) Pozsony, ev. líc. 30. Kl. II, 22. sz.

105. Nagy Gergely kéziratai. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0554. Kl. I, 97. sz. Mf: MTAK A 349/III.

106. Nagy György [helyesen: Gergely] énekgyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0616. SZTA II, 212. sz. (Vö. I. OK V, 353.) Mf: MTAK A 349/II.

107. Nagy János kézirata. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár IX, 108. Kl. I, 62. sz.

108. Palocsay György kéziratai. Debrecen, Déri m. 1/c. SZTA II, 229. sz.

109. Pálóczi Horváth Ádám Magyar Áriona. MTAK RUI 8r. 48. és OSZK Oct. Hung. 587. SZTA II, 114–5. sz.

110. Pálóczi Horváth Ádám kézirata. SZTA Pótlás II, 23. sz.

111. Ráday Pál kéziratai. SZTA II, 259. sz.

112. Rhédei Ferenc kézirata. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 83. Kl. I, 68. sz.

113. Sombori László versgyűjt. OSZK Quart. Hung. 222. SZTA II, 287. sz.

114. Somogyi Kovács József versei. SZTA Pótlás II, 48. sz.

115. Szeles János kézirata. SZTA II, 300. sz.

116. Szigethi Mihály jegyzetei a költészetről. Székelyudvarhely, múzeum Y. 166. SZTA Pótlás II, 51. sz.

117. Tótfalusi Kis Miklós naptárainak toldaléka. (Cserei Mihály versei.) Kolozsvár, EK RMK. Kl. I, 54. sz.

118. Vanjer Jakab Paraszti majorja. (Mihálcz István ford.) Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár IX, 102. Kl. I, 63. sz.

119. Véghely Dezső kézirata (Amade László verseinek kéziratával azonos.) SZTA Pótlás II, 59. sz.

120. Verseghy Ferenc ék. OSZK Quart. Hung. 292. SZTA I, 189. sz.

121. Versek Bánfi Pál tiszteletére. (Névtelen szerző versei.) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 778. Kl. I, 46. sz.

122. Versus Epithalamici. (Koncz Gábor versei.) Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0555. Kl. I, 107. sz.

123. Zahorák Ferenc ajánlóversei. Nyitra, Püspöki Könyvtár 62. nro 148. Kl. II, 45. sz.

124. Zay Anna imádságos és zsoltároskönyve. (Másolata: OSZK Oct. Hung. 856.) SZTA I, 191. sz.

125. Zigán János versei. Prága, EK Kubelik-gyűjt. č. 108. Kl. II, 16. sz.

126. 1800 körüli kézirat. (Névtelen szerző versei.) Prága, EK Kubelik-gyűjt. Kl. II, 18. sz.

 

D) Fiktív kéziratok

127. Az állítólagos Losárdi-kéziratok énekei. Kl. I, 1. sz.

128. Barkóczy-kézirat. SZTA II, 24. sz. (Vö. Varga Imre, ItK 1936, 285.)

129. Csajághy János kézirata. SZTA II, 47. sz. (Vö. uo. 288.)

130. Esztergomi kézirat. SZTA II, 82. sz. (Vö. uo. 287–8.)

131. Eszterházy Antal kézirata. SZTA II, 83. sz. (Vö. uo. 285.)

132. Gyürky kódex. SZTA II, 106. sz. (Vö. uo. 291.)

133. Kemenesalji Kardoss kézirat. SZTA II, 150. sz. (Vö. uo. 287.)

134. Kemény József kéziratai. SZTA II, 152. sz. (Vö. uo. 288.)

135. Ó-gyallai kézirat. SZTA II, 222. sz. (Vö. uo. 287.)

136. Simontornyai kézirat. SZTA II, 284. sz. (Vö. uo. 287.)

137. Szombathelyi kézirat. SZTA II, 317. sz. (Vö. uo. 284.)

 

E) Csak XVII–XVIII. századi utalásokból ismert kéziratok

138. Balassa ék. SZTA II, 19. sz. (Vö. 76. sz., jegyzet.)

139. Balassa kódex. SZTA II, 20. sz. (Vö. 76. sz., jegyzet.)

140. Barakonyi–Ráday-féle kézirat. SZTA II, 22. sz. (Vö. 76. sz., jegyzet.)

141. Bethlen Gábor graduálja. SZTA Pótlás I, 1. sz.

142. Bod Péter graduálja. SZTA I, 16. sz.

143. Bodoli graduál. SZTA I, 17. sz.

144. Csíkszentmártoni graduál. SZTA I, 30. sz.

145. Dániel deák graduálja. SZTA I, 35. sz.

146. Harasztosi Felvinczi Zsigmond kézirata. SZTA II, 108. sz.

147. Hegedűs Anna graduálja. SZTA I, 55. sz.

148. Káli „éneklő graduál”. SZTA I, 75. sz.

149. Kolozsvári graduál. SZTA I, 85. sz. (L. ItK 1962, 477–8.)

150. Kolozsvári unitárius diákok énekeskönyve. SZTA I, 87. sz.

151. Magyari graduál. SZTA I, 108. sz.

152. Magyarosi István graduálja. SZTA I, 110. sz.

153. Rimay János verseskönyve. SZTA II, 267. sz. (Vö. 76. sz., jegyzet.)

154. Sámsondi graduál. SZTA I, 152. sz.

155. Szentgericei graduál. SZTA I, 163. sz.

156. Zrínyi-féle Balassa kézirat. SZTA II, 378. sz. (Vö. 76. sz., jegyzet.)

 

F) Futólagos utalásból vagy könyvtári katalógusból ismert kéziratok

157. Akadémiai dalfüzet. SZTA II, 4. sz.

158. Alkalmi költemények gyűjteménye. Pozsony, Mezőgazd. lt. Kl. II, 39. sz.

159. Aranyosrákosi Székely István versgyűjt. SZTA II, 15. sz.

160. Cantionale Hungarico-Bohemicum. Pozsony, ev. líc. Kl. II, 27. sz.

161. Egyházi versek gyűjteménye. Uo. Kl. II, 38. sz.

162. Epigramma. Latin–magyar hazafias, törökellenes versek. XVII. század. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.). Kl. I, 26. sz.

163. Fáy-kézirat. SZTA Pótlás II, 18. sz.

164. Halotti versek Révay Imre felett. Pozsony, Mezőgazd. lt. Kl. II, 40. sz.

165. Jeles alkalmi versek. Uo. Kl. II, 37. sz.

166. Kapuvári-ék. SZTA Pótlás I, 9. sz.

167. Katolikus ék. (1758) SZTA Pótlás I, 10. sz.

168. Katolikus ék. SZTA I, 66. sz.

169. Katolikus kántorkönyv. SZTA I, 67. sz.

170. Melodia solis Hungaris. Pozsony, ev. líc. Kl. II, 26. sz.

171. Névtelen füzetke. SZTA II, 218. sz.

172. Padalik Ferenc-ék. (1750 k.) SZTA Pótlás I, 15. sz.

173. Ráday-kódex. SZTA II, 258. sz. (Vö. RMKT XVII/1, 622.)

174. Süttöri kézirat. SZTA II, 290. sz.

175. Tarcsafalvi kézirat. SZTA II, 321. sz.

176. Thaly gyűjt. SZTA II, 326. sz.

177. Versek a XIX. sz. elejéről. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.). Kl. I, 25. sz.

 

G) Verseket nem tartalmazó kéziratok

178. Antiphonarium Romanum. SZTA I, 4. sz. (Vö. 102. sz., jegyzet.)

179. Gyöngyösi korálkönyv. Bp., EK A. 114. SZTA I, 44. sz.

180. Gyöngyösi kódex. (Azonos az előbbivel.) SZTA I, 45. sz.

181. Kájoni Cantionale. SZTA I, 89. (Vö. 102. sz., jegyzet.)

182. Kájoni Hortulus Devotionisa. SZTA I, 71. sz. (Vö. 102. sz., jegyzet.)

183. Kájoni Organo-Missaleja. SZTA I, 73. sz. (Vö. 102. sz., jegyzet.)

184. Kiskadácsi Simén passionálé. (1875) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1333. SZTA I, 81. sz. Mf: MTAK A 346/VI.

185. Kolozsvári Mihály passionáléja. (1750) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1294/A. SZTA I, 86. sz. Mf: MTAK A 346/IV.

186. Kottás katolikus misekönyv. Kolozsvár, EK Ms 2248. SZTA I, 91. sz. (Vö. Klaniczay, I. OK. V, 350.)

187. Kottás passio-énekes és imádságos könyv. Kolozsvár, EK Ms 2302. SZTA I, 93. sz.

188. Kövendi Tamás passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1296. SZTA I, 100. sz. Mf: MTAK A 368/I.

189. Lacházai passionális. Sp. Kt. 13. SZTA I, 101. sz. Mf: MTAK A 314/II.

190. Lebo István passionálisa. (1725) OSZK Quart. Hung. 544. SZTA I, 103. sz.

191. Liber pro organo. Bp., EK A. 131. SZTA I, 104. sz.

192. Marosvásárhelyi kottáskönyv. Ism. SZTA I, 111. sz. és II, 201. sz. (Vö. Szabolcsi, ItK 1935, 315.)

193. Nagyajtai Gergely család énekeskönyve. (1708) Kolozsvár, EK Ms 2288. SZTA I, 116. sz. (Vö. Klaniczay, I. OK. V, 350.) Mf: MTAK A 171/IV.

194. Nagyhéti énekeskönyv. OSZK Quart. Hung. 388. SZTA I, 120. sz.

195. Pálffi Mózes passionáléja. (1805) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1294/B. SZTA I, 133. sz. Mf: MTAK A 346/III.

196. Passio és lamentáció. (1758) Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1152. SZTA I, 127. sz.

197. Péchi Simon zsoltárfordítása. Ism. SZTA I, 139. sz.

198. Péchi Simon zsoltárfordítása. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. SZTA I, 138. sz.

199. Pesti antifonárium. Bp., EK A. 107. SZTA I, 134. sz.

200. Pesti korálkönyv. Bp., EK A. 125. SZTA I, 135. sz.

201. Pókai passionálé. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1297. SZTA I, 141. sz. Mf: MTAK A 346/V.

202. Sárospataki kottás passionális. Sp. Kt. 14. SZTA I, 155. sz.

203. Stark-féle virginálkönyv. SZTA II, 289. sz. (Vö. Szabolcsi: A XVII. sz. magyar világi dallamai. Bp. é. n. 7–8.)

204. Szárhegyi–Kájoni kódex. SZTA I, 160. sz. (Vö. 102. sz., jegyzet.)

205. Székely László kottáskönyve. Székelyudvarhely, múzeum Y. 141. SZTA II, 303. sz. (Vö. Zenetudományi Tanulmányok VI. Bp. 1957, 345–406.)

206. Szombatos szertartáskönyv. Ism. SZTA I, 171. sz. (Vö. Thúry, 28. sz.)

207. Vandorfi korálkönyv. Bp., EK A. 122. SZTA I, 187. sz.

208. Vas Mózes passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1293. SZTA I, 188. sz. Mf: MTAK A 346/VII.

209. Zsoltárok könyve. OSZK Oct. Hung. 137. SZTA I, 192. sz.

 

H) Egyéb okokból kihagyott darabok

210. Cornides Dániel kézirata. MTAK Tört. 4r. 38. (Régi nyomtatványokról készült újkori másolatok.) SZTA II, 45. sz.

211. Szántai Aladár kézirata. OSZK Quart. Hung. 1412. (Prózai színdarab, egyetlen verssel.) SZTA II, 298. sz.

212. Tiszamelléki ék. (Nem kézirat, hanem Bornemisza Péter nyomtatott énekeskönyve.) SZTA II, 332. sz.

213. Unitáriusok graduálja. (Valószínűleg nyomtatott unit. ék.) SZTA I, 184. sz. (Vö. 138. sz., jegyzet.)

214. Unitáriusok kódexe. (Azonos az előbbivel.) SZTA I, 185. sz.

 

 

KÖNYVÉSZET

Magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)

 

1. Csereyné-kódex. (1565–1579) – 73 lev. 4r. – Megsemmisült.

1a–5b: Vegyes feljegyzések, üres lapok. 1b: „balas deiak irtta ezer 565.”

6a–39b: Im egy szép históriát… (Szegedi András: Jeruzsálem veszedelméről, 1558.) Kiad. RMKT XVI/6, 151–187. „Finis p[er] me huius: Anno do. 1565 hora 7. die sextto nouembris.”

40a–50a: Gondja között egy fő gondja… (Pesti György, 1560.) Kiad. RMKT XVI/7, 25–35.

50a–64b: „Alya cancio opttima de Regys Iason pulcra scripttum ady februry [!] 29 anno do[mi]ny 1.5.6.6.” (Tinódi)

64b–65a: „Cancyo yokoza.” Én istenem hogy elvevéd… (Azonos a 66a–67b lapokon levő verssel.)

65a–b: 8 versszak Enyedi György Gismundájából.

66a–67b: „Cantio ivcvnda de Helena Horvat.” Én Istenem hogy elvivéd… Kiad. RMKT XVI/7, 316–7. „finis, Cantionis, qua[m] scribebat Petrus Girothj… A. D. 1579.”

67b–68b: „Adhortatio Barbarae Chaky…” Sok búbánat immár… (Balassi) Kiad. Eckhardt, Balassi ÖM 160–1.

69a–73b: Üres lapok, későbbi bejegyzések.

Megjegyzés A kötet énekei három kéz írása: a 6a–64b lapokat Balázs deák írta le 1565–6-ban, a 64b–65b lapokat egy ismeretlen, a 66a–68b lapokat pedig Giróthi Péter 1579-ben. Ez utóbbi rész eredetileg Székely István krónikája egyik csonka példányának toldaléka volt, s csak 1879 után kötötték a kódexhez. A kézirat a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumé volt; a második világháború során megsemmisült.

Irod. Erd. 48. sz. – Dézsi, ItK 1911, 58–64. (Teljes bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 52. sz. – Kemény Lajos, Tört. Közl. Abaúj-Torna vm. és Kassa múltjából. II, 117–8. (Balázs deák Sziráky Balázzsal azonos.)

2. Lenartich János toldaléka. (1579–1586) – 22 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 731. 160a–181b

1a–9b: Hallgassátok Szigetnek megszállását… (A 160a–174a lapon levő szöveg XVIII. századi másolata.)

la–159b: Tinódi: Cronica. Kolozsvár, 1554. (Nyomtatvány.) 159b: „Zenth kwthy zewlewmeth megh wettem 1579 21 Martj Joannes Lenardych De Mjkwsoch [!] Manu propria.”

160a–174a: Hallgassátok Szigetnek megszállását… (Tőke Ferenc, 1556.) Kiad. RMKT XVI/6, 131–150. (Ring Adorján másolata alapján.)

175a–b: Dicsérlek tégedet kegyelmes Istenem… (Dóczi Ilona)

176a–177b: Örök atya Isten kérlek téged…

178a–180b: Legyen Istenemnek édes megváltómnak… Az ezer ötszázban és a nyolcvan hatban… LENARTICH IANOS DA.

180b–181b: Könyörögjünk az Istennek szent lelkének…

3. Palatics-kódex. (1588–1589) – 162 lev. – Bécs, Nemzeti Könyvtár Cod. A. F. 437.

..........................................................................................

29b–39a: A Tízparancsolat, Miatyánk és Hiszekegy magyar, német, horvát és latin nyelven.

40a–59b: 18 német ének.

59b–61a: Uram benned még az én reménségem… (Palatics György, 1570.)

61a–62a: Német ének.

62a–b: Áldott az úristen örökké mennyégben…

62b–64a: Dicsérlek tégedet én édes Istenem… (Dóczi Ilona)

64a–b: Nekünk születék mennyei király…

64b–67a: Mikoron Dávid… ezer ötszázban és hatvanhétben… (Kecskeméti Vég Mihály)

67a–b: Fekete szemű szemöldökű… egy divinyi ezt megírta… Kiad. RMKT XVII/3, 1. sz.

67b–68a: Én nem bántom tekegyelmed, jöszte szívem énvelem… (Török-magyar makaróni ének.) Kiad. uo. 2. sz.

68a–b: Horvát ének.

..........................................................................................

Megjegyzés A kódex itt nem ismertetett részei török és arab nyelvű szövegeket tartalmaznak. Az egész kódex török-arab betűkkel van leírva. Egy kéz írása, a másoló ismeretlen. Korábban tévesen azt hitték, hogy Palatics György, az első magyar ének szerzője a másoló, ez a feltevés azonban teljesen valószínűtlen. (A kódex elnevezése tehát helytelen, de mivel az eddigi irodalomban általában így szerepel, megtartottuk.) Az is valószínűtlen, hogy a másoló az a Divinyi Mehmed, kinek nevét a 67. levélen található magyar szerelmes vers utolsó versszakában levő névből és a horvát ének végén levő névből (Mehmed) kombinálták össze. Az összeírás idejét megadja a 78b lapon levő szám: 997, amely az 1588. nov. 20.–1589. nov. 10-ig terjedő időnek felel meg.

Irod. SZTA II, 228. sz. – Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit. Nach Handschriften in Oxford und Wien bearb. v. Franz Babinger, Robert Gragger, Eugen Mittwoch und J. H. Mordtmann. Berlin–Lpz. 1927, 70–137. (Részletes ismertetés, és valamennyi ének közlése.)

4. Fanchali Jób-kódex. (1595–1608) – 190 lev. 20 cm. – Bécs, Nemzeti Könyvtár Codicum series nova 2964. Mf: MTAK A 280/3.

1–5: Vegyes feljegyzések.

6–21: Balassi 7 szerelmi éneke. Kiad. Mišianik–Eckhardt–Klaniczay: Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. Bp. 1959. (Irodalomtört. Füz. 25.) 130–141. finis 7bris Anno 1608”

21–4: 2 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3, 24–6. sz.

25–152: Görcsöni Ambrus históriás éneke és Varsányi György: Xerxes históriája. 132: „f. VI. 95” 152: „f. 95. Fer: Gal:”

153–190: Apollonius históriája. „finis per me Joannem Job de Fanchalj Ao 1603. die vero 13 8bris…”

191–5: 3 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3, 4., 16–7. sz. 192: „J. J. DF. finijt 6 Marty Ao 1604.”

195–6: Most adá virágom… (Balassi) Kiad. Irodalomtört. Füz. 25, 142.

196–7: Egyszer vala én életemben… Kiad. RMKT XVII/3, 18. sz.

197–207: 6 szlovák szerelmi ének. Kiad. Irodalomtört. Füz. 25, 154–184.

207–9: „Viragh enec.” Lelkem Kata… Kiad. RMKT XVII/3, 19. sz.

210–2: 2 szlovák szerelmi ének. Kiad. Irodalomtört. Füz. 25, 186–194.

212–297: Eurialus és Lucretia széphistóriája. „…finijt J. J. DF. die 12 Xbris Ao 1604…” L. RMKT XVI/10, 11. sz.

298–305: 4 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3, 6., 20–2. sz. 302: „Finijt die 1. 9bris Ao 1606.”

305–7: „Pajkos enek.” Kiad. Irodalomtört. Füz. 25, 199–201.

307–310: Sötét ködből alig tisztult vala szép hajnal… Kiad. RMKT XVII/3, 14. sz. „Irtam Szt Andras napian Ao 1607. J. J. DF.”

311–371: Balassi szép magyar komédiája. Kiad. Kőszeghy Péter és Szabó Géza. Bp. 1990.

372–380: Vegyes feljegyzések, verstöredékek. 377: „J. J. DF Mppa die 20 7bris A. 1608.”

Megjegyzés A kódex legnagyobb részét másoló Fanchali Jób János Liptó megyei nemes és Thurzó György familiárisa volt.

Irod. Mišianik–Eckhardt–Klaniczay, i. m. (Irodalomtört. Füz. 25.) A kódex számos szövegének közlése; a 10–22. lapokon részletes bibliográfiai leírás. – Grosz Artúr, ItK 1960, 223–7. – Balassi bibl. 7–8.

5. Alciatus-toldalék. (1596 k.) – 32 lev. 12 cm. – OSZK Duod. Hung. 65. 126a–157b

1a–125b: Emblematvm… Andreae Alciati libri II. Antverpiae… M. D. LXVI. (Nyomtatvány.)

126a–b: Feljegyzések Plutarchosból, Ciceróból, Augustinusból stb.

127a–128b: Magas mennyben lakó Isten… (Kátai Mihály)

128b–130a: Dicsekedjél ó én lelkem az Istenben… (Dési János)

130a–133a: Mely csalárd ez világ ó emberi állat…

133a–135a: Irgalmasságnak Istene… (1587.)

135a–136a: Ó Istennek népei…

136a–138b: Emlékezzél kérlek ó emberi állat…

139a–140a: Az én életemnek minden idejében…

140b–143b: Könyörgésem Isten fogadd kegyelmesen… (Kátai Ferenc, 1585.)

144a–145b: Dorgálásodnak súlysága… (Debreceni, 1596.) Kiad. RMKT XVII/1, 16. sz.

146a–b: Üres.

147a–149b: Prognosticon 1594–1602-re.

150a–151a: Üres.

151b–157a: Vegyes feljegyzések.

Megjegyzés A 126a–b és 147a–157a lapokon levő feljegyzéseket ugyanaz a kéz írta. Valószínűleg utána, tehát 1594 után írták be az énekeket más, különböző kezek, melyek közül a legkésőbbi datált a 144a–145b lapokon levő.

Irod. Varjas Béla: Kilenc régi magyar ének. Magyar Századok Bp. 1948, 101–119. (Bibliográfiai leírás; valamennyi ének kiadása.)

6. Batthyány-kódex. (XVI. sz. 2. fele) – 225 lev. 2r. – Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár I, 40. Mf: MTAK A 194/II.

1–156: Himnuszfordítások.

157–450: A graduál prózai részei: invocatiók, responsoriumok, versiculusok, benedictiók, antiphonák, zsoltárok, passiók, lamentatiók stb. Közben 384–7: Két úrvacsorai himnusz. 388–390: Szükség megtudni mindennek… 391: Boldog édes anyánk régi nagy pátronánk… 392: Krisztus feltámada mi bűnünket elmosá… (A 391–2. lapok későbbi, XVIII. századi kézzel írva.)

Megjegyzés A kódexet Czeglédy Sándor megállapítása szerint ugyanaz a kéz másolta, mint az Óvári- és a Ráday-graduált. (10. és 11. sz.) A másolás 1578 után, de még a XVI. században történt.

Irod. Volf György, Nyelvemléktár XIV. XVIII–XLII. (A kódex leírása.) uo. 125–298. (A kódex teljes anyagának közlése.) – Szathmáry József, Prot. Szle 1892, 339–344. – Erd. 1. sz. – Horváth Cyrill, ItK 1905. – Kanyaró, EPhK 1907, 896–911. – Kardos Albert, EPhK 1908, 82–3. – Horváth Cyrill, uo. 896–911. – Borbély István, EPhK 1913, 174–7. – Seprődi János, Az Erdélyi Múzeum Egyesület VII. vándorgyűlésének emlkve. Kolozsvár, 1913. 132–140. – Czeglédy Sándor, MKsz 1961, 247. – SZTA I, 12. sz. – Bárdos Kornél–Csomasz Tóth Kálmán: A magyar protestáns graduálok himnuszai. Népzene és zenetörténet III. Bp. 1977. (146–159: A kódex himnuszdallamainak kiadása.) – Graduale Ráday saeculi XVII. Bp. 1997. (Musicalia Danubiana 16.) (5–9, 28–41: Ferenczi Ilona a Batthyány-kódexről.)

7. Boroszlói kézirat. (XVI. sz. vége) – 50 lev. – Boroszló, városi könyvtár. Mf: OSZK MF 2/1853.

1b–3a: Prózai Benedictio, Psalmus stb.

3b–4a: „Hymnus ad Primam.” Mennyben vagyon Jézus Krisztus…

4a–b: Prózai Benedictio.

5a: Jövel szentlélek Isten…

5b–6a: Csak tehozzád szent atyánk mi kiáltunk…

6b–7b: Istenünkhöz fohászkodván könyörögjünk esedezvén…

7b–8a: Atya úristen mennybéli teremtőnk…

8a–9a: Hajts meg úristen kegyes füleidet keresztyéneknek…

9a–b: Hagyjátok el hű keresztyének…

9b–10b: Hallgasd meg úristen mi beszédinket…

11a–12b: Tudni hagyta nyilván szent Pál…

12b–13a: Dicséretet mondjunk úristennek…

13a–15b: Antiphona.

15b–16a: Krisztus feltámada mi bűnünket elmosá…

16b: Tudjuk uram isten hogy mind meg kell halnunk…

16b–17a: Dies est laetitiae…

17b–18b: Tekints reánk úristen ne hagyj nekünk elvesznünk…

19a–25b: Litánia.

25b–27a: Nagy hálát adjunk az atya Istennek…

27a–b: Megbántunk Isten szüntelen tégedet…

28a–29b:Ne hagyj elesnem felséges Isten… (Nagybáncsai Mátyás)

30a–33a: Panaszolkodunk mi országunknak…

33b–35a: Mikoron Dávid nagy búsultában… (Kecskeméti Vég Mihály, 1561.)

35b–37b: Üres.

38a–39a: Hallgass meg minket úristen…

39b–50b: Antiphonák.

Megjegyzés A kézirat a boroszlói (Wrocław) városi könyvtárban a 4 N. 212. sz. könyvhöz van hozzákötve. (Énekes könyv, Debrecen 1569. RMNy 264. sz.) XVI. századi eredete mellett bizonyít, hogy csak e századból való éneket tartalmaz, Szegedi Gergely 1569-ben megjelent énekeskönyvéhez van hozzákötve és Kecskeméti Vég Mihály zsoltárának egy keltezett változata található benne. (33b) Helyesírás és kézírás nem mondanak ellent a XVI. századi származtatásnak.

Irod. SZTA I, 19. sz.

8. Apostagi graduál. (XVII. sz. eleje) – 105 lev. 30 cm. – OSZK Fol. Hung. 1216.

A kötéstábla belső oldalán: Vagyon hazánkban két gonosz ember… (XVIII. századi kéz.)

1a–b: Tekints reánk úristen nagy kegyelmességedből…

2a–9b: Szenczi Molnár Albert 13 zsoltárfordítása.

10a–14b: 10 vallásos ének. Köztük 10b–11b: Mi dicsérjük ez mai napon… Kiad. RMKT XVII/7, 125/XII. sz.

14b–17b: Szenczi Molnár Albert 7 zsoltárfordítása.

17b: Tenéked uram hálát adok hozzám való jóvoltodért…

18a–55b: 45 himnuszfordítás.

56a–105b: A graduál prózai részei. Közben 68a: Ez pünkösd ünnepében… 80a: Óártatlanság báránya… 80b–81b: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Későbbi kezek által beírt énekek.) 81b: „Anno 1701 In Pá: Páth.”

Megjegyzés A kézirat tulajdonképpeni graduál-része (18a–105b) Erdélyi szerint a XVI. században készült. A kézirat Apostagról (Tolna m.) került előbb Varasdy Lajos, majd az OSZK tulajdonába.

Irod. Erd. 44. sz. – Erdélyi, MKsz 1901, 387–8. – SZTA I, 5. sz.

9. Nagydobszai graduál. (XVII. sz. eleje–1696) – 169 lev. 28 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-0. 376.

Az előzéklap bejegyzése szerint az 1834-i bekötés előtt a borítékon ez állt: „Sum per Johannem Dobsza renovatus Anno Domini 1643.”

1–100: 68 XVI. századi himnuszfordítás.

101–259: A graduál prózai részei. (Responsoriák, lamentatiók, antiphonák, Dávid zsoltárai, passió stb.) Közben 121: Két vallásos ének, későbbi kézzel. (A 117–120. l. hiányzik.) 204: (A zsoltárok után) „Hi psalmi ex versione Hyeronimi latina, in Ungaricum Idioma translati sunt per Steph. Szntlaz: [!] Rectorem Scholae Lascovianae…” 212–4: Két úrvacsorai himnusz. 259: (A passió után) „Steph. Szentlaki peregit hoc opusculum.”

261–311: 11 XVI. századi vallásos ének, XVII. század közepi kézzel beírva. (Bereki István, Szabó Pál, Valkai Kelemen, Sztárai, Szántó György és mások énekei.) Köztük 275–282: „Ex Augustino confacta Per Matheum Scariceum.” Szóljunk a szent Ágostonnal… Kiad. RMKT XVI/11, 17. sz.

311–330: 6 XVI–XVII. századi vallásos ének, későbbi kézzel. 311–5: Mikor Krisztus Betlehemben… MATTHEUS SENTGRAHIANZS… [!] „Anno 1690.” 323–5: „Essöröl valo Enek.” Tekints reánk uristen… „Finis 1696”

331: A nagydobszai kántorok bejegyzései 1681–1746 között.

332–336: Prózai szöveg az 1690–6-i kéz írásában.

338: Feljegyzések a dobszai egyházról, 1821-től 1884-ig.

Irod. Kálmán Farkas, Prot. Egyh. és Isk. Lap 1881, 82–4, 112–5, 148–50. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 2. sz. – Barla Jenő, Prot. Szle 1900, 336. (Rövid bibliográfiai leírás.) – SZTA I, 117. sz.

10. Óvári graduál. (XVII. sz. eleje) – 123 lev. 2r. – Debrecen, ref. koll. R. 504. Mf: MTAK B 1081/II.

Az előzéklapon későbbi bejegyzések között: „Pro amplianda Bibliotheca Debretzinensi Antiquum hocce Manuscriptum Ecclesiae primum Ováriensis, tandem Jauriensis, mittit Samuel Hevesy Ecclae Nagy Igmandiensis Verbi Divini Minister in Comitatu (?) Komáromiensi. Anno 1790.”

1–31: Himnuszfordítások.

33–46: „Litania maior.”

47–8: Jer hirdessük mi urunknak… (Későbbi kézzel.)

49–168: A graduál prózai részei. (Antiphonák, responsoriumok, benedictiók stb.) Közben 96: Ez esztendőt megáldjad… (Későbbi kézzel.)

169–245: 56, nagyobb részt XVI. századi ünnepekre való egyházi ének, különböző kezek írásában. Köztük 202: Mi dicsérjük ez mai napon… L. RMKT XVII/7, 125. sz.

Megjegyzés A kötet tulajdonképpeni graduál-része igen szoros egyezést mutat a Batthyány-graduállal; mindkettőt ugyanaz a kéz másolta.

Irod. Kálmán Farkas, Debr. Prot. Lap 1882, 63–4, 74–5. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 14. sz. – SZTA I, 124. sz. – Czeglédy Sándor, Református Egyház 1957, 266–8. – Uő, MKsz 1961, 247. – Uő, MNy 1963, 24–9. – Graduale Ráday saeculi XVII. Bp. 1997. (Musicalia Danubiana 16.) (27–41: Ferenczi Ilona az Óvári graduálról.)

11. Ráday-graduál. (1613–1633) – 205 lev. 19 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-1.480.

Címlap: „Liber canticor. qvi gradvale [Későbbi kézzel föléírva: Radai] communi nomine vocatur. continens psalmos et hymnos et ea quorum p” (Leszakadva.)

1–174: Himnuszfordítások. Közben 29–47: „Litania major.” 29: (Az iniciáléban) „Az kgld szolgaja Pany Janos 1633” (Későbbi kéz.) 57: (Az iniciáléban) „Rádai” „1633.” 100: Uram bocsássad el szolgádat békével… (Rádai kezével bejegyzett ének.)

175–408: A graduál prózai részei. (Responsoriák, benedictiók, antiphonák, lamentatiók, Dávid zsoltárai stb.) Közben 230–8: Későbbi kéz által beírt 3 ének.

Megjegyzés Rádai, akiről a kódexet elnevezték, Harsányi szerint a XVIII. században élt I. Ráday Gedeonnal azonos. L. még a Batthyány-kódex (6. sz.) jegyzetét!

Irod. Tóth János, ItK 1926, 106–122. (Bibliográfiai leírás.) – Harsányi István, uo. 224–232. (Az előbbi közlés kiegészítései.) – SZTA I, 143. sz. – Czeglédy Sándor, MNy 1963, 24–9. – Graduale Ráday saeculi XVII. Ed. Ilona Ferenczi. Bp. 1997. (Musicalia Danubiana 16.)

12. Sárospataki-Patay graduál. (XVII. sz. eleje) – 120 lev. 2r. – Nyizsnyij Novgorod, Tartományi Könyvtár 1305. – Másolata: MTAK Ms 10.364.

A kötéstábla belső oldalán többek között: „Dono Spect. Dni Junioris Josephi Patay de Báj accessit Bibliothecae Collegii Reformati Sáros Patak. Ao 1801 die 8 April.”

1a–9b: Hiányzik.

10a–74a: Himnuszfordítások. (A 17–8., 24–7., 33–7., 51., 55., 58., 62. és 65. lev. hiányzik.)

75a–160b: A graduál prózai részei. (Antiphonák, versiculusok, benedictiók, zsoltárok és passió. A 89., 99–102., 110., 115–6., 119., 135. és 137–9. lev. hiányzik. )

Megjegyzés A kódex a sárospataki ref. koll. könyvtárában volt; a második világháború során a nyizsnyij novgorodi Tartományi Könyvtárba került. (L. még 15. sz.)

Irod. Szathmáry József, Prot. Szle 1892, 345. – Erd. 4. sz. – Horváth Cyrill, Sp. Füz. 1905, 110–123. (Részletes bibliográfiai leírás; néhány himnusz szövegének közlése.) – Horváth Cyrill, Ref. Zeneközlöny 1906, 3. – SZTA I, 157. és 153. sz. – Displaced Books from Sárospatak Calvinist College Library (Hungary) in the Collections of Nizhny Novgorod Regional Researh Library. Catalogue. Compiled by E. Zhuralevna, N. Zubkov, E. Korkmazova. Moscow, 1997, 269.

13. Somorjai ék. (XVII. sz. eleje [?]) – 4r. ? lev. – Somorja, községi lt.

A régi pergamen kötésű kéziratban a XVII. század elejére valló írással vallásos énekek találhatók, többek között: Uram benned még az én reménységem… (Palatics György, 1570.); Hálát adunk néked mindenható irgalmas uristen…; Drága dolog az úristent dicsérni…; Mely csalárd ez világ ó emberi állat mit ragaszkodol hozzá… A kötet második részében céh-bejegyzések vannak a XVII. század közepétől kezdve.

Megjegyzés E kézirat létezéséről András Tibor volt szíves értesíteni.

Irod. Kovács István, MNy 1963, 363–5. (Csak a felsorolt négy éneket tartalmazza.)

14. Győri toldalék. (1601 k.) – ? lev. 8r. – Győr, Egyházmegyei Könyvtár. Mf.: MTAK A 185/II.

„Flores R. P. F. Lodovici Granatensis. Coloniae, 1588.” című műhöz kötött leveleken:

1a: Nyéki Vörös Mátyás latin feljegyzése.

1b–5a: Nyéki Vörös 5 Mária-himnusza. Kiad. RMKT XVII/2. 70–4. sz.

5b–7a: Nyéki Vörös latin idézetgyűjteménye.

15. Csáti graduál. (1602) – 115 lev. 2r. – Nyizsnyij Novgorod, Tartományi Könyvtár 1304. – Másolata: MTAK Ms 10.363.

1a: „…Találtatott Tsáton… Szabó István urnál … a sárospataki reformata anya oskolának ajándékozta tiszt. Nagy Ferencz Ur 1799ik esztendőben.”

2a–46b: Himnuszfordítások; az egyes ünnepekre szóló himnuszok után prózai graduál-szövegek (antiphonák, zsoltárok) is.

47a–115b: A graduál további prózai részei. Közben 69a–71a: Úrvacsorai himnusz. 90b: Dicséretet mondjunk úristennek… 90b: „Actum in loco ubi scripserunt 14 die Martij Ao 1602.”

Megjegyzés A kódex a sárospataki ref. koll. könyvtárában volt; a második világháború során Nyizsnyij Novgorodba került. (L. 12. sz.)

Irod. Szathmáry József, Prot. Szle 1892, 344. – Erd. 6. sz. – Horváth Cyrill, Spataki Füz. 1905, 123–132. (Részletes bibliográfiai leírás.) – Horváth Cyrill, Ref. Zeneközlöny 1906, 3. – SZTA I, 27, 129. és 156. sz.

16. Báthori István kézirata. (1603–1605) – 166 lev. 30 cm. – MTAK K 61.

A kézirat két prózai művet tartalmaz: egy tractatust a szentháromságról és egy imádsággyűjteményt. Közben 57a–b: Segélj uram szentlelkeddel… Kiad. RMKT XVII/1, 59. sz. 57b–58a: Noé fát készít bárkának… Kiad. uo. 60. sz. 119a: „Ezt enn az köniuechiket el keztem uala írni uaranay hazamnall… vegeztem el 1582. eztendöbenn… írni ujoban [= újra lemásolni] keztem uala utolzor 1603 eztendöbenn” 119b: „Es ime mostann el uegeztem… 1605 eztendöbenn.” 121a: „Scriptum in arce mea Eched Anno 1605 mense Janu:” 121b: „Comes Stephanvs [de] Bathor… manu sua.” 166a: XVI. századi ének töredéke, más kézzel írva. Kiad. uo. 579. vö. ItK 1961, 195.

Irod. SZTA I, 14, sz. – CsapodiKat 43–4. (Részletes leírás.) – Ecsedi Báthory István meditációi S. a. rend. Erdei Klára–Keveházi Katalin. Bp.–Szeged 1984. (Adattár 8.)

17. Miskolczi Csulyak István kézirata. (1603–1644) – 371 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Lat. 656.

A kötéstáblán: „S. P. M. [Stephanus Pastor Miskolczinus] 1603.”

1b–2a: „Genealogia familiae Chuliak in oppido Miskolcz.”

3a–94a: „Diarium apodemicum.” (Csulyak útinaplója.)

94b–102b: „Carmina in reditum nostrum, à diversis scripta Partim Gorlici, partim Heidelbergae.”

102b–105b: Csulyak magyar nyelvű versei, 1638–1644.

106a–121b: Üres.

122a–123a: Csulyak két magyar nyelvű gyászverse.

123b–125a: Üres.

125b–151a: „Orationes et Carmina in schola Patachinensi et Gorlicensi Lusatiorum dictae; nec non in gymnasio Tartszaliensi Auditoribus propositae, ab anno 1600. ad 1618.”

151b–263a: „Orationes selectiores sequuntur.” (Közben a 217a–225a, 239b–244b és 255b–263a lapokon magyar versek.)

264a–266a: „Memorabilia memoranda.” (Családi feljegyzések.)

267a–274b: Magyar nyelvű versek.

275a–296b: Üres.

297a–316a: „Curriculus vitae Stephani Pastoris Chuliak Miscolcini … ejusdem manu descriptus.”

316b–318b: Üres.

319a–326b: Magyar versek.

327a–330b: Üres.

331a–335a: Vizitációs jegyzetek.

335b–340b: Üres.

341a–351a: „Catalogus librariae supellectilis in Germania ab anno 1601 ad 1607 comparatae.”

351b–359b: „Magiar étkeknec fözese, Thököli Sebestien Uram ö Nagysaga Szakacha, Szent Benedeki Mihaly altal. 1601. X. Augusti Kesmarckon.”

360a–362b: Latin beszéd.

363a–364b: Üres.

365a–369a: „Leges scholae Tartszalinae.”

369b–370b: Csulyak magyar nyelvű gyászverse.

371a: Rovásírás ábécé.

371b: Gazdasági jegyzetek.

Megjegyzés A kéziratot Miskolczi Csulyak már a XVI. század végétől kezdte írni, de 1603-ban köttette össze. Számos részletét közölték már a legkülönbözőbb helyeken, magyar nyelvű versei kiadva: RMKT XVII/2, 16–57. sz.

Irod. MPEtA XI, 119–120. – RMKT XVII/2, 304–319.

18. Wathay Ferenc-ék. (1604–1606) – 133 lev. 21 cm. – MTAK K 62.

2a: Wathay címere „1.6.0.5.”-ös évszámmal.

3a: „Enekes keönw, melyet en Wathay Ferentz az Fekete tenger mellet, az Fekete Toronyban Constantinapolion keöuw˝ll ualo niomorult rabsagomban szerezuen, Galatha varasaban czinaltattam, es punctrull punctra eg’ uonietasig, minden uyonnan magamtull szerzett enekekuell, magam tulaydon kezeyuel irtam. Anno. 1604.”

4a–5b: „Az olvaso baratinak köszönetitth ayanlia… Irtam… fekete Toronban ualo niomorult rabsagomban. Böytelöhoban 1605. Esztendőben. Szegen Rab Watthay Ferentz mpria.”

6a–105b: Watthay énekei. Kiad. RMKT XVII/1, 31–58. sz. 104a: „finis in Nandor alba 3. Januarij A 1606. Fran: Wathay mppria” 105b: „finis 3. Martj.”

107a–131b: „Következik az en iob attiam Wathay Ferentznek, az attiam es magam eleteknek, minden allapattiokrull ualo historiakepen megh iras, es az en szw˝letesemtw˝ll foguan minden eletemben ualo forgandosagomnak röuideden elö szamlalasa.” Kiad. uo. 538–552.

132a–133a: Wathay vegyes feljegyzései.

Megjegyzés A kötetben több vízfestékkel színezett rajz van, melyeket Wathay készített.

Irod. SZTA II, 374. sz.––SZTA Pótlás II, 63. sz. – RMKT XVII/1, 555–8. (Bibliográfiai leírás.) Wathay Ferenc énekes könyve. Hasonmás kiadás. S. a. rend. Nagy Lajos. A szöveget Belia György gondozta. Bp. 1976. I–II. köt. – CsapodiKat 44–6. (Részletes leírás.)

19. Egrespataki verseskönyvecske. (1605 után) – 10 lev. 13 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1814. Mf: MTAK A 20/IV.

2a–8b: A szép szabadságra magyarság javára… (Debreceni S. János, 1605.) Kiad. RMKT XVII/1, 63/III. sz. „Per Andreas Egrespatakj Ex Laetah.”

9a–10b: Német nyelvtani jegyzetek.

Megjegyzés A kis füzet talán egy terjedelmesebb ék. töredéke.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 284. (4. sz.) – SZTA II, 77. sz.

20. Pribiczerus-kódex. (1606–1612) – 230 lev. 16 cm. – MTAK K 63.

2: „Martinus Pribiczerus. Anno Domini 1606. Jambor ember.”

3–461: Vegyes latin–magyar prózai szövegek, fordításgyakorlatok, levélminták stb. Köztük versek: 29: Most érzem ifjúság ízét… (Latin megfelelőjével.) 30: Én bűnös ember kérlek úristen… (Latin megfelelőjével.) 264–6: Latin gyászversek. „Tempore discessu Domini Georgi Uilakien. Patachino exeuntis 4. Maij scribebam 1610.” 300: „Sum ex libris Martini Pribiceri. Neozolin: Pannon:” 308: „14. Jan. ao 1612.”

Irod. CsapodiKat 46–7. (Részletes leírás.)

Csonka antifonálé. (1607–1632) – L. a 143. sz. alatt!

21. Jakubovich-kézirat. (1607) – 14 lev. 33 cm. – MTAK K 775/1–3.

A rongált kézirat Bornemisza Váczi Menyhárt Bocskairól szóló históriás énekének csonka szövegét tartalmazza. Kiad. RMKT XVII/1, 65. sz.

Megjegyzés Az ének szövegét maga a szerző, Bornemisza Váczi Menyhárt másolta, valószínűleg a szerzés ideje, 1607 eleje körül. A kézirat 1939-ben a Zichy-család zsélyi levéltárában volt. Felfedezőjéről, Jakubovich Emilről nevezték el.

Irod. SZTA Pótlás II, 26. sz. – RMKT XVII/1, 588–9. (A kézirat leírása.)

22. Szenterzsébeti Bogáthi-kódex. (1607–1608) – 168 lev. 21 cm. – Kolozsvár, EK Ms 898. Mf: OSZK FM 1/069.

2a–b: „Index.”

3a–35a: „Paraphrasis Libri Job… Auctore sapientissimo Theologo Nicolao peljdis Bagathio. [!] Scripta in Zent Ersebeth. Anno 1607. 22 Decembris.” Pokol legyen-e több…

35b–154a: „Psalterium Daujdis… per Nicolaum Bogathium… Scriptum in Zent Ersebeth. Anno 1608, 12 Januarij.”

154b–166a: 6 bibliai rész verses fordítása. (Bogáthi?) Köztük 160a–166a: „Canticum Canticorum.” Kiad. Jakab Elek,Figyelő 1880, (IX.) 20–9.

166b–167a: „Index.”

Irod. Erd. 31. és 65. sz. – Thúry 2. sz. – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 295. (50. sz.) – SZTA I, 161. sz.

23. Pápai János kézirata. (1608) – 257 lev. 22 cm. – OSZK Quart. Hung. 311.

1a: „Az oltari szentsegben à Christvs ielenletenek igassagarol. à szent aldozatrol es miseröl. es az egy szin alat valo Elegendö Keresztyeni Comuniorol Harom kisded könyweczkek. Niolcz niluan ualo hitünk erössetesenek cziköliuel.”

2a–4b: Latin ajánlás Gymesi Forgácz Ferenchez. „Jo. Pap[ai? ]”

6a–8a: „Az keresztyen olvasohoz elöl iaro beszed.” Kiad. RMKT XVII/1, 608–610. A prózai szövegben: 7a–b: Csak nyelvünkkel pattogatjuk… Kiad. RMKT XVII/1, 78. sz.

9b–256b: Teológiai traktátus három részben. Közben 86a–88a: Dicsérd Sion megváltódat… Kiad. RMKT XVII/7, 1. sz. 88b–89a: Fejtsd ki nyelvem dicsőségét… Kiad. uo. 2. sz. 89a–b: Üdvözlégy Krisztusnak szent teste… 256b: „Finis ad gloriam Dei 1608. 14 Junij”

Irod. RMKT XVII/7, 402. (Pápai János életéről és kéziratáról.)

24. Somogyi János-kódex. (1608) – 14 lev. 15 cm. – MTAK RUI 4r. 252/A. 21–34. lev.

21a–24b: (A szép szabadságra…) Debreceni S. János énekének töredékes szövege. Kiad. RMKT XVII/1, 63/II. sz.

25a–27a: (Gyarló emberekkel…) Szántó György énekének töredékes szövege. „Finis huius operis Anno Domini 1608. dje 3. Julij Comaroni [!] Joannes Somogy scribebat.”

27a–b, 29a–32a: Szent Jánosnak megírom nagy fogságát… Erdéli Máté énekének töredékes szövege. „Finis Comarony scribebat Johannes Somogi Benedicto Polgar: Anno Domini 1608. 4. die Julij.”

28a–b: (Paradicsomnak kegyes szép hajléka…) Lakatos Péter rabénekének töredékes szövege. Kiad. RMKT XVII/1, 10/II. sz.

32a–34b: Néktek emlékezem… Nagybáncsai Mátyás históriás énekének töredékes szövege.

Megjegyzés A kötetet Somogyi János írta össze Komáromban. (?) A kötetet Szathmáry P. Károly fedezte fel, Szabó T. Attila róla nevezte el. Mi visszatértünk Erdélyi elnevezéséhez. Újabban régi énekek XIX. századi másolatai közé kötötték és a levelek sorrendjét kissé összezavarták.

Irod. Erd. 70. sz. – SZTA II, 295. sz.

25. Detsi-kódex. (1609–1613) – 194 lev. 10 cm haránt. – MTAK K 64.

1a–34b: 12 XVI. századi ének, nagyrészt zsoltárfordítás. 4a: „1609. S. D.” 8b: „Stephanus Detsi scribebat Detsini 1609” 19b: „finis per me Stephanum Detsy A. D. 1609.” 34b: „finis per me Steph. Deczi”

35a–38a: Lakatos Péter rabénekének csonka szövege. Kiad. RMKT XVII/1, 10/III. sz. „A. D. 1609 finis per me stephanum Detsi”

38b–48b: 2 XVI. századi zsoltárfordítás és Batizi: Jámbor házasok meghallgassátok…

48b–51b: A jóhitű ember szelid ez világon… (Rimay)

52a–58b: Szent seregeknek ura istene… (Detsi István)… ezör hatszáz és kilenc esztendőben karácson havában egy ifjú szörzé egy jó kedvében az nyomorult Decsben… Kiad. RMKT XVII/1, 71. sz.

59a–61a: Tekints reánk úristen… Kiad. uo. 107. sz. „1610”

61b–86a: „Historia Szikszoviensis.” (1588) Kiad. RMKT XVI/11, 22. sz.

86b–88a: Dicsőült helyeken… (Kanizsai Pálfi János) „finis 1611.”

88a–90a: Indulj fel lelkem… Kiad. RMKT XVII/1, 108. sz.

90a–92a: Oh én kegyelmes Istenem… (Balassi énekének átköltése.) Kiad. uo. 109. sz.

92a–107a: Szükség ezt megírnom… (Históriás ének 1595-ből.) Kiad. uo. 9. sz.

107b–130b: Mostan emlékezzünk a körösztyénekről… (Sztárai) „Ao Dni 1611”

131a–134b: 2 ének Bocskairól. Kiad. uo. 87–8. sz.

135a–140b: A János király fiáról. Szerencsének forgásáról néktek emlékezem… (Tinódi) Kiad. RMKT XVI/3, 365–370.

141a–142b: Én Kátai Mihály… Kiad. RMKT XVII/1, 87/II. sz.

142b–147b: Felséges Istennek áldott szent serege… (Detsi István) Kiad. uo. 72. sz.

148a–159a: Besenczi Imre és Daróczi Imre bibliai históriája. Kiad. uo. 93. és 70. sz.

159a–166a: Mind ez világnak íme esze veszett… (Szkhárosi)

166a–168a: Paisa szegény fejemnek… (Pécseli Király)

168a–194b: 11 történeti és vallásos ének a XVII. sz. elejéről. Kiad. uo. 110., 74., 112., 20., 81., 113., 75. és 100. sz. 185b: „1613”

Megjegyzés A kézirat túlnyomó többségét Detsi István írta össze a Tolna megyei Decs községben. Más kéz talán csak az első rész zsoltárainak némelyikét másolta. A kézirat leveleit legutóbb átszámozták úgy, hogy nem vették figyelembe az elején levő 10 levélnyi hiányt. A kézirat vége is csonka és a levelek sorrendje a 175-tő1 kezdve az újraköttetéskor alaposan összekeveredett. – Szabó T. Attila, Kardos Albert egy elírása miatt, a kódexet Dezső-kódex címmel is felvette bibliográfiájába. (II, 71. sz.) Az elírásra maga Kardos Albert figyelmeztetett. (EPhK 1899, 844.)

Irod. Erd. 50. sz. – Dézsi, ItK 1927, 68–76. (Bibliográfiai leírás, több ének szövegének közlése.) – SZTA II, 68. sz. – CsapodiKat 48–51. (Részletes leírás.)

26. Bettfalui János-ék. (1613–1616) – 10 lev. 20 cm. – MTAK K 65.

1a–2a: Jézus tanítványainak lábokat megmosogatá… Kiad. RMKT XVII/7, 5. sz.

2b: Örülj és örvendezz keresztyéneknek gyülekezeti…

2b: Vegyes irkafirkák, köztük: „Joannes Bettfalui… Anno Domini Milessimo Sexcentessimo Decimo Tercio.”

3a–10b: Apollonius históriája.

10b: „Anno 1616 vltima die Junij Johannes Bettffalui mppria”

Megjegyzés A töredékes énekeskönyvet könyvtáblából áztatták ki.

Irod. Alszeghy, It 1915, 315. – SZTA Pótlás II, 12. sz. – CsapodiKat 51.

Ráday-graduál. (1613–1633) – L. a 11. sz. alatt!

27. Vasady-kódex. (1613–1615 k.) – 124 lev. – Megsemmisült. Dézsi által készített másolata: Szeged EK MS 00834.

1a–64b: Prózai szövegek 1624-i kéz írásában.

65a–b: Későbbi bejegyzések.

66a–124a: 32, nagyrészt XVI. századi vallásos és néhány világi ének. Többek között 66a–b: Hallgassuk figyelmetesen… Kiad. Dézsi, ItK 1913, 22–3. 69a–70a: Bánatos szívem tekints az égre… „finis per me Franciscum Mindszenti sc. Ezt,” 75b–77b: „Cantio Boczcai” Bátorság lelkemben… (1606) 79b–81a: Nagy szívem szakadván… Kiad. Dézsi, ItK 1913, 23–5. 81a–b: Próbára vetett fejem… (1601) „finis p me Franciscum Mindszenti” 86a–b: Látod Isten szíveinket… „Finis p me Matheum minczentium…” 88b–90b: „Doci Svsana 1:6:1::3:::” Dicsérem én az urat… Kiad. Dézsi, ItK 1913, 25–7. 90b–106a: „Az Iacob patriarcanak fiarol valo szep enök, Anno, Dominj, 1613. 1615.” (Nagybáncsai Mátyás, 1556.) 106a–111a: „Cantio pvlchra De szilagi Mihalirul et hagimasi laszlorol.” Egy szép dologról én emlékezném… Kiad. RMKT XVI/7, 170–4. 112b–113a: Te vagy énnékem én Istenem… Kiad. Dézsi, ItK 1913, 27. 120a: Siralmas énnékem tetőled megváltom… (Bornemisza Péter) Kiad. RMKT XVI/7, 207.

124b: Énektöredékek, tollpróbaként.

Megjegyzés A kötet énekeket tartalmazó részét Mindszenti Ferenc és Máté másolták, a 88b és 90b lapokra bejegyzett időben. Az értékes kódex a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumé volt; a második világháború során elpusztult. Dézsi nagyon gondos kiadása és másolata pótolja a veszteséget.

Irod. Erd. 75. sz. – Dézsi, ItK 1913, 14–22. (Részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 351. sz. – Debreczy Sándor, KerMagv 1940, 247–250. (Az összeíró szerinte unitárius volt.)

28. Foktövi János prédikációs könyve. (1614) – 411 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 380.

1a–5b: Vegyes feljegyzések.

7a–398a: „Az embeor eletenek I. eredetiröl. II. termezetiröl. III. allapattiarol irattatot koeniw. Foktöwi Ianos Waczon warassi praedikator altal. 1614.” Közben a 168b–170a lapokon: „Az embör életenek ideie rezeiröl” c. vers, s a prédikációkban számos időmértékes vers. Kiad. RMKT XVII/8, 50–1. sz.

398b–411b: Vegyes feljegyzések és üres lapok.

Irod. Erdélyi, MKsz 1887, 74–82. – RMKT XVII/8, 525–6. (A kézirat részletes leírása, Foktövi élete.) – H. Hubert Gabriella, ItK 1968, 209–221.

29. Tholnay Ferenc-ék. (1614–1621) – 180 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 1063.

1a–6b: Prózai szöveg. (Eredetileg a kötéstábla volt.)

7a: „Sum Ex libris Francisci Tholnay Anno Dni 1614. die 19 Maij” Hajtsd meg füleidet… (csak 2 sor)

7b–48b: Vegyes latin és magyar vallásos szövegek.

48b–68b: 10 XVI. századi vallásos ének.

68b: „Anno 1618. Januari. Franciscus Tholnai.”

69a–70b: Gazdag bő kegyelmű… (Pécsely Király)

71a–72a: Egyedül tebenned… (Rimay) Kiad. Klaniczay, I. OK XI, 337.

72a–b: Oh kegyelmes Isten nézz szépen reám… (Rimay) Kiad. uo. 337.

72b–77a: 2 XVI. századi zsoltárfordítás.

77a–81a: Latin és magyar szentírásidézetek.

81a–83a: Széles tenger habja… Kiad. RMKT XVII/1, 114. sz.

83a–84a: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása… (Balassi) Kiad. Klaniczay, I. OK. XI, 333.

84a–91b: Szentírásidézetek. (85b:) „Ano 1619.”

91b–92b: Hajtsd meg füleidet… (Nyéki Vörös)

92b–93b: Prózai ájtatos szövegek.

93b–94a: Reménységem nincs már nekem… „Finis hujus operis Ano Salutis MDCXX.” Kiad. RMKT XVII/8, 136. sz.

94b–97a: Vegyes, főleg vallásos prózai szövegek.

97b: „Index”

98a–100a: Vegyes feljegyzések, köztük az Europica Varietas-bó1 kiírt idézetek.

100b–101b: Mint álgyú golyóbis… (Rimay)

104b–105a: 1 versszakos töredék, „Anno 1621. Franciscus Tholnaj.”

105b–180b: Orvosság- és ételreceptek.

Megjegyzés Balassi és Rimay énekeinek szövegét vagy a kéziratot összeíró Tholnay Ferenc, vagy egy másik személy az 1630-as évek elején átjavította; Klaniczay bizonyítása szerint az Istenes Énekek elveszett legelső kiadása alapján.

Irod. Klaniczay, I. OK XI, 307–9.

30. Bölöni-kódex. (1615–1621) – 180 lev. 8r. – OSZK Oct. Hung. 642.

1a–4b: 3 ének az 1618–9-i kéz írásában.

5a–23b: 19 vallásos ének, köztük néhány unitárius. 5a: „finis 23 die feb. 1616”

24a–31a: 6 vallásos ének. 30a: „finis 1621.”

31a–32b: Mi atyánk ki vagy mennyégben… „Finis A. 1617.”

32b–34b: 3 vallásos ének. 33b: „finis Anno 1618.”

35a–40b: Rettenetes ez világnak… (Szkhárosi) és Bogáthi 15. zsoltára. „Finis in Kereztur Siculorum Anno Domini Milesimo Sexcentesimo Vigesimo. J. B. Z.”

41a–53a: 10 halotti ének. 49b: „finis in Bölön 22 die Decembris 1615. GK.”

53a–b: Dicsérlek tégedet… (Dóczi Ilona)

54a–56b: Majd szép dolgot mondok… (Sztárai bibliai históriája.) Kiad. ItK 1959, 521–3.

57a–72b: 9 halotti ének. 62a: „finis 2 die Jan.” 70a–72b: Bizonytalan voltát… (1593) „In Bölön 1616, 6, die Januar. GK.”

73a–106b: 22 vallásos ének, köztük néhány unitárius. 76b: „finiui… 1619.” 98a: „finis GK 1616. In Beoleon.”

107a–109b: 3 pünkösdi ének. 109a: „finis adest operis 1619.”

110a–180b: 23 zsoltárfordítás és egy kottás Tedeum. 112b: „finis 25 die Januarii 1616. GK. In Beoleon R. Joanni Sigmond. Bölönien.”

Megjegyzés A kötet énekeinek nagy részét G. K. másolta 1615–6-ban Bölönben (Háromszék m.). A 112b lapon olvasható név talán a megbízó neve. A kötetet valószínűleg 1620–1 táján köttette be J. B. Z. Székelykeresztúron. Azóta a kötet több helyen megcsonkult.

Irod. RMKT XVII/4, 534–6. (Részletező leírás.) 691. (A közlések felsorolása.)

31. Jancsó-kódex. (1615–1618) – 161 lev. 31 cm. – MTAK K 66.

1a–105a: Bogáthi zsoltárfordításai, két kéz írásában. (2. kéz: 51a–105a) 105a: „Vegezte el ez Soltart Nagy Solymoson niomorgo Gabriel Deak, az eö jo akaro, es bizodalmas Uranak Kws Solymoson lakozando Matefi Palnak hazanal…”

106a–161b: „Az Istenteöl rendeltetet zent igaz innepeknek meg zentelesere czienaltatot enekek, az igaz uallason ualo tudos es Istenfeleö firfiaktol. Irattatot kis Solymosson Anno 1615 el kezduen 25 die May Varadi Janos altal. Keöuetkeznek Szombat Reggeli tanitasra ualo Enekek.” (80 szombatos ének, különböző kezek írásában.) 145b: „finis per me Stephanum Tolnaj Anno 1.6.15. die 13 Decembris in aedibus Generosi et honestissimi Viri Pauli Mathefi, in minori Solymos existenti.” 155b: „finis per me petrum Zak Juniorem… küs Solmosini… Anno 1618”

Irod. Erd. 33. sz. – Thúry 3. sz. – SZTA I, 59. sz. – RMKT XVII/5, 444. (A kézirat leírása.) 593. (A közlések felsorolása.) – CsapodiKat 52–6. (Részletes leírás.)

32. Lipcsei-kódex. (1615) – 152 lev. 16 cm haránt. – Lipcse, Városi Könyvtár No. 98. Mf: MTAK E 1.

A kötet elején 4 számozatlan levél, néhány jegyzettel. Ezek között: „Sum quis sum ego sum nomen meum dicere possum Thomas Nagy”

1a–42b: „Incipiuntur cantiones communes.” 31 politikai és vallásos ének, egy részük XVI. századi. A szerzők közt Balassi, Pécseli Király Imre, Szepetneki János és mások. 3b–4b: Szükség minékünk… (Szűcsi György) Kiad. Dézsi, ItK 1916, 312–4. 6b–8b: Paradicsomnak kegyes szép hajléka… (Lakatos Péter) Kiad. RMKT XVII/1, 10. sz. 9a–10a: Izraelnek szent Istene… Kiad. Dézsi, uo. 317. 11b–12b: Bizonytalan voltát világ állapotának… Kiad. uo. 317. 13a–14a: Bánatos szívem tekints az égre… (Tóth Demeter) Kiad. RMKT XVII/1, 111/II. sz. 14b–15b: Gondviselő Isten… (Tőrei Gergely) Kiad. Dézsi, ItK 1916, 320–1. 19a–20a: Ó mely nagy bujaság a gonosz gazdagság… Kiad. uo. 321–2. 21b–22b: Ó szomorúsággal bűnnel teljes idő… Kiad. uo. 322–3. 25a–26a: 3 kesergő ének az 1590-es évekből. Kiad. RMKT XVII/1, 13–5. sz. 26a–28a: Jaj szép házaimnak… (Debreceni S. János) Kiad. uo. 253–6. 28a–b: Uram Isten ki igértél oltalmat… Kiad. Dézsi, ItK 1916, 328. 29a–30a: Dicsérem én az Istent… (Dóczi Zsuzsanna) „finis finis. Anno Domini. 1615.” 31b–32b: Lefüggesztettem fejemet… Kiad. RMKT XVII/1, 76. sz. 37a–38a: Magas mennyben lakozó Isten… (Kátai Mihály) Kiad. Dézsi, ItK 1916, 329–330. 38a–39a: Ó én kegyelmes Istenem… (Balassi énekének átköltése.) Kiad. RMKT XVII/1, 109. sz.

28 számozatlan üres levél. Utána új levélszámozással:

1a–11b: Két históriás ének 1611-ből. Kiad. RMKT XVII/1, 98–9. sz.

12a–81a: 11 XVI. századi bibliai história.

81b–82b: Üres.

Megjegyzés Az egész kézirat Nagy Tamás írása.

Irod. Erd. 59. sz. – Dézsi, ItK 1916, 305–343. (Bibliográfiai leírás, több ének közlése.) – SZTA II, 185. sz. – RMKT XVII/8, 601–2. (A korábbi közlésekre való utalásokat kivételesen meghagytuk, mert itt valamennyi RMKT-beli kiadás fel van sorolva.)

33. Péchi Simon-ék. (1615) – 207 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1729. Mf: MTAK A 251/IV, C 1157. (Pótlások.)

A kötéstábla belső oldalán vegyes feljegyzések, köztük: „A 1606 mense Junij…”, valamint két későbbi tulajdonos, Balázs János és Nagy György névbejegyzése.

1–12: Tartalomjegyzék a Bogáthi-zsoltárokhoz.

13–274: „Psalterivm Magiar soltar kit az wdökbeli historiak ertelme szerent kwleomb kwleomb magiar ekes notakra az Isten giwlekezetinek javara forditot Bogati Fazakas fia Miklos… 1604.”

275–288: Különböző kezek által írt szombatos és más egyházi énekek. (Összesen 11 db)

289–376: Az énekeskönyv törzsanyagát összeíró kéz által másolt 61 szombatos ének. Közben más kéz által leírt két nem szombatos ének: 348–350: Nagy hálát adjunk az atya Istennek… 374: Járuljunk mi az egy örök úristenhez…

376–402: Különböző kezek által másolt szombatos és más egyházi énekek. 17 db, köztük 386–7: Megadja még Isten örömét szívemnek… 388: Mindenkoron áldom az urat… (Szenczi Molnár) 390–2: Bánatos szívem, tekints az égre… 394: Semmi nincs ez földön állatok közül… SIMON PETSI N. 400: Most ó lelkem dicsérd az úristent… (Bogáthi)

403–414: Későbbi vegyes feljegyzések, üres lapok.

Megjegyzés A kézirat törzsanyagát – amint erre Varjas Béla figyelmeztetett – az a Tolnai István másolta, aki a Jancsó-kódexben 1615-ben másolt; a Bogáthi-psalterium címlapján levő 1604-es évszám tehát nem tekinthető a másolás időpontjának. – A kézirat másolata: MTAK Ms 856.

Irod. Thúry 1. sz. – SZTA I, 137. sz. – RMKT XVII/5, 443–4 (A kézirat leírása.), 594. (A közlések felsorolása.) – Bogáti Fazakas Miklós: Magyar zsoltár. S. a. rend. Gilicze Gábor és Szabó Géza. Bp. 199. (Hetven zsoltár közlése.)

34. Kissolymosi Mátéfi János-ék. (1616–1633) – 171 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1241. Mf: MTAK A 170/IV.

2–7: „Index.”

8: „Anno 1633. Pertinet ad me Basillium Matefi.”

10–1: „Oratio pia… Hexametris versiculis concinnata… in Solymos majorj laborata A. D. 1616. per Gabrielem pastoris…”

12–176: „Az Izrael Istenetöl Rendelteteot, szent es igaz Innepeknek meg szentelesere czienaltatot Enekek, Az igaz vallason valo, tudos, es Istenfeleo ferfiaktol, az Isten Seregenek epwletiert.” (72 szombatos ének, köztük néhány Bogáthi-zsoltár.) 176: „Vegezte el ez kws munkat 1617 esztendeonek a kezdetibe Nagy Solymoson lako Gabor Deak, az eo szerelmes es jo akaro Uranak Kws Solymoson lako Matefi Janosnak… Jollehet szereteo Janos Uram, ereölkeöttem vetkekteol irasomat otalmazni, de mint hogy nehez paraszti munkajm, es szorgalmatossagim miat, kapdosva giorta vilaganal kelleteöt meg irnom, lehet Error benne, kire ha talalandasz, meg corrigalni el ne mulasd.”

178–210: Különböző kezek vegyes, részben szombatos énekei. (8 db) Köztük 178–189: „Szep enek hogi egy Istennel töb nincz…” Krisztus urunk mondja minden meghallgassa… (1581) Kiad. RMKT XVI/11, 13. sz. 195–202: Két Bogáthi-zsoltár.

211–2: „Ez Enekeok renddell így keövetköznek.” (Tartalomjegyzék.)

213–325: 27 szombatos ének. (Különböző kezek.) 276: „finis huius operis In A. D. 1618.” 281: „Scribebat kws Solmosini petrus Zak junior anno 1619 die 15 Januarij domino suo atque patrono Johannj literatj Mathefi…” 321: „Finis huius cantionis in A. D. 1619.”

326–341: 7 vegyes ének, különböző kezek. Köztük 326: Isten ki vagy nap és világ… „Finiebat Mich: Thordanius.” 327–8: A jóhitű ember szelid ez világban… (Rimay) 328–333: Bánatos szívem tekints az égre… „Finis 1624”

Megjegyzés A 213–276. lapokon egy tizenöt részből álló hosszú tanköltemény olvasható. Erről Kohn Sámuel (A szombatosok, 130–131.) mint külön „énekes könyv”-ről beszél, s ezért Szabó T. Attila tévedésből külön is felvette bibliográfiájába. (I, 172. sz.) Valószínű, hogy a 34. és a 39. sz. énekeskönyvet ugyanaz a személy, Mátéfi János írta össze.

Irod. Erd. 34. sz. – Thúry 4. sz. – SZTA I, 82. sz. – RMKT XVII/5, 441–3. (Részletes leírás.) 593. (A közlések felsorolása.)

35. Árkosi János kódexe. (1617–1626) – 42 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1290. Mf: MTAK A 249/XI.

Az újkori kötéstáblán: „Szombatosok régi könyve 1617.”

Elöl két számozatlan levélen a 6a–17a levelekhez tartozó prózai szöveg.

1b–4a: Vegyes prózai szövegek. 2b: „Anno Millesimo sexcentesimo Decimo septimo a Nato Christo 15 die mensis Januarij.”

4a–b: Romlott világnak megépülését… Kiad. RMKT XVII/5, 49. sz.

4b: „Zombati Tanittas utanra ualo ekes enekczye.” Jer dicsérjük a hatalmas kegyelmes úristent… Kiad. uo. 15. sz.

5a–b: Bogáthi XIX. zsoltára.

6a–17a: „Az szent iras panazolkodasa…” (Próza.)

17b–19a: „Az üdwessegnek vtara tanito enek.” Ó emberi állat, vedd jól eszedben… Kiad. uo. 84. sz.

20a–21a: Próza.

22a–b: „Apostoli igaz hütröl ualo Enek.” Halld meg vak világ ezt… „Finis per me Joannem Arkosy Anno Dni 1626” Kiad. uo. 67. sz.

23a–26a: Prózai zsoltárfordítások.

26a–27a: Bogáthi két zsoltárfordítása.

27a–40b: Prózai szövegek. 33a–34b: Luther-ellenes polémia. Kiad. Dán Róbert, ItK 1985, 306–9. 40b: (Eőssi Andrásra vonatkozó feljegyzés végén:) „Anno Millesimo sexcentesimo decimo septimo a Nato Christo 16 die mensis Januarij.”

Megjegyzés A hosszú ideig lappangó szombatos kódex jelenleg néhány levéllel kevesebbet tartalmaz, mint amennyit a korábbi ismertetések szerint tartalmaznia kellene.

Irod. Thúry 5. sz. – SZTA I, 7. sz.

36. Pápai János prédikáció-gyűjt. (1617) – 529 lev. 4r. – Pozsony, Káptalani Könyvtár 117.

Latin szentbeszédek között egy magyar nyelvű strófa és egy Jézus történetét megverselő ének. Kiad. RMKT XVII/7, 3–4. sz.

Irod. Kl. II, 35. sz.

37. Tatrosy György-ék. (1618) – 56 lev. 15 cm haránt. – OSZK Oct. Hung. 939.

1a–28b: Historia Báthori Gáboré. Sok csudák közül… Kiad. RMKT XVII/1, 96. sz. „Finis huius Historiae per me Georgium Tatrosy scriptae anno 1618. incepta Die 9 junij, finita Die 12 Junij…” 1a, 5a, 12b, 13a: Énektöredékek.

28b–45b: Apollonius históriája. „Finis huiusque per me Georgium Tatrosy, 1618 Die 14 Junj finiuit.”

46a–56b: Árgirus históriája. L. RMKT XVI/10, 10. sz. 51b: Mondd szolgálatomat az egri basának… Kiad. RMKT XVII/9, 186. sz.

Megjegyzés A kötet az abosfalvi Apor-levéltárból került az OSZK-ba. Összeírója, Tatrosy György 1618-ban 19 éves inas vagy íródeák volt. (ItK 1957, 238.)

Irod. Dézsi, Ethn 1914, 313. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 322. sz.

38. Spáczai graduál. (1619) – 235 lev. 2r. – Debrecen, ref. koll. R. 505. Mf: MTAK B 1081/I.

Az előzéklapon: „Liber Ill Collegii Debreczinensis Ao 1759. ex dono Sam: Szeremley 1753.”

1–213: Himnuszfordítások. A 16., 89. és 213. lapon levő dallamokat kiad. Bárdos Kornél–Csomasz Tóth Kálmán, Népzene és zenetörténet III. Bp. 1977, 155, 159–160. 14: „Librum hunc manuscriptum, ceu Reformatae Ecclesiae Hungaricae antiquorum Legendorum reliquius a Rndo Dno Andreae Spaczai, Ecclesiae Sclavonicae Macaiensis Ministro Verbi Dei Dono mihi missas, pro Bibliotheca Illustris Collegii Reformata Debreczinensis vicissim dono dedit Debreczini die 26. Apr. 1753. Samuel Szeremley mp.” 39–53: Litania major. 71–82: Antiphonae. 82: „Sum Franciscus Beszterczei.” 109–132: „Sequuntur dominicales aliquot antiphonae ludovicanae.” 132–140: Tedeum. 137: „Franciscus Beszterczei habet.”

213–469: A graduál prózai részei. (Prózák, benedictusok, antiphonák, zsoltárok, passió.) 335: „finita 1619. 30. Augusti.”

Irod. Kálmán Farkas, Debr. Prot. Lap 1882, 18–9, 26–7. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 8. sz. – SZTA I, 158. sz. – Czeglédy Sándor, Református Egyház 1957, 266–8. – Király Péter: A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei. Bp. 1953, 55–6. – Fekete Csaba: Perikóparend a Spáczai graduálban 1619 tájáról. Magyar Egyházzene 1998/9. 239–250.

39. Mátéfi János kódexe. (1620–1634) – 254 lev. 20 cm. – Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár Ms 303 (21509). Mf: MTAK A 633/II.

1a–62a: Szombatos polemikus szövegek. Kiad. RMKT XVII/5, 485–518. 31b: „Finis huius operis. In anno Domini 1620.” 33a: „Michael Ürmosinus scribebat. Domino suo Joanni Mathefi 1620. 4 die Septembris.” 49b: „Finiebat Mic: Wr: 9 die Octobris Joannis Mattefi. 1620.”

63a–241b: „Anno 1634” címfelirattal Bogáthi zsoltárfordításai.

242a–249b: „Szombatra valo enekek.”

250a–254b: „Historia de extremo judicio.” Legyünk készek keresztyének lelkünkben… (1552)

Megjegyzés Az összeíró valószínűleg azonos a 34. sz. énekeskönyvet másoló Mátéfi Jánossal.

Irod. Thúry 59. sz. – SZTA I, 113. sz.

39/A. Csepreg romlásáról (1621) szóló ének kéziratai.

1. Békési kézirat. Budapest, Evangélikus Orsz. Levéltár.

2. Budapest, Evangélikus Orsz. Levéltár I. a. 3/3.

3. Erdélyi János kézirata. MTAK Irod. 8r. 206/234. (A kt. végén: „Rabbi Istvánnak az éneke.” Mely hamar elmúló világnak öröme…)

4. Egerszegi kézirat. (1744) Pozsony, ev. líc. K+5. Acta Patriae IV. Mf: MTAK B 1078/XIX.

5. OSZK Quart. Hung. 1062. (Az előbbi másolata.)

6. Benkő Péter másolata. (1788) Sopron, Evangélikus Levéltár. Mf: MTAK C 2094–6.

7. MTAK Ms 168.

8. Szakonyi kézirat. Ismeretlen helyen.

A fentiekre nézve l. RMKT XVII/8, 91. sz.

9. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 36/2.

10. Pápa, Dunántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára O.110.p.

Lásd még e bibliográfia 301. sz. tételét (323a–325a) és 335. sz. tételét (210b–214b).

40. Kuun-kódex. (1621–1647) – 103 lev. 15 cm. – MTAK K 69.

Az 1. számozatlan levélen vegyes feljegyzések.

A 2. számozatlan levélen: „Index foliorum.”

1–78: 25 ének Nagy Miklós 1621-i másolatában. Többek között 1–18: Majdan nektek mondok… (Bornemisza Miklós 1568-i bibliai históriája.) 19–21: Ó felséges nagy úr mindeneknek istene… Kiad. Dézsi, ItK 1916, 57–8. 21–3: Mostoha anyától pogány dajkaságra… Kiad. RMKT XVII/1, 84. sz. 23–5: Sok szép hadak majd indulnak… (Sárközi Máté) Kiad. uo. 18. sz. 32–40: „Cantio de militibus pulchra.” Emlékezzünk a király végházáról… Kiad. RMKT XVI/7, 175–180. 40–1: Te vagy énnekem én Istenem… Kiad. RMKT XVII/1, 77. sz. 42–4: Dicsértessék uram örökké szent neved… Kiad. Dézsi, ItK 1916, 61. 44–6: Keserű kínomban… (1611) Kiad. RMKT XVII/1, 101. sz. 46–9: Gondolkodásimat és sok bánatimat… (Mikes György) Kiad. uo. 95. sz. 49–61: Az úristent mostan áldja az én lelkem… (Jó Albert) Kiad. Dézsi, ItK 1916, 63–4. 55–8: Bánatos szívem tekints az égre… (Tóth Demeter) Kiad. RMKT XVII/1, 111. sz. 66–8: Igazságnak ura… (Próza.) „finis per me Nicolavs Nagy Anno Domini 1621, etc.” 71–2: Reménységem nincs már nekem… Kiad. Dézsi, ItK 1916, 65. 72–4: Ó magas egeknek s nagy mély tengereknek… Kiad. uo. 65–6. 74–8: Zarándokságimnak te vagy kalaúza… (Körmendi Lukács) Kiad. uo. 66–7.

78–82: Üres.

83–7: 2 ének Czatáry Péter 1630-i másolatában. 83–5: Jaj szegényNoénak… Kiad. Dézsi, ItK 1916, 67–9. 86–7: Szegény fejem uramhoz óhajt… „finis per me Petrum Czatary Anno Domini 1630.”

88–142: 23 ének egy 1634-i kéz másolatában. Több mint a fele Mária-ének, ezek közül hetet kiad. Dézsi, uo. 68–72. 107–8: Mindeneknek teremtője… „Finis 1634.”

143–189: 10 vegyes, nagyobbrészt vallásos ének, különböző kezek másolatában. Köztük 159–165: Nemrégen kevélyen gróf úr Esterház… Kiad. RMKT XVII/9, 32. sz. 165–8: Sok búm és fáradtságim után… Kiad. RMKT XVII/3, 44. sz. 169–171: Kegyes gondviselő könyörülő Isten… „Finis Anno Christi 1642.” 177–8: Ó áldott manna… „Laus Deo 1643.” 179–182: „Az mirigyről valo szep enek 1647.” Sok szomorúsággal megrakódott idő… Kiad. RMKT XVII/9, 92. sz.

190–3: Üres.

194–9: 3 vallásos ének későbbi (XVIII. századi?) kéz írásában.

200–1: Vegyes feljegyzések.

Megjegyzés A kódexet ajándékozójáról, Kuun Gézáról nevezték el. Valószínűleg Erdélyben írták össze.

Irod. Erd. 58. sz. – Dézsi, ItK 1916, 50–74. (Bibliográfiai leírás, több ének szövegének közlése.) – SZTA II, 179. sz. – RMKT XVII/7, 618–620; XVII/8, 602–3. (A korábbi közlésekre való utalásokat meghagytuk, mert itt valamennyi RMKT-beli közlés fel van sorolva.) – CsapodiKat 57–61. (Részletes leírás.) – A Kuun-kódex. (Hasonmásban és átírásban.) S. a. rend. Varga Imre. Bp. 1979. I–II. köt.

41. Kálmáncsai graduál. (1622–1623) – 149 lev. 31 cm. – Csurgó, Református Gimnázium Könyvtára 19.504/H. Mf: MTAK A 25/I.

1a–67a: 74 himnuszfordítás. 7b: (Az iniciáléban) „A. D: 1623.” 27a: „Anno Domini Salvatoris nostri Jesu Christi 1626.” 27a–b: Örvendezzen már ez világ… (XVIII. századi kéz.) 42a–b: Örvendezzen mind ez világ… „1732 Die 4 Martij”

67b–148b: A graduál prózai részei: responsoriák, benedictiók, antiphonák, zsoltárok, passió stb. Közben 71a: Ez esztendőt megáldjad… (XVIII. századi kéz.) 87b: (A lapalji díszben) „1622” 139b: Finis 9. die Febru… AD 1622.”

Megjegyzés A graduál a kálmáncsai eklézsia használatában volt.

Irod. Kálmán Farkas, M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelő 1879, 572–7. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 13. sz. – Barla Jenő, Prot. Szle 1900, 332–6. – SZTA I, 76. sz. – CsurgóKat 59–64. (Teljes incipit-jegyzék.)

42. Pethő Gergely: Magyar Cronica. (1623) – 215 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Hung. 66.

1a–2b: Későbbi tulajdonosok bejegyzései.

3a: „Notandum.”

3b–4a: Példázatját itt hazádnak… „Giulai Fr. Martontul szereztetet.” Kiad. RMKT XVII/8, 96. sz.

4a–b: Ó nagy kén vallott szegény árva ország… Kiad. uo. 97. sz.

6a–215b: Pethő Gergely később nyomtatásban is megjelent krónikájának 1623-i másolata.

Megjegyzés A 3b–4b lapon levő két ének, valamint a Bélán, 1623-ban kelt előszó nem jelent meg nyomtatásban. A kötet csak ezt a két éneket tartalmazza, többi része próza.

43. Sepsi Laczkó Máté krónikája. (1624 k.) – 265 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 33. Mf: MTAK A 89/IV. és 319/IV.

1–2: Hozzád kiált lelkem örök életemnek Istene… (Homonnai István) Kiad. RMKT XVII/1, 2. sz.

2–3: A vitézek kardjainak megjött ereje… Kiad. Uo. 4. sz.

3–4: Segítségül a nagy Istent ki híja… (Sárközi Máté) Kiad. uo. 17. sz.

110: „Cantio Matrimonialis.” Ó boldog fészek… Kiad. RMKT XVII/3, 31. sz.

205–6: „Az Felseges Boczkai Estvannak meg halasarol.” Bátorság lelkemben felette nagy vagyon… Kiad. RMKT XVII/1, 87. sz.

207–8: „Az fejedelemnek meg etetöjeröl…” Ha kérdi Isten Kátai tetőled… Kiad. uo. 89. sz.

209–11: „…Boczkai Estvannak… halalarol.” Mély álomba merült oszloptul üresült… Kiad. uo. 86. sz.

211–2: Szixai István latin verse Bocskai haláláról.

214–20: Szamosközi latin versei.

231–4: „Pasquillus Anno 1608. 21. Januarii…” Kiad. uo. 94. sz. Szerzője Rimay János. L. Ács Pál, ItK 1978, 1–15; Ritoókné Szalay Ágnes, ItK 1982, 665.

300–6: Jó szerencsének már elfordult kereke… (Pasquillus 1616-ból.) Kiad. RMKT XVII/8, 79. sz.

Megjegyzés A krónika teljes szövegét Mikó Imre adta ki: Erdélyi Történelmi Adatok III. (1858.) Csak verses szövegeit soroltuk fel.

Irod. Kl. I, 70. sz.

44. Exequiae Principales. (1624 után) – ? lev. – Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 57. Mf: MTAK A 199/IX. (Csak a versszövegek.)

65–7: Hideg havasokon fenyves nagy erdőkön…

113–5: Szerelmes leányom szentül élt bárányom…

279–281: Nemzetünk virága életünk világa…

Megjegyzés A kézirat az 1624-ben Gyulafejérvárott megjelent nyomtatvány (Exequiae Principales, Azaz: Halotti Pompa, RMK I, 539.) közel egykorú másolata. A nyomtatványt Károlyi Zsuzsánna halálára adták ki. L. RMKT XVII/8, 92–4. sz.

45. Nagybányai kézirat. (1626–1632) – 92 lev. 4r. – Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár Kjn. Mf: MTAK C 1638–41.

3–166: „Az zámvetesnek és hasznos uta, és modgia melyből ighen könyen az ki foghlalatos lezen ez dologhban, megh tanulhattya.” 166: „Finis per me Stephanus Geresi (Gentsi?). In schola Rivulina Anno Domini 1626. Sit laus Deo.”

171–4: „Cantio pulchra.” Akik mostan nagy szeretetben lakni… (1590) Kiad. RMKT XVII/3, 280. sz.

175–6: Tőled mostan életem reménye… „Finis in anno 1632 irtam az husvet harmad napian…” Kiad. uo. 281. sz.

176–8: „Cantio curialis de quodam monacho.” (Latin ének.) Kiad. Szigeti József, alább i. m. 124.

182–4: „Cantio pulchra de amore.” Járván minap a mezőben… Kiad. RMKT XVII/3, 282. sz.

Irod. Szigeti József, Nyelv- és Irodalomtud. Közl. (Cluj-Kolozsvár), 1959, 122–6.

46. Gyöngyösi toldalék. (1628–1635) – 23 lev. 4r. – Gyöngyös, Ferences Könyvtár. Mf: MOL 1904. doboz.

1b–20b: 26 katolikus egyházi ének. Köztük 1b–2a: „De Scta Maria Cantio Devota. 1628. Osgjanij.” Gyönyörködjél szűz Mária magas menyországban… „Dusj kis fr. Jakab maculálta.” 8a–b: Üdvözlégy mennyei királyné asszony… „Szendöröben 1629. esztendöben Szebes Bodua menteben F. Jaco: Dusj.” 9b–10a: Dicséretes a gyermek ki ez nap születék… „Onodj 1631. in Zirnez.” (?) 19b–20b: Igaz bíró Jézus Krisztus… „Posuit amoris ego Stps. Udvard. en Divin. Patri Clarissimo Jacobo Dj A. 1635.”

Irod. Erdélyi, MKsz 1898, 225–233. (Bibliográfiai leírás.) – Alszeghy Zsolt: Gyöngyösi toldalék. Gyöngyös 1914. (A toldék teljes anyagának kiadása.) – SZTA I, 46. sz. – RMKT XVII/7, 542–7. (A közlések felsorolása; Dusi Kis Jakab életrajza.)

47. Lugossy-kódex. (1629–1635) – 161 lev. 4r. – Debrecen, ref. koll. R. 537. Fényképmásolat: OSZK Facs. I. Mss. 499.

30a–98a: 28 ének Somogyi Pál 1629–34 közötti másolatában. Nagy részük XVI. századi vallásos ének és bibliai história. Többek között 30a–b: Tinódi: Jónás profétáról. „Finis adest. 1629.” Kiad. RMKT XVI/6, 100–1. 30b–31b: Bírák nektek szólok kérlek hallgassátok… Kiad. RMKT XVI/11, 14. sz. 43a–44b: Vallásos ének töredéke. „Finis adest per P: L. Somogium in Vy falu, Anno Domini Millessimo Sexcentessimo vicessimo Nono. 21. die Augusti vel sic. 1629.” Kiad. RMKT XVI/7, 312–5. 44b–48b: „Tüköre es peldaia ez ielön valo romlando eletnek…” Drága dolgot mondok… Kiad. RMKT XVI/11, 3. sz. 53b: Kegyes atyánk most tenéked könyörgünk… Kiad. Dézsi, ItK 1914, 84. 69b: Mennynek és földnek nemes teremtője… „Finis est. Primo sub ferula Dni Ambrosi scripseram 1609. in Hobol.” 84b–85b: Ó én kegyelmes Istenem… (Balassi) 87b–88a: Sok hálaadással mi most tartozunk… „Finis adest A. D. 1632. 23 die 8bris.” 93a–94b: Szóljunk a szent Ágostonnal… (Skaricza Máté) Kiad. RMKT XVI/11, 17. sz. 96a: Báthori Boldizsár rab-énekének töredéke. (1591) „Finis A. D. 1633. 28 die Novemb: in Uy falu scripsit.” Kiad. RMKT XVII/1, 8. sz. 96a–b: Megfoghatatlan kegyes istenség… Kiad. Dézsi, ItK 1914, 85–6. 96b–98a: Emlékezzél kérlek ó emberi állat… „Finis adest. Anno Millessimo Sexcentessimo Tricessimo quarto 7 die Decembris in Aurora ferme 8 hora in Uy falu Domini die Paul: Som. scripsit.”

98a: Hozzád kiáltásunkat hallgasd meg úristen… „Marocsan Iohannes s. Her: szölösi Compatri suo, sibique amando Pau: Somogio scripsit 1635. 8 die Apprillis.” (Ez az egy ének nem Somogyi Pál kézírása.)

98a–102b: „Historia: az Szigetvarnak veszesseröl.” (1566) „Paulus Somogius. A. D: 1. 6. 23. [!]”

103a–129b: 5 ének Somogyi Pál 1630–2 közötti másolatában. Köztük: 103a–115b: Enyedi: Gismunda és Gisquardus. „Finis adest. 1630.” 115b–120a: Halljunk egy szép példát… „Finis adest. P. Paulum L: Somogium. Anno Dominj 1630. Ultima die Julij in Uyfalu auxiliante Deo scripsit.” 121b–129b: Ráskay Gáspár Vitéz Franciskója. „Finis adest. A. D.: 1632. ultima die Februarij.”

130a–197a: 11 ének Somogyi Pál 1630-i másolatában. Az énekek egy része XVI. századi bibliai história. Köztük 130a–133b: Egy szép drága gyöngyről keresztyének szólok… Kiad. Pethő Gyula, Vasárnapi Újság1879, 47. sz.155a–161b: Szertelen veszedelem reánk szálla… (Túri György haláláról.) „Finis adest. 1630.” 161b–166b: „Optima historia, de extremo iudicio.” Legyünk készek keresztyének lelkünkben… (1552) Kiad. RMKT XVI/6, 36–47. 166b–174a: „Historia de moribus in convivio.” Tiszteletes személyek kik itt jelen vagytok… Kiad. RMKT XVI/11, 6. sz. 174b–179a: „Historia de victoria Gedeonis.” (Földvári Ambrus, 1607.) „Finis adest p. Pau: L: Som: in Puericia mea in Hobol scripsi Hanc Historiam An: Dni: 1609. Apud Rdissi: Dominum Ambrosium Földvarium nunc alias descripsi in Uy falu Ann: D: 1630.” Kiad. RMKT XVII/1, 92. sz.

197b–198a: Tartalomjegyzék későbbi kézzel.

Megjegyzés Az 1–29., 41–2., 49–50., 95., 100., 187. és 190. levelek hiányoznak. A kötet túlnyomó részét Somogyi Pál másolta Újfaluban, csak a 98a lapon levő éneket írta be más kéz. Somogyi évszámbejegyzései (a felsoroltakon kívül is) nem időrendben követik egymást; ezt Dézsi azzal magyarázza, hogy Somogyi Pál a kézirat egyes részeit csak később, beírásuk után kötötte egybe. Különösen feltűnő az 1629–35 között másolt szövegek között a 98a–102b lapon levő 1623-ban másolt história. – A kódex neve Lugossy József emlékét őrzi.

Irod. Erd. 61. sz. – U. Szabó Gyula, MKsz 1913, 217–231. (Bibliográfiai leírás.) – Dézsi, ItK 1914, 80–97. (Szövegek közlése.) – Uő, A Lugossy-codex és kiadatlan versei. Bp. 1915. (Bibliográfiai leírás, valamint az ItK-ban közreadott versek újraközlése.) – SZTA II, 192. sz. – RMKT XVII/8, 603–4. (A XVII. századi énekek közléseinek felsorolása.)

48. Rimay–Madách-kódex. (1629–1638) – I–III. köt. 87, 90, 54 lev. 20, 16, 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 3245–3246.

I. 3–8: Rimaynak a Balassi testvérekről írt epicediumának részlete.

31–41: 15 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/12, 43–57. sz. (Névtelen szerző szerzeményeként.)

47–54: Rimay: Encomia et effecta virtutum. Kiad. Eckhardt, Rimay ÖM 135–140.

59–71: Rimay 7 éneke.

79–87: Madách Gáspár 4 verse.

89–95: Cato disztichonainak fordításai. (Madách)

131–144: Rimaynak énekeihez írt kivonatos argumentumai.

161–8: Rimaynak Darholcz Kristófhoz írt latin levele.

II. 5–8: Madách Gáspár moralizáló versei.

9–16: Cato-disztichonok fordításai. (Madách Gáspár)

19–30: Madách Gáspár 4 éneke, köztük 20: „Dichiret 8 die Marty serzetem Ao. 1629.”

31: Pöngését koboznak gyakran ha te hallod…Ismeretlen szerző verseként kiad. RMKT XVII/12, 58. sz.

32: „Balassa Janos eneke szolymoczkaiarull.” (Madách)

33: „Bendeö Panna komáromi Aszoni Eneke.” (Madách)

39–54: Rimay előszava Balassi énekeihez.

59–89: „Memoriale Anno 1627” (Rimay szőnyi béketárgyalásainak naplója.)

89–110: „Oruosáágh Auagi Praeseruatium az Dögös Pestis halalban.” (Madách)

117–133: Két nagypénteki elmélkedés. (Rimay)

141–170: Elmélkedés a paráznaságról. (Madách)

III. 2a–54b: Madách Gáspár vegyes feljegyzései, másolatai, versei és versfordításai. Közben 48a–50a: „…Hadady Weselen˙ Ferencz… newére sereztetet wersek.” Ismeretlen szerző verseként kiad. RMKT XVII/12, 59. sz. 25b: „26 Juniy Ao 1636. MG mp.” 30a: „Az 1638 Estendöben 9 die Apr…”

Megjegyzés A kötetek nem igazi kódexek, hanem nagyjából azonos nagyságú néhány leveles füzetek újkori kolligátumai. Az I–II. kötet valamennyi szövegét Radvánszky Béla mint Rimay szerzeményeit adta ki, mert a kézírást tévesen Rimayénak vélte. (Rimay János munkái. Bp. 1904.) Eckhardt Sándor ezzel szemben megállapította, hogy a kötetek Madách Gáspár kézírásai, s ezért a szövegek egy része nem Rimay, hanem Madách Gáspár szerzeménye. Bóta László (ItK 1967, 1–24), majd a nyomában Varga Imre abból kiindulva, hogy Madách Gáspár rossz költő volt, a sikerültebb verseket elvitatták tőle, és ismeretlen szerző műveiként tárgyalták.

Irod. SZTA II, 268. sz. – Eckhardt, Rimay-kiad. 163–5. – Varga Imre, RMKT XVII/12, 69–84, 661–737. (A kódexek verses és prózai szövegeinek kiadása; részletező bibliográfiai leírás.)

49. Borbély-kódex. (1630 k.) – 93 lev. 7 cm haránt. – Kolozsvár, EK Ms 2688. Mf: OSZK FM 1/041.

1a–3b: Az Énekek Énekének prózai fordítása.

4a–15b: Az erős mágneshez hasonlatos sólymom… Kiad. RMKT XVII/3, 35. sz.

16a: …Ez éneket szerzék kincses Kolozsvárban… 1626 esztendő tájban. (Egy, a kötet csonkasága miatt hiányzó szöveg utolsó versszaka.)

16a–22a: „Cantio Gabrielis Bethlen.” Gondban forgó magyar… (1630) Kiad. RMKT XVII/8, 122. sz.

22b–25b: Kertemben nyílt piros rózsám… Kiad. RMKT XVII/3, 34. sz.

26b–92b: Latin nyelvű receptek, orvosi jegyzetek.

Megjegyzés A kódexet Borbély Sámuelről nevezték el.

Irod. Erd. 46. sz. – Erdélyi, ErdM 1907, 50–1. – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 283. (2. sz.) – SZTA II, 38. sz.

50. Petri András-ék. (1630–1631, 1663–1668) – 113 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 1395.

1a–6a: 9 halotti ének.

6b–21b: 36 magyar és 3 latin nyelvű vegyes vallásos ének. Köztük 12a–b: Emlékezzünk mostan Mária Magdolnáról… „Finis 1630” 14a–b: Gyönyörködjél szűz Mária… „Finis Anno Domini 1630 29 Die Julij And. Pet. Mp.” 19b–20a: Üdvözlet lőn az üdvösség… „Finis huius Cantjonis per me And, Cog, Petrj Manu proprja”

22a–29b: 16 magyar és 1 latin karácsonyi ének.

30a–34b: „In circumcisione domini nostri annoqve novo” (14 db)

35a–42b: 9 nagyböjti ének. Köztük 40a–41b: Verses passió.

42b–48b: „Cantiones Variae Anno 1663” (5 db) 45a: „Finis huius Cantiones per me Joannem Retj Instructorj kis Azonienssi”

49a–50b: „In asesione [!] Domini A. P.” (4 ének.)

51a–55a: „Invocatio spiritvs sancti in festo pentecostes.” 10 ének, köztük 51b–52a: Pünkösd napja betelvén… „finis adest operis 4 Die octob And Pet, manu proprja”

55b–88a: 61 vegyes vallásos ének, köztük 62a: Azért úristen tehozzád folyamodunk… Kiad. Erdélyi, EPhK 1893, 98. 71b–72a: Kérlek és intlek mostan tégedet… „Finis ad est operis Andreas petrj Rector scole szent kiraliensi, Decima Die Junij” 74a–b: Dicsérjük mindenkor a mi istenünket… (1574) 81a: Hallgasd meg mostan felséges Isten… „Finis in siculjcalj uduarhelyzek in parocho szent lelek Ego And. petrj Rector scole Fui in magna tristjcia”

89a–92b: „Seqvntur de beata Maria virgine” (7 ének.)

93a–104b: 26 vegyes vallásos ének. Köztük 93a: Vedd jó néven én szívemet… „Finis per me Joannem Cognomjne Retj Ego manente küs Aszon ministrj exarauj (?) In honorem Jesu” 95a–96b: Az nap eljő nagy haraggal… (Hangjegyekkel.) 97a: Ó drágálatos nagy szentség… „Finis huius cancionis… Anno Domjnj 1668”

105a–113a: „In elevatione corporis et sangvinis domini nostri Iesv Xri canenda. En ego quj uocor Andreas Cognomine petrj Rector scole szent kiraljensj…” 14 ének, köztük 107b: Üdvözlégy föld menny… „A P mp scripsi Rector scole Zent Kyraliensj” 108b–l09b: Kottás latin litánia.

Megjegyzés A kéziratot felfedezőjéről Jancsó Benedek-kódexnek nevezték. A hagyományos elnevezésen változtattunk, egyrészt, mert van még egy Jancsó-kódex (31. sz.), másrészt, mert a kézirat nagyobb részét Petri András csíkszentkirályi rektor írta össze. Az általa üresen hagyott leveleket 1663-ban és 1668-ban Réti János Kisasszonyban (Csík m.) írta tele (42b–48b, 93a–104b).

Irod. Erdélyi, EPhK 1893, 96–100. – Erd. 19. sz. – SZTA I, 58. sz. – Holl Béla: Die lateinische Gesänge in András Petris handschriftlichem Gesangbuch. Acta Litteraria 1971, 161–6. – Uő, RMKT XVII/7, 556–567. és RMKT XVII/15/B. 7–9. (A közlések felsorolása.)

51. Sebes agynak késő sisak. (1630 után) – 96 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 69.

1a–3b: Tartalomjegyzék.

4a–85a: „Sebes agynak késő Sisak, Déák Versekből Magiar Enekekben fordittattot…” 41 vers a harmincéves háborúban szereplő személyekről és országokról. Kiad. RMKT XVII/8, 16. sz. (Prágai András szerzeményeként.)

85b–94b: Lincből hogy érkezék Sebestyén uram… (Thököly haditanácsa, 1681., későbbi kéz írása.) Kiad. RMKT XVII/11, 141. sz.

95a–96a: Vegyes feljegyzések.

Megjegyzés A kézirat törzsanyagát kitevő politikai verssorozat 1630 körül keletkezett, de a másolás lehet későbbi is.

Irod. Rajka László, It 1915, 103. – SZTA II, 277. sz.

52. Péchi-kódex. (1631 előtt) – 314 lev. 14 cm. – Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár MS 299 (22102). Mf: MTAK A 633/I. és 660/I–II.

1a–9b: Hiányzik.

10a–145b: Péchi Simon szombatos imakönyve, közben 3 szombatos ének. (76a, 80a–b és 81b–82a)

146a–157b: Szombatos prózai szövegek. A 157. levél utáni számozatlan levélen vegyes bejegyzések 1631-ből.

158a–236b: Péchi Simon prózai zsoltárfordítása.

237a–252b: „Az Pasah és Pogácsás Innepnek követésének rövid módja, melyet Agadanak hínak.” (Próza, közben a 251a–b lapokon két szombatos ének.)

254a–309b: Vegyes szombatos prózai szövegek.

Irod. Thúry 60. sz. – SZTA I, 136. sz.

53. Abasfalvi zsoltárkönyv. (1631) – 166 lev. 19 cm. – Kolozsvár, EK Ms 895. Mf: MTAK A 369/IV; OSZK. FM 1/053.

1a–166b: A XV–CXL. zsoltár, Bogáthi Fazakas fordításában. 49b: „Amen. Finis huius Deo volente. A. 1631.”

Megjegyzés A kézirat elöl és hátul csonka. Az abasfalvi unitárius egyház tulajdonában volt, elnevezését erről kapta.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 295–6. (51. sz.) – SZTA I, 2. sz.

54. Révai Katalin zsoltáros könyve. (1631) – 301 lev. 15 cm. – OSZK Oct. Hung. 765.

A fedőlap belső oldalán: „Sor[or] Catharina Constantia Réuay könue.”

1a–200a: „A’ Zoltarok könue.” (Dávid zsoltárainak prózai fordítása.)

200b–201b: Üres.

202a–230a: Fordítások az Ószövetségből.

230b–233b: Üres.

234a–246a: „Kilencz Vigile.”

246b–250b: Üres.

251a–257a: Ima. „Anno 1629. die 13 Febr. hora. 6. vesp.”

257b–281b: Lethenyei Imre Ágoston-fordítása.

282a–283a: Üdvözlégy mi asszonyunk te szent erkölcsödért…

283a–284b: Asszonyunk téged kérünk bűntől megtartassunk…

284b–287b: E világban amit látok mindent csak árnyéknak tartok… Kiad. Figyelő 1878 (III) 62–3. „Finis. finis. Per me Joannem Both Anno 1631 die 24 Januarii.”

288a–301b: Üres.

Irod. Deák Farkas, Figyelő 1878 (III) 63–4. – SZTA I, 147. sz. – RMKT XVII/7, 275–280. (A három ének közlése.) 617–8. (A kézirat leírása.)

55. Czerey János-ék. (1634–1651) – 176 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 1609.

1a–6a: Latin liturgikus szövegek kottával.

6a–7a: Gondolkodjál ember a te bűneidről…

7a–8a: Egész Izraelt Dávid felgyűjté…

9a–12b: 3 vallásos ének Hajnal Mátyás imakönyvéből.

13a–27b: Kottás latin szövegek, ételreceptek, vegyesen.

28a–32b: Czerey feljegyzései 1634–5-ből. (32b:) „Joannes czerey mpria”

33a–79a: Vegyes latin szövegek: imák, zsoltárok, zeneelméleti fejtegetések, kottás liturgikus szövegek stb.

80a–82a: Tekints reám Istenem nyavalyámban…

82a–b: Czerey feljegyzései 1638–9-ből.

83a–84a: Zarándokságimnak te vagy kalaúza… (1599)

84a–86b: Czerey feljegyzései 1639–40-ből.

87a–b: Üdvözlégy Krisztusnak szent teste…

87b–89b: Latin liturgikus szövegek kottával.

90a–92b: 3 vallásos ének Hajnal Mátyás imakönyvéből.

93a–103a: Latin liturgikus szövegek kottával.

103b–104a: Czerey feljegyzései 1650–1-ből. (103b:) „Anno Domini 1651. die 9. Julij natus est mihi filius meus Joannes… Joannes Czerey mpr. … Anno Domini 1652: In festo marci euangelista mondottam primiciasomot [!] kirali szekben az Almasi kapolnanal. Joannes czerey sacerdos mppria”

105a–108b: Halotti búcsúztatók egy másik kéz írásában. Kiad. RMKT XVII/9, 193–5. sz.

109a–133a: 14 vallásos ének (melynek fele XVI. századi) egy harmadik kéz írásában. Köztük 109a–110a: Ezerhatszáz után negyvenhatodikban… (Halotti búcsúztató.) Kiad. RMKT XVII/9, 91. sz. 114a–b, 118a–b, 120a–125b: Öt katolikus egyházi ének, kiad. RMKT XVII/7, 184–8. sz. 118b–120a: Boldogtalan vagyok… Kiad. RMKT XVII/9, 183. sz.

134a–137b: Betlehemes játék. Kiad. Schram Ferenc, ItK 1964, 497–501.

138a–173b: Halotti búcsúztatók. Kiad. RMKT XVII/9, 196–219. sz. 155b: Ó sok siralomra jutott gyarló idő, ezerhatszáz nyolcvan ötödik esztendő… Kiad. RMKT XVII/11, 183. sz.

174a: [Vitézek mi lehet…] (Balassi) „Finis per me Andream Bede Anno 1668.”

174b–175b: Két ének az Istenes Énekek függelékéből.

176a–b: Latin zeneelméleti szöveg. (L. 33a)

Irod. RMKT XVII/7, 625–6. (A kézirat leírása.)

56. Kájoni-kódex. (1634–1671) – 211 lev. 20 cm. – Csíksomlyó, Ferences Könyvtár. 1–152. lapjának fényképe: OSZK Ms. mus. 8.950.

Címlap: „…iko …Act… die 17. Marty Obla… atri Patri Joanni Kaj[on]i Orgonistae Csikiensis. Incipiuntur scribendj. In gloriam dej. Tritinia die 8 Appril.”

A kötet hangjegyes darabokat: magyar és latin énekeket és táncokat tartalmaz. Többek között 7b–8a: Bocsásd meg úristen… (Balassi) Kiad. Szabolcsi: A XVII. század magyar világi dallamai. Bp. é. n. 90. 10b–11a: Tegnap gróf halála… Kiad. uo. 12b: „Hiduegh A. 1634…” 46a–b: „Chorea.” Kiad. Szabolcsi, uo. 36. 47b–48a: Messias jam venit… Kiad. Seprődi, ItK 1909, 292–3. és Szabolcsi, i. m. 16. 54b–55a: Stabat mater dolorosa… Kiad. Seprődi, ItK 1909, 294. 63b: Mely keserves legyen halálnak fulánkja… Kiad. uo. 294–5. 76a: Két cigány ének. Kiad. Szabolcsi, i. m. 108–9. 101a–b, 103a–b, 105a–b: „Chorea”-k. Kiad. Szabolcsi, i. m. 37–41. 126b–128a: Lepus intra sata… Kiad. Seprődi, ItK 1909, 297–301. 136b–141a: Táncdallamok. Kiad. Szabolcsi, i. m. 17, 25–6, 42–51, 88. 169b–174a: Spielenberg János zenedarabjai. (Vö. ItK 1909, 417.) 178b–180a: Kájoni János zenedarabjai. (Uo.) 200b–201a: A nyúl a vetemények között fülel… Kiad. RMKT XVII/10, 129. sz. 204b–210a: Kájoni zenedarabjai. (Vö. ItK 1909, 417.) 211b–212a: Igaz Messiás e világra jött… Kiad. uo. 128. sz.

Megjegyzés A második világháború óta lappangó kódex – a könyvtár számos más nyomtatványával és kéziratával együtt – 1985-ben került elő a csíksomlyói ferences kolostor egy befalazott üregéből.

Irod. Seprődi, ItK 1909. – Boros Fortunát, Erd. Irod. Szle 1924, 261. – SZTA II, 143. sz. – Szabolcsi, A XVII. sz. magyar világi dallamai. Bp. é. n. 6–7. (A kódex leírása és irodalma.) – Codex Caioni saeculi XVII (facsimile), ed. Saviana Diamandi, Bucureşti, 1993; Codex Caioni (transcriptiones), ed. Saviana Diamandi–Ágnes Papp. Bp. 1994. Musicalia Danubiana 14/a–b (A kódex teljes kiadása.) – Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Bp.–Kolozsvár 1999, 195–7.

57. Eperjesi graduál. (1635–1652) – 387 lev. 31 cm. – OSZK Fol. Hung. 2153.

1a: „I. N. I. C. Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis. In Honorem et Lavdem Sacratissimae Triadis conscriptum, et Pjjs Concentjbvs sjve Hymnjs, Antiphonis, Psalmis, Cantionibusque suauissimis adornatum sub Ministerio Admodum Rndi et Cl. Viri, Dni Martini Damasceni, Pastoris Hungarorum vigilantiss: Aedilitate Prudentiss: et Circumspect: Virorum, D. Andreae Grollmann, et Jonae Kadasz. Per me Danielem Banszkj, Breznoban: p. t. Cantor: Hung: consecratum. Anno: M. DC. XXXV. scripsit Andreas Glosius mppria.”

2a–317a: Liturgikus szövegek az egyházi év rendjében. Közöttük 73 himnusz és 62 népének. 120b–121b: Hiszünk mi egy Istenben… 120b: „Ao 1650” 124b–125a: „Wir danken dir für. Ioh. Seredi…” Hálát adunk kénaidért… „1650” 125a–126a: „Alia I. S. Hilf Gott das mirs gelin:” Az Istennek szent fia… „Ao 1650” 136b–137b: Jézus üdvözítőnknek keserves sok kínját… „Faciebat G. D. Joh: Seredi Sen. Ep. ao. 1652” 185a: „Anno 1642. die 8 Aprilis continuata p. me Danielem B. B. p. t. Can. Hung: mpp” 316b: „Finitum per me Danielem Banszki Breznoban p. t. Can: Hung: Eper: die 9 Octob: Anno M. D. C. XXXV”

317b–334a: Üres.

334b–361a: 36 ének többszólamú kórussal, a szövegek egy része Szenczi Molnár zsoltárfordítása.

361b–364b: Üres.

365a–388a: 28 vegyes vallásos ének. 366a–367a: Tekints reánk úristen…

Megjegyzés A szövegek túlnyomó többségét Bánszki Dániel másolta a graduáloknál szokásos módon: az egyes ünnepkörök után számos levelet üresen hagyott s ezek egy részét később írta tele. A graduál az eperjesi evangélikus magyar egyház használatában állott. Szöveganyagának egy része a felvidéki evangélikus énekköltés terméke, közülük kiemelkednek Serédi János többnyire németből fordított énekei. Nagy jelentőségű a graduál dallamanyaga is, több szólamban lejegyzett kórusai e században Magyarországon egyedülállók.

Irod. Bárdos Kornél–Cs. Tóth Kálmán: Az Eperjesi graduál. Zenetudományi tanulmányok VI. Bp. 1957, 165–264. (Bibliográfiai leírás és a kódex dallamainak közlése.) – Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis. Ed. Ilona Ferenczi. Bp. 1988. Vol. I–II. (Teljes szövegkiadás; bibliográfia a 36–9. lapon.)

58. Kecskeméti graduál. (1637–1681) – 306 lev. 30 cm. – MTAK K 74.

1–37: 32 himnuszfordítás.

39–75: Antiphonák és Tedeum. 75: „Stephanus Szegedj 1638.”

77–80: 3 himnuszfordítás.

81–297: A graduál-rész prózai szövegei. Közben más kezek által beírt énekek: 113–7: „Lamentatio Adámi.” Hogy Ádám kiűzeték a paradicsomból… „Scripta est per Stephanus Verboy alias Sartor Ováriens. In anno 1677 Die 12 Martij.” 117–9: További két ének Verboy István kezével. 205–8: Szent Istvánnak halálát jelentem… „Scripta per me B. K. Anno 1652.” 209: Emlékezzél meg te gyarló ember… „Ego sum jo Stephanus Verboi” 221–3: Paradicsomnak te szép élő fája… (Pécseli Király Imre) Kiad. RMKT XVII/2, 13. sz. 224–7: Magas hegyén ím az olajfának… (Fáy Mihály) 227: Feltámadt a mi életünk… „Scripsit Stephanus Werboi Anno 1681 Die 14 Martij” 273: „Scribebat Stephanus Szögedjnus magnj precij, suo benevolo amico Basilio Mezö Szilassio jn suj neminis memoria A. D. 1637.”

299–475: „Szep diczeretök…” 108 db, Szegedi írásában.

476–8: 2 ének későbbi kéz írásában.

479–608: „Szent David Soltaribol…” 56 zsoltárfordítás Szegedi írásában.

608–612: Litánia.

Megjegyzés A kézirat szövegeinek többségét Szegedi István írta 1637–8-ban Mezőszilassi Balázs nevű barátjának. (75. és 273.) Ezután még három kéz írt énekeket az üresen maradt levelekre: egy ismeretlen 1638–1652 között (221–7. és 476–8.), „B. K.” 1652-ben (205.) és Verboi István 1677–1681 között. (113–9., 209. és 227.)

Irod. SZTA I, 78. sz. – CsapodiKat 66–76. (Részletes leírás.)

59. Csoma-kódex. (1638) – 122 lev. 15 cm. – MTAK K 72.

Aa: „Jure tenet nomine Stephanus Czoma Patynus Anno Dom. 1638. 28 die Nov:…”

Ab: Üres.

Ba: „Index cantionum.”

Bb: Stilizált virágdísz.

1a–99a: 7 XVI. századi bibliai história és széphistória. 68a–84b: Emlékezzünk én uraim… Kiad. Mikó László: Rusztán császár históriája. Bp. 1910.

99a–104a: Mind ez világnak már esze veszett… (Szkhárosi)

104a–106a: Mennybéli úristen hallgass meg engemet… Kiad. Thaly, Vit. én. I, 377.

106b–108a: Járulok elődben szerelmes Jézusom… Kiad. RMKT XVII/8, 148. sz.

108a–116b: Historia Astiagis regis. (Kákonyi Péter)

117a–b: Oh mint keseregnek most az körösztyének… Kiad. Thaly, Vit. én. I, 77.

118a–b: Siralmas beszédem hallgasd meg… Kiad. RMKT XVII/8, 149. sz.

119a–120a: Tekints reánk úristen mi nyomorúságinkban… Kiad. Thaly, Vit. én. I, 87.

120b–122b: Szilágyi és Hajmási. Egy szép dologról… Kiad. RMKT XVI/7, 378.

Megjegyzés Jankovich Miklós a kötetet lemásoltatta (OSZK Quart. Hung. 237.) és ugyanebbe a kötetbe másoltatta Árgirus históriájának egyik változatát is. (120. sz.) Dézsi ezért tévesen azt hitte, hogy az Árgirus szövege a Csoma-kódexben is megvolt. (Vö. ItK 1955, 462.) A kötet levélszámozása korabeli, az 5. és 67. lev. hiányzik. A kötet vége is csonka, de a szintén korabeli Index szerint más szöveget nem tartalmazott.

Irod. Erd. 49. sz. – Dézsi, MKsz 1916, 77. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 55. sz. – CsapodiKat 63–5. (Részletes leírás.)

60. Jólsvai János ima- és énekeskönyve. (1638) – 117 lev. 12 cm. – OSZK Duod. Hung. 14.

1a–3b: Későbbi tulajdonosok vegyes bejegyzései.

4a: „Jeles és Istenhez buzgó Imádságok melyeckel bizonyos időkben szokta az keresztyén ember Istenét szolgalni. Irattatac Murány várában Jólsvaj János Deák által. A. D. M.DC. XXXVIII.”

5a–98b: Imák.

99a–112b: „Következnek Szent Dávid Királynak hét poenitentia tartó Sóltári.” (Nyéki Vörös Mátyás és Balassi fordításában.)

113a–114b: Ima.

115a–116b: „Contrà detractores. T. B. CXX Sol:” Én az úr Istenhez kiálték… (Szenczi Molnár Albert)

117a–b: „Laistroma ez könywecskebéli Imádsagoknak.”

Irod. Erdélyi, ItK 1898, 134–153. (A versek közlése.) – SZTA I, 61. sz.

61. Ózdi Borsos Tamás naplója. (1638) – 12 lev. 36 cm. – MTAK Tört. Napló 2r. 3.

3–24: „Anno Domini… 1638. Diarium…” (Borsos Tamás prózai naplója. Közben:) 10–7: Ó mely örvendetes s gyönyörűséges volt… (Ádám János verse felesége halálára, 1606.) Kiad. RMKT XVII/1, 25. sz.

62. Csurgai graduál. (1630-as évek) – 64 lev. 33 cm. – Csurgó, Református Gimnázium 19.503/H. Mf: OSZK FM 1/945. és MTAK A 82/II.

1a–41a: 65 XVI. századi himnuszfordítás.

41a–44a: Congratulatiók és invocatiók. 44a: „Anno Domini 163 [!] Die 9 Xbris.”

44a–45b: Pécseli Király Imre két, (kiad. RMKT XVII/2, 14–5. sz.) Tolnai Borbély Gergely egy éneke. 45a: „Anno 163 [!] 9. Xbris.”

45a–52b: Prózai zsoltárfordítások.

53a: Szent Gergely doktornak… (Későbbi kézzel.) Kiad. Kálmán Farkas, M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelő 1880, 567–8. és Barla Jenő, Prot. Szle 1900, 338.

53b–63a: Prózai graduál-anyag. (Kyrie puerorum stb.)

64a–b: Utólag betoldott levélen későbbi kézzel két vallásos ének.

Irod. Kálmán Farkas, M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelő 1880, 64–8. – Erd. 16. sz. – Barla Jenő, Prot. Szle 1900, 337–8. – SZTA I, 34. sz. – CsurgóKat 56–9. (Teljes incipit-jegyzék.)

63. Széll Farkas-kódex. (1630-as évek) – 76 lev. 4r. – Prága, EK Kubelik-gyűjt. č. 115. Mf: MTAK A 16/I.

1–27: Istvánfi Pál: Volter és Grizeldisz.

27–48: Ráskay Gáspár: Vitéz Franciskó.

48–60: Telamon históriája. L. RMKT XVI/10, 13. sz.

60–106: Enyedi György: Gismunda és Gisquardus. Kiad. Káldos János. Historia elegantissima. Bp. 1994.

106–115: Béla király és Bankó leánya. Kiad. RMKT XVI/8, 173–8.

116–152: Huszti Péter: Trója históriája. L. RMKT XVI/10, 12. sz.

Megjegyzés A kódex elnevezését egyik tulajdonosáról és ismertetőjéről nyerte. Hat XVI. századi széphistóriát tartalmaz, de semmiféle olyan bejegyzés nincs benne, melyből az összeíróra vagy az összeírás korára következtetni lehetne. Széll Farkas XVI. századi kódexnek tartja, ezt azonban kizárja az írás jellege, melyhez hasonlót az 1638-ban összeírt és tartalmilag is azonos típusú Csoma-kódexben találunk. (59. sz.) A datálást megerősíti, hogy a kódex eredetileg egy nyomtatványkolligátummal volt egybekötve, melynek tagjai 1630–1656 között jelentek meg; feltételezhető, hogy a kézirat is ebben az időkörben keletkezett.

Irod. Széll Farkas, Száz 1884, 580., 662. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 71. sz. – SZTA II, 305. sz.

64. Béllyei graduál. (1642–1653) – 254 lev. 2r. – Debrecen, ref. koll. R. 507. Mf: MTAK B 1080/I.

5–171: Himnuszfordítások; az egyes ünnepek himnuszai után antiphonák, responsoriumok, benedictiók stb. 24: „Finita 14 Juny 1642”

172: Dicséretet mondjunk úristennek… (Későbbi kézzel.)

173: Vegyes feljegyzések között: „A. D. 1644.”

174–508: A graduál további prózai szövegei. (Kyrie Puerorum, passió, zsoltárok stb.) 175: „Finis per me Demiano Angyalosi mppria 1643.” 276: „An: Do: 1653” 508: 1678-i feljegyzés a béllyei egyházról.

Irod. Kálmán Farkas, Debr. Prot. Lap 1882, 37–8, 51. (Leírás.) – Erd. 17. sz. – SZTA I, 15. sz. – Czeglédy Sándor, Református Egyház 1957, 269.

65. Rimay János imádságoskönyve. (1642) – 109 lev. 14 cm. – MTAK K 71.

A–B: XIX. századi feljegyzések.

C: „Ex libris Joannis Rimay emanatus Anno MDCXLII Mihi (per Gen. Dnam Magdalenam Madach Dono datus et allatus in perpetuam ejus memoriam) Georgio Csesznek.” (XVIII. századi kéz.)

E: „Egy nehani rend beli… Imadsagot magaba foglalo könyve…” (Elmosódott címlap.)

1–178: Magyar nyelvű imádságok.

179–182: Midőn nagy keserűségben búsul lelked…

182–5: Ime a nap nyugodni ment futását végezvén…

185–191: Akit az úr kegyelmében megáldott vidám szívvel…

192–202: Szlovák nyelvű énekek és imák.

Megjegyzés A könyvben levő magyar énekek Tranovsky Györgynek először 1636-ban Lőcsén megjelent Cithara Sanctorumjában kiadott szlovák énekek fordításai, a négy szlovák ének közül kettő szintén megvan a Citharában.

Irod. Eckhardt, Rimay-kiad. 166–7. – CsapodiKat 62–3.

66. Czobor Mihály Charicliájának kézirata. (1646 után) – 91 lev. 2r. – Zágráb, EK R. 3578. Mf: MTAK A 261/V.

A kötéstábla belső oldalán bejegyzés 1646-ból.

1a–74b: A tág híres Nílus hét szép ágaival… (Czobor Mihály: Chariclia.) Két kéz írásában. Kiad. RMKT XVI/10. (Hasonmásban és átírásban.)

75a–91b: Üres.

Megjegyzés A kézirat Zrínyi Miklós könyvtárának egyik darabja volt. Az ének másolata: MTAK M. Cod. 4r. 1.

Irod. Majláth Béla, Akad. Ért. 1891, 409. – Zsák J. Adolf, ItK 1901, 53. – Badics, Gyöngyösi ÖM IV, 406. – Kőszeghy, RMKT XVI/10. 325–361.

67. Rinyaújnépi ék. (XVIII. sz.) – 402 lev. 32 cm. – Csurgó, Református Gimnázium K 2. 44. Mf: MTAK A 132/III.

Az előzéklapon: „Ezen könyvet írta Györi Josef 3 Esztendeig 1646dik Esztendőbe 3 forintért” és más feljegyzések 1769-ből.

1–2. számozatlan lap: Csonka ének.

2–3. számozatlan lap: Jézus Krisztus istennek egy fia…

3–4. számozatlan lap: Örüljünk most mindnyájan, keresztények…

1–53: „Ékes rhitmusu hymnusok Az Esztendötszakai innepeknek rendek szerént.” (1–64. sz. ének.)

54–205: „A’ soltárokból való isteni ditséretek.” (65–167. sz. ének.)

206–452: „Innepi sz. énekek.” (168–362. sz. ének.)

1–14. számozatlan lap: „Mutató Tábla.”

15–18. számozatlan lap: Útmutatás a zsoltárok énekléséhez.

1–325: A Szenczi Molnár-féle zsoltárfordítás.

326–331: „A’ soltárhoz igazgato tabla.”

Megjegyzés A kötet írása a nyomtatott betűket utánozza. Korábban a rinyaújnépi (Somogy m.) eklézsia használatában volt. A vitathatatlanul 1646-nak olvasható évszám ellenére csakis egy XVIII. századi nyomtatott énekeskönyv másolata lehet.

Irod. Kálmán Farkas, M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelő 1879, 572–7. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA I, 181. sz. (Újnépi graduál címen.) – H. Hubert Gabriella, MKsz 1996, 88.

68. Kőrösi Radó István verseskönyve. (1649) – 16 lev. – Budapest, EK Kaprinai-gyűjtemény. XL. 42–57.

Címlap: „Egy nihány Uy Enekök Az Nemes és Nemzetös Uramnak Klobusiczky Andras Urnak az Tekintetös es Ngos Rakoci Giörginek Erdel Orszaganak Kegielmes Feiedelmenek Hüseges Követinek, es Szömöre Pal Uramnak Aba Uyvar Követenek, nekem kegies es bizodalmas Urajmnak, ösmeretseghnek okaért Czekély ayándék gyanánt nyuytattanak Kőrösj Rhado Istvántul Ao 1649 in festo S. Mathiae.”

A kézirat 6 magyar és 1 latin verset tartalmaz, ezeket kiad. RMKT XVII/9, 17–22. sz.

Irod. Dézsi, ErdM 1914, 24. sz. – SZTA II, 107. sz.

69. Bogáthi-psalterium töredéke. (XVII. sz. 1. fele) – 3 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 929. 18a–20b

A csonka leveleken öt töredékes Bogáthi-zsoltár maradt fenn.

Késmárki toldalék. (XVII. sz. 1. fele) L. a 152. sz. tételt!

70. Pápai toldalék. (XVII. sz. 1. fele [?]) – 13 lev. – Pápa, ref. koll. O.24.

Decsi Gáspár: Az utolsó időben egyníhány regnáló bűnökről való prédikációk (Várad 1584, RMK I, 215.) című művéhez kötött leveleken:

1–25: Apollonius széphistóriája.

25: 3 versszakos töredék az Árgirus széphistóriából.

26: Takács János (későbbi tulajdonos) verse. (1759 k.)

71. Pozsonyi toldalék. (XVII. sz. 1. fele) – 16+43 lev. 19 cm. – OSZK RMK I, 497–8.

A kötéstábla belső oldalán: „Emptus hinc libellum Mattyni [!] ego Nicolaus pastoris pechvaradi, flo. I. d. 50. Die 30. Juni. 1675.”

1a–16b: 15 vegyes, részben XVI. századi vallásos ének.

A nyomtatott prot. énekeskönyv debreceni, 1620-i kiadása. Utána:

1a–21a: 13 halotti ének. Köztük 14b–15b: Uralkodó szent úristen… (Bornemisza Váczi Menyhárt) Kiad. RMKT XVII/1, 67. sz. 15b–16b: Sok rendbéli próbák… (Pathai István) L. RMKT XVII/8, 53. sz. 17a–b: Szomorú a halál a gyarló embernek… (Laskai Gáspár) Kiad. Erdélyi, EPhK 1893, 183–5.

21b–22a: Üres.

22b–23b: Tekints reánk úristen nagy kegyelmességedből…

24a–43b: 42 himnuszfordítás.

Megjegyzés A kötet korábban a pozsonyi kat. gimn. könyvtárában volt, erről nevezték el.

Irod. Erdélyi, EPhK 1893, 182–5. – Erd. 67. sz. – SZTA I, 142. sz.

72. Szenczi Molnár Zsoltárának toldaléka. (XVII. sz. 1. fele) – 25 lev. 8r. – Kolozsvár, EK RMK 1405.

1a–18b: 5 magyar és 2 szláv nyelvű vallásos ének. 1a–4a: Bizonytalan voltát… 4a–7a: Ne hagyj elesnem… (Nagybáncsai) 7a–8b: Szent Dávid király háborúságában… 8b–10b: Jézus Krisztus Istennek szent fia… 11a–15a: Szláv nyelvű énekek. 15a–18b: Szent Dávid király bűnei ellen…

19a–22b: „Index Psalmorum.”

23a–25a: Latin nyelvű ima.

Megjegyzés A toldalék a zsoltárok herborni, 1607-i kiadásához járul.

73. Újhelyi graduale romanum. (XVII. sz. 1. fele) – 106 lev. 27 cm. – Budapest, EK A. 115.

1a–3b: Töredékes levelek, vegyes feljegyzésekkel.

1a–57a: „Gradvale Romanum.” Az 1. levél utáni számozatlan levélen: „Monasterij S. Aegidij de Vyhel Ordinis s. Pauli primi Eremitae pscriptus per Ven. Patrem Vincentium Silis (?) eiusdem ord. professor. Diebus nescio quem Ao uero 1623.” 47a–b: Atyának bölcsessége bizony istensége… (Más, de a törzsanyagnál nem sokkal későbbi kézzel.)

1a–35b: „Commvne Apostolorom Introitus.”

36a–45b: Későbbi bejegyzések, köztük 37b: Krisztus feltámada mi bűnünket elmosá… 43b–44a: A keresztyénségben igaz vallás a hitben… 45b: Heródes dühös ellenség…

Megjegyzés A kéziratban csak a felsorolt 4 magyar nyelvű ének található.

Irod. SZTA I, 180. sz.

74. Kádár-ék. (XVII. sz. közepe) – 85 lev. 8 cm haránt. – Kolozsvár, EK. Beosztatlan. Mf: MTAK A 134/II.

2a–8b, 74a–b: Aki indul hosszú útra…

9a–11a, 16a–42b: Sokan szenvedtenek az Isten kedvéért… „Finis per me Michaelem Almasi” Kiad. RMKT XVII/4, 54. sz.

14a–15b, 80a–b: Könnyem forrási áradási… L. RMKT XVII/8, 157. sz.

43a–b, 50a–65b, 71a–74b: Batizi András két éneke.

44a–49b: 3 vallásos ének.

66a–67b, 78b–79b: Dicsőült helyeken mennyei paradicsomban… (Kanizsai Pálfi János) L. RMKT XVII/8, 55. sz.

68a–70b: El kell válnom látom tőled édesem… Kiad. RMKT XVII/3, 49. sz.

75a–78a: Boldog és áldott vagy… (128. zsoltár.)

81a–85b: Panaszolkodunk most országunknak… (Bornemisza Péter)

Megjegyzés Az énekeskönyv leveleinek sorrendjét a bekötéskor teljesen összezavarták. Összeírója a 11a lapra jegyezte fel nevét. Névbetűje a 78a lapon is. Az ék. korát Szabó T. Attila kézírás alapján határozta meg. Kádár Józseftől került jelenlegi helyére, elnevezését innen kapta.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 284. – SZTA II, 142. sz.

75. Zrínyi Miklós: Adriai tengernek sirenája. (1650 körül) – 178 lev. 2r. – Zágráb, EK R. 4090. Fényképmásolata: OSZK Fol. Hung. 1417.

A kézirat Zrínyi verseinek a nyomtatás (1651) előtt készített tisztázata, Zrínyi saját kezű javításaival.

Megjegyzés Az Adriai tenger sirenájának több kéziratos másolata is fennmaradt, melyek a nyomtatott kiadásról készültek. Ezeket nem írjuk le külön-külön, csak itt soroljuk fel:

1. OSZK Quart. Hung. 242. (Másolat 1678-ból. „Radnótfájai kézirat.”) Nevezetessége, hogy az epigrammák után még öt, magyar királyokról szóló epigrammát is tartalmaz. Kiad. RMKT XVII/11, 118. sz. – L. még Nagy Levente, ErdM 1997, 298–306. – Clauser Mihály: A Zrinyiász sorsa. Bp. 1934.

2. Sepsiszentgyörgy, gimnázium. (Borbereki Dániel másolata, 1716.)

3. OSZK Quart. Hung. 241. (1759 körül.) Clauser, i. m. 14.

4. MTAK K 87. (XVIII. század.) A szöveg egy-két helyen módosítva. Clauser, i. m. 15. – Horváth János: Vitás verstani kérdések. Bp. 1955, 34–5. – CsapodiKat 85.

5. Debrecen, ref. koll. R. 676. (XVIII. sz. vége, Székely Péter tulajdonában volt.) It 1917, 49–52., Clauser i. m. 15.

6. OSZK Oct. Hung. 362. (Roboz Lajos másolata 1810-ből.) Clauser, i. m. 15–6.

7. Debrecen, ref. koll. R 1616. (1700 körül)

8. OSZK Quart. Hung. 3691. (1729)

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban is volt egy másolat (MKsz 1883, 304, Clauser, i. m. 16.), de elveszett.

L. még a 76. sz. tételt!

76. Balassa-kódex. (1650 után) – 92 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 3247.

1–138: „Keövetkeznek Balasi Balintnak keölem keölem fele… Énekj…” 77 db, közben 102–116: Zrínyi: Adriai tengernek Syrenaia másolata.

138–9: Boldog aki akarsz lenni… (Báthori) Kiad. RMKT XVII/1, 61. sz.

140–1: Segítségül hívlak téged jó Istenem… Kiad. uo. 104. sz.

141–2: Cupido szívemben… (Balassi)

143: Gyámoltalan már az én életem… Kiad. uo. 105. sz.

144: Forog a szerencse… (Illésházy István versének egystrófás töredéke)

145–7: Balassi 2 éneke.

148–175: „Keövetkeznek Rimai Ianosnak keolemb külemb file Enekei…” 20 db, közben 158, 168–172: Zrínyi kötetének másolata.

175–181: „Kezdennek itt mar különb Kölömb fele szep Enekek mellieket ez mostanj poetak szerzettek…” 176–7: Játszik a szerencse… (Petki János) Kiad. RMKT XVII/1, 69. sz. 177–9: Ó mely szép dolog volt Isten a barátság… Kiad. uo. 106. sz. 179–181: Csodálatos nagy bánatja szívemnek… Kiad. RMKT XVII/3, 26. sz.

181–3: Panaszolkodással keserves jajszóval… (Petkó Zsigmond, 1666. Későbbi bejegyzés.) Kiad. RMKT XVII/10, 72. sz.

183–4: Gondolkodjál szegény magyar… (Későbbi bejegyzés.) Kiad. uo. 73. sz.

Megjegyzés A kézirat törzsanyagát (1–181.) Varjas megállapítása szerint egy 1610 körüli kéziratról másolták. – Balassi verseinek több másolata is foroghatott közkézen, de ezekről semmi közelebbit nem tudunk, csak említésből ismeretesek: Balassa énekeskönyv (vallásos verseivel), SZTA II, 19. sz. Balassa kódex (SZTA Balassi „maga kezével írt” kéziratát nevezi így, a fent leírt kódex nála „Radvánszki kódex” címen szerepel) SZTA II, 20. sz. Barakonyi–Ráday-féle kézirat SZTA II, 22. sz. Zrínyi-féle Balassa kézirat (a Zrínyi-könyvtár korabeli katalógusa alapján) SZTA II, 378. sz. Rimay János verseskönyve. SZTA II, 267. sz.

Irod. Erd. 68. sz. – SZTA II, 251. sz. – Varjas Béla, Bp. 1944. (Az egész kódex kiadása, hasonmásban és betűhív átírásban.) – Eckhardt, Balassi-kiad. 25. – Klaniczay, I. OK XI. 266–283. – Balassa-kódex. Közzéteszi Kőszeghy Péter–Vadai István. Bp. 1994. (Hasonmás és betűhív átírás.) – H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története. Szeged 1998. (92–7: A Balassa-kódex sorsa.)

77. Abrugyi György kézirata. (1655–1656) – 192 lev. 2r. – Megsemmisült.

A kötéstábla belső felén: „Anno 1655 Tempore Combustionis Civitatis Colosvar Scriptum et Compactum est hoc gradual a Georgio Abrugy quondam Typographo eiusdem Civitatis.” Későbbi tulajdonos: „Ex benevolo affectu Domini Armalistae Elek possideo ego Lucas Árkuti [!] Árkosi graduale hocce M A. 1709.”

Az előzéklapon: „Pestiskorra való Ének.” (Más kézzel.)

1–171: „Az Szent Dávid soltár könivenek rövid magyarazattya, Magiar versekkel.” (Thordai János zsoltárfordítása.)

171–365: Vallásos énekek. 365: „Finis cantionum per me Stephanum Makai. Scribebam Anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto die 23 Maji finis impositus Amplissimo Domino Georgio Abrugio. Laus et gloria Deo Sempiterno.”

7 számozatlan levelen „Az Psalmusoknak Abc szerint való registroma.”

2 számozatlan levelen: Utasítás. (Thordai János Epictetos-fordítása. L. Keserü Bálint, Acta Hist. Litt. Hung. III. 1963, 8–9.)

Megjegyzés A kézirat a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumban volt; a második világháború idején megsemmisült.

Irod. Damján István, MKsz 1902, 159–161. (A kézirat leírása.) – Kanyaró, KerMagv. 1908, 270–4. (Damján cikkének helyesbítései.) – Herepei János, ErdM 1939, 277. – RMKT XVII/4, 580–1.

78. Teleki-ék. (1655–1660-as évek) – 56 lev. 16 cm. – Kolozsvár, EK Ms 8. Mf: OSZK FM 1/03.

I. 1a–13a: 6 szerelmi és egy moralizáló ének. 1a–2a: Sötét köddel beborult szerencsém… Kiad. RMKT XVII/3, 100. sz. 2a–5b: Bánattól nehezült keserves fejemnek… (Barakonyi Ferenc) 6a–8a: Szerencse kerekén forog állapotom… 8a–13a: Egy ismeretlen szerző 4 szerelmi éneke és gúnyverse az 1660-as évekből. E hét vers kiadva: RMKT XVII/9, 111–7. sz.

13b–16b: Üres.

II. 17a–41b: 36, egy kivételével szerelmi ének, kiad. RMKT XVII/3, 27., 62–95. sz. 18b–19a: Játszik a szerencse… (Petki János) Kiad. RMKT XVII/1, 69. sz.

42a–b: Üres.

III. 43a–44a: Az elírt vármegyék… (Történeti ének 1658-ból.) Kiad. RMKT XVII/9, 157. sz.

IV. 45a–47b: Bánati szívemnek… Kiad. RMKT XVII/3, 96. sz.

48a–50b: Üres.

V. 51a–53b: 3 szerelmi ének (kiad. RMKT XVII/3, 219., 237–8. sz.) és 52a–b: Jajszónál egyebet… (Bónis Ferenc) Kiad. RMKT XVII/10, 108. sz.

Megjegyzés A kötet újkori kolligátum: Erdélyi Pál az 1900-as évek elején öt, nagyjából egykorú és azonos nagyságú, de egyébként semmiféle kapcsolatban nem levő énekeskönyv-töredéket köttetett össze. A töredékek a hosszúfalvi Teleki-levéltárból származtak, a kötetet erről nevezték el. Énekeit Barakonyi Ferencnek tulajdonították, a kötetben azonban csak egy Barakonyi-ének található (2a–5b).

Irod. Erdélyi Pál: Barakonyi Ferenc költeményei. ErdM 1907, és különnyomat: Kolozsvár, 1907. (A kézirat valamennyi énekének kiadása.) – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 283. (3. sz.) – SZTA II, 324. sz. – Klaniczay, Magyar Századok. Bp. 1948, 120.

79. Eszterházy Pál versei. (1656) – I–II. köt. 72, 74 lev. – OL Eszterházy-lt. Pál nádor iratai P 125. 54. cs. 11896.

Az I. kötet címe: „Fraknói Gróf Esterhas Pál énekeinek első része 1656 esztendőben.” A két kötet összesen 34 verset tartalmaz. Kiad. RMKT XVII/12, 119–147. sz.

Megjegyzés Ugyanebben a kötegben még néhány egyes verskézirat is található, szintén Eszterházy Pál szerzeményeivel.

80. Thordai-kódex. (1657 előtt) – 390 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1190. Mf: MTAK A 170/II.

1–630: A Thordai János-féle zsoltárfordítás. Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

631: „Ex Libris Ioannis Szekely: Chara Supellex: Anno a nato Chiristo M:DC:LVII.”

633–42: „Az psalmusoknak A. B. C. szerent valo registroma.”

643–7: Mennyei felségnek ura és istene… (Móric Lőrinc)

647–55: Paradicsomnak szép kegyes hajléka…

656–9: Vegyes jegyzetek.

661–737: „Halott temetésre valo enekek.” (21 db)

737–787: „Következnek mas szep Isteni Ditsiretek.” (17 db, többek között) 737–8: Áldom az úristent mindenekben… 741–2: Adj már csendességet… (Balassi) 751–6: Vidám szívvel víg zengéssel… 769, 780–2: Vitézség embernek föld felett élete… (Rimay) 785–7: Asszony tenger udvar három gonosz örvény…

A hátsó kötéstáblán: Ó mely keservesen jut nékem eszemben… Kiad. RMKT XVII/3, 36. sz.

Irod. SZTA I, 176. sz. – RMKT XVII/4, 538. – RMKT XVII/9, 741. (A közlések felsorolása.)

81. Kanyaró-kódex. (1657–1679) – 208 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 993. Mf: MTAK A 297/I.

1a–4b: Üres.

5a: „Szent David Király soltar keonyve… Beoleoni Gergely Deák által irattatott M. DC. LVII. Esztendeoben.”

6a–205a: Thordai János zsoltárfordításai. 205a: A. D. 1679. G. v. mpria.” Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

206a–207a: „Mutato tabla az A. B. C.nak rendi szerint.”

208a: „Epigramma in authorem et d. curatores… A. D. 679. 5. Augusti.”

Megjegyzés A másolást Bölöni Gergely kezdte el, majd Felvinczi György fejezte be, aki a Kövendi János-kódexet (105. sz.) is másolta. A kódex neve Kanyaró Ferenc emlékét őrzi.

Irod. SZTA I, 62. sz. – RMKT XVII/4, 581.

82. Balogi cancionale. (1659) – 375 lev. 4r. – Debrecen, ref. koll. R. 535. Mf: MTAK A 283/I.

1–4: Hiányzik.

5–87: 72 himnusz az egyházi év rendjében.

87–97: Későbbi kéz által beírt 4 egyházi ének. (91–2, 95–6: Hiányzik. ) Köztük 88–90: Sokan vannak egész keresztyénségben… SVCHI GEORGI. Kiad. RMKT XVII/8, 124. sz.

99–287: Ünnepekre való énekek. (107 db) Néhány ének szlovák nyelvű nótajelzéssel. Az énekek között 167: Nagy szívvel várják vala régenten… Kiad. RMKT XVII/7, 167/II. sz.

287–295: Invocatiok. (7 db)

296–334: Vegyes énekek, köztük 334: Itéld meg uram ügyemet… IMRE UIFALUSI. L. RMKT XVII/8, 20. sz.

335–565: „Az soltarokbol való isteni ditsiretek.” (95 db) 565: „Finis Hujus rei per me Matthiam Oczovay R. S. Balogiensis Anno 1659.”

566–676: Vegyes egyházi énekek. (64 db)

676–680: „Házasságrol valo Enekek.” (2 db)

680–687: „Litania major” és „Symbolum Athanasij.”

688–700: Későbbi kéz által beírt 10 ének, egy részük Szenczi Molnár zsoltárfordítása.

701–758: Szenczi Molnár zsoltárainak hiányos másolata, tartalommutatóval.

Megjegyzés A kézirat törzsanyagának összeírója Balogon (Gömör m.) működött. Az énekek nagyobb részben a protestánsok XVI. század óta állandóan használt anyagából, kisebb részben a Felvidék evangélikus énekeiből állnak. Nyolc ének katolikus eredetű; jegyzéküket l. RMKT XVII/7, 695.

Irod. Kálmán Farkas, Debr. Prot. Lap 1882, 122–3, 128–30. – Erd. 18. sz. – SZTA I, 11. sz.

Kájoni latin–magyar versgyűjteménye. (1659–1677) – L. a 102. sz. tételt.

83. Debreceni jegyzőkönyv. (1669–1677) – Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár, Debrecen város tanácsának jegyzőkönyvei 15. csom. 437–450; 19. csom. 600. és Számadáskönyvek I.

Kállói Fényes Istvánnak Debrecen 1664-i eseményeit megörökítő verses krónikáját és kisebb verseit tartalmazza. Kiad. RMKT XVII/10, 4., 6–7. sz.

Irod. SZTA II, 63. sz.

84. Dersi András zsoltároskönyve. (1665 után) – 143 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 992. Mf: MTAK A 298/IV.

A kötéstábla belső oldalán: „Liber hic Cantionum à Johanne Thordano compositarum pertinet ad Ecclesiam Unitariorum Claudiopolitanam ex donatione Andreae Dersi 1696”.

Aa: Vegyes feljegyzések között: „Matthaeus L. Dersinus”

Ba–Cb: „Index, Az Enekeknek mutato táblája.”

Da–b: Üres.

1–189: Thordai János zsoltárfordításai. Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

190–209: 13 vallásos ének. 190: Ó te keresztény ember serkenj fel álmodból… 190–1: Nézz mireánk úristen kegyelmesen… 191–2 Felséges Isten mennynek földnek ura…

210–8: „Az Feö Innepekre valo Enekek köuetkeznek. Karáczonra.” (6 karácsonyi ének.)

1–60: (Új lapszámozás!) „Brevis Catechesis scripturalis pro parvulis… Anno epochae Christianae MDCLXV.” (És más latin prózai szövegek.)

Irod. SZTA I, 36. sz. – RMKT XVII/4, 582.

85. Nimród ágyékából… kézirata. (1666) – 140 lev. kis 8r. – Kolozsvár, EK Ms 1112.

1–162: Három latin nyelvű jogi munka, Baló Mátyás 1666-i másolatában.

163–6: Nimród ágyékából… Kiad. RMKT XVII/11, 54. sz.

167–280: „Protestatoriae” (latin nyelvű sérelmi iratok) és más prózai szövegek.

Irod. Kl. I, 50. sz.

86. Patai graduál. (1668) – 169 lev. 30 cm. – OSZK Fol. Lat. 3522.

1b: „Graduale Ecclesiae Patensis. [!]”

Latin nyelvű graduál, közben magyar nyelvű versek: 56a: Mennyből az angyal… 61a: Vajon mi az oka hogy Phebus ma oly vígan… (Későbbi ceruzaírás.) 88a: Dicsőség az Istennek mennyei felségnek… 88b: „Renouatum est hoc Graduale per Paulum Malomfalui Anno 1668.” 88b–89a: Hiszek egy mindenható atya úristenben… 89b: „Magnificat Magyarul.”

Megjegyzés A magyar szövegek nem az 1668-ban renováló Malomfalvi Pál másolatai, de körülbelül azzal egy időben kerülhettek a kötetbe.

Irod. SZTA I, 128. sz.

87. Szinnyey Merse-kódex. (1668) – 178 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 1559.

A bőrkötésen: „1616”

4a: „Ezen Benéczky Piter Uram Réthmusit irta le Orvasi és Szent Miklosi Pongracz Ferencz die 6 Xbris Anno 1668”

6a–65b: „Nemzetes Beniczky Piter Réthmusinak masodik része…”

66a–68b: Üres.

69a–90b: Thurzó Imre emlékkönyve, Wittenberg 1616.

91a–155a: „Magyar rithmusok… Elsö Része…”

155b–178b: Üres.

Megjegyzés A kódex elnevezését ajándékozójáról, Szinnyey Merse Istvánról nyerte. Thurzó 1616-i emlékkönyvének legtöbb levele üresen maradt, ezekre másolta le Beniczky verseit 1668-ban Pongrácz Ferenc, feltehetőleg az eredeti kéziratról.

Irod. Erd. 73. sz. – SZTA II, 312. sz. – RMKT XVII/12, 742–4.

88. Zemlény János-ék. (1668) – 105 lev. 15 cm. – Ismeretlen helyen.

A kötéstábla belső felén: „Dono dedit Joannes Zemlény hunc librum R:P:P:A.K. V:L:M: Anno currente 1668.”

1a–7a: 4 halotti búcsúztató.

7a–25b: 20 vallásos ének.

26a–33a: Latin litániák és Te Deum.

33a–52b: „Adventi énekek következnek” (25 db)

52b–67a: „Büitre való énekek”, húsvéti és vízkereszti énekek. (10 db)

67a–76a: „Halot énekek” és búcsúztatók. (8 db) 71a–72b: A német egyfelől dúlja… az ezer hatszázban hatvan kettődikben. (Homonnai György felett.) Kiad. RMKT XVII/10, 46. sz.

76a–89b: 14 vallásos ének, köztük néhány Szenczi-zsoltár.

90a–b: „Szent Istvan kiralirul valo Ének.” Én régen világok fénye… Kiad. Uo. 133. sz.

91a–b: Lásd meg uram én igyemet…

92a: Énektöredék.

92b–93b: Magyarság romlott ág… hatszáz felett ezerben ötvenhat esztendőben szegény legény végekben. Kiad. RMKT XVII/9, 145. sz.

95a–96b: Sokszor uram fohászkodom…

96b: Jaj szegény Novénak…

98a–99a: Izraelnek szent Istene…

99a–101a: Forog a szerencse…

101a–b: Szerencsét próbáltam… Kiad. RMKT XVII/10, 134. sz.

102a–103a: Szép napkelet felől… (Horvát István) Kiad. uo. 43. sz.

103b–104a: 5 énektöredék, köztük: Bánatimban vigasztalj meg… Kiad. uo. 135. sz.

Megjegyzés Erdélyi katolikus kézirat. Utoljára Domokos Pál Péter tulajdonában volt, 1962-ben ő sem tudott róla.

Irod. Domokos Pál Péter, ErdM 1939, 355–64. (Bibliográfiai leírás.) – RMKT XVII/15/B, 9–15. (A közlések jegyzékével.)

89. Gosztonyi-kódex. (1669–1707 ) – 100 lev. 2r. – Balassagyarmat, Nógrád Megyei Levéltár. Mf: OSZK FM 1/2622.

1: „Gosztony Istvány Élet Leirásának Gyermekeinek, és egyébb Tudományos ki fejtegetéseknek és Gyöngyösi verseinek Jegyzékei.”

3–16: Gosztonyi vegyes prózai jegyzetei, 1669-től kezdve.

17–31: Mars és Bacchus egymással való viaskodásáról. Kiad. RMKT XVII/10, 132. sz.

33–40: Az jó vitézeknek tüköre. Kiad. Badics, Gyöngyösi ÖM I, 109–116. (A vers Palothay Zsigmondé, lásd Alszeghy, It 1941, 162–3.)

43–69: Igaz barátságnak… tüköre. (Gyöngyösinek tulajdonított színjáték első actusa.) Kiad. uo. 290–305.

70–80: Üres lapok és Gosztonyi István feljegyzései.

81–91: Gosztonyi István élete versekben. 1653–1707. Kiad. KKK 195. sz.

92–102: Üres lapok és Gosztonyi feljegyzései.

103–8: Nay modi. (Palocsay György) Kiad. Badics, ItK 1912, 1–10.

109–110: Üres.

111–200: A Porából megélemedett Phönix vagy Kemény János. (Gyöngyösi)

Megjegyzés A 43–70. és 111–200. lapokon levő szövegeket nem Gosztonyi, hanem egy ismeretlen másolta.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM I, 454–8. (A korábbi irodalmat l. ott.) – SZTA II, 102. sz. – Jankovics–Nyerges, 1999.

90. Kaboty István jegyzőkönyve. (1669–1670) – 183 lev. 21 cm. – MTAK Tört. 4r. 141.

Címlap: „Tractatus sive consultatio et congregatio… a die ult. Mensis Aprilis usque ad diem 22. Mensis Maij in Libera ac Regia Civitate Epperies Anno Dni 1669 continuatus et per me Steph. Kaboty… conscriptus.”

1–311: A jegyzőkönyv, továbbá egyéb politikai jellegű iratok másolatai: levelek stb.

313–8: „Magyar Országhnak veszedelmérül Philussal valo keserves beszélgetése annak az kinek.” Tuddé Magyarország miben légyen dolgod… Kiad. RMKT XVII/10, 101. sz.

319–325: „Magyar Országh végsö veszedelmének okait ki raizolo Philusnak, megh felel Theopilus.” A szegény megromlott s elpusztult magyar nép… „Finis 1670.” Kiad. uo. 102. sz.

325–7: „Magyar Országh utolso romlásához közelghetö allapottyát keserghö Enek.” Tűz víz között megütközött kis Magyarország… Kiad. uo. 100. sz.

327–9: Ily szakállas csillag… (Gúnyvers.) Kiad. uo. 103. sz.

329–366: További prózai szövegek.

Megjegyzés A kódex korábban Németh Antal birtokában volt, ezért Szabó T. Attila Németh kódex címmel is felvette bibliográfiájába.

Irod. SZTA II, 137. és 217. sz. – Varga Imre, ItK 1935, 74–82.

91. Kékkői kéziratok. (1660-as évek) – 31 lev. 4r. – MOL Balassa lt. P 1761. 2. cs. 3. tétel. Jankovich Miklós által készített másolata: OSZK Quart. Hung. 144.

Egy nyolc levélből álló füzetben, egy négy levélből és négyszer két-két levélből álló lapokon, valamint különálló leveleken Balassa Bálint verseinek részben autográf másolatai találhatók.

Kiad. RMKT XVII/12, 87–110. sz. A versek között a korábban névtelen szerzeményként közölt Mit tréfálsz Cupido… kezdetű is olvasható. (L. RMKT XVII/3, 245. sz.)

Irod. SZTA II, 153. sz. – Varga Imre, MKsz 1979, 378–381. – Uő, RMKT XVII/12, 756–760.

92. Kőrössy-kézirat. (1670 k.) – 6 lev. 16r. – MOL Rákóczi-lt.

A kis füzet egyetlen éneket tartalmaz: Mint az útonjáró ki két útra talál… (1670) Kiad. RMKT XVII/3, 105. sz.

Megjegyzés A füzet Kőrössy György kézírása, erről nevezték el. A kézirat eredetijét nem láttam, csak Esze Tamás által rendelkezésemre bocsátott fényképét.

Irod. SZTA II, 171. sz.

93. Petrovay Miklós-ék. (1670–1672) – 212 lev. 16 cm. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1526. sz. Mf: MTAK A 135/I, 368/IV. és 220/II. (Pótlás.)

1a–23b: Tinódi: Zsigmond királyról.

24a–b: Fogyatkozásunkat látod… Kiad. Ferenczi,ItK 1916, 202–3.

25a–32b: Ilosvai: Toldi Miklós.

32b: Illik emlékeznünk a hitnek dolgáról…

32b–33b: [Uram benned még az én reménységem…] (Palatics György, 1570.)

34a–50b: Enyedi György: Gismunda és Gisquardus.

51a–60b: Temesvári István: A kenyérmezei viadalról. „Finis A. d. 1671. 11. Julij.”

61a–65b: Dézsi András: Izsák áldozatjáról. „Finis A. d. 1671 die 15 Julij.”

65b–100a: Temesvári János: Béla királyról. „Scripsitt Nicolaus Petrovay die 30. Julij. A. d. 1671.”

100b–101b, 130b: Szerelem anyjának… Kiad. RMKT XVII/3, 106. sz.

102a–104b: Római bölcseknek… (Zrínyi haláláról.) L. RMKT XVII/10, 62. sz.

105a–107a: Laudatio Regyonis Maramaros. Két tenger között… Kiad. RMKT XVII/11, 199. sz.

107a–108b: „Prophetia Ezekhieli…” és más prózai jegyzetek.

109a–112b: Szentmártoni Bodó: A vadászásnak dicsérete.

112b: Két verstöredék. Kiad. RMKT XVII/11, 201–2. sz.

113a–120b: Szentmártoni Bodó: Mária Magdolna historiája. Vö. RMKT XVII/4,210. sz.

121a–128b: Kákonyi Péter: Asverus király históriája.

129a–130a: Részlet a Salamon és Markalfból és naptári jegyzetek.

130b: Szerelem anyjának… (L. 100b) vége.

131a–b: Vacsorám végezém… Kiad. RMKT XVI/11, 202. sz.

131b–132a: Siralomban borult idő… Kiad. RMKT XVII/9, 104. sz.

132a: A Miatyánk románul. „In Petrova die 18. Mensis 8tobris [!] 1672. Allattam be én Petrovai Miklós szolgalny Szegedy Sigmond uramhoz kedden.”

133a–134b: Ének Kádár István haláláról. Kiad. uo. 161. sz. „Finis per me Nicolaum Petrovay. Anno 1671 die 4ta Aprilis.”

135a: Ideje bűnökből vétkek fertőjéből… Kiad. RMKT XVII/11, 203. sz.

135b: Sokan szólnak most énreám… Kiad. RMKT XVII/3, 116/II. sz.

135b: Nem szoktam nem szoktam kalitkába lakni… Kiad. uo. 107. sz. „15. Januarij. 1672.”

136a–b: En Pare de fok arde inima ma… Kiad. RMKT XVII/3, 597.

137a–151b: Ráskay Gáspár: Vitéz Francisco.

151b–167a: Részlet a Névtelen Comico-Tragoediájából.

167a–b: Orvosi jegyzetek.

168a–169a: Néktek hogyha tetszenék… Kiad. RMKT XVII/3, 116/II. sz. „Finis Per me Nicolaum Petrovay. Anno D. 1670. die 8. 9bris.”

169b: Ad livorem. (Latin vers magyar fordítással.) Kiad. RMKT XVII/11, 204. sz.

170a–213b: Vegyes prózai szövegek.

Megjegyzés Az énekeskönyv összeírója, Petrovay Miklós, román származású Máramaros megyei nemes volt. Énekeskönyve meglehetősen konzervatív jellegű: a XVI. századi históriás énekeket valószínűleg korai kéziratokból másolta, s így ezek némelyike (pl. Tinódi énekének másolata) szövegkritikai értékű. (L. RMKT XVI/3, 469–470.)

Irod. Ferenczi, ItK 1916, 201–219. (Bibliográfiai leírás és néhány ének közlése.) – SZTA II, 243. sz.

94. Siralmas jajt érdemlő játék. (1671) – 45 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 2147.

1a–43b: „Siralmas iait érdemlő iáték; Mellyben az irégység Magyar Országnak örök emlékezetre méltóbb, ’s nevezetesbb bainokait az kegyetlenségnek oltárán önnön magának föl áldozta; Szent György Havának utolsó napján, 1671. Esztendőben.” (A Wesselényi-féle összeesküvésről, próza.) Közzéteszi Bajáki Rita. Bp. 1997.

43b–44a: Mondhatta bizonnyal akkor Magyarország… Kiad. RMKT XVII/10, 111. sz.

95. Thököly-kódex. (1671–1683) – 157 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Hung. 2041.

1a–128b: Főleg politikai tartalmú levelek, manifesztumok, pátensek stb. másolatai latin, német és magyar nyelven. Köztük magyar nyelvű versek:

5b–6b: Szabadságunk rontó… (1663) Kiad. RMKT XVII/10, 53. sz.

6b–7b: Magyarok romlását… (1664) Kiad. uo. 59. sz.

15a–22b: A mi választott koronás királyunk… (1671) Kiad. uo. 110. sz.

33a–35b: Voltam én is voltam régen Magyarország… Kiad. RMKT XVII/11, 66. sz.

38a–46a: Pártos fiaimat hallom mint nevezik… Kiad. uo. 67. sz.

46a–b: Mi közöd teneked az rebellisekhez… Kiad. uo. 64. sz.

47a–50a: Ut auceps solet madarat fogni… (1675) Kiad. uo. 102. sz.

50b–51a: Hej magyar világnak régi királyai… Kiad. uo. 112. sz.

51a–54a: Mit érdemelsz magyar ki szabadságodnak… Kiad. uo. 113. sz.

54b–58a: Jaj én szerencsétlen született órában… Kiad. uo. 78. sz.

71a–76b: Tudd-é Magyarország miben légyen dolgod… (1670) Kiad. RMKT XVII/10, 101–2. sz.

98a–100b: Én a szabadságnak hajdan voltam fészke… (1683) Kiad. RMKT XVII/11, 166. sz.

101a–109b: Lincből hogy érkezett Sebestini uram… (1681) L. RMKT XVII/11, 141. sz.

Megjegyzés A kódexet Thököly Imre születésének 300. évfordulójára nevezték el. Az elnevezést az is indokolja, hogy a „Thököly haditanácsa” című, egyetlen Thökölyről szóló vers teljesebb változatát is tartalmazza. (101a) A törzsanyagot összeíró személy ismeretlen felvidéki nemes. Az összeírás időpontját a lemásolt levelek dátumai mutatják, ezeket valószínűleg nem sokkal a keltezés után, folyamatosan írta le a másoló. E részben az 1692-es évszám azért szerepel, mert egy 1680–1692-re szóló prognosticont is lemásolt. (110a–111b) A kódex az 1660–80-as évek politikai költészetének leggazdagabb gyűjteménye, rokon a Kabothy-jegyzőkönyvvel és a Hölischer-kódexszel. (90. és 118. sz.)

Irod. Busa Margit: A Thököly-kódex és kuruckori versei. Bp. 1958. (A magyar versek kiadása.)

96. Vásárhelyi daloskönyv. (1672 k.) – 339 lev. 10 cm haránt. – Kolozsvár, EK Ms 9. Mf: OSZK FM 1/074.

6a–334b: 127 szerelmi és lakodalmi ének. Csaknem valamennyit kiad. RMKT XVII/3, 111–197. sz. Az énekek között 16a: Ez világ sem kell már nekem… (Balassi) Kiad. Eckhardt, Balassi-kiad. I, 217. 26b–28a: Ó gyönyörűséges mindeneknél kedvesb… hetven kettőben irám… 112a–113a: Mindennap jó reggel… (Balassi) Kiad. uo. 228. 182a–183a: Ó mely szép dolog volt Isten a barátság… Kiad. RMKT XVII/1, 106. sz. 325a: „Vasarhellyi Péter esperest”

335a–337a: Én elmenék fürjészni… (Későbbi, XVIII. századi írással.) Kiad. Magyar Népzene Tára III/A, 495.

338b–344b: Ut auceps solet madarakat fogni… (1675) L. RMKT XVII/11, 102. sz.

345a–346b: Mit tréfálsz Cupido… Kiad. RMKT XVII/3, 245/II. sz.

347a–354a: Édes komám hallgasd meg…

354b–356a: Asszonynépek vegyétek eszetekben… Kiad. uo. 30/V. sz.

356b–365b: Vegyes feljegyzések, verstöredékek a XVIII–XIX. századból. 357b–358b: „Pagina Indicis Cantionum.” 360a: „Vasarhelyi Jakabb”

Megjegyzés A kézirat a XVII. század szerelmi költészetének leggazdagabb forrása. A 334b lapig egy kéz írása. E rész legkésőbbi keltezett darabja 1672-ből való (26b). A kötetet ugyanakkor köthették be, mert a kötéstábla töltelékei egy Kolozsvárott 1672-ben nyomott műből (RMK I, 1133.) valók. A korabeli levélszámozás 365-ig, tehát a kötet végéig tart. Az 1–5., 174–181., 184–7., 195–8., 280–3. és 319–322. levél hiányzik, a számozás a 343. után tévesen 345-re ugrik. A 18. és 38. levél után egy-egy, a 63. után két számozatlan levél van bekötve. – A kézirat 1694-ben Ales Andrásé (a kötéstáblán levő feljegyzés szerint), majd a Vásárhelyi család különböző tagjaié (325a, 360a) volt, róluk nevezték el. A kéziratot Erdélyben írták össze.

Irod. Vásárhelyi daloskönyv. Kiad. Ferenczi Zoltán Bp. 1899. RMKtár 15. (A kézirat teljes anyagának kiadása.) – Erd. 76. sz. – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 285. (7. sz.) – SZTA II, 358. sz.

97. Rudics-kódex. (1673) – 108 lev. 4r. – Ismeretlen helyen.

A kézirat 22 egyházi beszédet tartalmaz. Az egyik beszéd végén: „Cor, mentem, linguam tu Christe rege meam. Stephanus Keintzelius, Dedrad.” A másik elején: „alia contio habita in Zelyk tempore turbulento patriae nostrae A. D…73. 1. die Febru. habita.”

A kézirat egy kottás egyházi éneket is megőrzött: Mennybéli felséges Isten…

Megjegyzés A kódex 1881-ben báró Rudics József bács-almási könyvtárában volt.

Irod. Szilády, Száz 1881, 397–401. – Erd. 69. sz. – SZTA I, 148. sz.

98. Pécsi ék. (1674) – 148 lev. 19 cm. – Pécs, EK 67068. Mf: OSZK FM 1/2278/A.

1a–93a: 50 vegyes katolikus egyházi ének.

93a–96a: 2 ének későbbi kéz írásában.

96a–114a: „De Nativitate salvatoris Jesu Xti anno dni 1674.” 15, nagyrészt karácsonyi ének.

114a–148b: 39 vegyes, nagyrészt szentekről szóló katolikus ének, különböző kezek írásában.

Megjegyzés A kötet énekeinek mintegy fele található meg a XVII. századi nyomtatott katolikus énekeskönyvekben.

Irod. Varjú Elemér, MKsz 1907, 199–201. – RMKT XVII/15/B, 20–7. (A közlések felsorolásával.)

99. Csíkcsobotfalvi kézirat. (1675 k.) – 107 lev. 4r. – OSZK Ms. mus. 1211.

102 egyházi ének Kájoni János másolatában. A kézirat első felében ünnepi énekek karácsonytól pünkösdig, második felében az oltáriszentségről szóló énekek. A szövegek legnagyobb része a Cantus Catholiciben (1651), illetőleg Kájoni Cantionaléjában nyomtatásban megjelent énekek változata. 12 ének dallama is megvan.

Megjegyzés A kézirat Domokos Pál Péternek részletes bizonyítás nélküli véleménye szerint a Kájoni Cantionálé egyik forrása volt. Kájoni a csíksomlyai ferences kolostorban írhatta össze, mert Csíkcsobotfalva, ahonnan az énekeskönyv előkerült (és amelyről a nevét kapta) Csíksomlyó mellett van.

Irod. Domokos Pál Péter, Zenei Szle 1929, 25–30. (A kézirat leírása, az énekek kezdősorának, valamint 10 ének dallamának közlése.) Uő, ItK 1929, 209–214. – SZTA I, 28. sz. – RMDT II, 52–3. – RMKT XVII/15/B, 114–120. (A közlések felsorolásával.)

100. Kállai Fényes István verses krónikájának kézirata. (1675) – 5 lev. – Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerületi lt. Sinai-gyűjt. Miscell. Hung. Z 28b 396–404.

A krónika tárgya: Debrecennek a német császári hadak által 1675 decemberében való sanyargattatása és kiraboltatása. Kiad. RMKT XVII/10, 5. sz.

Pálffi Márton-ék. (1676 előtt) – L. a 129. sz. tételt.

101. Felvinczi-kódex. (1676) – 249 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 995. Mf: MTAK A 308/II.

1a–8b: Üres.

9a: „Ad generosum D. Joan. Kövendi, Civem Claudiopolitanum… Scriba apponebat 1676. May.” (Felvinczi ajánlóverse.) Kiad. RMKT XVII/13, 6. sz.

10a–222b: „Szent Dávid királynak és prophétának száz eotven ’soltári az Franciai noták szerint magyar Versekre fordittattak Molnár Albert altal. Irattatott Kolosvarrat lako Kövendi Iános költségével. Vinci Georgi által. 1676 esztendöbenn.” (Dallammal.)

223a–225b: „Mutato Tabla a’ Sóltároknak rendi szerint.”

226a–228b: „Invocatiok.” 226a–b: Könyörögjünk Istennek mi szent atyánknak… 226b–227a: Járuljunk mi a mi kegyes Istenünkhöz… 227a–b: Világosságoknak szent atyja… 227b–228a: Hallgass meg minket nagy úristen… 228a–b: Jer mi kérjük a mi atyánkat… 228b: „Colophonem imponebat Georgius Vincj 1676 Mense Majo. mpria.”

229a–b: Meghagytad nekünk úristen…

230a: „Scriba ad Lectorem.” Kiad. uo. 7. sz.

230b–249b: Üres.

Irod. SZTA I, 41. sz.

102. Kájoni latin–magyar versgyűjteménye. (1659–1677) – 511 lev. 2r. – Csíksomlyó, Ferences Könyvtár.

1–22: Hiányzik.

23–1025: Két hasábból álló lapok, az egyik hasábon latin, a másikon a megfelelő magyar szöveggel. A versek nagy része himnusz, de vannak benne egyebek is, mint pl. Fenesi Mihály és Nyéki Vörös Mátyás költeményei. (Összesen 883 latin és 220 magyar versszöveg.) Tartalmából a következő versekről tudunk: 31: Conditor alma syderum – Csillagoknak teremtője… Kiad. Jénáki: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 44. 37: Christe redemptor omnium – Krisztus minden megváltója… Kiad. uo. 42. 53: O puer dilectissima… (A kézirat egyetlen hangjegyes darabja.) Említi Seprődi, ItK 1909, 144. 75–97: „Comico-Tragoedia Constans scenis quatuor.” 98–100: „Vilag gyönyörüsegenek meg utalasaról való Enek. Versek Pataki Annanak kesergö elmelkedese…” Porrá váló, jaj elmúló életem… Kiad. RMKT XVII/11, 124. sz. 158: Lauda Sion salvatorem – Dicsérd Sion megváltódat… Kiad. uo. 43. 265: Ez husvét ünnepében… Említi Seprődi, ItK 1909, 140. 293: Ez pünkösd ünnepében… Említi Seprődi, uo. 349: Örül mi szívünk mikor templomban… Kiad. Jénáki, i. m. 47. 417: Óhajtását és siralmát a te népeidnek… Kiad. uo. 48. 421: Sírván kiáltunk hozzád… STANVS BLASIE. Kiad. uo. 64–5. 425: Felséges úristen ki lakol mennyégben… Kiad. uo. 48–9. 437: Földnek és mennynek nemes teremtője… Kiad. uo. 49. 439: Irgalmas és kegyelmes úristen… Kiad. uo. 439. 443: Úristen hozzád folyamunk… Kiad. uo. 50–1. 449: Szabadíts szent úristen… Kiad. uo. 51. 813: „Siralmas Versek (Rácz István felett) Die 5. Septemb. 1677.” Kiad. RMKT XVII/11, 123. sz. 944: „Fr. Joan. Kajoni 1659”

1026–1036. + 2 levél: Tartalomjegyzék.

Megjegyzés A kézirat a csíksomlyói ferences zárdában egy befalazott üregből került elő 1985-ben. A fent leírt gyűjtemény Szabó T. Attilánál három különböző címmel is szerepel. (I, 70. sz.: Kájoni folio, I, 72. sz.: Kájoni Hymnárium és II, 144. sz.: Kájoni latin–magyar versgyűjteménye.) Nagyon valószínűnek látszik, hogy a számos Kájoni-kézirat közül mindössze három tartalmazott magyar nyelvű verses szövegeket: a fent leírt latin–magyar gyűjtemény, a Kájoni-kódex (lásd 56. sz. alatt) és a Kájoni-töredék (119. sz.). Ezért bibliográfiánkban csak ez a három kézirat szserepel külön tételként, a többit itt soroljuk föl: Antiphonarium Romanum (1649): címe szerint latin nyelvű antiphonálé. (SZTA I, 4. sz.) Kájoni Cantionale, ill. Szárhegyi-Kájoni kódex (1650 ?): valószínűleg azonos a Jénáki által „Cantus catholici 1675.” címen felsorolt kézirattal (i. m. 137.), melyről határozottan azt írja, hogy gregorián latin énekeskönyv volt. Seprődi leírása (ItK 1909. 144–5.) is erre enged következtetni. (SZTA I, 69. és 160. sz.) – Kájoni Hortulus Devotionisa (1652): imakönyv, esetleges énekanyagáról egyetlen kutató sem szól. (SZTA I, 71. sz.) – Kájoni Organo Missaléja (1667): Szabolcsi Bence megállapítása szerint (A XVII. sz. főúri zenéje, 65.) egyetlen magyar nyelvű litánia-szövege van. (SZTA I, 73. sz. L. még Papp Géza, Magyar Zenei Szle 1942, 133–155.) – Természetesen lehetséges, hogy e kéziratok egyikében-másikában előfordul verses magyar nyelvű vendégszöveg is. A kérdés végleges tisztázását csak a kéziratok előkerülése után várhatjuk.

Irod. Seprődi, ItK 1909, 144. – Jénáki, i. m. 42–65. – SZTA I, 70. és 72. sz., II, 144. sz. – RMKT XVII/15/B, 114. (Kájoni zenei vonatkozású kéziratai.), 120–135. (A gyűjtemény leírása a közlések felsorolásával.) – Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Bp.–Kolozsvár 1999, 19–20., 100.

103. Mihál Farkas-kódex. (1677–1687) – 149 lev. 10 cm haránt. – OSZK Oct. Hung. 482.

A kötéstábla belső oldalán: „Ano Domyni 1676. Mihal Farcas.”

12a–145b: Kb. 100 vallásos ének, köztük 25a–27b: „Actus quartus scena secunda in 2do lessus Diuitis infernalis Decantatur…” Ó búlátott sok kín vallott gyarló testem… (A Névtelen Comico-tragoediájából.) 30a–31b: Könnyem forrási áradási induljatok… 36b: „Anno Domini 1687 martiusnak elso napian describaltam” 51a–52a: [Bocsásd meg úristen…] (Balassi) 52b: „Anno Domini 1678 Volfangus Mihal scripsit” 58a–59b: Izraelnek szent Istene… 62a–63a: Ó én kegyelmes Istenem… (Balassi) 83a–b: Litánia. 87a: „Vale Vulfangus michael Anno 1677” 103a–115a: Mennynek földnek ez világon ura… (Verses passió.) 131a–144a: Litániák. 145b: „Anno Domini 1680 Per me Michaelem Vulfangus”

146a–149b: „Cantio Stephani Cadar” Szörnyű nagy romlásra… Kiad. RMKT XVII/9, 161. sz.

Megjegyzés Erdélyben, valószínűleg Csíkban összeírt katolikus kézirat. A benne olvasható számos évszám (a felsoroltakon kívül is) nem időrendben követi egymást, ezért lehetséges, hogy a kötetet később állították össze. Néhány későbbi bejegyzés is található benne. (1690: 20b és 136a; 1718: 9a)

Irod. Erdélyi, EPhK 1893, 172–185. – Erd. 23. sz. – SZTA II, 208. sz. – RMKT XVII/15/B, 15–20. (A közlések felsorolásával.)

104. Mátray-kódex. (1677 után) – 96 lev. 14 cm. – OSZK Duod. Hung. 42.

1a–b: Toldy Ferenc bejegyzése.

2a–8b: „Zrinyi Miklos keser halálárul valo Ének.” Oh kék égen járó… (1664) Kiad. RMKT XVII/10, 60. sz.

9a–b: „Militaris cantio.” Szerencsét próbáltam… Kiad. uo. 134. sz.

9b–40b: 28 szerelmi ének (kiad. RMKT XVII/3) és 26b–28a: Tengereken úszkáló gályák… Kiad. RMKT XVII/11, 190. sz.

40b–53a: 11 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3. (Más kezek.) 51a–53a: Nincsen az ég alatt… az ezer hatszázban és hetven kettőben…

54a–55b: Ifjúságom vétke… (Szepsi Csombor Márton)

55b–57a: Oh keserves gyászba öltözött szép hazám… Kiad. RMKT XVII/11, 133. sz.

57b–79a: 19 Balassi- és 1 Rimay-ének az Istenes Énekek rendezett kolozsvári kiadásából másolva. (1677 után.)

79b–87b: Üres.

88a–92b: Imádságok. Közben 91a–b: Ó én szerelmes Jézusom… (Kopcsányi Márton) L. RMKT XVII/7, 16. sz.

93a–96b: Későbbi kutatók feljegyzései.

Megjegyzés A kézirat keltezésére közvetlen adatunk nincs. Egy kéz munkája a 9a–40b, 54a–79a és 88a–92b lapok. (Az 1–8. levelek eredetileg nem tartoztak a kézirathoz.) Három részből álló gyűjteményt tervezett; az első rész szerelmi énekeket, a második vallásos énekeket, a harmadik imákat tartalmaz. Az egyes részek között üres leveleket hagyott, ezeket csak a szerelmi énekek után írták tele más kezek. (40b–53a) Az istenes énekeket csak 1677 után másolhatta, a más kezek által leírt szerelmes versek között a legkésőbbi keltezésű 1672-ből való. (51a) A kézirat előbb Jankovich birtokában volt, aki lemásoltatta. (OSZK Quart. Hung. 173. I. 531. sz.) Utóbb külföldre került, majd Mátray Gábor szerezte vissza. Róla nevezték el.

Irod. Erd. 82. sz. – SZTA II, 204. sz.

105. Kövendi János-kódex. (1679) – 133 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1381. Mf: MTAK A 294/III.

Címlap: „Szent David király sóltári Magyarúl irattattak Thordai János által. Colosváratt… 1627. esztendeoben.”

I–IV: „Epigramma in virum… Johannem Thordanum: et virum… Nicolaum Bogathi tanquam Authores versionum hoc volumine contentarum: Et, in virum… Joannem Kövendi, Civem Claudiacum, ut libri huius possessorem…. Scriba apponebat gratulabunda Georgius Vinczi.” Kiad. RMKT XVII/13, 8. sz.

1–205: Thordai János zsoltárfordításai. 205: Laus Deo, venia Reo. G. v. 1679.” Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

206–7: „Mutató Tábla.” 208–9: Üres.

Címlap, 1–246: „Szent David sóltári… Magyar nyelvre formáltattak Bogáthy Miklós által… 1605 esztendöben.” 246: „Gloria Deo. Venia Reo. G. v. 1679. men. Febr.”

247–251: „Mutató Tábláia è könyvnek.”

Irod. Erd. 22. sz. – SZTA I, 99. sz. – RMKT XVII/4, 582–3.

106. Mihály deák kódexe. (1679) – 286 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 17.

1a–7a: Későbbi bejegyzések.

8a–104a: Prózai szövegek.

104a–b: Részletek Szkhárosi: A fösvénységről c. verséből.

105a–b: Szegény kereszténység kezdél megvakulni… (Tőke Ferenc)

106a: 1 vsz. Szkhárosi: Pál érsek levelére való feleletéből.

106a–107b: Bujdosásra juta nyomorult életünk… Kiad. RMKT XVII/11, 82. sz.

107b–109b: A tengeren levő fogoly prédikátorok éneke. Panaszolkodhatunk bizony méltán sírunk… Kiad. RMKT XVII/11, 94. sz.

110a–112a: Midőn Adrianus Sion városától… Kiad. RMKT XVII/9, 79. sz.

112b–118b: Legyünk készek keresztyének lelkünkben… (Historia de extremo judicio.)

118b–121a: „Cantio de Rakoczi.” Elődben állottam hadnak fejedelme… Kiad. RMKT XVII/9, 151. sz.

121b–173a: 11 XVI. századi bibliai história. Többek közt 132a–134a: Nagyfaluy György: Chain és Ábel históriája. Kiad. RMKT XVI/6, 247–52. 134a–136a: Balás deák: História Sodoma Gomora veszedelméről. Kiad. uo. 265–9.

173a–b: Látod mely rövid mulandó… Kiad. Erdélyi, EPhK 1888, 165.

174a–219a: 4 XVI. századi bibliai história és Varsóci István 1635-i históriája (202a–208b). Kiad. RMKT XVII/9, 53. sz.

219a: Vétkeztem úristen én teellened… Kiad. RMKT XVII/11, 192. sz.

220a–231b: Istvánfi Pál: Volter és Grizeldis.

231b–236b: Sziget veszéséről való história. Kiad. RMKT XVI/7, 300–11. „Perfeci hanc historiam. Anno 1679 Die 20 Decembris. ego Michael Déák”

237a–240a: Tinódi: Buda veszésérül és Török Bálint fogságárul.

240b–242b: Bocskai István haláláról. Mély álomban merült… Kiad. RMKT XVII/1, 86. sz.

243a–273a: 7 XVI. századi ének, főleg bibliai história.

274b–280b: Prózai szövegek, köztük (279b) Mihály deák feljegyzése.

281a–282b: Szent Istvánnak halálát jelentem… (Erdéli Máté)

283a–286b: Prózai szövegek.

Megjegyzés A kézirat törzsanyaga három kéz írása, csak a 132a–242b lapok másolása tulajdonítható kétségtelenül Mihály deáknak.

Irod. Erd. 63. sz. – Dézsi, ItK 1915, 431–444. (Bibliográfiai leírás, szövegek közlése.) – SZTA II, 209. sz.

107. Vietórisz-kódex. (1679) – 145 lev. 20 cm. – MTAK K 88–9.

2a–10a: „Notae Hungariae Variae.” (Térj meg bujdosásidból… Búm elfelejtésére… Ó kedves fülemilécske… Sokan szólnak most énreám… Két fehér hattyúról veszek én is most példát… Égő lángban forog szívem… Mint sír a fehér hattyú… Széllel a sok vitéz… Hová készülsz szívem tőlem…)

10b–18b: Üres.

19a–143b: Vegyes tartalmú zenei gyűjtemény; egyházi és világi énekek, táncok és más hangszeres darabok. 59a: „Serenissimo Dei gratia Sacri Romani Imperij Principi D. D. Paulo Esterhazy…” (Utólag beragasztott papírszeleten.)

145a: „1679 attam Cernelnek fl 23 D 75…”

Megjegyzés A kódex elsősorban zenetörténeti szempontból igen jelentős. Magyar nyelvű szöveganyaga mindössze 9 kezdősor, mely a dallamok alá van írva. (2a–10a) Ezek közül hétnek a teljes szövege más énekeskönyvekből ismeretes. A kötetet Eszterházy Pál-ék.-nek is nevezték, mivel az 59. levélként utólag beragasztott papírszeleten Eszterházy Pál neve és teljes címe olvasható, s ennek alapján feltételezték, hogy az ő tulajdonában volt. Ez azonban nem valószínű, s ezért a zenetörténetben különben is gyakoribb elnevezést használjuk. (A kódex a felsőhoróczi Vietórisz család könyvtárából származik.) A keltezés a 145a lapon olvasható bejegyzés alapján történt. A kódex – számos szlovák adaléka után ítélve – felvidéki eredetű.

Irod. SZTA II, 85. – Szabolcsi: A XVII. sz. magyar világi dallamai. Bp. é. n. (A gyűjtemény magyar vonatkozású világi darabjainak, köztük a kezdősorral ellátottaknak kiadása.) – Bónis Ferenc: A Vietórisz-kódex szvit-táncai. Zenetud. Tanulm. VI, 265–336. (A kódex részletes leírása, teljes irodalmának ismertetése és szvit-táncainak kiadása.) – RMDT II, 53. – Tabulatura Vietoris saeculi XVII. Ed. Ilona Ferenczi–Marta Hulková. Bratislava 1986. Musicalia Danubiana 5. (Teljes közlés.) – CsapodiKat 85–9.

108. Acta Dietalia. (1681 k.) – OSZK Fol. Lat. 515. III.

Az országgyűlési okiratokat, jegyzeteket tartalmazó kötet 612–8. lapjain Gyöngyösi Palinódiája olvasható. [Kesergő Nympha]

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 414. – SZTA II, 2. sz. – Jankovics–Nyerges, 2000.

109. Diarium dietae soproniensis. (1681) ? lev. – OSZK Fol. Lat. 532.

Az országgyűlési jegyzőkönyv latin szövegei között egy magyar nyelvű ugyancsak az országgyűlésről szóló vers is van: „Afflictis non est superaddenda afflictio.” Ó megnyomorodott hazánk fogyatékja… Kiad. RMKT XVII/11, 148. sz.

Irod. SZTA II, 72. sz.

110. Kismartoni Eszterházy-kézirat. (1681) – 11 lev. 19 cm. – MOL Eszterházy-lt. Pál nádor iratai, P 125. 57. cs. 11907–11930.

Gyöngyösi István Palinódiáját őrizte meg. [Kesergő Nympha]

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 413–4. – SZTA II, 156. sz. – Jankovics–Nyerges, 2000.

111. Illyés Bálint kolligátuma. (1683–1717) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

I. Három versezet: „Cantio Musarum”, „Cantio valedictoria…” Ajánló beszéd és ajánló levelecske. „Anno 1712 die 15. 8-bris szerzettem ezen könyvet én Illyés Bálint Fiamnak ugyan második Illyés Bálintnak.”

II. Latin nyelvtan. „Finis huius operis Anno 1683. die 2-a Julii Steph. de Kutas.”

III. „Cantiones elegantissimae.” Kutassi István kézírásában. Asszonynépek vegyétek eszetekben… Kiad. Barla Szabó János, Vasárnapi Újság 1864, 7.; Jámbor házasok… (Batizi) Kiad. uo. 97.; Jeles vigasságot hallani kik kívántok… Kiad. uo. 133. és RMKT XVII/11, 24. sz.; Szoktak házasokat megajándékozni… (Kőrösi István) Kiad. uo. 314. és RMKT XVII/8, 59. sz.; Mint az útonjáró ki két útra talál… Kiad. uo. 431.; Lakjatok vígan igyatok bátran… Kiad. uo. 1865, 68.; Új hírt mondok minden reá hallgasson…

IV. Compendium theologicum… 1735.

V. Halotti versezetek, köztük Séllyei Istvánné Babos Zsuzsánna felett 1717. nov. 24-én, Pápán, Cs. Csuzi János által.

Megjegyzés A kézirat 1865-ben Barla Szabó János visontai lelkész tulajdonában volt. A kolligátum I. tagjának leírójáról nevezték el; a legértékesebb III. tag (melynek énektartalmát is a legrészletesebben ismerjük) leírója Kutassi István volt, 1683-ban.

Irod. Erd. 54. sz. – SZTA II, 121. sz.

112. Zichy–Jankovich-kézirat. (1683 után) – 84 lev. 2r. – OSZK Fol. Hung. 154.

A kézirat Gyöngyösinek Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról szóló énekét őrizte meg.

Megjegyzés A kötet előbb Zichy Károly, majd Jankovich Miklós tulajdonában volt, erről nevezték el.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 432–5. (A korábbi irodalmat l. ott.) – SZTA II, 377. sz. – Jankovics–Nyerges, 2000.

113. Fráter István versei. (1684) – 18 lev. 18 cm. – MTAK K 92.

A kötéstáblán: „A+M+V+Sz+Teleki Mihaly V+A+K+F+I+1684”

A kötéstábla belső oldalán „Stephanus Frater” saját kezű levele 1685-ből Széki Teleki Mihályhoz.

1a: „Paraphrasis rhithmica az az verses magyarazat K:F:I:H:K: által MDCLXXXIV. Esztendöben. Descripta per manus Stephani Ujhelyi.” (A másolóról l. Egyháztörténet 1943, 333–9.)

3a–18a: Fráter István versei. Kiad. RMKT XVII/12, 148–153. sz.

Irod. CsapodiKat 91.

114. Körmendi-kódex. (1684) – 105 lev. 20 cm. – MTAK K 93.

C–F: „Ezekett az Eörvendezö Magyar Strophákatt, Seu: Versekett; A’ Nemes, es Nemzetes Thaba János Nagy Jó-Akaró, Becsülletes Vrának Szivessen ajánllya; A’ Körmöndi Orthodoxa, és Reform: Scholának, p. t. Méltatlann Directora: Baxai T. György. Ad Diem 27. Xbris Anni Gratiae 1684. scil. Ad Diem S. Johannis.” Titok tanácsosa a mennyei király…

1–25: „Magyar Cronica… Die 15. Julij… 1684.” Imé jó nagy Isten mely nagy jajra jutánk… (Baxai György verse.)

26–146: Prózai imák és 5 vallásos (köztük 3 karácsonyi) ének.

147–154: „Inventio antiquorum doctorum.” (Próza.) Kiad. Dézsi, ItK 1928, 247–8.

155–9: Búban uszó gondban habzó életem…

160–4: „Strena Uy Esztendöbéli Ajándék.” (Próza.) Kiad. uo. 250–1.

165–77: Sír bennem a lélek… (Vers a tánc ellen.) „Finis. Die 20 7bris Anno Gratiae ut supra.”

178–199: Gyöngyösi Palinódiájának másolata. „Huic Incepto Labori a’ Die 15. Julij, Anni Gratiae 1684; Apposuit Finem Die 23. 7bris Annis ut supra: eorg. Text. Baxai p: t: Rect: Seu–Ludi–Magister Qvermendiensis…”

201–4: „Rendi, avagy mutató táblája e Könyvben be-iratott Imádságoknak, és Magyar Rhythmusoknak.”

Megjegyzés Az egész kötetet Baxai Textor György körmendi iskolamester írta össze Thaba János számára.

Irod. Erd. 57. sz. – Dézsi, ItK 1928, 225–251. (Teljes bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 167. sz. – CsapodiKat 91–3. – RMKT XVII/11, 870. (A versek közléseinek felsorolásával.)

115. Kőrispataki István-ék. (1685) – 118 lev. 15 cm. – OSZK Oct. Hung. 702.

1a–92a: 93 zsoltár Thordai János fordításában. Közte 88b–90a: Jámbor házasok… (Batizi)

92b–109a: „Halott Enekek” (16, nagyrészt XVI. századi ének)

109b–112a: Imák.

112b: Stilizált virágdísz, tollpróbák, köztük: „Stephane Körispataki In Anno 1685…”

113a: „Az Üdöknek s az Dolgoknak alkalmasagi szerent igy enekellyed az Soltarokat”

113b: Ti dicsérjétek az Istent… (150. zsoltár)

114a–117b: „Tabula Cantionum.”

118a–b: Ima.

Megjegyzés A kézirat talán korábban keletkezett, mint a 112b lapon levő évszám.

Irod. SZTA II, 166. sz. – RMKT XVII/4, 583.

116. Tövisek közt nyílt szép rózsa. (1685) – 60 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai lt. (Erdélyi Múzeum lt.-a.) Mf: MTAK A 135/II, 640/II. és 1220/II. (Pótlás.)

1a–60b: „Tövissek közt nyílt szep rosa az az szüz szent martyr Juliana elete Mely Magyar Ország szép Virág szálának kedvéért most ujjonnan ki bocsáttatot, es versekre csinaltatot MIDőn RákóCI IVLIána VárVán Várná Végh Viragzasat házaIanak. Anno 1685.” Kiad. RMKT XVII/11, 183. sz.

117. Református ima- és énekeskönyv. (1685 után) – 112 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 503.

1a–112b: Magyar és latin imák, prózai zsoltárfordítások. 3a: „Minden Imadsagoknak veleie… Igen rövid szókban s formában foglaltatot Neumánn Gaspár… által 1685. eszt.” (RMK I, 1342. címlapja.) 3b: Dicsérjed áldjad én lelkem az úristent mindenekben… 28a: „Ditséretekel s egyeb istenes enekekkel és Hymnusokkal tellyes könyv…” (Egy nyomtatott énekeskönyv címlapjának másolata.) 110a–112b: Járulok az úrhoz… (Farkas János)

Megjegyzés A 28a lapon levő cím ellenére csak két ének található a kötetben.

Irod. SZTA I, 146. sz.

118. Hölischer-kódex. (1686–1693) – 99 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Lat. 2530.

1a–2b: Hiányos tartalomjegyzék.

3a–9a: „Threni Isthri et Rheni… LeopoLDe LeopoLDe sICVtI sperastI In CoelestI aVXILIo Ita foeLICIter sVperabIs hostes tVos…” (= 1691). Latin vers.

9b–10b: Vegyes irkafirkák.

11a–12a: „Elfordult Világh Sora. Az Nagy Szombati Purgerek ellen.” Visszajár az idő a világ elfordult… Kiad. RMKT XVII/11, 134. sz.

12a–13b: Latin versek.

14a: Szívem hizlaló szemem vigasztaló… „Kis Tapolcsán. 9. Februarij Anno 1693 Groff Rákoczi Ersébeth mp” Kiad. uo. 74. sz.

14b–18b: Vegyes feljegyzések.

19a–22b: Ut auceps solet madarakat fogni… L. uo. 102. sz.

23a–26b: Köz példabeszédben szokták azt mondani… (Gúnyvers.) Kiad. uo. 85. sz.

26b–28a: Latin vers és levélmásolat.

28a–31a: „Zrinyi Miklós bucsuvétele Magyarországtul.” Régi eleimnek áldott szüleimnek… Kiad. RMKT XVII/10, 61. sz.

31a–34a: „Elegia, ubi Mulier vituperatus…” (Latin vers.)

34b–38a: Zrínyi Miklós levelének másolata, 1664. júl. 17.

39a–42a: „Bachusnak véletlen rabsága, idejének leg-jobb korában.” Csodálatos nagy dolog… Kiad. RMKT XVII/14, 158. sz.

42b–45b: Magyar gúnyversek. Kiad. uo. 159. sz.

45b–49a: Latin versek, levélmásolatok.

50a: Magyar gúnyvers töredéke. Kiad. uo. 160. sz.

50b–65b: Számadások, latin politikai versek stb.

66a–70a: „A Bor és Viz között nagyobb méltóságért valo vetekedés.” Nagy gazdag vendégség… Kiad. RMKT XVII/9, 170. sz.

70b–82b: Vegyes latin, főleg politikai tárgyú versek. 77a: „Epitaphium… Urszelae Estorás… 1686.”

83a–94a: Latin–magyar gúnyvers. Kiad. RMKT XVII/10, 87. sz.

84a–85b: Latin politikai versek.

86a–88a: Két magyar vers Rákóczi Györgyről, 1657. Kiad. RMKT XVII/9, 149–150. sz.

88a–91a: Jehova Istene panaszát népednek… Kiad. uo. 33. sz.

91a–98b: Vegyes latin szövegek.

98b–99b: „Kalvinista és Lutter praedikátorokrul valo uj Ének.” Kiad. RMKT XVII/11, 75. sz.

Megjegyzés A 3a–9a és a 14a lapokon levő szövegeket későbbi kéz (Rákóczi Erzsébet?) írta le. A törzsanyagot összeíró kéz legkésőbbi évszáma: 1686. (77a) A gyűjtemény a Thököly-kódexszel (95. sz.) némileg rokon: politikai versek, levélmásolatok stb. teszik ki túlnyomó részét. – A kódex újkori másolata: OSZK Quart. Hung. 1258.

Irod. Erdélyi, MKsz 1891, 45–56. (Bibliográfiai leírás.) – Erd. 62. sz. – SZTA II, 119. sz.

119. Kájoni-töredék. (1686) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Csak annyit tudunk róla, hogy egy 1680-ban írt hangjegyes mű végét tartalmazta (?), és hogy Gál Sándor szárhegyi kántor kivágta belőle a Kaszás e földön a halál… kezdetű darabot. Lehetséges, hogy két különböző kéziratról van szó.

Irod. Seprődi, ItK 1909, 145. – Jénáki: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 19. – SZTA I, 74. sz.

120. Széphistóriák kézirata. (1686) – 22 lev. 14 cm. – OSZK Oct. Hung. 732.

1a–10a: Gismunda és Gisquardus széphistóriája.

10a–21b: Árgirus széphistóriája. 10b: „Anno Domini 1686” L. RMKT XVI/10, 10. sz.

22b: Vegyes feljegyzések, közte Jankoviché: „1842. 12. Martij hozattam Bétsből…”

Megjegyzés Jankovich e kéziratot ugyanabba a kötetbe másoltatta, mint a Csoma-kódexet. (OSZK Quart. Hung. 237. vö. 59. sz.)

121. Vörösvári Rákóczi-kézirat. (1686) – 3 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 1958.

1a–3a: Rákóczi Ferenc és Juliánna köszöntő versei anyjuk, Zrínyi Ilona nevenapjára, 1686. máj. 22-én. Kiad. RMKT XVII/11, 188. sz.

Megjegyzés A kézirat Thaly közlésekor a Rákóczi–Aspremont-örökös gr. Erdődyek vörösvári levéltárában volt; Szabó T. Attila erről nevezte el két másik kézirattal együtt. Ezek közül azonban az egyik fiktív, a másik meg latin nyelvű, s így csak a névnapi köszöntőverseket vettük be bibliográfiánkba.

Irod. SZTA II, 372. sz.

122. Kelemen-kódex. (1688) – 192 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 40. Mf: MTAK A 298/III.

A kötéstábla belső oldalán: „Hic liber est meus post mortem nescio cujus Gregorius…”; „Scribebat Georgius Frank Birthalben Anno Salvatoris nostri Jesu Christi 1693 Die 10 trinitatis” (és későbbi tulajdonosok más feljegyzései.)

1a–182b: „Szent David soltari magiarol irattattak Thordai Janos altal Colosvaratt az egy igaz Istent az Iesvs Christus altal tiszteleoknek scholaiokban 1627.”

182b: „Anno 1688 Die 18 Februarij Scripsit Andreas Kelemen de Thoroczko.”

183a–186b: „Mutato tabla.”

187a–192b: Üres.

Irod. SZTA I, 79. sz.

123. Privigyei Miklós versgyűjt. (1688) – ? lev. – Berlin, Hallei Magyar Könyvtár Ms. 52.

28a–b: „Hymni natales.” (5 drb.) Kiad. RMKT XVII/14, 10–14. sz.

29a–30b: Halotti búcsúztató Kassai Istók felett.

32a: Új hírt s új örömet hoz angyal minden embernek… Kiad. uo. 15. sz.

32b: Békesség földön légyen földi lakosoknak… Kiad. uo. 16. sz.

Megjegyzés Az egész kézirat címe: „Favonius variarum rerum.” A kötet első fele Nicolaus Privigyei Nob. Pannon. keze írása, 1701. október 20. dátummal [?], a kötet második részét alkotó német nyelvű írások más kéztől vannak. A versek másolatai: MTAK Ms 127. 17–31. (Ugyanott a kézirat leírása is.)

124. Győri György-ék. (1692) – 105 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 1098.

1a: „Ex libris Georgij D. Györi. Curavit Anno 1692. Die 1. Mensis Junij”

2a–3a: „Cantio de Collegio S. Patak.” Sírjatok szemeim…

7a–105b: 24 halotti búcsúztató ének és 7 halotti beszéd. Kiadásaik: RMKT XVII/10, 115. sz.; RMKT XVII/11. (Felsorolásuk a 887. lapon, kiegészítendő a 86–7. számmal.) RMKT XVII/14. (Felsorolásuk a 936. lapon, kiegészítendő a 44. és 47. számmal.)

125. Nyitrai kézirat. (1700) – 164 lev. 20 cm. – Budapest, Piarista Központi Levéltár For. 000-9/30. (V 446.)

4a: „Biblioth. Nittriensis Scholarum Piarum.”

4a–158a: „Az Néhai Gyerő Monostori Kemény János Erdéli Feiedelemnek Lonnyai Anna Aszonnyal lévő házasságának Tatár országi rabságának, Feiedelemségeben, a’ Török ellen viselt hadi dolgainak és végre vitézűl le tett életének Emlékezete.”

156b–164a: Üres.

164b: „Liber iste est ipsummet Manuscriptam Auctori Stephani Gyöngyösi deprehensum apud Petrum Andrasi Baronem, cui Auctor etiam Charicliam suam inscripsit. Anno 1700.”

Megjegyzés A kéziratot korábbi lelőhelyéről nevezték el.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 360–3. – SZTA II, 221. sz. – SZTA Pótlás II, 38. sz. – Jankovics–Nyerges, 1999.

126. Bölöni Pálfi András zsoltáros könyve. (1693, 1756) – 157 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 991. Mf: MTAK A 292/II.

A kötéstábla belső oldalán: „Andreas Palffi de Bölon, Ao 1703 conductus et ductus est ex Szentsvam in Bölöniensem Ecclam ad officium Pastoratus.”

Címlap, 1–277: Thordai János zsoltárfordításai. 277: „Anno M. DC XCIII. turbulento scripsi Andreas P. Bölöni.” Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

278–290: „Mutato tablaja…”

291–313: 14 vegyes, részben unitárius ének, Bölöni Farkas Mózes 1756-i másolatában. 291–4: „Ecclesia Unitaria lamentans.” (Latin–magyar.) Kiad. KerMagv 1892, 159–160. 291: „Mojses Farcas de Bölön A. 1756. Scripsit.” 300: „Luctus Evae.” Minden ember hallja… 302: Bogáthi XXIII. zsoltára. 303–4: „Pestiskorra valo Enek.” Isten világ kősziklája… 309: „Michaelis Szenási composita cancio ex Psal. CXXX.” (Latin–magyar.)

Irod. SZTA I, 20. sz. – Klaniczay, I. OK 1954, 349. – RMKT XVII/4, 584.

127. Radvánszky János kódexe. (1693–1696) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

240a–243b: Radvánszky János 6 éneke. Kiad. Radvánszky Béla, ItK 1904, 269–272.

243b–245a: Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal… (Balassi)

245b: Mint sík mezőn csak egy szálfa… (Balassi)

246a–248b: Radvánszky János 3 éneke. Kiad. uo. 273–5.

248b: Ne csudáld szívemet hogy ilyen keserves… (Rimay)

249a–b: Ez világ sem kell már nekem… (Balassi)

249b–250a: Ha ki akar látni két eleven kutat… Éneklé ezeket keserves kínjában egy megbúsult ifjú az Felső-Almásban bő aratás tájban kilencven hatodikban. (Balassi éneke, a végét Radvánszky átköltötte.) Kiad. Thaly, Figyelő 1876, 300.

250a–251b: Éltessen az Isten jó egészségedben… (Radvánszky János) Kiad. ItK 1904, 276–8.

251b–252b: Hogy minap vadásztam… (Radvánszky János) Kiad. uo. 278–281.

252b: „Besztercze, 9. Martii 1694.”

Megjegyzés A kötet a Radvánszky család radványi levéltárában volt, de nem került be a Balassa-kódexszel az OSZK-ba. Thaly által készített teljes másolata: OSZK Fol. Hung. 1390/II. 240a–253b E másolat alapján ismertettük tartalmát. Balassi és Rimay énekei a Balassa-kódexből vannak kimásolva.

Irod. SZTA II, 250. sz.

128. Halotti énekek. (XIX. sz. eleje) – 56 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 135.

1a: „Halotti temetésekre valo enekek. 1694.”

2a–55a: 46 halotti ének és 11 zsoltár, részben Szenczi Molnár, részben Thordai János fordításában.

55b–56b: Mutató Tábla.

Irod. Erd. 30. sz. – SZTA I, 49. sz. – RMKT XVII/4, 536. (A kézirat átkeltezése.)

129. Pálffi Márton-ék. (1676 előtt) – 49 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Hung. 1985.

1a–2b: 3 „Patrem.” (Hiszekegy.)

2b–11b: 19 vegyes vallásos ének a 2. kéz írásában. Köztük 2b–3a: Ím látod a halál mindeneket lekaszál… 4b–5a: Csordapásztorok midőn Betlehemben… 7b: Angyaloknak nagyságos asszonya…

12a–17b: „De nativitate Domini.” 17 karácsonyi ének a 2. kézírásában. 15a: „Martinus Pálffi”

19a–27b: 8, főleg nagyböjtre való ének és egy prózai passió. (2. kéz.) 21b: „Finis per me Fran: Janosfi Mpr in Ditro”

28a–35b: 6 vallásos ének a 3. kéz írásában.

36a–45b: 27 ének úrfelmutatásra a 4. kéz írásában. 36b: „Szép Martinus Palffi” 37a: „per Me mar. Pallffi”

46a–49a: 8 vegyes vallásos ének a 4. kéz írásában.

49b: Különböző kezek vegyes feljegyzései, köztük: „Anno 1694 Die 8 Augusti”; „1698”.

Megjegyzés A kötet különböző kezek által másolt énekeskönyv-részek korabeli kolligátuma. Legterjedelmesebb darabját (2b–27b) Jánosfi Ferenc másolta Gyergyóditrón, Csík megyében. Pálffi Márton, akinek névbejegyzése többször előfordul (15a, 36b, 37a) és akiről a kéziratot elnevezték, egy későbbi tulajdonos volt, énekszöveget nem másolt.

Irod. SZTA I, 132. sz. – RMKT XVII/15/B, 27–32. (A kézirat leírása, átkeltezése, a közlések felsorolása.)

130. Vett jegyzetkönyv. (1694–1697) – 66 lev. 16 cm. – Kolozsvár, EK Ms 970. Mf: MTAK A 3/III.

A kötéstábla belső oldalán: „Est Johannis Georgii Vett Anno 1694”

1b: „Est Johannis Georgii Vett mpria… 1697.”

2a–8b: Latin és magyar epitaphiumok.

9a–18a: „Ein Lied Büchlein.” (17 német nyelvű ének.)

18b–20a: Halotti búcsúztató Simonfy Mihály gyermeke, György felett. (Solymosi N. Mihály, 1697.) Kiad. RMKT XVII/14, 118. sz.

20a–23b: Üdvözlőversek Köleséri Sámuel névnapjára. Kiad. uo. 127. sz.

23b–26a: Vegyes latin és német feljegyzések.

27a–b: „Epitaphium Valentinum Franck.”

28a–56b: „Canciones Hungaricas et Latinas.” (A nagyszebeni iskolában elmondott alkalmi versek.) Kiad. uo. 119–126., 128–130. sz. Közben 45a–51a: „Prodromus comediae…” (Solymosi N. Mihály) Kiad. Varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Bp. 1967, 227–236.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 288. (17. sz.) – SZTA II, 362. sz.

131. Kőszeghy Pál kézirata. (1695) – 104 lev. 19 cm. – Ismeretlen helyen.

1a: „Harmadik könyv, mely iratott… Bercsény Miklós Urnak… Gróf Csáki Krisztina Asszonnyal… való istenes házasságáról 1695-ik esztendőben.”

2a–4b: Kőszeghy Pál ajánló levele.

5a–103b: A verses história szövege.

104: Csonka záróvers vége.

Megjegyzés A kézirat teljes anyagát kiad. Thaly, TT 1894, 215–308; RMKT XVII/16, 146. sz. A varsói Krasinski-könyvtár tulajdonában volt. (424. sz.)

Irod. Thaly, TT 1894, 205–6. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 172. sz.

132. Rozsnyai Dávid versei. (1695)

Rozsnyai Dávid történeti művében ( „A néhai dicsőséges és felséges I. Ferdinánd… és Bajezid khán idejöktől fogva… II. Rákóczi György erdélyi fejedelem idejekig folyt… haza szolgálatjára oktató nagy dolgok…”) tizenkét vers is található az erdélyi fejedelmekről. Kiad. RMKT XVII/16, 1–12. sz. E műnek számos másolatát nem egyenként, hanem itt egy tételben soroljuk fel:

1. Kolozsvár, Akad. lt. Kemény-gyűjt. „Collectio Major Manuscriptorum Historicorum A. T. XXIV.” Állítólag Rozsnyai saját kezével írva. (Száz 1872, 56.; a kéziratot nem láttam.) Valószínűleg erről a példányról másolta le Cserei Mihály naptárai egyikében a Bocskairól és Bethlenről szóló verseket. Kiad. ItK 1891, 454–5. Vö. ItK 1892, 70. Ez a példány lehetett a forrása Mikó Imrének is, aki a krónikát, a versekkel együtt, kiadta. (Erdélyi Tört. Adatok II, 328–432.)

2. OSZK Fol. Hung. 1130. (Száz 1872, 56. szerint ez is saját kezű másolat.)

3. Sinay Miklós kézirata. (SZTA II, 285. sz.) Ismeretlen helyen. A Bocskayról szóló verset közölte belőle Thaly, Adal. I, 285. (Rákóczi Györgynek tulajdonítva.) Vö. Száz 1872, 56. és 197.

4. MTAK Tört. 2r. 101.

5. Uo. 2r. 150.

6. Uo. 4r. 106.

7. MOL Forgách család grófi ágának lt.-a P 1890 39. cs. XVII. sz.-i év nélküli iratok.

8. Sp. Kt. 108. Mf: MOL 1913. sz. doboz és MTAK A 1563/II. (Gulyás József, ItK 1939, 67.)

9. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár Ms 350 (54).

10. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.). Kjn.

Irod. RMKT XVII/16, 543–558. (További másolatok felsorolásával.)

133. Tiszta Életnek Geniusa. (1695) – 62 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 186.

„Az csalard Cupidonak kegyetlenségét meg ösmérö, és annak mérges nyilát kerülö Tiszta életnek Geniusa, Mellyet… irt… 1695. esztendöben Gyöngyösi István.” (A korábbi szakirodalom állításával ellentétben nem Gyöngyösi saját kezű másolata.)

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM III, 198.

134. Thoroczkai Zsigmond-ék. (1695 után) – 89 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 2682. Mf: MTAK A 18/II és A 220/II. (Pótlás.)

1–38a: 13 szerelmi ének (kiad. RMKT XVII/3), valamint 1a–3a: [Pázsintos udvaron lakik a szegénység…] 7a–8a: Csendes partomat mosta meg árja… TsEPHANVS TsIK Kiad. RMKT XVII/14, 147. sz. 11a–13a: Parnassus hegyein mulató muzsáknak… (1663) Kiad. RMKT XVII/10, 50. sz. 16a–19b: Kádár István éneke. L. RMKT XVII/9, 161. sz. 20a–21b: Gondviselő édesatyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187. sz. 25a–b: Siralmas volt nékem… Kiad. uo. 186/II. sz. 30a–31b: Egy bujdosó szegény legény… Kiad. uo. 188/III. sz. 35a–36a: Isten hozzád karulykám… (Esterházy Pál) L. RMKT XVII/12, 141. sz.

39a–53b: 10 karácsonyi, újévi, húsvéti és pünkösdi köszöntő. Kiad. uo. 148–157. sz.

54a–56b: Üres.

57a–89b: „Initium Sapientiae timor Domini est. Stylionalis Confectus per Michaelem K. Gáálfalvi in Schola Abrugensi Unitaria Anno Domini 1689.” 57b: „Hic Liber est meus qui vocor Sigismundus cognomine Thoroczkai. Anno Domini 1695.”

Megjegyzés A névadó Thoroczkai Zsigmond a kötetnek csak egyik tulajdonosa volt, aki az idézett bejegyzésen kívül semmi mást nem írt a kötetbe. Az énekek különböző kezek írásai, de ezek közül egyik sem egyezik meg a stylionalist összeíró Gálfalvi Mihály kézírásával. Az énekgyűjtemény datálása tehát csak hozzávetőleges.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 284. (6. sz.) – SZTA II. 330. sz. – RMKT XVII/3, 667. (Rövid bibliográfiai leírás.)

135. Csíkfalvi T. János ima- és énekeskönyve. (1696) – ? lev. – Megsemmisült.

Az imádságokat és verses szövegeket tartalmazó kéziratot egy bujdosó (Csíkfalvi T. János ?) írta össze 1696-ban. Leíratási helye a Nagyalföldre tehető, mert az énekek alföldi vonatkozásúak. (?) Az énekanyag egy része későbbi időből származó, mint magának a kéziratnak törzsanyaga.

Megjegyzés A kézirat a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban volt, majd a második világháború idején megsemmisült.

Irod. Debreczy Sándor: Monumentele in manuscrise ale limbii şi literaturii maghiare in Muzeul National din Sft. Gheorghe. Cluj, 1937. 84. – Uő, Debreceni Szle 1937, 136. – SZTA Pótlás I, 3. sz.

136. Viski János kézirata. (1697) – 37 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 144.

2a–12b: Balog László magyar nyelvű verses pasquillusa Görgei Mihály Coccejust támadó pasquillusa ellen. Kiad. RMKT XVII/14, 91. sz.

13a: Aenigmata.

13b: „Czigányok genealogiája.” (Vers.) Kiad. uo. 94. sz.

14a–33b: „Loca s. scripturae.”

34a–37a: „Anno 1697. Tekintetes Nemzetes All Pestesi Balog László Uram p. t. All Gyogyon lévö Thecája mellé (hihető valamely Fejérvári Déáktol) el rejtetett, és ugyanott Balog Máthétul meg találtatott mocskos verseknek seriesse… le irattattak Viski János Balog Máthe Praeceptora által ugyan All Gyógyón Die 3 Augusti” Gyászos koporsómig… (Görgei Mihály pasquillusa.) Kiad. uo. 90. sz.

137. Komjátszegi graduál. (1697 után) – 245 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1295. Mf: MTAK A 294/I. és C 1176. (Pótlás.)

1a–2b: 9 rövid ének.

3–70: Himnuszok, antiphonák és prózai zsoltárfordítások.

70–82: A graduál további prózai szövegei.

82–92: „Sequuntur Invocationes.” (8 ének.)

93–156: „Az fő innepekre valo énekek.”

157–409: „Az Szent David soltarabol, bizonyos enekek notájára ki szedegettetet psalmusok, és külömb külömb üdökre valo Ditséretek, következnek az ABC rendi szerént.”

409–416: „Toldalék.” (További vallásos énekek.)

417–422: Hiányzik.

423–492: Rövidebb énekek ABC-rendben.

Megjegyzés A graduál a komjátszegi unitárius egyházközség ajándékából került jelenlegi helyére. Szabó T. Attila „református vagy legalábbis református eredetű” graduált sejt benne, holott a kézirat anyaga és beosztása – amint erre Klaniczay lektori jelentésében figyelmeztet – megegyezik az 1697-i nyomtatott unitárius énekeskönyvével.

Irod. Borbély István, ErdM 1915, 77. – SZTA I, 88. sz.

138. Unitárius graduál. (1697 után) – 277 lev. 2r. – Kolozsvár, EK Ms 1269. Mf: OSZK FM 1/021.

1: „Felvinczi György másolta 1690.” (Kanyaró kezével.)

1–90: A szoros értelemben vett graduál-rész: Himnuszok, antiphonák, zsoltárok stb.

91–163: „Az fő Innepekre valo énekek.”

164–429: „Az Szent David Soltarabol bizonyos énekek notájára ki szedegetett Psalmusok és külömb külömb üdökre valo Ditsiretek következnek az ABC rendi szerent.”

433–537: Rövidebb énekek, Abc-rendben.

538–554: 12 unitárius ének, későbbi kézzel. 554: „Ao 1727.”

Megjegyzés Nem tudni, honnan vette Kanyaró, hogy a kódexet Felvinczi György másolta 1690-ben. A keltezés mindenesetre rossz, mert a kézirat anyagában és beosztásában híven követi az 1697-i nyomtatott unitárius énekeskönyvet. Szabó T. Attila Unitáriusok graduálja és Unitáriusok kódexe címmel két kéziratot ismertet bibliográfiájában, Bartalus egyik műve alapján. Ezek nem azonosak az általunk leírt kézirattal, sőt Bartalus idézett művéből nagyon valószínűnek látszik, hogy nem is kéziratokról, hanem a nyomtatott unitárius énekeskönyvről van szó.

Irod. RMKT XVII/4, 556.

139. Magyar versek. (1698) – 16 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0688. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 198/II.

2a–10a: „Magyar Versek, mellyekben le rajszoltatik az Világnak amaz réghi zurzavarbol valo eredete s az utan esett gyakor változása és egyenetlen állapottya. Mellyek declamáltattanak az Kolosvári Unitt. Scholában lévő Poética Classis Alumnusi által 1698. Esztendöben Karácson hovának XXIX. napján.” Kiad. Varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Bp. 1967, 153–188.

10b–16b: Vegyes latin és magyar nyelvű feljegyzések, köztük néhány vers is.

Irod. Várfalvi Nagy János, KerMagv 1872, 209. – Kl. I, 95. sz.

140. Graduale sacrum. (1699–1702) – 296 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 994. Mf: MTAK A 345/I.

Címlap: „Graduale sacrum In Honorem, et Gloriam Unius Veri Dei Patris Nec non Filii ejus Jesu Christi crucifixi. Scriptum Anno M.DC.XCIX.”

1–14: Litániák.

14–124: A szoros értelemben vett graduál-rész: himnuszok, antiphonák, invocatiók stb.

125–214: Ünnepekre való énekek.

215–478: „Következnek Predikacio elöt mondando Enekek, az üdönek mivoltahoz kepest A. b. c. rendi szerent el rendeltetve leven.” 478: „Finis adeo sic volent in Ao 1702. Sz. A.”

481–583: „Sequuntur cantiones Breviores in diebus Pro festis usurpandae et secundum Alphabetum dispositae ac descriptae.”

583–593: Vegyes rövid énekek.

Megjegyzés A kézirat anyagában és beosztásában híven követi az 1697-i nyomtatott unitárius énekeskönyvet.

Irod. SZTA I, 43. sz.

141. Kolozsvár siralmai. (1699) – 16 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár Aranka-gyűjt. V, 1. Mf: MTAK A 357/I.

Címlap: „Bokros Jaj Szó Kiáltás az az Kolosvár Várossának Szörnyü tüzzel való meg égéséröl szerzet siralmas Jajjal tellyes Három Énekek. … Kolosvárat Anno 1699.”

1a–15b: Két ének az 1655-i kolozsvári tűzvészről, egy ének az 1697-iről. Kiad. RMKT XVII/9, 137–8. sz. és RMKT XVII/14, 89. sz.

Megjegyzés Lehetséges, hogy a kézirat egy 1699-ben nyomtatott kiadvány későbbi másolata.

Irod. Kl. I, 10. sz.

142. Váradi Szabó György kézirata. (1699–1703) – ? lev. kis 8r. – Székelyudvarhely, múzeum 1348. sz.

A kézirat 252 levél terjedelmű orvosi recept-könyv, melyet az előszó és több lapszéli jegyzet szerint Váradi alias Becskereki Szabó György írt Baczonban (Udvarhely m.) 1698–1703 között. A következő két éneket is megőrizte: Száma nincsen, uram, irgalmasságodnak… „1699-ben Váradi Szabó György”; Ó magyar nemzetség, be kemény a szíved… Mindkettőt kiad. R. Kiss István, ItK 1903, 87–9. Vö. RMKT XVII/10, 757.

Megjegyzés A jelzetet Papp Géza jegyzetei alapján közlöm. 1953-ban Klaniczay Tibor nem találta. Radvánszky Béla másolata: MOL Radvánszky cs. sajókazai lt., P 566. 97. cs. XIV. cs.

Irod. SZTA II, 356. sz. – Klaniczay, I. OK V. 354. – Spielmann József, Orvosi Hetilap 1982, 1748–1751.

143. Csonka antifonálé. (1607–1632) – 118 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 996. Mf: MTAK A 294/II.

1a–25a: A szoros értelemben vett graduál-rész. (Himnuszok, zsoltárok, verses invocatiók stb.)

25b–98a: „Sequuntur Psalmi secundum alphabetum.”

98a–118b: Az ünnepekre való énekek.

Megjegyzés A díszes kiállítású graduál egy XVII. század eleji nyomtatott unitárius énekeskönyv (RMNy 983) szerkezetével rokon.

Irod. SZTA I, 31. sz. – RMKT XVII/4, 533–4, 691. (Részletes leírás, a keltezés helyesbítése, a közlések felsorolása.)

144. Erdélyi graduál-töredék. (XVII. sz.) – 6 lev. 33 cm. – OSZK Fol. Hung. 1143.

1a–3b: Bogáthi zsoltárfordításai, közben 2a–b: Ó mely igen rövid volt lám ez világ…

4a–b: Boldog az ilyen ember ő lelkében…

5a–6b: Húsvéti és pünkösdi énekek és énektöredékek.

Megjegyzés A kézirat Erdélyből került elő. Az 1697-i nyomtatott unitárius énekeskönyv (RMK I, 1503.) másolatának a töredéke.

Irod. Erd. 10. sz. – SZTA I, 38. sz.

145. Kárász-töredék. (XVII. sz.) – 2 lev. 8r. – MOL Kárász-lt. P 353. Series B. 1a „Vegyes iratok 1628–1875.”

A Szilágyi és Hajmási széphistória töredéke. Kiad. Varga János, ItK 1958, 528–9.

„Cantio allia.” Krisztus ki vagy nap és világ…

„Cantio allia” Miként Egyiptusban egy pelikán madár… L. RMKT XVII/8, 159. sz.

Megjegyzés A kétleveles kézirat egy nagyobb énekeskönyv töredéke.

Irod. Varga János, ItK 1958, 526–7.

146. Apor Formularium toldaléka. (XVII. sz. 2. fele) – 87 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai lt. Apor-gyűjt. – Mf: MTAK A 232/I.

I. 1a–5a: Magyar prédikáció.

5a–8b: „Jesu filij Mariae” (Misztérium-dráma.) Kiad. RMDE II, 192–9.

8b–19b: Katolikus vallásos énekek, nagyobbrészt Mária-énekek.

20a–b: Magyar–latin üdvözlő versek a Petky és Lázár nemzetségre.

21a–23b: „Lupulj uajdanak romlasarol… ualo enek.” Kiad. RMKT XVII/9, 131. sz.

24a–43a: „Rosa Aurea” (Latin próza.)

43a–b: „Funebrales” (Magyar sirató ének.)

II. 1a–38a: Vegyes magyar és latin próza.

38b–43b: Üdvözlő költemény a Petky és Lázár család tagjaira.

43b–44a: „Notationes.”

Irod. Szabó T. Attila, ItK 1930, 353–5. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 14. sz. – Klaniczay, I. OK V, 351. – RMKT XVII/15/B, 32–4. (A közlések felsorolásával.)

147. Bornemisza-ék toldaléka. (XVII. sz. 2. fele) – 8 lev. 19 cm. – MTAK RMK 4r. 295.

Bornemisza Péter: Énekek három rendbe… című nyomtatványához (1582) elöl 8 kéziratos levelet kötöttek, ezeken 8 egyházi ének szövege olvasható.

148. Kazay János kódexe. (XVII. sz. 2. fele) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Imákat és énekeket tartalmaz, többek között a kódex összeírójának, Kazay Jánosnak saját szerzeményeit, melyeket akadémián jártában külföldön szerzett. Az imák között: „Jeremiás utolsó siralmából szedegetett keserves léleknek illendő imádsága”. Kiad. Thaly, Prot. Egyh. és Isk. Lap 1862, 1560–2. Az énekek között: „Betlehem Gábornak hálaadó éneke, melyet írt az ő ellenségin vett győzödelme után.” Áldom uramat ki meghallgatott… Kiad. Thaly uo. 1562–6. és VÉ I, 117. Vö. RMKT XVII/8, 451–2.

Megjegyzés A kódex Thaly ismertetésekor Sárközy József (Kömlőd, Komárom m.) birtokában volt.

Irod. Thaly, Prot. Egyh. és Isk. Lap 1862. 49. sz. – Erd. 55. sz. – SZTA II, 141. sz.

149. Petrőczi Kata Szidónia versei. (XVII. sz. 2. fele) – 81 lev. 14 cm. – MTAK K 97.

A borítólap verzóján: „Petrotzi Kata Szidonia tulajdon kezevel irt Enekei” (XVIII. század végi kézzel. Alatta exlibris:) „G. Rhédei Klára B. Radák Istvánné.”

1a–36b: Petrőczi Kata Szidónia versei. Kiad. Harsányi–Gulyás, ItK 1915, 197–206, 311–27, 445–51. (XIX. századi másolat alapján.)

36b–44a: Vallásos énekek más kézzel leírva. (Petrőczy?) Kiad. uo. 451–7.

44b–46a: XVIII. század végi kézzel írt kesergő versek.

46b–50a: Üres.

50b–77a: Az előbbi kéz versei. 53b: „1796” 63a: „1802”

78b–79b: Siralmas volt nékem világra születnem… L. RMKT XVII/14, 186/IX. sz.

79b–80a: Sok bút árasztott szívemben ki elbágyasztott… (E két vers más kézzel.)

81a: Ismét a XVIII. század végi kéz bejegyzései.

Megjegyzés A kötetből már Thaly közzétett szemelvényeket, de aztán nyoma veszett, s csak nemrégen került elő az MTA Könyvtárában. Kiadói Toldy Ferenc (MTAK RUI 4r. 24.) és Thaly Kálmán (Debrecen, múzeum) másolatait használták. (A kötet korábbi irodalmát l.: ItK 1915, 191–6.) Legújabb kiadás: RMKT XVII/16, 101–145. sz.

Irod. Erd. 66. sz. – SZTA II, 244. sz. – CsapodiKat 95–6.

150. Thordai János zsoltárfordítása. (XVII. sz. 2. fele) – 146 lev. 21 cm. – Kolozsvár, EK Ms 2245. Mf: MTAK A 296/III.

1a–146b: A 16–119. zsoltár, Thordai János fordításában. (A kötet eleje és vége csonka.) 4a: „Gombos Sigmond Irta az 1832” (Későbbi tulajdonos, névbejegyzései másutt is.)

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 296. (52. sz.) – SZTA I, 175. sz. – RMKT XVII/4, 584.

151. Egykori álmomban… kézirata. (XVII. sz. vége) – 32 lev. 20 cm. – MTAK K 726.

Az elején és végén csonka kötet a fenti kezdősorú terjedelmes éneket tartalmazza XVII. század végi írással.

152. Késmárki toldalék. (XVII. sz. 1. fele) – 14, 11 lev. 18 cm. – Késmárk, Lycealna Knižnica Ms 1045. Mf: MTAK A 7315/VII–VIII.

Tinódi 1554-i Chronicája elé kötött leveleken:

[1–27]: „Ighen szep historia Huniadi Janosrul…” (Nagybáncsai Mátyás, 1568.) A végén a másoló kézírásával: „Franciscus Job scripsit doctus dicavit appollo. mpria.” és egy latin vers: Spes mea Christus cuius sum morte redemtus…

[28]: Későbbi bejegyzés: „Librum hunc Spblis Dnus Martinus Joob de Fantsály, Filius Andreae cond. Joob Ao 1797 in tesseram amicae propensionis dono obtulit mihi Emerico Pongracz mpr.”

A végén:

[1–22]: „Ighen szep historia az kenyer Mezeyen kenézy Palnak es Bathory Istvannak az Törököckel megh vivasarul.” (Nikolsburgi Névtelen, 1568.) Kiad. RMKT XVI/8, 36–50, 453–5.

Megjegyzés A sokáig lappangó kézirat másolási idejét az eddigi szakirodalom sokkal későbbre, a XVII. század végére vagy a XVIII. századra tette, mint a kézírás indokolná. A másolás időpontja közelebb eshet 1600-hoz, mint 1650-hez. A másoló, Jób Ferenc közeli atyjafia lehetett Fanchali Jób Jánosnak, a nevezetes, róla elnevezett ék. másolójának. (L. 4. sz.)

Irod. SZTA II, 154. sz. – Klaniczay, I. OK. VII, 430–1.

153. Pannonhalmi Gyöngyösi-kézirat. (XVII. sz. vége?) – 157 lev. 20 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 20.

Gyöngyösi Kemény Jánosát őrizte meg.

Irod. Kocsis Lénárd, ItK 1923, 101–4. – SZTA II, 231. sz.

154. Rákóczi-eposz kézirata. (XVII. sz. vége) – ? lev. – Ismeretlen helyen. Dézsi Lajos által készített másolata: Szeged, EK Ms 00981.

A terjedelmes históriás ének II. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodásáról szól. Sajtó alá rendezte Szigeti Csaba. Bp. 1988. (Bibliotheca Historica.)

Megjegyzés A kézirat Lukinich Imre tulajdonában volt.

Irod. Alszeghy, ItK 1958, 517–524.

155. Szinyei Gerzson-ék. (XVII. sz. vége) – 16 lev. 15 cm. – Sp. Kt. 1704. Mf: MTAK A 3271/XV.

1–12: „Edgy Kereszteny sirattya Joseph Romlását versekben.” Midőn Adrianus Sion városától… Kiad. RMKT XVII/9, 79. sz.

13–20: „Cantio tristis Joh. Kovacs.” Kiad. RMKT XVII/14, 161. sz.

21–3: Árván maradt magyar Sion leánya… Kiad. RMKT XVII/11, 83/II. sz.

23–6: Búban uszó gondban habzó életem… Kiad. uo. 205. sz.

26–32: „Breve Epicedium super obitu Gen. Dni Tarczali.” L. RMKT XVII/14, 146/II. sz.

Irod. Harsányi, ItK 1918, 72–87. – SZTA II, 311. sz.

156. Thordai János zsoltárfordításának kézirata. (XVII. sz. vége) – 247 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1105. Mf: MTAK A 292/I.

1a–243b: Thordai János 1627-i zsoltárfordításának másolata.

244a–247b: Mutató tábla.

Irod. Kl. I, 24. sz. – RMKT XVII/4, 584.

157. Turóci cantionale. (XVII. sz. vége) – 141 lev. 31 cm. – Budapest, EK A. 113.

Címlap: „Cantionale et Passionale Hung. Societatis Jesv Residentiae Turocien.” (Későbbi kézzel.)

A címlap verzóján latin nyelvű előszó.

1–50: Ünnepekre való énekek, adventtől pünkösdig.

51–3: „A’ Szent Haromsagról.”

55–8: „Bóldogsagos Szüz Mariaról.”

59: „A Szent Apostolokrul.” (Csak utalások egy nyomtatott énekeskönyv lapszámaira.)

61–7: „Közönséges üdüre ualó Énekek.”

67–71: Prédikáció utáni, reggeli és estvéli Énekek.

73–80: „Cantvs Funebres. Az Halandósagrul ualo Énekek.”

1–122: Passiók és siralmak. (Elölről kezdődő lapszámozással.)

Megjegyzés A gyűjtemény egy kiadásra szánt énekeskönyv nyomdai kézirata; gyakran csak ének-kezdősort és lapszámra utalást találunk benne. Kb. 80 katolikus egyházi éneket tartalmaz, kottával. A XVI. századi kották (4 db) kiadva: RMDT I. (L. 59–60.)

Irod. Erd. 24. sz. – SZTA I, 179. sz. – RMDT II, 49–50. (A kézirat részletes leírása, latin előszavának közlése, 25 dallamának kiadása.) – RMKT XVII/15/B, 34–9. (Incipit-jegyzék, a közlések felsorolásával.)

158. Szombatos énekek és imádságok könyve. (XVIII. sz. eleje) – 110 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 2684. Mf: MTAK A 171/III.

1a–110a: Imák; a 42a–50b, 66a–86b és 92b–110a lapokon 21 szombatos ének.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 299. (67. sz.) – SZTA I, 166. sz. – RMKT XVII/5, 594. sz.

159. Écsi-ék. (1700–1725) – 150 lev. 19 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/3. Mf: OSZK FM 1/2187.

Ia–Vb: Töredékes levelek, alig olvasható énektöredékekkel, a XVII. század végéről. VIIa: „Ego sum Georgius Lelkess Lector Cantus (?) in kis Gyarmat…”

Címlap: „Ennihány szép, istenes enekek az melyekel lölke üdvössegire élhet az köröszteny Anno 1725.”

1–16: „Itiletröl valók.” 1–5: Ó mely félelem s rettegéssel is leszen… 6–11: Ó te rettenetes elkerülhetetlen… (Nyéki Vörös Mátyás) 11–6: Ó búlátott, sok kínt vallott gyarló testem…

16–31: „Szűz Mariárol Avagyis Prosetiókra [!] való Enekek.” (11 db)

32–143: 59 katolikus egyházi ének, nagy részük a Szelepcsényi-féle Cantus Catholici 1675-i kiadásából másolva. 33: „Ámen 1700.” 117: „Ego sum Andreae Varga.” (Későbbi tulajdonos.)

144–295: Katolikus egyházi énekek Varga András 1725 utáni másolatában.

Megjegyzés A kötet négy különböző énekeskönyv kolligátuma. Valószínű, hogy az utolsó részét másoló Varga András állította össze, mert névbejegyzésével az 1700 körül másolt III. részben is találkozunk. A kézirat Nagyécsről került Pannonhalmára. Énekeinek nagyobb része XVII. századi. (RMKT XVII/7, 695; XVII/15/B, 541.)

Irod. SZTA Pótlás I, 13. sz. – Gacs Emilián, ItK 1938, 188.

160. Székely István-ék. (1700–1732) – 80 lev. 8r. – OSZK Oct. Hung. 145.

2a: „Steph. Székely IN hunc Libellum scribuntur Rhytmi Paschales, Pentecostales, et Natales, Anno 1700. Die 20. Aprilis. etc.”

3a–23b: „Rhytmi Paschales.” 22 vers.

24a–26b: 3 latin és 3 magyar vallásos ének. 26b: „Paulus Géczy 1732.”

27a–42b: „Sequuntur jam Rhytmi Pentecostales.” 16 vers. 31b–32b: Áldott szép pünkösdnek… (Balassi énekének átköltése.)

43a–45a: 1 latin és 2 magyar ének. (Géczy Pál írásában.)

45b–51a: Üres.

52a–76b: „Seqvuntur Rhytmi Natales.” 18 vers.

77a–80a: 6 latin ének. (Géczy Pál írásában.)

161. Lepsényi István: Poesis ludens. (1700–1706) – 129 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 1551.

1b: Fejedelmi széknek nemes ékessége… Kiad. RMKT XVII/10, 114. sz.

3b: Amely leány s asszony hiba nélkül szépnek…

5a: „Poesis ludens seu artificia poetica quaedam ex variis authoribus collecta, caetera labore et sudore Stephani Lepsenyi composita anno qVo IesV ChrIstI VerI serVI prIDeM praessI Vota anXII petIere noVa et Laeta.” [= 1700.]

8b: Itt fekszik Gilányi Gergely… Kiad. RMKT XVII/11, 93. sz.

22b: „Catalogus Raritarum apud Cl. Profess. D. Samuele Kapossi inventarum. Anno 1706 Albae-Juliae Transylvaniae.”

25b–26a: Víg örömmel a királynak…

27a–28a: Múzsák és gráciák… (Újévi köszöntő Eszterházi Ferenchez.) Kiad. KKK 156. sz.

32a, 33b–34b: Ez írásom jutand akinek kezéhez… (Halotti búcsúztató.) Kiad. Erdélyi, Kurucz költészet. 37.

43b–44a: Nosza múlj el szomorúság…

52a–b: Az én árva fejem… Kiad. RMKT XVII/3, 265. sz.

56b: „Versus in exitu ad Castra deducendi declamati.” Rút pusztái vadnak a tábor helyeknek… (Egy katonának menő diákhoz.)

57a–58a: Oh porrá változó… (Halotti búcsúztató Naláczi István felett, Bábolna 1703.)

62a–61b–61a: Határt vetett Isten… „Declamatum Albae Juliae cum Humaniss. D. Stephanus Szikszai exivit ad Rectoratum Tordensem.”

63b, 64b, 69a: Nincsen e világon semmi állandóság… (Gyászvers.)

69b: Isten után ez nagy pusztán… (Üdvözlővers Eszterházihoz.)

73b–83a: 3 halotti búcsúztató kuruc vitézek felett. Kiad. KKK 144., 154. sz.

86a: Múzsák és gráciák… (Epithalamion Pacsai Péter és Mesterházi Zsuzsanna esküvőjére.)

86b–87a: Árnyékhoz hasonló… (Búcsúztató Kendefi Mihályné felett.)

88b, 88/1b, 89a: Sírjatok szemeim… Kiad. RMKT XVII/14, 22/II. sz.

90a: „Inscriptio Januae Comitis Stephani Apor. Alb. Jul.” Kettős ajtón jössz be…

92b–100b: Karácsonyi és húsvéti köszöntők.

106a–107b, 109a: Kicsoda tudhatná világ álnokságát… (Búcsúztató Barcsai Ábrahám felesége felett.)

108b: „Epigrammata Oveni Hungarice reddita.”

109a–b: Akik tudománnyal felékesíttettek… (Diák búcsúja.)

111b: E szent asztal olyan mint életnek fája…

112a–113a: 5 névnapi köszöntő.

117a: „A Stephano Lepsenyi S. P. C. Papae in Gymnasio R.”

Megjegyzés A kötet törzsayagát Lepsényi István írta össze Pápán. Kizárólag latin nyelvű verseket írt a kötetbe; az általa üresen hagyott helyekre más kezek előbb még a Dunántúlon, (27a, 57a, 69b, 86a stb.) később, 1706 körül már Erdélyben, valószínűleg Gyulafehérvárott (22b, 62, 106a stb.) magyar nyelvű verseket írtak. (Csak ezeket soroltuk fel.) – 19 latin nyelvű képversét kiad. KiliánKépv 13–5, 33–5, 59, 62–5, 72, 80, 83, 90, 92, 94–95, 98. és 99. sz.

162. Komáromi-ék. (1701) – 92 lev. 10 cm haránt. – OSZK Oct. Hung. 483.

1a–2b: Szokták házasokat megajándékozni… STEPHANVS KÖRÖSIE. L. RMKT XVII/8, 59. sz.

2b–19b: 11 szerelmi és házasének. Kiad. RMKT XVII/3, 28, 48, 98, 104, 153, 243–7. és 258. sz.

20a–23a: „Cantio Tokai” Jaj végső romlásra jutott Magyarország… Kiad. RMKT XVII/14, 92. sz.

23a–25b: Asszonynépek vegyétek eszetekben… Kiad. RMKT XVII/3, 30/IV. sz.

26a–28a: Új hírt mondok minden reá hallgasson… Kiad. uo. 42/III. sz.

28b–30b: Az Isten bünteti a hitetleneket… Kiad. RMKT XVII/14, 175. sz.

31a–b: Egy fülemile zengését… Kiad. RMKT XVII/3, 173/II. sz. 31b: „PAPtul [?] iratatot ez az ennyihán enek.”

32a: Vegyes feljegyzések.

32b–33a: Légy jó egészségben… Kiad. uo. 248. sz.

33b–38a: Balassi és Rimay 3 istenes éneke.

38a–39a: Múlván napok újulván hold… Kiad. Erdélyi, EPhK 1899, 424–5.

39b–45b–45a: Dicsértessék Isten örökké szent neved… Kiad. uo. 426–7. [A 40a–45b levelek fordított sorrendben vannak bekötve!]

44b–43a: Senkinek az Isten mint szintén régenten… Kiad. uo. 428–9.

43a–42a: Vegyes feljegyzések, számadások.

41b–40a: Ó ki kiált oly igen szomorodott szívvel…

46a–48a: Hogy Ádám kiűzeték a paradicsomból…

48b–50a: Isten hozzád szajkócskám… Ezerhétszáz egyedikben… írám Szemerén létemben. Kiad. RMKT XVII/3, 249. sz.

50b–53b: 4 szerelmi ének, kiad. uo. 227, 228, 75. és 250. sz.

54a–55b: Gondviselő édesatyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/II. sz.

56a: Vegyes feljegyzések, számadások.

56b–61a: Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet… Kiad. uo. 113. sz.

61a: „1:701”

61b–67a: 5 szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3, 221, 251–4. sz. „Est Domine Lannio Anno 1714” (Más kézzel.)

67b–69a: Ó bágyadt lélek… ORMANJ JANOS. (Későbbi kézzel.) Kiad. Erdélyi, EPhK 1899, 430–1. – Közben 68b: „…szolgálatomat ajánlom kglmednek kedves… Uram én Meszáros Pé: Igen nagyra bötsülük az kgl hozzánk valo jo aka” (A törzsanyag összeírójának tollpróbája.)

69b: Verstöredékek, későbbi kézzel. Kiad. RMKT XVII/3, 208/V. sz.

70a–80b: Vegyes feljegyzések, receptek, számadások, babonafeljegyzések. Ez utóbbiakat kiad. Erdélyi, Ethn. 1900, 80–2.

81a–b: Későbbi kezek által beírt verstöredékek.

82a: Számadások.

82b–84a: Vigasztald meg uram szomorú szívemet… (Vásárhelyi Péter) Kiad. RMKT XVII/14, 23. sz.

84b–92a: 3 vallásos ének töredékes szövege. (A levelek fele hiányzik.)

Megjegyzés Az énekeskönyv régi költészetünk egyik jelentős forrása; számos szerelmi ének és néhány kuruckori vers szövegét is megőrizte. Összeírója a különböző feljegyzések tanúsága szerint mészáros volt; a 68b lapon nevét is feljegyezte: Mészáros Péter. Ennek ellentmond a 31b lapon olvasható feljegyzés; az itt olvasható név tulajdonképpen három összehúzott névbetű, melyeknek képe a PAP betűkre emlékeztet. Feloldása nem sikerült. Az összeírás idejét a 61a lapon levő évszámból, valamint Mészáros Péter saját szerzeményű énekének keltezéséből (50a) lehet megállapítani. Az utóbbi ének záróstrófájából az is kitűnik, hogy szerzője Szemerén (valószínűleg Győrszemerén) működött. – A kötet Komáromból került jelenlegi őrzési helyére, elnevezését innen kapta.

Irod. SZTA II, 162. sz. – RMKT XVII/3, 686–7.

163. Kovács Dániel szombatos kódexe. (1711) – ? lev. – London, British Library MS OR 10.379. Mf: MTAK A 1695/IV.

A kötetben egy későbbi tulajdonos bejegyzése: „Daniel Kovats irta a 813-ik eztendoben marcziusnak első negyedjn.”

A kötet túlnyomó része próza. A makkabeusok második könyvének fordítása után: „Anno 170 11” [!] Az utolsó darab Dániel éneke a tüzes kemencében, verses formában. L. RMKT XVII/5, 125. sz.

Megjegyzés A kézirat 1913-ban Gaster Mózes, a nagy-britanniai spanyol és portugál izr. hitközségek főrabbija könyvtárának 1365. sz. darabja volt.

Irod. Marmorstein Artúr, MKsz 1913, 113–6. – SZTA I, 94. sz.

164. Belanszky János versgyűjteménye. (1702) – 83 lev. 16 cm. – Budapest, EK H 18.

1a–69a: Nyéki Vörös MátyásDialógusának másolata.

69a: „Joannes Belanszky, 1702.”

69b–81a: Ó te boldogságnak dicsőséges helye… (Nyéki Vörös)

81a–83a: Mit használ kérlek ez világ… (Nyéki Vörös)

83b: Vegyes irkafirkák.

165. Szathmári Mihály kézirata. (1703) – 85 lev. 4r. – Debrecen, ref. koll. R. 538. Mf: MTAK A 112/II.

A kötéstábla belső oldalán: „Scripsit Michael J. Szathmári in Rectoratu Rákosiensi. Anno 1703. Valet Tall.”

Az előzéklapon későbbi possessorok bejegyzései.

1–80: Kottás passió, Jeremiás imádsága.

81–105: „Rytmi natales.” (48 db)

105: „Cantatio elegans pertinens ad Na:” Szívemnek titkos rejteke…

106–7: „Cantio alia.” Szívünk vígsággal ma betölt…

108–123: „Sequuntur Rhithmi Paschales.” (42 db)

125–40: „Rhitmi Pentecostales.” (37 db)

Irod. SZTA II, 296. sz.

166. Dálnoki Veres Gerzson verseskönyve. (1704–1731) – 94 lev. 4r. – Kolozsvár, EK Ms 629. Mf: OSZK FM 1/08. és MTAK B 1137/VIII.

3a–42a: „Anno 1704 Esztendöttöl fogva In Anno 1722 Esztendöigh Eczer is Maszor is holl maga mullattsagábon, hol neha neha bujábon és Jo uraimnakis kerésekre mintt az üdö és Alkalmattosag és az Materjak magokall hoztták és Kivánttak egj nyihanj szakaszokban küllemb küllemb Dolgoknak versekben vallo leirasatt, es csinállasatt, ki adta Ez Kisded Munkábon Dalnoki Veres Gerson, mintt láttá Tudttá és masok igaz relaciojok is hoza Jarullván…” stb. Verses krónika Haller Gáborhoz szóló ajánlással. Kiad. KKK 219. sz.

42b–68b: Dálnoki Veres Gerzson jegyzetei és versei, pl. 53b–55a: „Anno 1714 die Novembr. Kollosvári vanfalusinerol irott versek mikor Füzesihez mentt voltt mintt sattra szülle.” 58a–61b: „Ano 1712 die 28. Xbr. Az üdvezittö Jesus neveröll iratt Ennek.”

69a–94b: A verses krónika folytatása 1731-ig, közben egyéb feljegyzések is.

Megjegyzés A krónika kezdő strófáit (Magyarország Erdély hallj új hírt…) az irodalomtörténeti kutatás (Száz 1904, 655; EPhK 1908, 247.) nem tartja Dálnoki Veres Gerzson szerzeményének. Lehetséges, hogy a 42b–68b lapokon levő versek sem mind az ő szerzeményei.

Irod. SZTA II, 58. sz.

167. Magyari Péter kódexe. (1704) – 102 lev. – London, British Library MS OR 10.549. Mf: MTAK A 1695/II.

A hónapok nevei és kalendáriumi szabályok. „27. Aug. a 1707.”

„Psalterium Davidis azaz Magiar Soltar…” (Bogáthi Fazakas zsoltárfordítása.) A végén: „Manus suprema operi imposita 20 Augusti Ann. 1704. In N. Ernje hora Diurn a circiter Ouodecesima. [!] Per Petrum Magjari.”

Ezután további 9 zsoltár, majd „Más ének mely az Tüzes kemencében vettetett három ifjaktól mondatott volt ell.”; „Más Beojtre való Ének.”; 2 zsoltár; 8 db szombatos ének.

Megjegyzés A kézirat 1913-ban Gaster Mózes (London) könyvtárának 1346. sz. darabja volt. – Magyari Péter 1705-ben Péchi Simon prózai zsoltárfordítását is lemásolta: OSZK Oct. Hung. 1166.

Irod. Marmorstein Artúr, MKsz 1913, 117–122. – Borbély István, EPhK 1913, 716. – Vö. uo. 790. – SZTA I, 109. sz. – RMKT XVII/5, 562–3. (Részletező leírás.) 594. (A közlések felsorolása.)

168. Szentsei-daloskönyv. (1704) – 159 lev. 15 cm. – OSZK Oct. Hung. 70.

1a–5a: Hajdani… Nagy Kunságnak… romlása. (Nyomtatvány 1698.)

5b: Hiányos tartalomjegyzék, későbbi kézzel.

6a–10a: Tunyaság az életnek jobbját megtompítja… Kiad. RMKT XVII/3, 255. sz.

10b–13a: Asszonynépek vegyétek eszetekbe… (1622) Kiad. uo. 30. sz.

13b: Áthúzott versszöveg.

14a–15b: Jaj mely mulandó már ez árnyékvilág… (Detsi István) Kiad. RMKT XVII/1, 73. sz.

16a–b: Az Isten bünteti a hitetleneket… Kiad RMKT XVII/14,175/II. sz.

16b–20a: Római bölcseknek régi fejedelme… (1664) Kiad. RMKT XVII/10, 62. sz.

20a–22a: Ó hamar elmúló világnak öröme… (Rab-ének, 1682.) Kiad. RMKT XVII/11, 158. sz.

22a–23b: Ki ne panaszkodnék ily vitéz emberen… (Kisfaludi László halotti búcsúztatója, 1681.) Kiad. uo. 146. sz.

23b–25b: „Cantio nuptialis.” Lakjatok vígan… Kiad. RMKT XVII/3, 122. sz.

25b–26b: Ó hitető álnok szívű Diánna… Kiad. uo. 256. sz.

26b–28b: Sokan szólnak most énreám… Kiad. uo. 116. sz.

28b–31a: Ó szegény magyarság mit gondolsz magadban… (1697) Kiad. RMKT XVII/14, 87. sz.

31a–33a: Hallottad-e hírét az új királynak… (Thököly ellen.) Kiad. RMKT XVII/11, 169. sz.

33a–34a: Jaj nagy kedven tartott drága édes szülöttem… Kiad. RMKT XVII/15, 223. sz.

34b–36a: Vigasztalj meg kegyes Isten… Ezerhétszáz harmadikban… az Bakonyban nagy búában…

36a–38a: Vígságnak töretik gyenge szép üvege…

38a–40a: Szegénylegény dolga és keserves gondja… Kiad. RMKT XVII/14, 176. sz.

40a–b: Seregeknek ura ki lakozol mennyben…

40b–42b: Tótok bírják az darab országot… Kiad. Közk. 1, 101. sz.

43a–44b: A minap egy asszony a többi között… (1666) Kiad. RMKT XVII/3, 101. sz.

44b–46b: Új hírt mondok minden reá hallgasson… Kiad. uo. 42. sz.

47a–49b: Mint az úton járó ki két útra talál… Kiad. uo. 105. sz.

50a–52b: Uram Jézus Krisztus siess már eljőni… (1672) Kiad. RMKT XVII/11, 56. sz.

52b–54b: Házasságra jaj magam… Kiad. RMKT XVII/3, 257. sz.

55a–58a: Jövendő dolgaimról addig gondolkodom… Kiad uo. 258. sz.

58b–61a: Hallgassátok jó uraim amit néktek mondok… Kiad. RMKT XVII/11, 28. sz.

61b–62a: Jaj nékem szegény idegen legénynek… Kiad. uo. 160. sz.

62b–63b: Serkenj fel én lelkem kiálts Istenedhez…

63b–64b: Igy kell-é örökkén nyavalyásan élnem… (Rab-ének, 1633) Kiad. RMKT XVII/9, 42. sz.

65a–66a: Istenemtől mit én szívem szerint… (1640) Kiad. uo. 69. sz.

66a–67a: Természetemnek e gyarló testben romlását…

67b–69b: Kényszerítem elmémmel ritmus hozó Pallást… Kiad. RMKT XVII/3, 259. sz.

70a–72a: Siralomra igyed ó vég Kis Komár… (Halotti búcsúztató Sárkány István felett, 1636.) Kiad. RMKT XVII/8, 58. sz.

72a–73b: Eredj menj el tőlem kegyetlen Cupido… az egyezerhétszáz és két esztendőben… EN SZENCSEI GJÖRGJ IRTAM EN

74b–75a: Menj el édes szolgám… (Tatár rabságról, 1657) Kiad. RMKT XVII/9, 159. sz.

75b–76a: Kiki az mit szeret kedves az annál… Kiad. RMKT XVII/14, 181. sz.

76b–78a: Szerencsével akinek van frigye… Kiad. uo. 182. sz.

78b–79a: Boldogtalan vagyok mert kínaim nagyok… L. RMKT XVII/9, 183/II. sz.

79b–82a: Jaj végsőromlásra jutott Magyarország… (A tokaji veszedelemről, 1697) Kiad. RMKT XVII/14, 92/II. sz.

82a: [Bokros búk habjai…] Kiad. uo. 184/II. sz.

82a–83b: Ó mely állhatatlan világnak öröme… Kiad. RMKT XVII/3, 260. sz.

83b–85b: Ó Sion leánya keserves anyám… (Prédikátorok rabságáról, 1664.) Kiad. RMKT XVII/11, 81. sz.

86a–89a: Panaszolkodhatunk bizony méltán sírunk… (1675) Kiad. RMKT XVII/11, 94. sz.

89a–92b: Pilises fejeknek hódult magyar nemzet… (1671) Kiad. RMKT XVII/10, 113. sz.

92b–94a: Ó te mindenható fölséges Isten… (A győri lutheránus templom égéséről.) L. RMKT XVII/14, 84. sz.

94a–95a: Ó mely nagy bujaság a gonosz gazdagság… Kiad. RMKT XVII/8, 128. sz.

95a–96a: Bánatimnak örvényében… (Balogh Zsigmond) Kiad. RMKT XVII/10, 59. sz.

96b–98a: Becsületemet elvesztém… (Rab-ének, 1688.) Kiad. RMKT XVII/14, 19. sz.

98b–99b: Megjelentem panaszomat… Kiad. RMKT XVII/3, 261. sz.

99b–100b: Mit búsulsz kenyeres… Kiad. RMKT XVII/10, 90/I. sz.

100b–101b: Siralmas hattyú Neander partján…Kiad. RMKT XVII/3, 99/II. sz.

101b–102b: Sok ideje miulta hallgatok… Kiad. uo. 262. sz.

103a–b: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. uo. 226/IV. sz.

104a–105b: Bánatja nincs e világon annak… Kiad. uo. 46/III. sz.

105b: „En György Tamás hozattam ezt a könyvet tesrül Anno 1711.” (Későbbi kéz.)

106a–108a: Engem a szerencse… (Nagy Péter rab-éneke, 1606) Kiad. RMKT XVII/1, 85. sz.

108b–109b: Egy bujdosó szegény legény… Kiad. RMKT XVII/14, 188. sz.

110a–111b: Hallod-e ifjú jőjj te egy szóra… Kiad. RMKT XVII/3, 185/II. sz.

111b–113b: Hozzád illendő jóakaratomat… (1646) Kiad. RMKT XVII/9, 90. sz.

113b–118a: Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet… (1700) L. RMKT XVII/14, 113/II. sz.

118b–119a: Zöldítsed úristen hamar az erdőket… (1648) Kiad. RMKT XVII/9, 106. sz.

119b–122b: Megunt engem az én uram… (1688) Kiad. RMKT XVII/3, 225. sz.

123a–124a: Megmondám tűzégette… (1692) Kiad. uo. 227/II. sz.

124b–125b: Nemrégen vala nékem vigasságom… (1676) Kiad. RMKT XVII/11, 115. sz.

125b–127b: Nosza hajdú firge varjú… Kiad. RMKT XVII/14, 177. sz.

127b–129b: Árván maradt magyar Sion leánya… L. RMKT XVII/11, 83. sz.

129b–130b: A tenger fövenye ki sok… (Vitézi búcsúztató, 1636) Kiad. RMKT XVII/9, 60. sz.

131a: Reménység az embert… Kiad. RMKT XVII/14, 183. sz.

131b–132b: Sok embereket már… (Szepesy Pálról, 1672) Kiad. RMKT XVII/11, 65. sz.

133a–135a: Siralmas volt nékem… (Fodor Pál halotti búcsúztatója, 1638.) Kiad. RMKT XVII/9, 66. sz.

135a–136a: Isten áldjon meg édes barátom… Kiad. RMKT XVII/3, 269. sz.

136a–137a: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. uo. 221/II. sz.

137a–138a: Szenteltessék uram a te szent neved… (Bornemisza Péter)

138b–139b: Siralmas volt nékem… (Dobai István) Kiad. RMKT XVII/14, 186. sz.

139b–142b: „Cantio de Francisco Rákoczy.” Fölséges nagy Isten szentséges nevedben… Kiad. KKK 132. sz.

142b–145a: Emlékezem szegény Magyarországról… (1703) Kiad. uo. 120. sz.

145a–147a: Szörnyű veszedelem jaj reád szálla… Az ezer és hétszáz négyesztendőben… SZENTSEI GIÖRGJ IRTA

147b–149a: Mindenkoron romol éltem… (Miszlai András, 1704) Kiad. uo. 148. sz.

149b–152a: „Siralmas ének a szömörei harczrul.” Ó fölséges Isten igyünk mire juta… Kiad. uo. 145. sz.

152b–153b: Jó napot szívem virágom… Kiad. RMKT XVII/3, 264. sz.

154a–155b: Fenékkel fölfordult már ez széles világ… Kiad. RMKT XVII/14, 180. sz.

155b–156b: Panaszát úristen mi szegény hazánknak…

157a–159a: „Ez könyvetskében Levö Énekeknek Mutató Táblája.”

Megjegyzés Az énekeskönyv XVII. századi és kuruckori költészetünk egyik leggazdagabb gyűjteménye. A kor szinte valamennyi világi műfaja számos fontos darabbal van benne képviselve, mint pl. a szegénylegény énekek (38a, 99b, 108, 138b), a vitézi búcsúztatók (22a, 70a, 133a), szerelmi és házasénekek stb. Kuruckori politikai énekanyaga különösen gazdag. (79b, 113, 125b, 139b–152a, 155b) Ezek az énekek teljesen rendszertelenül kerültek be a kötetbe, ezért valamennyi éneket felsoroltuk. Az összeíró valószínűleg az a Szentsei György, akinek neve két ének versfőiből kerül elénk (72a, 145a). Az egyik 1702-ben, a másik 1704-ben kelt. Lehetséges, hogy Szentsei a szerzője a 34b lapon kezdődő éneknek is, mely 1703-ban, a Bakonyban kelt. Egy későbbi kéz bejegyzése (105b) Tés községet emlegeti. Ezek szerint az összeírás helye Veszprém megye lehetett. Az összeírás idejének meghatározása a két legkésőbbre keltezett ének dátuma (145a–147a; 147b–149a: 1704) alapján történt. Az énekeskönyvből már Thaly számos szöveget közzétett, mivel azonban később teljes anyaga megjelent betűhív kiadásban, Thaly közléseire külön nem utaltunk. – Másolata:Jankovich: Nemzeti Dalok gyűjteménye (531. sz.) II.

Irod. Erd. 72. sz. – SZTA II, 301. sz. – Szentsei-daloskönyv. S. a. rend. Buda János. Bp. 1943. (Az énekeskönyv teljes anyagának betűhív kiadása.) – Szentsei György daloskönyve. (Hasonmásban és átírásban.) S. a. rend. Varga Imre. Bp. 1977. I–II. köt.

169. Újváry Tamás énekfüzete. (1704 k.) – 4 lev. 4r. – MOL Rákóczi-lt.

1a–b: „Applausus celsissimo Principi Transsilvaniae Francisco Rakoczy…”

1b–2b: Ó mely csudálatos Isten a te dolgod… (Szatmár megvételéről, 1704.) Kiad. KKK 155. sz.

2b–4b: „Ricsani Német fö Generalis töredelmes Gyunasa…” Elbocsátá Ricsány egy csoport seregit… (1704) Kiad. uo. 143. sz.

4b: „Miltoságodnak Miltatlan holtig In Imado szegény szolgaia, Nitra kövesd hegyin livö sok csudakkal tündoklö Nagy Boldog Aszszony Templomanak miltatlan magyar Cantora Uyváry Tamas mpria.”

Megjegyzés A kézirat fényképmásolatát Esze Tamás volt szíves rendelkezésemre bocsájtani.

Irod. SZTA II, 344. sz. – Esze Tamás, ItK 1965, 217–235, 348–363. (A füzet teljes anyagának kiadása.)

170. Csécsi János naplója. (1705) – 54 lev. 25 cm. – OSZK Quart. Lat. 379.

1a–49b: „Acta Conventus Szetsinyiani conscripta a Ioanne Tsétsi.” (Próza.)

53a–b: „Iter Pagos Scilicet et Oppida Sáros Patakino usque Szécsény comprehendentes indicans.” Patak Petrahora Olaszi Zsadányra… Kiad. KKK 162. sz.

Irod. SZTA II, 53. sz.

171. Vásárhelyi János kéziratgyűjteménye. (1706 [?]) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

A gyűjteményből csak egy verset ismerünk: „Abecedarium hungarorum sub motibus Rákóczianis, anno 1706.” Abc, amelyben magyarok nevei… Kiad. KKK 172. sz.

Megjegyzés A kézirat Vásárhelyi Jánosnak az aradi líceum könyvtárában őrzött gyűjteményében volt, mint IX. kötet. 1936-ban még ugyanott volt. (ItK 1936, 289.) Mivel a kézirat jelenlegi lelőhelyét nem tudjuk, nem állapíthattuk meg, hogy a kézirat milyen jellegű: egyetlen darab korabeli másolata vagy későbbi verses gyűjteményben fennmaradt másolat-e. L. még Aradi kézirat (842. sz.) alatt.

Irod. SZTA II, 359. sz.

172. Divini István-ék. (1707) – 107 lev. 10 cm. – OSZK Duod. Hung. 67.

2a: „Militares cantiones conscriptae per me Stephanum Divini. Anno, qvo DVLCe est pro LIbertate MorI. … 1707. die 2. Martij.”

3a–7b: Gondviselő édes atyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/III. sz.

8a–13a: Delos szigetéből… (Rimay)

13b–15a: Oh én édes hazám… (Balassi) Kiad. Waltherr Imre, Pesti Napló 1855. I. 80. sz.

15b–103b: Beniczky: Magyar ritmusok (RMK I, 1015.) 1–228. és 244–253. lapjainak másolata.

104a–106a: 2 latin vers későbbi kézzel.

Irod. Erd. 64. sz. – SZTA II, 75. sz.

173. Hubai János-kódex. (1707) – 132 lev. 16 cm. – MTAK RUI 8r. 140.

1a–80a: Halotti beszédek, imák és verses búcsúztatók Kemény Simon, Rádai György, Tholnai Dániel, Gilányi Gergely és Hegyesi Istvánné Ispán Anna felett. (67b–74b: üres.) Közben: 38a–67a: Latin–magyar vegyes feljegyzések. 75–6: „Series Ante Diluvianorum Patriarcharum… Per Joh. Hubai…” (Próza.)

80b–87b: Üres.

88a–101a: 14 karácsonyi, húsvéti és pünkösdi köszöntővers. (Néhány közülük latin nyelvű.)

101a–109a: 5 vallásos ének. (A versfőkben: Madar Anna, Madar Erzsébet és Vekei Ferenc.)

109b–110b: „Egy Szegény bujdoso Mester Legénynek panaszolkodással tellyes éneke.” Sűrű változások érdeklik az embert…

110b–114a: „Egy istenében reménylett szegény bujdosónak alázatos könyörgése.” Egek szélességét föld tenger mélységét… Kiad. Thaly: Tanulmányok… 362.

114b–124b: Karácsonyi, újévi, húsvéti stb. rigmusok, melyeket a Tholdi-család tagjai mondtak el.

125a–b: „Magános Embernek alázatos könyörgése…” (Prózai ima.) „Hubai János b. e. most Istenben nyugovo jo atya helyett valo atya irásit látván, maga néhai elmélkedésit is azokhoz irta Posteritassa elött való emlékezetre K. Komaromi István kedvéért.”

126b–129b: „Azon könyörgésnek versekbe való foglalása…” Ó szenteknek ura mennyei nagy felség… Ezer felett hétszáz mikor esnék hétbe, Abrudbányán szerzém ezeket versekbe. „Cronostica HVbaI Iános eLMéLCeDese aCCorI abruDbányaI Mesterségébe.”

130a–132b: 2 latin és 1 magyar vers. 132b: „Johannes Hubai mppria.”

Irod. SZTA II, 120. sz. – RMKT XVII/11, 872–3. (A kiadott halotti búcsúztatók és köszöntők felsorolásával.)

174. Varsányi János kézirata. (1707 után) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Székudvari János: Kecskemét pusztulásáról (1707) szóló énekének hiányos szövegét őrizte meg. Kiad. Thaly, Adal. II, 151–182. A kézirat „írásjellegéből ítélve egykorú, kis formatumú, sűrű írású” volt, melyben „a versfők vörös téntával tüntetvék ki”.

Megjegyzés A kézirat Thaly szerint Varsányi János ajándékából az MTA könyvtárába került, jelenleg azonban nem található.

Irod. Thaly, Adal. II, 182. – SZTA II, 350. sz.

175. Ajtai György kézirata. (1710) – 155 lev. 8r. – Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 65. Mf: MTAK A 52/VII.

1a–14a: „Templomi könyörgések.”

14b–149a: „Szent David soltar könyve… Magyarul irattatott Thorday J. által Kolosvarat… Ao Dni M.DC.XXVIII. [!]” 149a: „Finem imponebat Georgius F. Ajtai in Illustri Collegio Unit. Claud. in Anno Domini 1710 Die 16. Januarij hora 10. vespertina.”

150a–155b: Mutató tábla.

Irod. Kl. I, 55. sz. – RMKT XVII/4, 585.

176. Thesaurus Hungaricus. (1710) – 83 lev. 15 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK +205. Mf: MTAK A 349/VIII.

Címlap: „Thesaurus Hungaricus 1710. Scripsit P. Stephanus Sigmond. Comaromiensis Hung. O. S. B. Benedicti ad S. M. P. S. Martini professus. Continuavit F. Gabriel 1737. Griszl.”

1: „Ad B. V. M. luctus Hungarorum.” (Latin vers.) Kiad. KKK 136. sz.

3–5: Gondolkodjál Magyarország mi légyen állapotod… „Alexander Károlyi in loco S. Maur. de Bakonybél composuit.” A vers után: „P. Stephanus Sigmond Comaromiensis Scripsit 1710.” Kiad. uo. 135. sz.

6–60: A hun és magyar vezérek verses históriája. 16: „NB. Haec omnia sumpta ex scriptis Nicol Csernátoni 1661. ab eo scripta.” 49: „1710. 6. apr.”

60–166: Oklevélmásolatok, majd a pannonhalmi főapátok névsora.

Irod. Erd. 74. sz. – Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. IV, 594–7. – SZTA II, 329. sz. – SZTA Pótlás II, 55. sz.

177. Pál András ima- és énekeskönyve. (1713) – 201 lev. 8r. – Kolozsvár, EK Ms 899. Mf: MTAK A 171/I.

1a: „Ezen könyv Renovalltatot az 1786. Esztendöben Juliusnak 24.dik N.”

1b–2a: Mutató tábla.

2b–4b: Vegyes prózai szövegek, részben későbbi feljegyzések.

5a: Verses mottó, a végén: „Anno Millesimo Septemcentesimo Decimo Tres.”

5b–201b: Szombatos imakönyv, a szokásos öt énekkel. (106a–b, 111a–b, 112a–b, 163b és 201a–b)

201b: „Anno 1713dikban…”

Megjegyzés A kötetben nincs név, de kézírása teljesen azonos a 181. sz., Pál András által másolt szombatos kézirattal.

Irod. Thúry 13. sz. – SZTA I, 131. sz.

178. Szoszna Demeter-ék. (1714–1715) – 449 lev. 19 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK +202. Mf: OSZK FM 1/2192.

I–XVI: Vegyes énekek, túlnyomó részben zsoltárfordítások.

XVII–XIX: Latin szójegyzék.

XX: Latin ének.

1–36: „Jesus, és Marja Rosarjumjának Avagy Olvasójának, s annak közönséges Imádkozásának ahjtatos módgya.”

37–44: Vegyes énekek. Köztük 37–40: Mikor Máriához az Isten angyala… Kiad. Gacs B. Emilián, alább i. m. 94–5. 40–1: Mint a Noé bárkájából kiküldött galambnak… Kiad. uo. 95–6.

45–77: Reggeli és estvéli énekek. Köztük 72: Ó szentséges anya… Kiad. uo. 98–9.

77–124: „Sequuntur Psalmi ad Libitum usitandi.”

125–152: „Adventre valo Enekek.” Köztük 133: Jézus edénye szüzesség fénye… Kiad. uo. 133.

152–6: Zsoltárok. (Folytatás.)

157–245: Az ünnepekre való énekek. Köztük 170: Énekeljünk Jézusunknak… Kiad. uo. 87.

245–254: Énekek az oltáriszentségről. Köztük 245: Üdvözlégy lelkünk pásztora… Kiad. uo. 100.

255–266: Prédikáció előtti és utáni énekek.

266–337: Egyéb ünnepekre, köznapokra, processióra stb. való énekek. Köztük 276: Ó szép Jézus reménységem… Kiad. uo. 99. 279: Dicsérlek téged magasztallak téged… Kiad. uo. 83–4. Bírjad úristen a mi szíveinket… Kiad. uo. 83. 333–4: Örülj Pannónia… Kiad. uo. 85–6.

337–359: Szűz Máriáról való énekek. Köztük 341: Ó angyalok vigassága… Kiad. uo. 96–7. 343: Dicsőséges szűz Mária… Kiad. uo. 84. 347: Szűz Mária kegyes anya… Kiad. uo. 100–1. és Rupp Kornél, MKsz 1895, 300–1. 348–50: Mária magyarok anyja… Kiad. KKK 215. sz. 356: Karmelus szépsége az egek öröme… Kiad. Gacs B. Emilián, i. m. 87–9. 357: Magyarország nagyasszonya… Kiad. KKK 212. sz. 358: Ó Mária szent asszonyunk… Kiad. uo. 214. sz.

360–480: Szentekről szóló énekek, az egyházi év rendjében. Köztük 454: Szent Imre herceg istennek szolgája… Kiad. uo. 99–100.

480–725: Halotti énekek és imák.

725–810: Zsoltárok. (Folytatás.) 809: „Scripsi 28 Die Decembris Anno. 1714.”

811–843: Tartalomjegyzék. 834: „Scripsi In Antiquissimo Coenobio Sacri Montis Pannoniae Divo Martino dicato Georgius Demetrius Szoszna Anno 1715 Die 6 Januarii.”

844–877: Vegyes énekek, többek között 849–851: Magyarország oltalma szépséges Mária… Kiad. uo. 90–1. és Rupp Kornél, i. m. 302–3. 857: Boldogasszony anyánk… BONIFACIUS. Kiad. KKK 213. sz. 862: Ó kegyelmes istenem megváltó szerelmem… Kiad. Gacs B. Emilián, i. m. 97. 864–9: Üdvözlégy nagy anya magyarok asszonya… Kiad. uo. 101–3. és Rupp Kornél, i. m. 305–7. 869–873: Magyarország asszonya boldog szűz Mária… Kiad. Gacs B. Emilián i. m. 92–4. és Rupp Kornél, i. m. 307–8.

Megjegyzés Az énekeskönyvvel egybe van kötve a Szelepcsényi-féle Cantus Catholici 1703. évi kiadása. Szoszna kézirata a legterjedelmesebb katolikus énekgyűjtemények egyike: 422 éneket tartalmaz. A legtöbb ének nyomtatott forrásokból van másolva, néhány azonban csak itt található. (Ezeket soroltuk fel.)

Irod. SZTA I, 125. sz. (Pannonhalmi toldalék címmel.) – Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. V, 479–494. (Valamennyi ének kezdősorának felsorolása, részletes leírás.) – Gacs B. Emilián: Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve. Pannonhalma, 1938. (A gyűjtemény részletes leírása, forrásainak meghatározása, 23 ének szövegének közlése.) – SZTA Pótlás II, 54. sz. – Répertoire… passim. (XVI. századi énekeinek felsorolása.) – RMKT XVII/7, 696. és XVII/15/B, 542. (XVII. századi katolikus énekeinek felsorolása.)

179. Lipthay András versei. (1714 után) – 118 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 106.

2a: „Anno 1702dikben néhai méltosságos Generalis Gombos Imre ur ö Excellentiája egy Magyar Regementel az Francziára menvén, vólt azon Regementnek Obersz Laidimontja Istenben üdvezült Lipthay András Attjám Ur, kijs véletlenül a Franczia Rabsághban esvén, ugyan azon Rabságában ez aláb általam, Fia Lipthay László által le irtt verseket szerzette.”

2a–3b: Állhatatlan voltát ily hirtelen multát… Kiad. Erdélyi, Kurucz költ. 159–63. és Sárkány Oszkár, It 1941, 186–7.

3b–6a: Lehet-e Istenem még víg napot érnem… Az ezerhétszázban és az harmadikban… Kiad. Erdélyi uo. 166–8. és Sárkány Oszkár uo. 187–9.

6a–118b: „Következik fölül irt Attjámnak Lipthay Andrasnak… maga által le irt életének emlékezete…” (Próza.)

Megjegyzés Lipthay András 1715 őszén halt meg.

Irod. Lipthay András:Életemnek emlékezete. Bp., 1988. S. a. r. Rédei Éva, a bevezető tanulmányt írta Czigány István és Rédei Éva. Szerk. Tarnai Andor. A Függelékben a két vers közlésével.

180. Bocskor-kódex. (1716–1739) – 170 lev. 8 cm haránt. – Kolozsvár, EK Ms 12. Mf: OSZK FM 1/073. és MTAK B 1139/I.

1a: „Cantoris Csik Szt. Lélekiensis Antonius Szekélly Anno millesimo septingentesimo quadragésimo quarto…”

1b: Ó édes Jézusom… (Székely Antal írása.) Kiad. Ferenczi, ErdM 1898, 374.

2a–53a: 22 vegyes énekszöveg, 13-at közülük kiad. uo. 375–383. és 441–5. Többek között 4a–5a: Boldog édes anyánk… 5b–9a: „Tótokról való ének.” Magyar vitézek hogyha tetszenék… Kiad. Közk. 1, 102/I. sz. 9b–17a: Három cigánycsúfoló, kiad. RMKT XVII/3, 196. sz., Közk. l, 83/I. és 86/I. sz. 21a–b: Studentes poloni… 22a: Jó napot vitézek ide hallgassatok… Kiad. uo. 123/I. sz. 31a–40b: Négy egyházi ének, köztük 39b: Ó keserves jajszó mindnyájan meghalunk… L. RMKT XVII/15, 629. sz.

41a–43a: Isten hozzád rudimenta… Ezerhétszáz harminc kilencben… 44a–49a: Pázsintos udvaron… Ezer felett hétszáz harminc hatodikban… itten Sz. léleken én puszta házamban. „Finis per me Joannem Bocskor.” 49b–53a: Új hírt mondok… Kiad. RMKT XVII/3, 42/IV. sz.

54a: Ó átkozott s megdühödött párta… Kiad. Közk. 1, 50/II. sz.

54b–55a: Nyomorúságtól nem nyughattok… Kiad. KKK 235. sz.

56a–64b: Négy ének, köztük két halotti, l. RMKT XVII/15, 605. és 612. sz.

65a: Díszek. 65b: „Scriptae hae cantiones per Me Joannem Bocskor de Csik Szent Lélek Anno Dni MDCC XVI Die 16 Kal. Maj.”

66a–67b: Inolus Inolus corde mihi solus…

67b–68b: Egy fő hegyi tolvaj keserves éneke… Kiad. Ferenczi, ErdM 1898, 448.

69a–70a: Édes hazám szánjad válásom… Kiad. KKK 225. sz.

70a–b: Sem apám, sem anyám… Kiad. uo. 226. sz.

71a–b: Későbbi bejegyzések.

72a–73b: (Izraelnek szent Istene…)

74a–75b: Egy bujdosó szegény legény… Kiad. RMKT XVII/14, 188/II. sz.

75b–77a: Gondviselő édes anyám… Kiad. uo. 187/IV. sz.

77a–78b: El kell mennem noha nehéz szívemnek… Kiad. uo. 184/III. sz.

78b–80b: Ifjúságom vétke… (Szepsi Csombor Márton)

81a–b: Ó szegény Noénak siralmas bárkája… Kiad. RMKT XVII/8, 612.

82a–83a: Noha hegy völgy… Kiad. RMKT XVII/14, 177/II. sz.

83a–b: Sírva írt levelem… Kiad. KKK 228. sz.

84a–b: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/V. sz.

85a–b: Nici n-am furat… (Opre Tódor nótája.) Kiad. KKK 231. sz.

86a–89b: Csinóm Palkó csinóm Jankó… Kiad. RMKT XVII/11, 142. sz.

90a–91b: Miként Egyiptusban egy pelikán madár…

92a–93b: Hol vagytok Parnassus… Kiad. RMKT XVII/3, 201/III. sz.

93b–94b: Szörnyű sírásra reá jutott… Kiad. Ferenczi, ErdM 1898, 454.

95a: Sok búkat árasztott… Kiad. uo. 455.

95b–108b: Szerelmi énekek. Kiad. RMKT XVII/3, 105., 200., 245. és 275. sz. 101a: „1722” 107b: „1720”

108b–111b: Siralmas lőn dolga a magyar nemzetnek… Kiad. KKK 131. sz.

111b–121b: Egyházi énekek, köztük négy XVII. századi, l. RMKT XVII/7, 6., 204. és XVII/15, 155., 385. sz. „Finis… per me Joannem Bocskor Anno Dni 1716. die 8 Maji.”

122a–124a: Sűrű könnyhullással sír már Erdélyország… (1657) Kiad. RMKT XVII/9, 154. sz.

124a–126a: Siralom pataka… (1657) Kiad. uo. 158. sz.

126a–133b: 4 ének Kájoniból. Közben 127b–128a: Megjelentem panaszimot… Kiad. RMKT XVII/3, 261/III. sz.

133b–136b: Isten áldjon meg kedves barátom… Kiad. uo. 263/II. sz. „Finis per me Joannem Bocskor A. 1722.”

137a: „1722”

137b–167b: 14 vegyes énekszöveg, 5 kiadva ErdM 1898, 570–4. 140a–b: Sokan szólnak most énreám… Kiad. RMKT XVII /3, 116/V. sz. 159b–167a: Oh mely siralmas volt nékem… írván ezerhétszázban harminckilencnek folytában…

169a–170b: Vegyes feljegyzések.

Megjegyzés A kézirat legértékesebb, kuruckori és más régi énekanyagot tartalmazó részét (65a–126a) Bocskor 1716-ban írta le Csíkszentléleken. Közben a 95a–107b lapokon 1720–2-ben leírt szövegekkel találkozunk. Az 54a–64b lapokat 1718-ban, a 126a–137a lapokat 1722-ben, végül a 44a–53a lapokat 1736-ban írta tele Bocskor. A kézirat mai állapota talán úgy magyarázható meg, hogy az 1716-ban összeírt és szétesett énekeskönyvet később újrakötötték, elején, közepén és végén üres leveleket fűzve hozzá, melyekre később rendszertelenül írtak. Az 1a–43b és 137b–170b lapokra 1739-ben írtak szövegeket. A kutatók ezt is Bocskor írásának tulajdonítják, ám feltűnő, hogy itt névbejegyzésével nem találkoztunk, és éppen ezeken a részeken diák-énekek találhatók. (21a, 41a, 159b) 1744-ben a kötet már Székely Antal csíkszentléleki kántor tulajdonában volt.

Irod. Erd. 45. sz. – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 286. – SZTA II, 36. sz. – Csörsz Rumen István: Bocskor János énekeskönyve 1716–1739. Domokos Pál Péter hagyatékából s. a. r. Csörsz Rumen István. Kolozsvár 2003. (A teljes szöveganyag kiadása.)

181. Pál András-ék. (1720) – 91 lev. 14 cm. – OSZK Oct. Hung. 410.

1a–91b: 47 szombatos ének. 41a: „Anno 1720. Pal An: irta, ha ki nem szereti, irja szebben nem banom.”

Irod. Erd. 37. sz. – Thúry 14. sz. – SZTA I, 130. sz. – RMKT XVII/5, 567, 594.

182. Kocsi Cs. István kézirata. (1721–1726) – 296 lev. 22 cm. – Sp. Kt. 403. Mf: MOL 1915. doboz és MTAK A 3151/III.

Kocsi Csergő István kézirata vegyes latin és magyar nyelvű prózai szövegeket tartalmaz: iskolai tanulmányait, gályarabokra vonatkozó iratokat, geometriai és földrajzi jegyzeteket stb. Ezek között három magyar nyelvű ének is van: 658–9: Sok bút árasztott szívemben mely elbágyasztott… Kiad. Harsányi, Sárospataki Ref. Lapok 1912, 326. 659: Okosan jár vadász leshelyekre… Kiad. Harsányi, ItK 1915, 113–4. 659–661: Mit használ kérlek e világ… (Nyéki Vörös Mátyás)

Irod. Harsányi, Sárospataki Ref. Lapok 1911, 80–1, 91, 98–9. – SZTA II, 157. sz. – Komáromy 68–9.

183. Rákosi János zsoltárkönyve. (1721) – 149 lev. 16r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0681. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 320/I.

Címlap: „Szent Dávid soltari magyarul irattattak Thordai János által… 1627 Esztendőben… Scriptor Libelli Joannes V: de Rákos. A. 1721. 11. Febr.”

1–244: Thordai János zsoltárfordítása. Kiad. RMKT XVII/4, 56–206. sz.

245–252: „Mutató Tábla.”

253–296: Unitárius teológiai jegyzetek.

Irod. Kl. I, 100. sz. – RMKT XVII/4, 585–6.

184. Kelecsényi-ék. (1723–1765) – 90 lev. 21 cm. – MTAK RUI 4r. 60.

1a: „Kelecsény József Nyitra Családi földbirtokos a’ Magyar Tudományos Academia KI. gyüjt. ajándékozza Mart. 23an 1872b”

2a–14a: 12 XVII. századi szerelmi ének; kiad. RMKT XVII/3, 111, 140, 190, 201, 246. és 268–274. sz. Köztük 2a–7b: „Rósa” Külső koronára nincs semmi szükségem… (A Rózsa és Viola vetélkedése.) 11b: „Czobor Matkas Éneke.” Te szívek ámító… (Radvánszky János).

14b–20a: 9 XVIII. század eleji szerelmi ének. Köztük 16a–b: Levélfogalmazvány, a 16b margóján: „1723”. 17b: Megjelentem panaszimat… Kiad. RMKT XVII/3, 261/II. sz. 18b–19b: Légy jó egészségben… Kiad. uo. 248/II. sz.

20b–21b: Amade Antal két költeménye.

22a–27b: 11, más forrásból nem ismert szerelmi ének.

28a–37b: 14 szerelmi ének, nagy részük szerzője Amade László.

38a–90b: Más kezek által leírt, nagyrészt szerelmi ének. Többek között 38a–b: Én szeretek nem merem mondani… 39a: Átkozott Venus tőlem messze fuss… 46b–48a: Kit óhajtson bánat szívem… KOSzTOLANI LASzLO 48b–49a: A szerencse tündér kerekén… 65a–b, 85a–86a: Szlovák nyelvű énekek. Kiad. MinárikAmor 51–3. 87b–88a: For contrasti nem tűrhetem… (Barkóczy Ferenc esztergomi érsek búcsúztatója, 1765.)

Megjegyzés A kézirat 119 énekét 15 különböző kéz írta le. Nyitra megyében írták össze; énekanyaga Amade László hatását mutatja. Legközelebbi rokona a Világi énekek és versek. (557. sz.)

Irod. Stoll, MKsz 1956, 296–9. – RMKT XVII/3, 687.

185. Cantionale Catholicum toldaléka. (1725–1738 k.) – 5 lev. 4r. – Kolozsvár, EK RMK 5818. Mf: OSZK FM 2/028. és MTAK B 1141/VIII.

Kájoni János: Cantionale Catholicum (Csík, 1676) elején: „Cantio de B. V. M. Tempore Adventus.” Mikor Máriához az Isten angyala… (1738-ban beírva.)

A nyomtatvány végéhez kötve 1a–b: Ó mely boldog az oly ember éltében (Szenczi Molnár) 2a: Ne szállj perbe énvelem… 2b: Wach auf mein Hertz… (Kottával.) 2b–3a: Aki veti segedelmét… 3a: Boldogasszony anyánk… 3b–4a: Uram benned még az én reménységem… (Palatics György) 4a: „Anno 1725 die 10 Maj…”

Irod. SZTA Pótlás I, 2. sz.

186. Kompolt István-ék. (1725) – 7 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 446. 1a–7b

1a–6b: 10 latin–magyar karácsonyi és egy pünkösdi üdvözlővers. 6a: „Anno Dni: 1725. 11 Januarij” 6b: „Udvar helyen Kompolt Estvann m t k.”

7a–b: Prózai latin szöveg.

Megjegyzés Az énekeskönyv-töredéket egy szám alá osztották be a következő, egymással semmiféle kapcsolatban nem levő énekkéziratokkal: 8a–b: Nosza Palkó János Bence… 9a–24b: Énekeskönyv-töredék az 1760-as évekből. (L. 292. sz.) 25a–26b: Pataki énekeskönyv-töredék. (L. 870. sz.) 27a–30b: Cur mundus militat… latinul és magyarul. 31a–39b: Vegyes vallásos énekek a XIX. századból. 40a–41b: Pálóczi Horváth Ádám saját kezű másolatai az Ötödfélszáz énekekből. Mivel ezek még egybekötve sincsenek, a kolligátumnak azokat a részeit, melyek bibliográfiánkba illenek, külön-külön ismertetjük.

Irod. SZTA II, 196. sz. (Magyar versek a XVIII.–XIX. századból címmel.)

187. Gyöngyössi Pál-gyűjt. (1727) – 12 lev. 4r. – Kolozsvár, Akad. lt. Gyalakuti Lázár-lt. Mf: MTAK A 21/XIV.

1a–8a: „Lamentatio Hungarjae.” (Latin vers.) „Descripta per Paulum Gyöngyössj Anno 1726 30 Aug.”

9a–10a: Árván maradt magyar Sion leánya… „Ammen 30 Aug. 1726.” L. RMKT XVII/11, 83. sz.

10b–12a: Szemeim hozzád Jehova emelem… STEPHANUS BÖLCSI.

188. Pápai M. Mihály kéziratai. (1727–1728) – 8, 4 lev. 15 cm. – Sp. Kt. 1339–1340. Mf: MTAK A 3284/VII–VIII.

I. 1–16: „Palinodia tristis Hungariae… Gyöngyösi István. Most ujonnan le irattatott Sáros-Patakon 1727ben die 21 Januarii.”

II. 1–8: „Phaëtonis Incendium … Phaeton Tüze, Melly Magyar Országnak mostani Sorsát külömbözö rendü Énekben béfoglalja. Irattatott 1698. Eszt. Z[ilahi] J[ános] a Tállyai Ref. Scholának akkori Mestere által. Pro usu autem Suo Anno 1728. Die 29. Januarii recens transcriptus à Michaele M. Pápai J. C. S. P. C. S. Patakini.” Kiad. RMKT XVII/14, 95. sz.

Megjegyzés A két kézirat azonos formátumú és kézírású. Harsányi szerint a jóval későbbi 274/1. sz. kéziratot is Pápai M. Mihály másolta.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 415. – Harsányi, Akad. Ért. 1921. 27–9. (Pápairól.) – SZTA II, 242. és 273. sz.

189. Bathó Mihály-ék. (1728) – 159 lev. 8r. haránt. – Székelykeresztúr, múzeum 55. Mf: MTAK A 193/I.

1–44: 25, nagyobb részben vallásos ének, kisebb részben alkalmi köszöntővers. 33: „Michael Batho habet librum.”

46–7: Keservesen kezdi búcsúzó verseit…

50–2: Őszi harmat után… Kiad. RMKT XVII/3, 276. sz.

53–165: 38 karácsonyi, újévi, húsvéti és pünkösdi üdvözlővers. Közben 58–60: Fenékkel felfordult már az egész világ… Kiad. RMKT XVII/14, 180/II. sz. 94: „Michael Batho Anno 1728.” 104–9: Jaj szegény Noénak bujdosó bárkája… Kiad. RMKT XVII/8, 137/III. sz. 156–8: Ó mely siralmas volt nekünk…

166–7: Bárcsak egy vagy két szót én veled szólhatnék…

169: Kevés számú népből itt álló korona…

171–180: Kádár István éneke. L. RMKT XVII/9, 161. sz.

181–220: 16 vers, nagyobb részben köszöntők. Köztük 197–8: Napom s órám ezelőtt ez vala… Kiad. RMKT XVII/3, 111/IV. sz. 199–201: [Gondviselő édes atyám…] Kiad. RMKT XVII/14, 187/V. sz. 204–7: Nosza hajdú fürge varju… Kiad. uo. 177/III. sz.

220–1: Siralmas énnékem világra születnem… Kiad. uo. 186/XII. sz.

221–246: Nyolc, többségében szerelmi ének. Köztük 221–2: Megjelentem panaszimat… Kiad. RMKT XVII/3, 261/V. sz. 222–5: Kiki mit szeret kedves az annál… L. RMKT XVII/14, 181/II. sz. 226–8: Siralmas hattyú Neander partján… Kiad. RMKT XVII/3, 99/III. sz. 257–9: Hová készülsz szívem tőlem elbujdosni… Kiad. uo. 102/III. sz.

247–256: Hol vagyon magyarság szíved bátorsága… (A holdvilági harcról. ) L. KKK 130. sz.

257–260: Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott… Kiad. RMKT XVII/3, 231. sz.

262–3: 2 „Rigmus”.

263–8: 10, nagyrészt szerelmi ének. Köztük 273–5: Megjelentem panaszimat… Kiad. uo. 261/VI. sz. 275–9: Minden állat örül a tavasznak… Kiad. uo. 200/IV. sz. 280–4: Lánggal ég a szerelem… Kiad. uo. 131/II. sz.

289–306: Jaj néked istennek hű ekklézsiája… L. RMKT XVII/10, 112. sz.

307–318: 5 db vegyes ének, köztük 311–6: Izraelnek szent Istene… L. RMKT XVII/8, 125/IV. sz. 317–8: Ó átkozott kis Cupido… Kiad. RMKT XVII/3, 199/II. sz.

Megjegyzés Az énekeskönyv nagy részének összeírója, Bathó Mihály, unitárius deák lehetett. Énekanyagából kiemelkednek a kuruckori (204–7, 247–56) és a szerelmi versek. A kötet Homoródszentpálról, a ma is ott élő Bathó családtól került jelenlegi őrzési helyére.

Irod. Kl. I, 109. sz. – Kocziány László: Őszi harmat után… Bukarest, 1957. (Bibliográfiai leírás, 45 ének közlése.)

190. Hakczegi Miklós-ék. (1728) – 78 lev. 14 cm. – OSZK Oct. Hung. 430.

1a: „In exequiis defunctorum canendae. Halot temetes korra valo enekek. Mellyek mostan ujjannan szép hellyes, es több halatti Enekekkel és Soltarokkal az Abéce rendi Szerént, megh jobbittattak és ki botsattattak; Hakczegi Miklos költsegével Anno Domini Nostri Jesu Christi. MDCCXXVIII.”

2a–77b: Kb. 55 magyar és latin halotti ének.

78a–b: Csonka tartalomjegyzék.

Megjegyzés A kézirat egy nyomtatott énekeskönyv másolata lehet.

Irod. SZTA I, 48. sz.

191. Országgyűlési pasquillusok. (1728)

Az 1728-i országgyűlésről készült magyar és latin pasquillusokat tartalmazó kéziratokat feleslegesnek tartottuk külön-külön ismertetni. Célszerűbbnek látszott ezeket egy tételben felsorolni, mivel tartalmuk egységes: mást, mint gúnyverseket, nem tartalmaznak és leírásuk ideje is legfeljebb egy-két évvel 1728 utáni. E kéziratok a következők:

1. Bernát János versfüzete. Ismeretlen helyen. Teljes anyagát kiad. Abafi, Figyelő 1883. (XIV.) 251–4. SZTA II, 31. sz. és SZTA Pótlás II, 1. sz. (Abafi kézirat címmel.)

2. OSZK Fol. Hung. 1390. I, 106a–115b Első darabját, a Szegény Magyarország bánatát újítja… kezdetűt kiad. KKK 237. sz. SZTA II, 325. sz. (Thaly gyűjtemény címmel.)

3. OSZK Quart. Hung. 1346. 1a–14b SZTA II, 197. sz. (Magyar versek a XVIII. és XIX. századból címmel, vö. 196. sz.)

4. MTAK Tört. 4r. 41. (Castrum doloris.)

5. OSZK Fol. Hung. 1133.

6. Budapest, EK G 115. 1. darab. Szilády, ItK 1901, 88.

7. MOL Forgách család grófi ágának lt.-a, P 1890 39. cs.

8. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár Kt. XI, 137.

9. Nagyszeben, Brukenthal Múzeum, Sachsenheimische Sammlung XXXIX. Tom 4.

10. Pozsony, Szlovák Központi Levéltár Fasc. 9. X. No. 226.

Megjegyzés 1728-i országgyűlési pasquillusokat tartalmaz még a Politikai versek gyűjteménye (217. sz.) és a Radványi folio (475. sz.) is.

192. Dezső Mihály memoriáléja. (1729–1761) – 76 lev. 8r. haránt. – Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 381. Mf: MTAK A 195/V.

A kötéstábla belső oldalán: „Possessor hujus Libelli Michael Deeső Ab Ao 1715 Die 4 Julij.” (Más kézzel:) „Qui defunctus Anno 1729. Die 9. Februarij… in Maros Vásárhely.”

Címlap: „Ex oblatione (Beatae Memoriae Clarissimi Michaelis Deeső, Viduae) Helenae Pankotai, possidet Michael Kapocsi, ab Anno 1729. Die 22. Febr.”

2: Régen nagy kő valék kőszikla semmire kellő…

3–11: Ó gyásszal beborult árva magyar haza… (Ének a Péró-felkelésről, 1735.)

12–32: „Karácsoni Enekek.” (4 magyar és egy latin.)

33–34: „Opus Clarissimi Dni Josephi Csuzi, De fertilitate soli Hungariae.” Egy éneket mondok akik nem bolondok meghallják… (A lapszámozás 37. után tévesen ismét 28-ra ugrik!)

35–7: „Cantio Studiosorum.” Schólából már kijöttem…

38–9: „Cantio Eremitae.” (Latin.)

40–3: Ha gyönyörűségesen él valaki én frissen…

44–6: Csonka és hiányzó levelek.

47–50: „Ama nagyhirü boldog emlekezetü Kaposi Samuel uram Ethicája következik.” Istent féld ne beszéld másnak titkodat… L. RMKT XVII/9, 174/IV. sz.

51–65: Lakodalmi versek, köszöntő versek és prózai feljegyzések.

66–9: „Az Pintyi Éneke.” Inolus Inolus…

70–142: Vegyes feljegyzések: részben Dezső Mihály emlékkönyve számára 1716-ból, részben Kapócsi Mihály családi feljegyzései 1761-ig.

Megjegyzés Valamennyi énekszöveg a kötet második tulajdonosának, Kapócsi Mihálynak feljegyzésében olvasható. Elszórtan későbbi kezek egészen 1772-ig jegyeztek a kötetbe.

Irod. Kl. I, 66. sz.

193. Rétey-kódex. (1729–1732) – ? lev. – Kecskemét, Ref. Egyházközség Könyvtára K 188. Mf: MTAK A 5108/III.

1. Gyöngyösi Csalárd Cupidoja.

2. Gyöngyösi Palinódiája. Ennek végén: „Uti Acta Cupidinis, ita et haec volantis Cremam penna finivit Adamus T. Rhétey inter plurimos labores otium huic adhibendo 1729. 9. xbris.”

3. Rétey Ádám lakodalmi üdvözlőverse, 1730. máj. 1.

4. Egy kis latin intelem.

5. „Magyarország termékenységéről.” 4 lapnyi magyar vers Csuzi Józseftől. Kiad. Esze Tamás, ItK 1964, 282–4.

8. Proserpina elragadtatása. (Gyöngyösi) Kiad. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 293–358.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM II, 460. – SZTA II, 264. és 266. sz. – SZTA Pótlás II, 43. sz.

194. Lugossy József imádságos könyve. (1730) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Egy régi írott imádságos könyv két utolsó levelén, 1730. évszámmal: Sírjatok szemeim follyatok könnyeim… Kiad. RMKT XVII/14, 22/III. sz.

Megjegyzés A kézirat Lugossy József debreceni tanár birtokában volt.

Irod. SZTA II, 191. sz.

195. Vizsgai versek. (1732) – 46 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 731. Mf: MTAK A 170/II.

1–20: Latin versek a világ teremtéséről.

21–49: Az előbbi versek magyar fordításai. (Vö. a 139. sz. kézirat tartalmával!)

50–76: „Illustrissimae totique Christiano salutarissimae Dni nostri Jesu Christi Protinus ad regem cursus detorque favebam Nativitatis felici omine Collectis Musarum ad Suavem Poeseos Aganippen floribus respersa cwnabula. Quae ab Asseciis Cius Musae Classis poeticae Auditoribus ad Solemnem publici examini diem exhibentur in Ludo Literario Unitt. Claud: Anno aetate Christianae 1696 Die Xbris.” (Latin versekben.) 76: „Finis hujus operis. Haec ego qui scripsi consumpsi Phoebum Hecatemque Dum bis nocturnos Aurora fugaverat ignes. Heu nomen vocor ignores ego Nomine Joseph commune meum Bencze est de nomine fratrum Ao 1732.”

77–89: Az előbbi latin mű magyar versekben. Kiad. Varga Imre: Magyar nyelvű iskolaelőadások… Bp. 1967, 93–125.

90–2: További latin versek.

Irod. Kl. I, 49. sz.

196. Péró-ék. (1735 után) – 12 lev. 26 cm. – OSZK Quart. Hung. 1346. 60a–71b

60a–4a: A Péró-lázadásról szóló ének töredéke.

64b–6a: „Péró veszedelme.” Ó te gyászba borult árva Magyarország…

66a: „Leopold király halálára.”

66b–7b: „Egynéhány vers a halászokról.”

67b–8a: „Tanálos Történetek.” (Próza.)

68b–71b: „Régi paraszt Régulák az Idöröl vagy idökröl.” (Próza.)

Megjegyzés A kötet legjelentősebb része a Péró-énekek, erről neveztük el. Ugyanez a jelzete egy 1728-i országgyűlési pasquillusokat tartalmazó füzetnek (l. 191/3. sz.), valamint néhány egyes verskéziratnak is. Az utóbbiak között említésre méltók: 15a–b: Jaj régi szép magyar nép… Boldogtalan fejem… 18a–b: Ah hol vagy magyarok… A gyűjteményt – melynek egyes részei a közös jelzeten kívül semmiféle kapcsolatban nincsenek egymással, még egybekötve sincsenek – Szabó T. Attila egy tételben, Magyar versek a XVIII. és XIX. századból címmel ismertette. (II, 197. sz.) A Péró-féle felkelésről szóló énekeket egyébként többször is lemásolták. E másolatokat, mint XVIII. századi egyes kéziratokat, a Bevezetésben közölt szempontok alapján külön-külön nem ismertetjük, de szükségesnek tartjuk itt felsorolni: 1. Szentkirályi István kézirata, ismeretlen helyen, ItK 1929, 470. SZTA II, 302. sz. 2. Hódmezővásárhelyi kézirat, ismeretlen helyen, Uj Magyar Museum 1859. I, 182–4. SZTA II, 112. sz. 3. Lugossy József gyűjteménye, ismeretlen helyen, Adal. II, 433–7. SZTA II, 190. sz. 4. Kolozsvár, Akad. lt. Kendilónai Teleki-lt. XXV. fasc. Versek I. Kl. I, 3. sz. 5. Kolozsvár, EK Ms 748.

Irod. SZTA II, 197. sz.

197. Beregszászi Tóth Péter gyűjt. (1736–1738) – 107, 73 lev. 8r. – Debrecen, ref. koll. R. 670/I–II. Mf: MTAK B 1182/V.

I. Az előzéklapon többek között: „Scripsit Petrus Toth de Beregszász.”; „1736”; „Ex libris Stephani B. Toth.”; (XX. századi kézzel:) „Beregszászi Pál rajztanár hagyatékából.”

1a: Címlap kerete, szöveg nélkül.

1b–8a: Latin és magyar versek, egy részük XVII. századi epitaphium-másolat. Köztük: Itt fekszik Gilányi Gergely… L. RMKT XVII/11, 93 sz.; Fejedelmi széknek nemes ékessége… L. RMKT XVII/10, 114. sz.

9a–17b: „Enekek Enekének Könyve Versekbe szedegetetve.”

18a–67b: További vallásos versek, köztük 49a–52a: „Vén ember eneke.” Megvirágzott a mondola…

68a–69a: „Quaedam Cantiuncula Svavissima Ao. 1738.” (Latin.)

69b–70a: „In Diem Martini et Michaelis.”

70b–71b: Üres.

72a–99a: Prózai imák.

99b–106b: Üres.

II. 2a–3a: Két bordal. 2a–b: Vizet, pajtás, te ne igyál… Kiad. VÉV 244–6.

4a–14b: Latin alkalmi versek.

15a–18b: „Cantio De Miseria Rectoratus Authore Johanni Szerencsi… Ecclesiae Rector: Rácz Böszörmény.” A mesterség igája…

19a–44b: Verses találós kérdések, alkalmi köszöntők, vallásos versek. 22a–b: „Descriptio Religionis.” Mondd meg ó Istentől származott leányzó… 24a–b: Egy barát Bécsbe eredj… Kiad. Közk. 1, 144. sz.

45a–48a: Két mitológiai tárgyú vers.

48a–74b: További vegyes versek. Köztük 49a–51a: Istent féld ne beszéld… L. RMKT XVII/9, 174/V. sz. 57a–b: Tengereken úszkáló gályák… 63a–70b: „Jeles Strophak a Tánczolók ellen.” Sír bennem a lélek… L. RMKT XVII/11, 161/IV. sz. 71a: Újesztendő vígságszerző… 74b: „Amores” Adjon Isten sok jót az olyan anyának…

Irod. Otrokocsi Nagy XXXIV. sz.

198. Pálffy daloskönyv. (1736) – 60 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1813. Mf: OSZK FM 1/034. és MTAK B 1141/VI.

Az előzéklevelen többek között: „Michael Martonosi habet… 1736… qui vokor Nomine Michael cognomine Martonosi.”

1a–b: Bokros bú habjai reám tódultanak… „Vége Anno 1736.” L. RMKT XVII/14, 184/IV. sz.

2a–4b: 4 húsvéti köszöntő.

5a–7b: 3 vallásos ének.

7b–9a: Ó szegény Erdély országa idegen népnek zsákmánya… „Anno 1736. Finis.” Kiad. RMKT XVII/11, 111. sz.

9a–59b: Kb. 60 vallásos ének, zsoltár, húsvéti és karácsonyi köszöntők.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 303. (85. sz.) – SZTA II, 239. sz.

199. Festetich kézirat. (1738–1840) – 238 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 1533.

1b: „Anno 1738”

1b–217a: Szombatos imakönyv, három énekkel. (137a, 146a és 157a) Közben 13a–14b: Seregeknek szent hatalmas királya… (Későbbi kézzel.)

217b–238a: 10 szombatos ének későbbi kezek írásában. 230a: Feljegyzések 1839–1840-ből.

Megjegyzés A kézirat a keszthelyi Festetich-könyvtárból került az OSZK-ba.

Irod. Thúry 15. sz. – SZTA I, 42. sz. – RMKT XVII/5, 593.

200. Jankovich–Erdélyi-kódex. (1740 előtt) – ? lev. 8r. – Ismeretlen helyen.

1: „Collect. Cantion. Hung. Jankovichian. In Octavo. Tom. G.” Magyar, latin és szlovák énekek. Köztük:

Sancta Maria… (III. Károly uralkodása idejéből.)

Mit búsulsz kenyeres… én Kapitány István ezeket szerzettem… Kiad. Thaly, Adal. I, 230–1. L. RMKT XVII/10, 90. sz.

Gondviselő édes atyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/III. sz.

Hol vagy te most nyalka kuruc… Kiad. Thaly, Adal. II, 296–8.

Megjegyzés A kódex, Thaly szerint, aki utoljára használta, az elején csonka, kopott fekete bőrkötésű. Az 1. lapon levő bejegyzés szerint Jankovich Miklósé volt, majd – ismét Thaly szerint – Erdélyi János hátrahagyott kéziratai között volt található. Nagyon valószínű, hogy a Nemzeti Dalok Gyűjteményének (531. sz.) VII. kötete ennek a kéziratnak a másolata.

Irod. Thaly, Adal. I, 231–2. – SZTA II, 122. sz.

201. Halotti beszédek és énekek kolligátuma. (1740–1760 k.) – 222 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 631.

Az 1740-es, 50-es és 60-as évekből származó, különálló és önálló címlappal rendelkező unitárius halotti prédikációk, melyekhez búcsúztató versek csatlakoznak.

Megjegyzés A kolligátumot Klaniczay nyomán ismertetem.

Irod. Kl. I, 38. sz.

202. Szombatosok ima- és énekeskönyve. (1740) – 225 lev. 16 cm. – MTAK K 108.

2: „Ez küs köny kezdödik iratni az 1740 die. Mense [!] Aprilis.”

2–446: A kódex törzsanyaga: imakönyv 8 énekkel. (231., 236., 254., 260., 370., 374., 441. és 443.)

446–9: XIX. századi kéz bejegyzései, köztük egy szombatos ének. (448.)

Megjegyzés A kötet könyvtári címe: Izidor-kódex.

Irod. Erd. 35. sz. – Thúry 17. sz. – SZTA I, 174. sz. – RMKT XVII/5, 595. – CsapodiKat 105.

203. Vadadi Hegedűs-kódex. (1740–1754) – 134 lev. 17 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1776. Mf: MTAK A 19/III. és 184/IV. (Csak a Debreceni Disputa.)

1a–41b: Prózai teológiai szövegek.

42a–49a: Servetus éneke. „Finis per mé Adreám Vadadi Anno 1741 die 12 Februarij In Schola Tordana.”

50a–57a: „Erdelynek es Magyar országnak szörnyü romlasarol es az nepeknek Rabsagra viteleröl valo rövid historia. Author Joh. B. Köröspataki… Nyomtattatot… 1660ban Mostan pedig tudni illik 1741 Esztendöben Irattatott en altalam Vadadi Hegedüs Andras altal Tordában.” Kiad. RMKT XVII/9, 25. sz.

57a–60b: „Gratiarum actio pro conservata divinitus urbe Claudiopoli adversus furorem tartarorom Anno 1658 Transylvaniam vastantium quam D. Sz.: rythmis aliquot comprehensam ita disposuit Anno 1660.” Kiad. uo. 175. sz.

61a–76a: Apollonius széphistóriája.

76b: „Scripta per me Andream Vadadi In Anno 1740. Mensis Januarij Die 20. … Irattatot ezen Könyvetske en általam ugj mint: Vadadi Hegedüs András által Thordán laktomban az 1740 és 41 Esz:”

77a–78b: Vegyes feljegyzések.

79a–92a: Felvinczi György: Bellum morborum. L. RMKT XVII/13, 14. sz.

93a–98a: Két vallásos ének és imák.

98b–121a: A Debreceni Disputa. „Finem imposuit huic operi Andréás Hegedü in Vadad … Anno 1754 mensis Aprilis Die vero 29ma”

121b–122a: „Az Szent Irás könjveinek laistroma versekkel.”

122b–134b: Prózai teológiai jegyzetek. 134a: „Per Andreám Hgds Káli in Anno 1754 ultima Sepbr.”

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 304. (87. sz.) – Uő, ErdM 1931, 131–4. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 346. sz.

204. Kolozsvári ferences gyűjtemény. (1741) – 64 lev. – Ismeretlen helyen.

1a–14b: Misék, miserészek. 14b: „Finis A. 741. 29. Junij.”

15a–19b: Hangjegyes magyar és latin énekek.

Ezután Te deum, hymnusok, antiphonák, lamentációk stb.

Megjegyzés A gyűjtemény korábban a kolozsvári ferences zárdában volt. A fenti adatokat Papp Gézának köszönhetem.

Irod. SZTA I, 1. sz.

205. Kismarjai György-ék. (1742) – 97 lev. 17 cm. – Kolozsvár, EK. Beosztatlan. Mf: MTAK A 134/IV. és A 220/II. (Pótlás.)

1a–28a: Izsák házassága versekben, Teleki Sándor és Bethlen Júlia esküvőjére.

28b–37a: Gyászvers Sebesi Benjáminné Szőrös Erzsébet temetésére, 1690. „Finita per me Georgium Kis Marjai Minister Ecclesiae Reformatae Abrud Banyaiensis.” Kiad. RMKT XVII/14, 45. sz.

37b–42b: Jefte históriája. „Finitum est in Anno 1742 Die 23 Decem.”

43a–76a: További 12 ének. Köztük 43a–46a: Itélet napjáról való ének. (1698) Kiad. RMKT XVII/14, 103. sz. 46a–47b: Ó mely félelem rettegéssel is lesz a nagy itélet… L. RMKT XVII/7, 217. sz. 53b–55a: Mikó József halotti búcsúztatója. (1636) Kiad. RMKT XVII/9, 60. sz. 57b–59b: Megkérdi Isten Kátai tetőled… Kiad. RMKT XVII/1, 89. sz. 67b–73a: Jaj néked Istennek hű ekklézsiája… L. RMKT XVII/10, 112. sz. 73b–76a: Ó vajha valaki tenger árjaivá… L. RMKT XVII/11, 84. sz.

76b–97a: „Sequuntur cantiones venerales.” 9 db, köztük 76b–79b: Vále szívem szép szerelmem… 93a–94b: Rabod vagyok szép szerelmem… RAZMANJ KRISTINA 95a–96a: Még vagyok hív szolgád kegyességed rabja… Kiad. SZTA Hajahaja… 216–7. 96a–b: Búsul szívem éretted… Kiad. uo. 187–8. 96b–97a: Te csintalan szerelem…

Megjegyzés Az énekeskönyv 28b–95a lapjain levő szövegek szó szerinti másolatban megvannak a Bartók Miklós-ék. (245. sz.) 1–178. lapjain is.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 288. – SZTA II, 155. sz.

206. = 39/A/4. sz.

207. Désfalvi János zsoltároskönyve. (1744–1745) – 216 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 998.

1–431: Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai, „A soltarokra Igazito Tabla”-val. 431: „Joan: Desfalvi p. t. Rector Sz. Mih. Unit. Auxiliare Domino Inceperam Scribere hoc opus Ao 1744 die. 12 Aug Absolvi favente Deo Ao 1745 die 13 Febr hora 9na”

Irod. SZTA I, 37. sz.

208. Firtosváraljai graduál. (1744–1745) – 176 lev. 30 cm. – OSZK Fol. Hung. 2301.

3b: „Gradvale sacrum… incepi Anno 1744. Septima Junij mensys”

3a–30b: A graduál-rész. (Hymnusok, antiphonák stb.)

30b–57b: „Az fő innepekre valo enekek.”

58a–138a: „Az szent David soltarábol bizonyos enekek notájára ki szedegetett Psalmusok és kvlönb kvlönb vdökre való dicsiretek következnek az ABC. Rendi Szerént.”

138b–170b: „Toldalék.”

171a–176a: „Index az enekek mvtato tablaja.”

176b: „In nostro regno Transylvania in sedis sicvlicalis Vdvarhelj in nostro pago Firtos-váralja Finem imposui in Anno Domini Millessimo Septingentessimo Quadragesimo quinto. die vero Mensys May vigesima tertia. vel: XXIII v. 23 adolescens Gregorius Janosi.”

Megjegyzés Az anyagban és beosztásában az 1697-ben megjelent unitárius énekeskönyvet követő kézirat másolója valószínűleg azonos személy a Jánosi Gergely-ék. (285. sz.) másolójával.

209. Szombatos énekes könyvecske. (1744) – 36 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 4. Mf: MTAK A 189/II.

1a: „Enekes konyvetskem 1744.”

1a–b: Ima.

2a–36a: 15 szombatos ének.

Irod. Thúry 18. sz. – SZTA I, 167. sz. – RMKT XVII/5, 594.

210. Vegyes kolligátum. (1744) – 177 lev. 17 cm. – Kolozsvár, EK Ms 3204. Mf: MTAK A 21/I. és A 220/II. (Pótlás.)

1b–33b: Prózai szövegek. (Teológiai jegyzetek, imák, nyelvtani feljegyzések.) 10b: „Finis per me Michaelem Kerestaly.”

34a–36a: Krisztushoz készülök szerelmes szüleim…

36a–43a: Servetus éneke.

43a–54b: Magyar és latin prózai jegyzetek.

55a–63b: „Historia Machabeorum.” Sokan szenvedtenek az Isten kedviért… L. RMKT XVII/4, 54. sz.

64a–69b: Beregszászi Pál históriája. L. RMKT XVII/14, 85. sz.

69b–84a: „A’ tékozló fiurol.” (Szentmártoni Bodó) L. RMKT XVII/4, 209. sz.

84b–177b: Vegyes prózai szövegek. (Káté, stilionális, álommagyarázatok stb.) 86b: „Hic Liber est meus qui vocor Nomine Michael Cognomine Kerestely Agnomine Ijenlaka” 154a: „Finis per me Michaelem Kerestely Anno 1744. Die 28 Aprili hora 8. mp.” 156b: „Finis per me Michaelem Kerestaly (!) Anno 1744 Die 1 Maiy” 158b: Kérlek és intlek mostan tégedet… (Kottával.)

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 304. (88. sz.) – SZTA II, 360. sz.

211. Halasi jegyzetkönyv. (1745–1783) – 48 lev. 35x11 cm. – Kiskunhalas, Thorma János Múzeum 1469.

1–8: Gazdasági feljegyzések, számadások. Ezek nem időrendben követik egymást, pl. 1: „Ab Anno 1749” 2: „In Anno 1745-ben” 3: „In Anno 1747 Esztendőben” 4: „Gal Janos” 8: „In Anno 1745-dik Esztendőben Redemczioban fizetünk 53 flor. Nagy Janos Uram Birosagaban.” A feljegyzések között néhány énektöredék. 5: „Elég vagyon mert mindene Kinek vagjon Jo Felesege” 5: „A kiralyi Palcza szep Birodalom El olvad mint Ho halom” 7: „Kegjes buzgosagtul viseltetet nepseg”

8–15: 11 szerelmi ének. 8: Ne menj el virágom az idegen földre… 8: Siralmas hattyú Neander partján… Kiad. RMKT XVII/3, 99/IV. sz. 9: Jaj mely keservesen esik az énnékem… 9–10: Keserűség életemet… 10: Könnyezve szemlélek egyet amíg élek… 11: Mint árva gerlice… Kiad. RMKT XVII/3, 209/III. sz. 11–2: Leszek immár rabja szívem személyednek… 12–3: Egykor két leány… 14: Látom azok világukat élik… 15: Állj meg előttem te kedves madár…15: Egy fülemüle kis madár…

16–96: Gazdasági feljegyzések, számadások. 17: „Gál Jánosé” 23: „Anno 1755” 77: „Anno 1783” 87: „Anno 1757” 96: „Anno 1765” A feljegyzések között énektöredékek. 18: Nekem is irigyim titkos ellenségim mérget adának barátim két színű jóakaróim. (Csak ennyi.) 19: De én aki jó hittel bízom a nagy úristenben… 1 vsz. 87: „Pünkösdi Ritmus” Régen a Noé galambja… 94: Isten oltárához bemégyek…

Megjegyzés A szokatlan formájú füzet a halasi gimnáziumból került a múzeumba. A múzeumi nyilvántartásban a 4. és 17. lap bejegyzése alapján „Gál János feljegyzései” címmel szerepel.

Irod. Thury József, ItK 1901, 68–80. (A 8–15. és 87. lapon levő énekek közlése.) – SZTA II, 107. sz.

212. Üldözés tüköre. (1746) – 20 lev. 17 cm. – Sp. Kt. a. 301.

Címlap: „Üldözés Tüköre. Mellyben Az Isten Anya Szent egyházának Magyar hazánkban Leopoldus Császár alatt tíz esztendökig tartó kemény s példa nélkül való üldöztetésének históriája leirattatott. Debreczenben 1746. Sz. M. F. m. k.” [= Szilágyi Márton, vö. Theologiai Szle 1929. 337.]

I–IV: „Elöljáro Beszéd.”

1–35: Mint mikor a hajós csendes tengeren jár…

213. Gömöri evangélikus ék. (1747–1757) – 100 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 389.

1a: „Liturgia Hungarica seu Preces, et Psalmodiae Hungaricae Pro Ecclesia August. Confessioni in Comitate Gömöriensi ab 1740–57.” (Jankovich Miklósnak, a kötet korábbi tulajdonosának írása.)

2a–100a: Magyar, kisebb részben szlovák nyelvű egyházi énekek és imák. 12a: „Pro Resurrect. D. N. J. C. Nadfö 1750” 28b: „30 Xbris 1747.” 60a: „Szép Enek Tot nyelvbül Magyarra fordittatott és meg jobittat.” 65b: „16 7bris 755” 66a: „17. Sept. 1755.” 76b: „17 Oct. 1755.” 99b–100a: „Szep ének pro Nativitate 1757.”

214. Kökényessy Mihály-ék. (1747 után) – 91 lev. 11 cm haránt. – OSZK Oct. Hung. 960.

1b: Én elvettem egy vén lányt… Kiad. Közk. 1, 59/I. sz.

2a–b: Mulatáshoz való nyájas ének. Élek én mindaddig…

2b–3b: Elmégyek a pápához tanácsot kérdeni… „Scripsit Michael Kökényessy” Kiad. uo. 37. sz. j.

4a: „Buba Zabált Szivnek Éneke. Mellyet meg bövitett ’s Phoenix modjára porábul mintegy meg elevenitett az Iró a’ maga nevere mellyet le tett a’ vers fejekben. Kesergő szivemre nagy fájdalom szállott Im minden örömem töllem eltávozott.” (Több nincs.)

4b–8a: Üres.

8b–11b: Virgo formosa… „Composuit pater societatis Jesu Franciscus Hangay Pestini…”

12a–16a: „Néhai boldog emlékezetű T. tudós Szilágyi Márton uram halálakor írt versek 17 Julij Ao 1747dik esztendőben.”

16b–20b: „Magyarország dicséreti.” Egy éneket mondok…

21a–22b: Ha gyönyörűségesen…

23a–56b: Későbbi feljegyzések, üres levelek.

57a–65b: Hiányzik.

66a–99b: A kötet végétől kezdve latin versek és receptek, majd magyar receptek.

100a–b: Későbbi jegyzetek.

Megjegyzés A 4a lapon említett ének teljes szövege a Világi énekek és versek (557. sz.) 69b–70b lapjain, versfői: KÖKÉNYESSI MIHALI.

215. Gálfalvi Borbála üdvözlő versei. (1748) – 8 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 205.

1–16: „Tekintetes Ur Suki László uram élete párjának tekentetes uri asszony Gálfalvi Borbára asszonynak neve napjára 1748-dik esztendőben Karátson havának 4-ik napjára készíttetett versek.”

Irod. Kl. I, 33. sz.

216. Solymosi József-ék. (1748–1751) – 85 lev. 16r. haránt. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1180. Mf: MTAK A 18/III, 220/II.

1a–84b: 47, túlnyomórészt szerelmi ének. Ebből 34-et kiad. Kanyaró, ErdM 1892, 546. és 1893, 69.; 12-őt RMKT XVII/3. (A közlések felsorolását l. a 719. lapon.) 3a–4b: Nemo novit quam sit dura… (A diákokról.) 21a–22a: Párjáért sír kedvvel nem bír… „Finis per Josephum Soljmosi 1748” 24a–26b: Alcion kertjében termett aranyalmám… 28a–b: Megszakasztott álmom gyógyító siralmam… „Finis per Josephum Solymosi Ao 1748 16 Maji Mpria” 29a–30b: Sírnak keseregnek Apolló leányi… 31b–34b: Hol Amphion, ki sírjon… „Finem imposui ego Josephus Solymosi mppria” 46a–48b: Kedves rajom szép leányom… Kiad. Közk. l, 71/I. sz. 51a–52b: Mint az ékes hattyúmadár… (Mezei) 57a–62b: Gyászos életemet szánom keservesen… (Eszterházi Magdolna) Kiad. Kanyaró, ErdM 1903, 173. (A Balás-k. szövegével összeolvasztva.) 68b–70a: Ím mindenek vigasságra készülnek… Ez éneket mező Torda városban 1751-nek folytában írám junius szomorú havában. 73a–77b: Szomorú szívem változik kedvem… SOLMOSI JOSEPH BANK. 78b–82b: Tudományok anyja szűz Pallas kesereg… Kiad. Kanyaró, KerMagv 1893, 114. 83b–84a: Eladnám a leányomat… Kiad. Közk. 1, 7/I. sz. 84b: Ifju legény mennyi vagyon… Kiad. uo. 53. sz.

Megjegyzés A kötet összeírója, Solymosi József, valószínűleg Tordán volt unitárius diák. Énekanyaga konzervatív jellegű: mintegy 12 éneke XVII. századi, vagy gyaníthatólag az. Szabó T. Attila Esterházy kézirat címmel ismertetett egy olyan kéziratot (Pótlás II, 17. sz.), mint amelyből Kanyaró az Eszterházy Magdolnához írt virágéneket közölte. Kanyaró közléséből azonban kitűnik, hogy az éneket a Solymosi József-ék. (57a–62b) és a Balás-k. másolata alapján közölte.

Irod. SZTA II, 286. sz.

217. Politikai versek gyűjteménye. (1740-es évek) – 106 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Lat. 2176.

Vegyes tárgyú, főleg latin nyelvű politikai versek között 1a–23b: Az 1728-i országgyűlésre vonatkozó latin és magyar versek. 48a–50b „Pannonianak… El Pusztulássáról. 1741. Esztendőbeli Diaeta allat ki adot Irás.” Jaj nékem siralmas elhagyott árvának… 96a–98b „Két szegény legénynek egy más között való vetekedések a’ vagy-is Beszelkedéssek.” Példabeszédekben azt minden méltóság…

218. Analecta M. S. (XVIII. sz. 1. fele [?]) – 254 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0473. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 737/I.

Az egyik előzéklapon: „Josephus Barabás.”

A kötéstáblán: „Analecta M. S.”

Címlap: „Oratoria Supellex, desumpta, congesta ex variis Authoribus, et ad Materias Oratorum, Concinatorumque pro rerum circumstantiis accomodari apta per Josephum…” (A vezetéknév kikaparva.)

Vegyes, főleg latin nyelvű társadalmi és művelődéstörténeti fejtegetések között 151–2: „Regula Vitae.” Istent féld ne beszéld másnak titkodat… L. RMKT XVII/9, 174/XII. sz. 225–232: „Echo Futura Novi Anni 1690 praenuntians.” Új esztendőt ki hirdetne Janus híre nélkül… (Felvinczi) Kiad. RMKT XVII/13, 12. sz.

Irod. Kl. I, 83. sz.

219. Bajmóci ék. (XVIII. sz. 1. fele) – 23 lev. 4r. – Bajmóc, Mezőgazdasági lt., „Fons Nitrianska župa, fasc. Miscellanea.” Mf: MTAK A 74/VII.

1a–20b: 25 ének, nagyobb részben a XVIII. század 1. felének Amadét utánzó énekei. Pl. 1a: Kardommal övedzem látom édes szívem… 1a–2b: Boldogtalanságban bánatok árjában… BALOGH IANOS 3a–b: Mi az oka sok szép közül hogy csak az egy tetszik… 4b–5a: Keserűség életemet… 5b–6a: Nagy munka a szíven erőszakot tenni… 6a: Ellopták szívemet jól érzem… 9a–10b: Gyászos életemet szánom keservesen… 19b–20b: Minap egy szigetben bajos utazásal…

20b–23b: „Versek” (Egyes strófák.)

Megjegyzés Az ék. mikrofilmjét Ján Mišianik volt szíves elküldeni.

220. Barsszentkereszti kézirat. (XVIII. sz. 1. fele) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

A kézirat Gyöngyösi Csalárd Cupidójának szövegét őrizte meg. Kiad. Rupp Kornél, Bp. 1898. RMKtár 6.

Megjegyzés A kézirat a besztercebányai püspökség barsszentkereszti kastélyának könyvtárában volt. E könyvtár a turócszentmártoni Maticába került; a Gyöngyösi-kézirat azonban 1954-ben nem volt megtalálható.

Irod. Badics, Gyöngyösi ÖM III, 198.

221. Bethlen Kata versei. (XVIII. sz. 1. fele) – 3 lev. 16r. – MOL Újkori Törzsanyag 294/d. fasc.

A kis énekeskönyv-töredék a következő énekeket tartalmazza: Bokros bánatokkal teljesek napjaim… BETHLEN KATA SIRASA; Titkon Vénus egy kis kertet mostan plántála… Kiad. RMKT XVII. 168/II. sz. Gyöngy életű ékes alak… Kiad. uo. 557.

Megjegyzés A címet valamelyik levéltáros írta a kéziratra, nyilván az első ének versfői nyomán.

222. Brassai-kódex. (XVIII. sz. 1. fele [?]) – 39 lev. 8r. – Budapest, magántulajdonban. Mf: MTAK A 4638/III.

1–12: „Calvinus Jánostól Gyénévában igaz vallásáért megégettetett hü Servetus Mihálynak utolsó tisztességtétele.”

12–27: „Hét ifiak éneke.” (1608) L. RMKT XVII/4, 54. sz.

28–45: „Szentgyörgyi mester históriája.” (Fiátfalvi György, 1626) Uo. 55. sz.

45–51: „A vasnak dicséreti.” (Szentmártoni Bodó János) Uo. 208. sz.

51–7: „Apostoloknak keserves históriája.” L. RMKT XVII/11, 84. sz.

57–61: „A szebeni polgár éneke.” (1598) Kiad. Kanyaró, TT 1896, 132–6. L. RMKT XVII/1, 10/V. sz.

61–3: II. Rákóczi György halotti búcsúztatója. (1661) Kiad. uo. 126–30.

64–7: Ének a holdvilági veszedelemről. (1704) Kiad. KKK 130. sz.

67–8: „Dávid éneke.”

68–9: „Az szép Crocodilus éneke.” (Beniczky Péter)

69–70: „Püspöki városa romlása.” (1704) Kiad. uo. 129. sz.

70–7: 5 karácsonyi és 1 húsvéti köszöntő.

77–8: Keresztények sírjatok… (Faludi)

Megjegyzés A kódex Kanyaró szerint „a kolozsvári unitárius főiskola Brassai-osztályában” volt.

Irod. Kanyaró, TT 1896, 122–5. – Erd. 47. sz. – SZTA II, 42. sz. – Klaniczay, I. OK V, 351. – Varga Imre, ItK 1992, 493–509. (A karácsonyi és húsvéti köszöntők közlésével.)

223. Cantionale Catholicum töredéke. (XVIII. sz. 1. fele) – 4 lev. 20 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1634. Mf: MTAK A 369/X. és OSZK FM 1/036.

1a–4b: 15 katolikus egyházi ének, többek között: 1a–2a: Én nemzetem zsidó népem… 2a: Jézusnak szent halála felindítá szívünket… 2a–b: Bűnöm miatt retteg lelkem…

Megjegyzés A kézirat az elején és a végén csonka. Korát – énekanyagának jellege alapján – Szabó T. Attilával szemben nagyjából a XVIII. század 1. felére tehetjük.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 295. (49. sz.) – SZTA I, 23. sz.

224. Elegyes jegyzetek. (XVIII. sz. 1. fele) – 85 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0671. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 198/III. és A 319/I.

1a–10b: Történelmi jegyzetek.

10b–11b: Kalendáriumi versek.

12a–18a: „El mult dolgok emlekezete.” (Próza.)

18b–19a: „Mesék.” (Verses találós kérdések.)

19b–35a: Vegyes latin nyelvű szövegek.

35b–38b: „Judas Iskariothes eredeti elete es Halala magyar Versekben…” (Árkosi Ferenc)

39a–85b: Vegyes prózai szövegek.

Irod. Kl. I, 86. sz.

225. Kelemen Imre kódexe. (XVIII. sz. 1. fele) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

A „régi könyv” a „De proelio hungarorum apud Koronczo” című kuruckori (1704) ének változatát tartalmazta, kiad. Thaly, Adal. II, 53–6. Megvolt benne a „Recrudescunt…” manifestum egykorú magyar példánya is.

Megjegyzés A kézirat 1862-ben Kelemen Imre (Lenti, Zala m.) tulajdonában volt.

Irod. Thaly, Adal. II, 56. – SZTA II, 149. sz.

226. Magyar Cantionale. (XVIII. sz. 1. fele) – 116 lev. 20 cm. – Budapest, EK A. 112.

4: „Cantionale hung.” (Későbbi kézzel.)

5–110: Ünnepekre való énekek adventtől pünkösdig. (Kb. 100 db, nagyrészük kottás.) Köztük 29, 32: Szép violácska kedves rózsácska… 34: Pásztorok ide siessetek… 57: Üdvözlégy szent gyermecske…

110–4: „A Szent Haromsagról valo énekek.” (6 db, közülük 2 dallammal.)

115–129: „Közönséges idöre, és vasarnapokra valo enekek.” (10 db)

130–149: „Boldog Asszonyról valo énekek.” (18 db, mintegy a fele kottás.)

149–183: Szentekről való énekek. Köztük 178: Igaz hitnek plántálója… Kiad. Alszeghy Zsolt, Szt. István emlkv. III, 331.

184–237: Passió és Jeremiás siralma.

238–245: Latin énekek kottával. (Más kéz.)

Megjegyzés Az 1–3., 18–25. és 30–1. lapok hiányoznak. A Szabó T. Attila által Bartalus egy futó utalása alapján Cantionale hungaricum címmel leírt kézirat (I, 24. sz.) minden bizonnyal azonos ezzel a kézirattal (l. a 4. lap bejegyzését), bár Bartalus szerint a Cantionale hungaricum 1617-ből való. Ez azonban valószínűleg elírás; Bartalus és Bogisich értekezései, melyek alapján Szabó T. Attila a budapesti EK kéziratait leírta, tele vannak hibával.

Irod. Erd. 20. sz. – SZTA I, 24. és 107. sz. – RMDT II, 51–2. – RMKT XVII/15/B, 541–2. (A közlések felsorolása.)

227. Maracsko Anzelm-ék. (XVIII. sz. 1. fele) – 73 lev. 13 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 51. Mf: OSZK FM 1/2202.

1–152: 72 magyar és néhány latin, túlnyomó többségben vegyes vallásos ének. Többek között 2–3: Mely sebesen és édesen szívem szerelmedtől ég… MARACSKO 11–3: Menny föld ég tűz levegő ég… MARACSKO 22: Ó Mária szép virág… 39–42: „Certamen inter Juventutem Mundum et Religionem.” (Latin.) 42–4: „Area alia Monachorum.” (Latin) MARACKO 47–9: Visszajár az idő e világ elfordult… L. RMKT XVII/11, 134. sz. 53–4: Ó szegény megromlott s elfogyott magyar nép… (Rimay) 77–8: Angyaloknak nagyságos asszonya… 79–96: Nyéki Vörös Mátyás több éneke, köztük 84–5: Mint a szép híves patakra… (Szenczi Molnár) 128–131: Búm sűrű ködéből kínom felhőiből… (Maracsko Anzelm) 145: Ha eljön az aratás… Kiad. RMKT XVII/3, 227/III. sz. 146–7: Boldogasszony anyánk… BONIFCIVS.

Megjegyzés Néhány ének, mint a versfőkből látható, Maracsko Anzelm szerzeménye. (L. még a Horváth Pál énekgyűjteményt is, 396. sz.) A kéziratot róla neveztük el.

Irod. RMKT XVII/7, 696; XVII/15/B, 542. (A XVII. századi énekek közléseinek felsorolása.)

228. Miss Mihály kótáskönyve. (XVIII. század 1. fele) – 44 lev. haránt – Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 1115.

A belső címlapon (bizonytalan olvasat): ...... Anno 1689 (!)

A túlnyomó többségben szöveg nélküli kottát (francia és olasz szvit-darabokat) tartalmazó kézirat néhány közismert vallásos ének szövegét is megőrizte. Részben Segesváron írták össze.

A kottás kéziratban az alábbi magyar énekek szerepelnek, dallammal: 29b: Örvendezzetek az erős Istennek…; Ne szállj perbe énvelem… 30b: Akik bíznak az Úristenben…; Az Urat, minden nemzetek… 31b: Bizonyára jó az Isten…; Úgy tántorodék lábam… 32b: Mint az szép híves patakra…; Az oly emberek nyilván boldogok… 33a: Az Sionnak hegyén, Úristen… 33b: Az Úristen regnál, ő az erős király...

Irod. SZTA II, 211. sz. – Klaniczay, I. OK V, 353.

229. Pápai kézirat. (XVIII. sz. 1. fele) – ? lev. – Pápa, ref. egyházkerületi lt.

A sok egyház- és művelődéstörténeti adatot tartalmazó kéziratban egy „Görcsös bot…” című, 1668–1697 között keletkezett, tánc ellen írt vers szövege is található. Kiad. Révész Kálmán, ItK 1893, 449–456. L. RMKT XVII/11, 161. sz.

Megjegyzés A kéziratot nem láttam.

Irod. SZTA II, 241. sz.

230. Szabó Samu-ék. (XVIII. sz. 1. fele) – 23 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1812. Mf: MTAK A 21/III.

1a–b: Enyhítsed vidámítsad csak egy két szóddal is… Kiad. RMKT XVII/3, 251/II. sz.

1b–4a: Siralmas volt nékem világra születnem… L. RMKT XVII/14, 186/III. sz.

4b–6a: Bokros búk habjai reám tódultanak… Uo. 184/V. sz.

6a–7b: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XIX. sz.

7b–9a: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. uo. 226/V. sz.

9a–12b: Mit tréfálsz Kupidó… Kiad. uo. 245/IV. sz.

12b–14a: Életemnek víg kedvemnek fényes csillaga… Kiad. uo. 145/II. sz.

14a–15a: Vajha kimondhatnám kínját én szívemnek…

15a–17a: Keservesen kezdé búcsúzó verseit…

17a–18b: Ej ha tündérré lehetnék… Kiad. uo. 279/II. sz.

18b–19a: Ráró tekintetű galamb természetű…

19a–20b: Régen Ida hegyén Vénus Aphrodite…

21a–22a: Sok bút árasztott fejemre…

22b–23a: Bizodalmam csak Istenben… Kiad. uo. 274/I. sz.

23b: Ellopták szívemet jól érzem…

Megjegyzés A kézirat valamennyi énekének kezdősorát közöltük. Az énekek nagy része XVII. századi. A törzsanyag kézírása a 20b lapig tart. A kötet az ajándékozó nevét őrzi.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 288. (19. sz.) – SZTA II, 291. sz.

231. Szakmári Ötves János jegyzőkönyve. (XVIII. sz. 1. fele) – 118 lev. 32r. haránt. – Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 377. Mf: MTAK A 195/III.

25b–29a: „Tot Janos” Kriva havasának keserű gombája… (Szentpáli pasquillusa.) L. RMKT XVII/13, 5. sz.

76a–83b: Mikor ifjú legény voltam bokrétásan frissen jártam… Kiad. Dékáni Kálmán, ItK 1918, 391–2.

84a–90a: Jövendő dolgaimról addig gondolkodám… Kiad. RMKT XVII/3, 258/IV. sz.

90b–102a: Édes komám hallgasd meg… Kiad. Dékáni, i. h. 393–6.

102b–105b: „Speculum Consuetudinis Imago Veritatis.” Ha az első lóra az Isten ültetett… (Szentpáli) L. RMKT XVII/13, 1. sz.

112a–118b: Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet… L. RMKT XVII/14, 113/III. sz.

Megjegyzés A jegyzőkönyvnek csak énekanyagát soroltuk fel. A többi levél Szakmári Ötves Jánosnak 1699–1759-ig terjedő feljegyzéseit tartalmazza. A feljegyzések nem időrendben követik egymást, ezért a versek bejegyzésének pontos ideje sem állapítható meg.

Irod. Dékáni, ItK 1918, 390–6. – SZTA II, 292. sz.

232. Tarcsafalvi-ék. (XVIII. sz. 1. fele) – 12 lev. 10 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1815. Mf: MTAK A 21/VII.

1a–2b: Áldassál váradban… (Esterházy Pál) L. RMKT XVII/12, 141. sz.

2b–3b: Fénylik a nap fényességgel…

4a: Áldott az úristen örökké mennyekben…

4b–6b: Őszi harmat után… Kiad. RMKT XVII/3, 276/II. sz.

6b: Báró tartsd fel fejed…

7a–10a: Járnék én is ha járhatnék…

10b–12a: Sok bút árasztott szívem ki elbágyasztott…

12b: Gondviselő édesatyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/VII. sz.

Megjegyzés A kis énekfüzet valamennyi énekének kezdősorát felsoroltuk. Korábban a tarcsafalvi Pálffyak levéltárában volt, nevét erről kapta.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 287. (13. sz.) – SZTA II, 320. sz.

233. Unitárius halotti énekek toldaléka. (XVIII. sz. 1. fele [?]) – 12 lev. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. (Korábban Székelykeresztúron.)

A „Halott Temetéskorra való Enekek” 1660. évi kolozsvári kiadásának (RMK I, 956.) egyik példányához kötött 12 levélen zsoltárok és halotti énekek találhatók.

Megjegyzés A kéziratot Klaniczay után írtam le.

Irod. Kl. I, 102. sz.

234. Bod Péter Gellius Transilvanicus-a. (XVIII. sz. 1. fele) – 400 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 9. Mf: MTAK A 734/I.

1–409: „Gellius Transilvanicus.” Történeti jegyzetek között sírversek. 42–3: Bethlen Kata sírverse, 1759. (Bod Péter) 111–2: Nyiresi Bálint sírverse (1691) Kiad. RMKT XVII/14, 50. sz. 114–5: Turris albensis (1671). L. RMKT XVII/10, 114. sz.

1–384: „Gellius Molnárinus.” Szenczi Molnár Albert életére vonatkozó feljegyzések.

Irod. Kl. I, 71. sz.

235. Borzi Nagy Iván-ék. (XVIII. sz. közepe) – 16 lev. 24 cm. – MTAK RUI 8r. 206/159/b.

2a–b: „Cantio de B. M. V.” Egek ékessége földnek dicsősége…

3a–11a: „Szép Világi Énekek.” 13 magyar és 1 latin ének, Gálos szerint Amade László írásában. Közülük 7 hiteles Amade-vers, a többit Amade szerzeményeként kiad. Gálos, ItK 1940, 285–9. Köztük 3a: Leány társim sírjatok… 3a–b: Engemet hát elhagysz… 9a–b: Árván sírván szívemet kedvemet…

11a–15a: 8 ének más kéz írásában; kettő Amade verse, négyet Amade szerzeményeként kiad. uo. 287–8. Közben 12b–13a: Megholt megholt cigányoknak vajdája… Kiad. Közk.1, 87/I. sz. 14a: Vándorlásaim járásimban kapus szép városában…

Megjegyzés A kéziratot – Szabó T. Attilával szemben és Gálossal egyetértőleg – a kézírás alapján a XVIII. sz. közepére kelteztük. A kéziratot – több mással együtt – Borzi Nagy Iván küldte be Vácról az Akadémiának.

Irod. SZTA II, 40. sz. – Gálos, ItK 1940, 284–9.

236. Énekeskönyv. (XVIII. sz. közepe) – 24 lev. 12 cm haránt. – OSZK Analekta 1326.

1a–2a: Kegyes nimfám ékes rózsám szép liliomszálacskám…

2a–4a: Ne fuss tőlem édesem tekints reám szerelmesen…

4a–5a: Ha engem szívedből ki nem zártál…

5a–b: Élj vígan bár nem kellesz már… (Amade)

6a–8a: Ne készülj szerelmem tőlem elbujdosni…

8b–24b: Üres.

Megjegyzés A kis énekfüzet teljes tartalmát felsoroltuk. Ugyanabban a palliumban több egy-két leveles énekkézirat is található.

237. Sárospataki toldalék. (XVIII. sz. közepe [?]) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

A „Collectio Cryptonymi A. B. – Collectio Disputationum aliorumque tractatuum miscellaneorum, An. 1621–1675. editorum, Anno 1690 instituta.” című nyomtatványkolligátum címelőző levelein: Ó értem szenvedett Jézus tőlem ne fuss… Dicsérd lelkem istenedet… Kiad. Ballagi Aladár, Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877, 758–9.

Megjegyzés A kötet a sárospataki ref. koll. SS. 44. sz. darabja volt; a könyvtárnak a második világháborúban Budapestre szállított anyagával együtt elveszett vagy megsemmisült.

Irod. SZTA I, 154. sz.

238. Énekeskönyv. (1750) – 6 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 2882.

1a–2a: Halotti versek Berzsenyi Zsuzsanna felett.

3a: „1750. Csufos gajd.” Sok az elme hánkódása…

4a–b: Vidám kedvem hová lettél…

4b–5a: Búban én életem siralomban fordult…

5a–b: Hol vagytok Pegasus Parnassus leányi… Kiad. RMKT XVII/3, 201/IV. sz.

5b–6a: Ha engem szívedből ki nem zártál…

6a–b: Sok búval árasztott…

239. Szikszai András-ék. (1746–1752) – 69 lev. 17 cm. – MTAK RUI 8r. 137.

1a–2b: Vegyes irkafirkák; a 2b lap alján: „Hunc libellum possidet… Andreas Szikszai ab Anno 1750 Dje 7 Majj mpria”

3a: „Harum cantionum Index.”

3b: Prózai bejegyzések és egy latin vers.

4a–7b: „Lusus Scholasticorum et Rusticorum.” Kiad. Eckhardt, It 1951, 163–7.

7b–8a: Cur mundus militat…

8b–9a: Méhészeti jegyzetek.

10a–62a: 79, nagyobbrészt szerelmi ének, köztük névnapi köszöntők és más alkalmi versek. Pl. 19b–20a: „Váradi nemes és nemzetes betsületes czigány felett ének szóval Patakon az utzán el mondatott butsuzó szomoru versek… Amen 1746” 23b–24a: Jaj be fázom reszketek… Kiad. StollVirág 193–4. 25a–b: Újesztendő vígságszerző… 26a–29a: „Lakadalmakat mulató köszöntések.” Ó gonosz szerencse be megátkoztata… Kiad. Közk. 1, 38/IV. sz. 29b–30b: Ez házban kik vagynak reám hallgassanak… Kiad. uo. 125. sz. 30b–31b: Úton megyen menyecske… Kiad. StollVirág 191–2. 31b–32a: Amely madár nem tud repülni… Kiad. RMKT XVII/3, 569. 35b–36b: Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott… Kiad. uo. 231/II. sz. 38b: Istent féld ne beszéld másnak titkodat… L. RMKT XVII/9, 174/VII. sz. 40b–41b: Vagyon házunkban két gonosz ember… Kiad. KKK 239. sz. 42a–43a: Egyszer két leány virágot szedni… 48b–49a: Minden becsületit a Kúnság elveszté a legátusokat mert gyalog ereszté… 52a–b: Siralmas hattyú Neander partján… Kiad. RMKT XVII/3, 99/V. sz. 57a–58a: Szomorú az idő… Ki ezer 700 százban előfordulandó ötvenkettőt hogy számlálok… 58a–59a: Az igaz Messiás már eljött… L. RMKT XVII/10, 128. sz. 59a–60a: Gondviselő édes atyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/IX. sz.

62b–65a: „Oratio Gentis Faraonis”; „Contio Zingarorum.”

66a: Zarándokságimat s minden utaimat igazgató Istenem… (Beniczky Péter)

66b–69a: Vegyes jegyzetek. 68a: „SZIKSZAI andrase”

Megjegyzés A kötetet összeíró Szikszai András sárospataki diák lehetett.

240. Tsorik András-ék. (1750–1751) – 165 lev. 8r. – Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K 248. Mf: MTAK A 165/I.

1: „II Liber az az elö kut XII forrásai közül valo LXX palma faknak arnyékjokbol öszve szedegetetet gyöngy viragok bokrétaji Melly a Keresz: Anyaszentegyházban esendö sátoros Innepekre Magyar Sion béli szagoskodására köttetett Rythmusi formában Tsorik András által 1750 die 28. Ja”

2–62: „Salutationes natales Karátsoni rythmusok” 36: „750. d. 18. Xbris” 43: „1750 die 19a Xbris”

63–82: „Edj kis Táctus Melly bé foglallya Miképen az három Böltsek az uj csillagnak látásátol fel indítatván mentenek az uj Királyt keresni… Per me Andream Csorik Coronensi Anno 1751 d. 14. Januarij” (Betlehemes játék.) Kiad. ErdM 1946, 122–7.

83–96: Karácsonyi és újévi köszöntők.

97–144: „Seqvntvr rythmi paschales.”

145–184: Sequuntur Rythmi Pentecostales. 751. d. 15 Februar”

185–192: Üres.

193–205: „A Benyitzkiböl válogatott és szedegetet édes Rythmusu Magyar Versek…”

207–11: „Versus Hungarici Onomastici.”

212–4: „Sz: Gergelly napjára valo Enek. 1751 d. 18. Febr.” Szent Gergely doktornak híres tanítónknak…

214–25: Névnapi versek.

226–30: „Akár melly bujdosonak Eneke.” Gondviselő édesatyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/VIII. sz.

231: Kegyelmes jó Istent mindenek dicsérjék…

232–5: Bokros bánatokkal teljesek napjaim… Kiad. Szabolcsi Bence, ItK 1926, 119–20.

236–7: „Kemény János Eneke.” Menj el édes szolgám… Kiad. RMKT XVII/9, 158. sz.

238–40: Kaszás ez földön a halál… L. RMKT XVII/15, 614. sz.

241–6: „Az halálnak egy testi bátorságban elö Emberrel sz. irás szerént valo beszélgetése.” Kiad. Szabolcsi, ItK 1926, 115–8.

247–8: Ha gyönyörűségesen él valaki…

249–98: Karácsonyi és pünkösdi ritmusok, német versek.

299–316: Üres lapok és vegyes feljegyzések.

317–9: „Rendi az Rythmusoknak.”

321–3: Gyémántkőből pattant friss úri termetem… Kiad. Közk. 1, 126. sz.

Irod. SZTA II, 56. sz.

241. Unitárius isteni dicséretek. (1750) – 232 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1347.

Egy kutató bejegyzése szerint a kötet az 1749-i nyomtatott unitárius énekeskönyv másolata; az egyes énekek előtti számok az 1697-i kiadás lapszámaira utalnak.

Megjegyzés A kéziratot Klaniczay nyomán ismertetem.

Irod. SZTA I, 183. sz.

242. Zirci ék. (1751–1766) – 80 lev. 8r. – Zirc, Apátsági Könyvtár 120.

163 katolikus egyházi éneket tartalmaz. Évszámbejegyzések: 20: 1754, 67: 1751, 68b: 1758, 71b, 72a: 1758, 60a: 1766.

Megjegyzés A kézirat ismertetéséhez Papp Géza jegyzeteit használtam fel.

Irod. RMKT XVII/7, 696; XVII/15/B, 543. (XVII. századi énekeinek felsorolása.)

243. Comico-tragoedia toldaléka. (1751 után) – 34 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1214. Mf: MTAK A 367/I.

1a–30b: „Comico tragoedia… Nyomtattatott M.DCCLI. Esztendőben.”

31a–34b: Fiátfalvi György pokoljárásáról szóló ének (1626) töredéke. L. RMKT XVII/4, 55. sz.

Irod. Kl. I, 32. sz.

244. Vöcsey János-ék. (1752) – 136 lev. 8r. – Zirc, Apátsági Könyvtár 119.

Címe: „Cantionale Joannis Wöcsey. Következnek oda belöl ennyihány Istenes énekek az mellyet az Isten Félö Ember Énekelhet Jeles napokon Vasárnapokon és Innep napokon vagy köz napokon és minden üdöben az mellynek az Irása kezdödik Die 6 April 8. 1752.” (Az énekek között: Ah hol vagy magyarok…)

258–271: A gyűjtemény törzsétől elkülönülő, később írott füzet.

Megjegyzés A kézirat leírásához Papp Géza szívességből átengedett jegyzeteit használtam fel.

Irod. RMKT XVII/7, 696; XVII/15/B, 543. (A kézirat XVII. századi katolikus énekeinek felsorolása.)

245. Bartók Miklós-ék. (1753) – 107 lev. kis 8r. – Kolozsvár, magántulajdon. Mf: MTAK A 165/III.

1–178: A Kismarjai György-ék. (205. sz.) 28b–95a lapjainak szó szerinti másolata. 42: „Finis per me Nicolaum Bartok 1753.”

179–213: További 9, nagyrészt szerelmi ének. Köztük 179–181: Hej meg kellenék már feleségesednem… Kiad. RMKT XVII/3, 105/V. sz. 187–9: Bokros búk habjai rám tódultanak… Kiad. RMKT XVII/14, 184/I. sz. 190–2: Kínnal teljes szívem szomorú bánatja… Kiad. RMKT XVII/3, 223. sz. 193–4: Vigyázva kell járni szerelem ösvényén… 194: Hallod-e ifjú jöszte egy szóra… Kiad. uo. 185/III. sz.

Megjegyzés A mikrofilm-katalógus szerint a kézirat a torockói múzeumban van.

246. Jánosi János és Sándor-ék. (1753–1755) – 56 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1182. Mf: MTAK A 170/V.

1: Vegyes irkafirkák.

2–45: Karácsonyi, újévi, húsvéti és pünkösdi köszöntők. 17: „Novi Anni 1755.” A jeles napi köszöntőversek közül három kiadva: VÉV 16, 18–20.

46–8: Későbbi kéz bejegyzései. 46: „Cantio Matutinae 1795” 47: „Jánosi Sándar Irta az ö két kezeivel 1795 Septembernek 2dik Napján.” 48: „Világi Enek 1795 Die 2da Novembris.” Immár a szép nap sugára…

49–114: Köszöntőversek az 1. kéz írásában. 53: „Natalis 1755” 62: „Salutatio Natalis 1753.” 87: „Paschalis 1754.” 113: „Jánosi János Anno 1795.”

Irod. SZTA II, 131. sz.

247. Nagy Mihály zsoltároskönyve. (1753) – 52, 55, 60 lev. 17 cm. – I., III. köt.: Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára. I. köt.: 702. III. köt.: 704. II. köt.: Kolozsvár, 2. sz. akad. kvtár (ref. koll.) 1507.

I. 2a: „A’ Sóltároknak Áltusa Mellyet a Nótáknak természetekhez alkalmaztatott közönséges Régulákon Contrascribai hivataljában ki dolgozott, és a’ Nemes Udv. Réf. Gym tekájának számára ugyan azon Nemes Gym. egy nehány nevezetes tagjaival le iratott Nagy Mihály M. P. Udvarhellyen 1753 Esztendőben.”

2b: Azoknak a nevek, a’ kik e’ könyvnek le irásában foglalatoskodtak Forró Ádám, Krizbai Mihály, Silvester Iósef, Uzoni György, Simón György, Veres István, Bóér Elek, Foris István, Ajtai Mihály, Mólnár István (Székelyudvarhely, 1753)

3a–48a: A százötven zsoltár szövege és alt dallama, valamint „A Simeon Eneke” (Uram bocsásd el…) és „Az Uri Imádságrol” (Mennybéli felséges Isten…) című vallásos énekek.

48b–52b: Üres.

II. 2a: „A’ Soltároknak A Bassusa…” (Mint fent.)

3a–49b: Ugyanaz az énekanyag, mint az I. kötetben.

50a–51b: „A’ Hármoniában való hangok kikeresésének és el kezdésének Modja.”

52a–55b: Üres.

III. 1a: „A Sóltároknak Bassusa mellyet a Nótáknak termeszetekhez alkalmaztatott Regulákon a maga számára kidolgozott Nagy Mihály Udvarhellyen 1753 esztendőben.”

A kötet valamennyi zsoltár első szakaszát tartalmazza, kottával.

Irod. SZTA I, 114. sz. – SZTA Pótlás I, 11–12. sz. – Klaniczay, I. OK V, 350. – Szabó Csaba: Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból. (CD-ROM.) Bp. 2001. (A kézirat teljes dallamanyagának és fakszimiléjének közlése.)

248. Vas Mihály-ék. (1754) – 8 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 389.

1a–8a: „Halot keseresre valo Enekek” (4 db)

8a: „Michael Vas Anno 1754.”

Megjegyzés Lehetséges, hogy ezek a nem egyes személyekre írt halotti búcsúztatók Vas Mihály saját szerzeményei.

249. Szolga Mihály diáriuma. (1754–1763) – 145 lev. kis 8r. – Ismeretlen helyen. Dézsi által készített részleges másolata: Szeged, EK MS 00843.

Címlap: „Diarium azaz olly Minden-napi Jedző Könyv, melyben: Jártában, költiben, a hol mit látott, és kedvelt Némely válogatott Conceptusokból feljedzett magának, és másoknak mulattságára Várasfalvi Szólga Mihály. Ab Anni 1760. in subsequentibus.”

1a–20b: Receptek és későbbi feljegyzések. 3b: „Haec per me Michaelem Szolga, Anno Dni 1756. August m. propria O Tordae In Coll. Unit.”

21a–23a: Asszonynépek vegyétek eszetekben… (1622)

23a–32b: A jó gazdaasszonyoknak dicséreti. (Felvinczi) Kiad. Baros Gyula, ItK 1909, 189. L. RMKT XVII/13, 11/II. sz.

33a–37b: Magyarország Erdély hallj új hírt… Kiad. KKK 159. sz.

38a–42a: Tréfás kalendárium. (Próza.)

42a–43b: Nincs becsületi a katonának… Kiad. uo. 176. sz.

44a–47a: Tréfás verses és prózai szövegek, feljegyzések.

47b–51b: 4 szerelmi ének, fordítva beírva.

52a–62a: Vegyes, főleg alkalmi üdvözlőversek, köztük 55b: A tenger fövenye… Kiad. RMKT XVII/9, 60. sz. 61a–62a: Vallástévő ének az unitáriusok szerént.

63a–89b: Közmondások, latin és magyar üdvözlőversek.

90a–b: Istent féld… (Misztótfalusi) Kiad. RMKT XVII/9, 174/VIII. sz.

91a–94b: Latin versek és próza.

95a–99b: Két Uj Világi Enekek. (Ponyvanyomtatvány másolata.) Végén: „Michael 1754 Szolga”

100a–133b: Lakodalmi versek, politikai és gúnyversek, vegyes prózai szövegek stb. 128a: „Cibinii, Anno 1763…” 131b: A szerencse tündér kerekén… Kiad. Baros, ErdM 1905, 151. „Uj esztendőre köszöntő versek.” (Szentpáli) Kiad. RMKT XVII/13, 2. sz.

133b–134b: Istent féld… (Misztótfalusi) Kiad. RMKT XVII/9, 174/XI. sz.

135a–b: Visszajár az idő… Kiad. RMKT XVII/11, 134. sz.

136a–137a: Az Éneklésnek szükséges és idvességes voltáról való Ének.

137b–143a: Vegyes prózai szövegek és köszöntők.

143a–149a: 6 szerelmi ének, közöttük: 143a–b: Boldogtalan volt az óra… Kiad. Baros, ErdM 1905, 156. 147b–148a: Bánatim ködének avul s oszol szennye… Kiad. uo. 158.

Megjegyzés A kötet túlnyomó részét összeíró Várasfalvi Szolga Mihály valószínűleg a tordai unitárius kollégium diákja volt. (3b) Jóval később, 1815–20 körül Benedekffy Gergely is jegyzett be a kötetbe. Utoljára Rugonfalvi Kiss István tultajdonában volt, jelenleg senki nem tud róla. Legértékesebb adalékai a kuruckori versek.

Irod. Baros Gyula, ErdM 1905, 31. – SZTA II, 316. sz.

250. Pereczi József-ék. (1755) – 28 lev. 16 cm. – Győr, Egyházmegyei Könyvtár XIX. b. 11. Mf: MTAK A 269/VIII.

1: „Következnek Némely Szép Enekek magok Tulajdon Notajra. Anno 1754 die 3tia Januarij”

3: „El kezdödnek Némely Vilaghi Enekek maghok tulajdon Notaira, az 1755. Per me Josephum Pereczj”

5–8: Az igaz Messiás már eljött… L. RMKT XVII/10, 128. sz.

9–13: Jámbor házasok meghallgassátok…

14–5: Nékem egy gondolat ütközött elmémben… Kiad. Közk. 1, 20/I. sz.

15–9: „Czégany Eneke” Egy éneket mondanék néktek… Kiad. RMKT XVII/3, 108/III. sz.

19–21: „Bezrédé Imre Éneke” Boldogtalan fejem…

21–7: „Zsédó vecsernye.” Néktek hogyha tetszenék…

27–8: Búsul szívem majd vérrel könnyezik…

28–32: „Rakoczj Gyorgyrülly” Siralmas panaszát hallgasd meg úristen szegény magyar nemzetnek… (1661) Kiad. RMKT XVII/9, 180/II. sz.

33–4: Vajjon ki mondja meg nékem szívemnek fájdalmát…

35–40: Szlovák énekek.

41–56: Üres.

Megjegyzés A kézirat valahol a Felvidéken keletkezhetett, de sajátos módon egy 1661-i erdélyi ének változatát is megőrizte. Az 1991-i katalógus szerint lappang.

251. Szádeczky-Miscellania. (1755) – 174 lev. 8r. – Szeged, EK MS 394. Dézsi-féle másolata Szeged, EK MS 00844. Mf: MTAK A 5509/VII.

1–2: Qui humanae legis vitae…

5: [Könnyű venni feleséget…]

6–8: Nem tudom ki szeretne…

13: Hová készülsz szivem… (1666) Kiad. RMKT XVII/3, 102/II. sz.

19–20: Új idő új világ… (Palocsay György) Kiad. Szádeczky, Apor Péter verses művei és levelei. Bp. 1903. I, 498.

21–3: Ni fitsore ku pitsore… (Román–magyar makaróni vers.)

24–8: A háromszéki rendeknek… (Zonda Tamás) Kiad. uo. 504.

29–30: Sic semper laeti sunt studiosi…

31–74: Üres.

75–141: Vegyes tárgyú énekek, köztük 78: Bokros búk habjai… Kiad. RMKT XVII/14, 184/VII. sz. 87–112: Szentpáli N. Ferenc: Imago veritatis. L. RMKT XVII/13, 1. sz. 113–4: Hol vagy te most nyalka kuruc… Kiad. KKK 218. sz. 115–6: Fenékkel felfordult már az egész világ… Kiad. RMKT XVII/14, 180/III. sz. 127–9: Ebugatta cigányának be jól vagyon dolga… Kiad. Közk. 1, 91. sz.

142–179: Vegyes latin szövegek. 176: „Finis 1755 23a Julii”

180–4: Részletek Rákosi András 1613-as históriájából.

184–6: A kimustrált katonának…

186: Mimorum gaudium orbis delirium…

187–197: Zrínyi egyik verse.

197–8: Két szerelmi ének.

198–200: Jaj régi szép magyar nép…

201–213: Zrínyi két verse.

214–237: 17, főleg szerelmi ének, 3 Amadétól. Közben 217–8: Megholt feleségem satis tarde quidem… Kiad. Közk. 1, 150/I. sz. 218–222: Iffiúság sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XXI. sz. 229–230: Őszi harmat után…

238–246: 4 latin és 1 magyar ének.

246–9: Prózai hitvitázó szövegek.

249–250: Fellyen tartod az nagy orrod… Kiad. RMKT XVII/14, 178/II. sz.

251–261: 6, főleg szerelmi ének, köztük 251–3: „Károlyi Sándor éneke az feleségihez.” Isten hozzád Erdély ország… Kiad. RMKT XVII/3, 224/I. sz. 257–60: Megbolondult a világ… Kiad. VÉV 174–6.)

264–8: Kriva havasának… (Szentpáli) Kiad. RMKT XVII/13, 5. sz.

268: Vinyitz moj unguri… Kiad. Közk. 1, 110. sz.

268–270: Hogy ideérkezém… Kiad. uo. 131. sz.

270–2: Színes szívet szeretni…

272–296: Erdélyi nevek magyarázata. Kiad. Szádeczky, i. m. 510.

296–316: 16, főleg szerelmi ének.

317–320: Német és latin ének.

321–7: Üres.

328–336: Öt Mária-ének, és három szerelmes vers.

Megjegyzés A gyűjteményt Erdélyben írta össze egy ismeretlen katolikus személy. Egyetlen évszám van benne (176.), talán pár évvel később is írtak bele. Szádeczky Lajos is bírta, a kéziratot róla nevezték el.

Irod. SZTA II, 297. sz. – Varga Imre: Szádeczky-Miscellania. Bp. 1955. (Bibliográfiai leírás, több ének szövegének közlése.) – Téglásy Imre, ItK 1981, 619–621. – Küllős Imola: Opre Tódor nótája. A XVIII. századi kéziratos énekeskönyvek és a néphagyomány. In: A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a XVIII. században. Szerk. Hopp Lajos–Küllős Imola–Voigt Vilmos. Bp. 1988, 235–75. (Az összes ismert változat közlése.) – Monok István: Dézsi Lajos kézirathagyatéka. Szeged, 1989.

252. Evangélikus egyházi ék. (1756–1759) – Kb. 205 lev. 4r. – Pozsony, Szlovák Központi Levéltár Zay lt. Coll. Lautsekiana 55. sz.

A részben közismert evangélikus egyházi énekekből álló gyűjteményt Lautsek Márton állította össze Kun Taplotzán 1756 és 1759 között. A legtöbb ének németből vagy szlovákból való fordítás, egyeseket maga Lautsek fordított szlovákból. Az egyes énekek előtt mindig ott találjuk az idegen nyelvű eredeti kezdősorát, néha pedig a fordítás évét (1757, 1759) is.

Megjegyzés Klaniczay ismertetésének szövegét vettem át.

Irod. Kl. II, 36. sz.

253. Szombatos ima- és énekeskönyv. (1757 előtt) – 225 lev. 16 cm – MTAK K 110.

Az imakönyv a 147a–215b lapokon 17 éneket is tartalmaz. Az 1–10., 25., 30–41., 57–64., 96–101. és 120–1. levelek későbbi, a XIX. sz. 1. feléből származó pótlások. 91b: „R: G: F:” (Az összeíró névbetűje.) 206b: Családtörténeti feljegyzések 1795–7-ből. 219a: „Anno 1757dik Esztendoben karatson havanak az utolso hetiben holt meg az Anyank Nagy Annok”

Megjegyzés A kódexet SZTA 1740-re keltezte, de benne az 1740-es évekből való évszámbejegyzés nem található.

Irod. Thúry 19. sz. – SZTA I, 168. sz. – RMKT XVII/5, 594. – CsapodiKat 106.

254. Nagy Sámuel halotti énekeskönyve. (1757) – 89 lev. 4r. – Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 292. Mf: MTAK A 199/VII.

137–151: Latin és magyar rövid halotti versek, mindegyik alá odaírva a szerző neve. Valószínűleg iskolai versgyakorlatok.

151: „Haec Epicedia descripta per me Samuelem Nagy in Contumatia Brussturensi 1757. VIII. Idium Aprilis.”

152–7: Halotti búcsúztató Bánfi Kata felett.

158–60: „Halotti Butsuztatora valo Elöl járo versek.”

161–71: Halotti búcsúztató Paniti Kristina felett. 171: „Irtam Zilahon 17dik Maji terhes és szokatlan bajaim között uj Rectorságomban 1757. Eszt. Nagy Sámuel.”

173–8: Halotti búcsúztató Vajasdi János felett. „Ezeket irtam 27dik August Zilahi Uj Rector koromban másodszor. 1757.”

Megjegyzés A kötet 1–136. lapjai nincsenek lefényképezve; ezeken valószínűleg prózai szövegek vannak.

255. Erdélyi omniárium. (1758–1767) – 31 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 2628.

1a–31b: Vegyes, főleg politikai tartalmú szövegek. Köztük versek 2b: „Turris Albensis Transylvanorum.” Fejedelmi háznak nemes ékessége… (1671) L. RMKT XVII/10, 114. sz. 5b: „A prussiai királynak vallás tétele.” Egészen ellene mondok… 11a–b: „Buzgó ének mellyet a Prussiai Királly… énekelni porontsolt. Ao 1758 descripta.” 18a: „Ao 1763 Die 12ma Junij. Ezen ide irt dolog akadott kezemben, mellyet ide irtam. Epithaphium Caesarum in Bello Borussorum.” 20a–22b: „A potentatoroknak barátságos öszve valo beszélgetések a Békességről.” 23b: „Cibinii 27a Januari 1763…” 25b: „Szebenböl Ao 1763. 28 7bris…” 30a: „Descripta 1767 26. Augusti…”

256. Jánosfalvi ék. (1759) – 224 lev. 2r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0360. (Korábban Székelykeresztúron.)

Címe: „Isteni ditseretek imádságos és vigasztaló énekek. 1749.”

440: „Egy az Ecclesiastikusok közzül irta életenek hatvan harmadik Esztendejében Jánosfalván fájdalmas szemmel. Anno 1759.”

Megjegyzés A kézirat az 1749-ben nyomtatott unitárius énekeskönyv másolata.

Irod. Kl. I, 98. sz. (Régi énekeskönyv címmel.)

257. Lányi János-gyűjt. (1759–1760) – ? lev. – Pozsony, EK SG 2288, 153–5. Mf: MTAK C 818–9.

Címlap: „Alfa kai Omega. Knižečka obsahující v sobe veci divne a konštovne.” (Csodás és művészi dolgokat tartalmazó könyvecske.) Tartalma: A legkülönbözőbb bejegyzések (ezek némelyike Maglódra utal); szlovák, morva, cigány és latin dalok, továbbá a következő magyar dalok: Nézd el mely csalárd e világ… Mit hajtok világ nyelvére… Gyöngy vagy rózsám gyöngy vagy… Vagy egyél vagy igyál… Bolondság embernek titkon gerjedezni… Általmegyek a Tiszán… (A két utóbbi későbbi kézzel.) A magyar dalokat kiad. Rudo Brtáň, ItK 1961, 218–9, a szlovákokat MinárikAmor 55–83, 180–6, 201–6.

258. Énekeskönyv. (1750-es évek) – 35 lev. 8r. – OSZK Oct. Hung. 1382.

1a–35b: 34, nagyrészt szerelmi ének. Többek között 9b–10a: Kedvemre tartott rózsácskám… Kiad. RMKT XVII/3, 689. 15b–16a: Példabeszédekben… (Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése.) 16a–b: Mire kell azt nékem gyenge szép szerelmem… 16b–17a: Búsul szívem éretted… (Amade) 18a–19a: Változással kedvmúlással… (Vízkeleti) 21a–22a: Mindennap jó reggel ezen repülnek el szóldogálván darvaim… (Nem Balassi verse!) 26a–27a: Mit tréfálsz Cupido… Kiad. RMKT XVII/3, 245/V. sz. (Balassa Bálint verse, l. RMKT XVII/12, 106. sz.)

Megjegyzés Az énekeskönyv több kéz írása; ezek hasonlóak a Kelecsényi-ék. különböző kezeihez. A legtöbb ének megtalálható a Kelecsényi-énekeskönyvben is. A szövegek után sok számozatlan üres levél van, ezek egyikén szlovák nyelvű töredék: „Pesniczky Noveske Dobrese megte Ruki mi degte.” Ezek szerint a kötet a nyitrai énekeskönyvekhez tartozik.

259. Énekeskönyv-töredék. (1750-es évek) – 2 lev. 15 cm. – OSZK Oct. Hung. 387.

3a: Nem tudom ki dicsérne…

3a–b: Ha engem szívedbül ki nem zártál…

3b: A szerencse tündér kerekén…

4a–b: A A A leta sunt tempora… és még 2 csonka szöveg.

Megjegyzés Ugyanitt van egy kétleveles kézirat, egyetlen verssel. (Árva szívem nyögését…) Mindkettőt tévesen Vas Mihály kézírásának vélték (l. 248. sz.), így szerepel az OSZK repertóriumában is.

260. Dugonics András-ék. (1760–1763) – 16 lev. 4r. – OSZK Quart. Hung. 235.

1a: „Dugonics András fiatalkori versei. Nagy-Károly és Nyitrán 1760–1763. Jankovich Miklós gyüjteményéből.” (Jankovich írásával.) 21, főleg magyar, néhány német és szlovák nyelvű ének. Köztük 2a–5a: „Ecloga Reverendo Petro Metter… Rectori ab Andrea Dugonics a Sancto Angelo custoda, Clerice et Philosopho Magno-Karoliensi pro die neminis sui Dicata Anno 1760 die 29. Junij.” 6b–7a: Boldogtalan fejem… 7a–b: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. RMKT XVII/3, 226/VI. sz. 7b, 8a, 12b: Szlovák nyelvű énekek. Kiad. Sipos István, FK 1958, 350–1. és Stud. Slav. 1959, 199–202. 8a: Szerencsétlen állapotom… Kiad. VÉV 92–3. 9b: Csaknem elájultam midőn hallottam… Kiad. Közk. 1, 104/II. sz. 9b–10a: Ó bűnös lélek állj elő kérlek… „A 1763. die 13. Jan.” 11b: Nem vagyok én parasztember… Kiad. Demeter Júlia, Tanárképzés és Tudomány 1987, 140–2. és Közk. 1, 79/I. sz. 12a: Jó vitézek nincs föld felett szebb dolog a végeknél… Kiad. Demeter Júlia, i. h. 142–3. 14a: „31a Augusti finis 1760.”

Irod. Bálint Sándor, Izenet 1934, 57–60, 123–7. – B. S.: Irodalomtörténeti tanulmányok. Szeged 1935, 7–26. (Részletes ismertetés számos ének közlésével.)

261. Paksi Márton György-ék. (1760) – 360 lev. 19 cm. – Győr, múzeum. Mf: OSZK FM 1/2293. és MTAK A 2669/I.

Címlap: „Sol Sequium Divinum Suavi Resonantis Melodiarum permulcens Aures Hominum que Corda, et Mentes à Terrenis ad Coelestia avocans [!] authore CoeLestI saCro Deo IVvente, GeorgIo MartIno PaksI. Ludi Litterarij seu Scholae Possessionis Öttevény Sziget Inclyto Comittatui (?) Jaurinensi… Typis Scholaris per Georgium atque Martinum Paksy. In Öttevény Sziget. Die 1ma 7bris. MDCCLX. Eszten.”

1–721: Imák és egyházi énekek, többszólamú dallammal.

262. Zserdényi János-ék. (1760) – 44 lev. kis 8r. – Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár III, 128.

2a: „Az Isten és az ő szent annyanok dicsiretire valo szép énekek Zserdényi János Szabad-Botthyani iskola mester áltol egben irattak Anno 1760.”

Katolikus egyházi énekek.

Irod. Kl. I, 64. sz.

263. Énekeskönyv. (1761) – 44 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 962.

1a–15b: 25, nagyrészt szerelmi ének. Többek között 3a: Kecskemétre kéretének oda nem adának… Kiad. Közk. 1, 118/I. sz. 3b: Napjaim borulnak bánatim nem múlnak… 4b–5a: Gyöngyöm gyöngyvirágom… Kiad. StollVirág 201–2. 6a–7a: „Cantio. Alia. 1761.” Bolondság embernek titkon gerjedezni… 7a: „Lusio Animi 1761.” Itt hagynál-e nem szánnál-e… 8a: Keserűség életemet… 8b–9a: Gondviselő édes atyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/X. sz. 10b–11b: Egykor két leány virágot szedni… 11b–12a: Kedves rajom szép leányom…

16a–31a: Receptek.

31b–32b: Mint vagy rózsám, mint vagy… (Későbbi kézzel.)

33a–44b: Vegyes irkafirkák.

264. Högyészi Ferenc-ék. (1761) – 11 lev. 21 cm. – Budapest, Ráday Levéltár Arch. Agent. Acta miscellanea II. 2879. sz. 384–395. lev.

384a: „Világi énekek, 1761.”

385a–394b: Amadénak és Amade-epigonoknak szerzeményei. 385a–b: Borulok hozzád ó kegyesem… 385b–386b: „Felelet.” Búcsúzom tőled ó kegyesem… 386b: Inkább bosszant hamisságod… 387a: „Felelet ugyan azon Notára” Inkább dicsérd igaz voltom… 387b: Bár kegyelmem volna engedelmem… 388a: Búsul szívem hogy történék tetőled elválásom… 388a–b: Szerelem gyötrelemmel együtt jár… (Amade) 388b–389a: Angyalom alakom szép gyöngyöm galambom… (Amade) 389a: Édes dudi dudicskám… (Amade) 389a–b: Tudom kit szeretek de titkosan… 389b: A.B.C.D. jövel ide… 390a: Már elmúlt az én napom fénye… 390a–b: Ámbár égek hozzád leborultam… AMADE 390b–391a: Te is én is tudom hogy szeretsz… TOTH 391a–b: Mely kínos szívemnek titkon égni… 391b–392a: Búban merült bús szívemet nincsen ki vigasztalja… 392b: Tudom minden megnevet… 393a: Ah már hova legyek… 393b–394a: Ah nagy egek mély örvények… 394a–b: Ah mit kínzod én szívemet…

394b: „Igy énekel Högyészi Fer.”

395: Most már azt megvallom magamat vádolom… (Későbbi kézzel.)

265. Gejzanovius József-ék. (1762–1769) – 78 lev. 16 cm. – Kolozsvár, EK Ms 969. Mf: MTAK A 369/III.

2a: „Poësis Hunno-Latina seu versus Hungarici Latinis intermixti… Salutis Anno 1762.”

3a–b: „Meny-Asszony kikérés.” (Próza.)

4a–78a: Vegyes tárgyú alkalmi versek, köszöntők. Pl.: 12a–13b: „Epithalamion H. D. Michaeli Nagy Rectori Thordensi datum.” 31b–33a: „Hungarici Cxti Nativitatem… Rhythmi Anno 1762. Ad Decembrem Discipulis extribiti.” 49b–52a: „Index verae Contritionis, Cantilena poenitentialis, quam Anno salutis 1762 componebam ita:” Gyászol a magas ég… GÉIZANOVIVS IOSEF. 71a: „In memoriam clariss. quondam Johannis Gejzanovij.” 72a: „deproperabam Ao 1769 7bris”

Irod. Szabó T. Attila Erd. Irod. Szle 1929, 288. (18. sz.) – SZTA II, 199. sz. (Magyar verses gyűjtemény címmel.)

266. Szakolczai István-ék. (1762) – 134 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Hung. 1085.

1a: „Gaudet vero Possessore Stephano Szakolczai Die 6. Maji, Anno 1762. Szegedini.”

2a–b: „Cantus Pastor.’’ Vive vive vive ter beatus…

2b–5a: „Pro Amarillide.” Infelicem duco vitam… Szerencsétlen állapotom…

5a–6a: 2 latin ének.

6b–7a: Kedves víg barátom vagyon kedved látom… Kiad. StollPajk 66.

7a–82a: 80, túlnyomó részben vallásos ének (42 latin nyelvű). Többek között 18b–20a: Ah hol vagy magyarok… 20b–21a: „C. Illyrica de B. V. M.” 23b–24b: Mennyből az angyal… Kiad. Schram Ferenc, Zenetud. Tanulm. VI. Bp. 1957, 490. 28a–b: „Contra pestem.” Az egeknek szép csillaga… L. RMKT XVII/15, 375. sz. 28b–29a: Három királyok napját… L. uo. 156. sz. 31b–32a: „Cant: Croatica.” 32a–b: „Qverulosa Cantio.” Elemosynam studioso date… 36b–37a: Szent Márton magyarok fénye… L. RMKT XVII/15, 124. sz. 63b–65a: Örvendezzünk Betlehembe menjünk… L. uo. 124. sz. 66a–b: Ó szép Jézus ez új esztendőben… L. uo. 153/II. sz. 69b–70a: Szüzek ifjak sírjatok… (Faludi) 72a–73a: Mennyországba jer pajtás… Kiad. VÉV 253–4. 73a–74b: Rettentő Marsnak fajzati… 78a–79a: „Magyarok Nagy Aszszonyához.” Bánkódjál magyar nép sűrű könnyezéssel…

82b–123b: Kb. 40 vegyes ének, néhánynak szerzője Amade. Többek között 84b–86a: Reménység az embert gyakorta táplálja… Kiad. RMKT XVII/14, 183/II. sz. 94a–95b: „Rácz ének.” 99a–101a: Ó én szegény Páter Márton… 107a–108a: Isten áldjon meg kedves barátom… Kiad. RMKT XVII/3, 263/III. sz. 118a–b: Cur mundus militat nunc pro pecunia… 119a–120b: Az igaz Messiás már eljött… Kiad. RMKT XVII/10, 128. sz. 121b–122a: Háromféle dolog tartóztat engemet… Kiad. RMKT XVII/3, 273/III. sz.

124a–125a: 10 rövid vers, köztük 124a: Két tyúkom tavalyi… 124a: Hej korsó kis korsó… Kiad. StollPajk 77. 125a: Mindennap mindennap jó borral kell élni…

125a–129a: 7 „Tót ének” (köztük 125a: Ancicko dusicko daj trosku… Kiad. MinárikAmor 206), egy „Német ének” és 3 szláv ének.

129a–133a: 7 vegyes ének, köztük 113b: Jobb a papné mint a pap… Kiad. StollPajk 212. 131b–132a: Mikor masírozunk kapitány uram…

Irod. Alszeghy, ItK 1943, 306–310. (Bibliográfiai leírás.)

267. Virágh Sámuel diáriuma. (1762) – 58 lev. 17 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-1.329.

1a–58b: Latin versgyűjtemény, két magyar nyelvű verssel. (3a, 26a) 33a: „Hoc diarium possidet Samuel Virágh cujus symbolum est Quid mihi an libris servit mea cura puellis Dispereant libri pipa puella valent.” 58b: „Samuelis Virágh Ao 762 Die 9ta. Januarii.”

268. Bakó Anna-ék. (1763) – 273 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1390.

1–4: Üres.

1–432: „Isteni Ditséretek imádságos és vigasztaló énekek mellyeket tulajdon maga költségével le iratott tekéntetes nemzetes Tartsafalvi Pálffi Diénes Uram Élete kedves párja tekéntetes nemzetes Csíkfalvi Bakó Anna Asszony az Tartsafalvi Unitari szent Ecclesia számára. Az 1763dik Esztendőb.”

433–451: Mutató tábla.

Megjegyzés A kézirat valószínűleg az egyik nyomtatott unitárius énekeskönyv másolata.

Irod. Kl. I, 31. sz.

269. Dőri ék. (1763–1774) – 213 lev. 20 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/1. Mf: OSZK FM 1/2197.

1: „Ezen könyvet irta-bé Kováts Itván dőri iskola mester pápista kórusra-való szép énekekkel és némelyeknek nótáit-is Kottával feltette 1763 esztendöbe elkezdvén.”

5–20: „Szent Mise alat való Vasárnapi Jeles, és közönséges Innepekre öszvö szedett Kyriék Gloriák, Credók, és Epistolák után való Énekek.” (40 db)

21–53: „Adventi Énekek.” (18 db)

54–60: Vegyes vallásos énekek más kézzel.

61–75: Karácsonyi énekek, köztük 70–3: „Karátson Ejjeli mulatság…” (Betlehemes játék.) Kiad. Schram Ferenc, Ethn. 1956, 294–8. 74–5: Mennyből az angyal jőve hozzátok…

75–84: Későbbi kezek vegyes vallásos énekei.

86: Rajz, alatta: „Steph. Kovács Magist. Dőriensis 1768. 8va Martij.”

87–152: Böjti és szentháromságról szóló énekek. (28 db)

153–212: „Kőzönséges énekek.” (30 db) 153–166: Nyéki Vörös Mátyás 6 éneke. 184–8: Bocsásd meg úristen… (Balassi) 202: „1774. 11mo Aprilis.”

213–246: 28 ének az oltáriszentségről.

247–286: „Az Boldogságos mindenkor Szüz Máriárul.” (32 db) 254: „1ma Julij 1768. in Dörr.” 265: „1772 5ta Aug. in Thamási”

287–407: „Esztendő által esendő Innep-Napokra való Énekek.” (87 db) 339: Ah hol vagy magyarok… Kiad. Gacs Emilián, Pannonhalmi Szle 1938, 192–3. 340: Szomorú gyászban ül sír árva országunk… Kiad. uo. 198–9. 341: Ó Szent István ki első királya… Kiad. uo. 199–200. 407: „Finis Cantionum Majorum Festorum 1769mo Die 7ma Martij in Dőrr.”

408–422: „Némely köz napokra esendö szentekrül való Énekek Következnek.” (12 db)

423–5: „Szentekrül való Énekeknek Mutató Táblája A. B. C. D. szerint.”

Megjegyzés A kézirat katolikus énekei közül négy a XVII. század első feléből (RMKT XVII/7, 695), többségük a század második feléből való. (RMKT XVII/15/B, 541.)

Irod. SZTA Pótlás I, 4. sz. – Gacs Emilián, ItK 1938, 188. – Schram Ferenc, Ethn. Értesítő 1957, 1–2. sz. 235–248. (Az énekek kezdősorainak közlése.) – RMDT II, 55. (92. sz. jegyzet.)

270. Örmény–magyar-ék. (1763) – 68 lev. – Ismeretlen helyen.

Templomi énekek, mint Boldogasszony anyánk… és szent Istvánról való ének.

Népies énekek, mint 35–6: Pásztorok keljünk fel… 47: Mostan kinyílt egy szép rózsavirág… 47–8: Ó Mária Isten anyja… 48–9: Pásztortársak új hírt mondok… 49: Ne féljetek pásztorok… 51: Ah szerencsés éjszaka… 54: Ezerhétszáz hatvanhárom… (Vízkereszti köszöntő.) 85–7: Csordapásztorok midőn Betlehemben… 87–8: Három királyok napját… 125–7: Ne féljetek pásztorok… A felsorolt énekeket kiad. Vikár, Ethn. 1910, 70–81; a 47. és a 125–7. lapokon levőket újra Schram Ferenc, Zenetud. Tanulm. VI. Bp. 1957, 496–7.

Megjegyzés A gyűjtemény a közlő, Vikár Béla tulajdonában volt. Keltezése az 54. lapon levő köszöntő dátuma alapján történt. Vikár szerint a kézirat „örmény–magyar tájszólásban” van írva, ezt Szabó T. Attila kétségbe vonta.

Irod. Vikár, Ethn. 1910, 70. – SZTA II, 226. sz.

Őszödi gyűjt. (1763–1796) – L. a 472/A sz. tételt!

271. Collectanea poetica. (1764–1784) – 111 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 39.

3a–14b: Verses dráma a bor és a víz dicséretéről. Kiad. RMDE II, 397–415.

15a–76b: 76 ének- és versszöveg. Többek között 15a–b: Halál a bűn zsoldja… 16a–b: Gergely napra. 19a: A szerencse tündér kerekén… 19b–27b: Névnapi, karácsonyi és húsvéti köszöntők. 27b–31a: „Szomoru versek melyek mondattak Miskolczon Szivos Lászlo felett Ao 1764.” 31a–35b: „Más szomoru versek… Fay István urfi felet… S. Patakon… a közönséges Auditoriumban.” 36a–38a: A mesterség igája… 38a–b: Egyszer a nemes Kúnság egy ártányt vetete… Kiad. Közk. 1, 113/I. sz. 40a–41b: „Stud.” és „Rust.” (diák és paraszt) vetélkedése. Kiad. RMDE XVIII/1/I, 1497–1503. 45b–50a: Hét exameni és más iskolai ének. 50a–b: Szent Gergely doktornak… 57a: „Die 29. Junij A. 1764.” 59b: Van egy hitvány tetves rongyos vá vá város… Kiad. Közk. 1, 112/II. sz. 71a–72a: „Salutatio Gregoriana.” Kiad. Földesi Béla, Folklór tanulmányok. Bp. 1981, 170–1. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9.)

77a–b: Imák. „Die 14. Januari 1770.”

78a–79b: Üres.

80a–87b: 8 exameni és névnapi vers.

88a–102b: Receptkönyv. 92a: „S.K.V. Ao 1771.”

103a–114b: „Specimen Poetarum exhibens Regina Didonis Tragicum exitum Hungarica veste indutum ex Virgilii Aeneidos. L. IV. 1784. per S. A.” L. RMDE XVIII/1/I, 1121.

Megjegyzés A kézirat 1764-i törzsanyagát valószínűleg sárospataki diák írta össze. Az elnevezés könyvtári eredetű.

Irod. SZTA II, 44. sz.

272. Furuglyás-ék. (1764 k.) – 17 lev. 11 cm haránt. – Győr, Egyházmegyei Könyvtár H. XIX. b. 11. Mf: MTAK A 269/VIII.

1–3: 3 deák-ének. Köztük 2: A a a nemes Darasma… Kiad. Közk 1, 114. sz.

4–5: „Egy nimely Déakrul valo vélagé Ének” Ezerhétszáz hatvannégyben Apollo fia létemben tizenhatodik esztendőben valék akkor ily időben, éltem én nagy szegénységben, híres Nyitra vármegyében…

6–17: Kilenc gúnyvers, tus stb. Köztük 10: Megharagudott pipa az urára… Kiad. Közk. 1, 154/I. sz. j. 11–3: Jertek elő ti cigány kölkök… Kiad. uo. 87/II. sz. 14–5: Ó szomorú halál de megszomoritál… (Cigánycsúfoló.) Kiad. uo. 88. sz. 17: Jer temessük el a vén koszos dádét… Kiad. uo. 84/I. sz.

18–9: Bolondság embernek titkon gerjedezni…

20–2: Mit búsulsz kenyeres… Ez verseket szerzém keserűségemben az nagy ínség miatt Nógrád vármegyében Ezer hatszáz hatvan és nyolc esztendőben. Kiad. RMKT XVII/10, 90/III. sz.

22: Oh gyönyörű tavasz idő… L. uo. 120. sz.

23–4: Oh egeknek fényessége dicsőségnek ékessége… L. RMKT XVII/15, 200. sz.

24–5: Boldogtalan fejem mire jutott ügyem…

25–8: Bujdosik bujdosik szegény árva deák… Kiad. RMKT XVII/14, 190/III. sz.

29–30: Egek ékessége földnek dicsősége…

31: Vegyes jegyzetek, közte: „Ezen levelem Adassik Furuglyas peter Batam Uramnak.”

32: Latin–szlovák-ének.

33: Oh mely nagy fájdalom szívemben bánatom…

34: Boldogtalan az igaz olyan szerencse… (Amade)

Megjegyzés Az énekeskönyv elnevezése a 31. lapon levő bejegyzés alapján történt. A kötet nem lehet sokkal későbbi, mint a 4. lapon levő vers kelte. Valószínűleg Nyitra megyében írták össze. Régebbi szövegei között legjelentősebb a 20–2. lapon levő. – Az 1991-i katalógus szerint lappang.

273. Latin–magyar egyházi ék. (1764–1765) – 50 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 189.

Címlap: „In N.D.J.C. A. 1764. Die 11. Decembr. Medela Spiritualis quam si quis Animae suae, digne adhibeat vitam spiritualem consegui poterit. Hoc est: Liber Manualis. Cantiones Poenitentiales, Latinas atque Hungaricas, Precesque quotidianas, ordinarias in se Comprehendens. Quibus mediantibus Anima Contrita Vitam aeternam consegui valebit. In Colleg. Unit. Claudiopol.”

1–98: Latin és magyar nyelvű vallásos énekek. 28: „Le irattatott A. 1765. 6. Maji in Coll. Unit. Claud.” 62: „A. 1765. Die 7-ma 8-bris p. M. B. V. In Coll. Unit. Claud.”

Irod. SZTA I, 102. sz.

274. Országgyűlési pasquillusok. (1764)

Valamennyi 1764-i pasquillust tartalmazó kéziratot egy tételben ismertetünk, mint az 1728-iakat is. (Vö. 191. sz.)

1. Tóth Pápai Mihály kézirata. Sp. Kt. 1338. Kiad. Harsányi, ItK 1914, 451–9. (SZTA II, 339. sz.) Mf: MTAK A 3284/VI.

2. Rexa Dezső kézirata. Ismeretlen helyen. Részleteket közöl belőle Rexa Dezső, ItK 1909, 476–482. (SZTA II, 262. sz.)

3. Pasquilli, indignationes, crimina. Csurgó, Református Gimnázium. Részleteket közöl belőle Écsy Ö. István, ItK 1941, 297–300. Uő, A XVII. század kisebb verselőinek munkássága. Csurgó 1933, 100–118.

4. Lőcse, evangélikus egyházközség lt. V/B. 38. Vö. EPhK 1903, 445–6. (Kl. II, 60. sz.) Mf: MTAK A 868/III.

5. Pozsony, ev. líceum kvtára 377. (Kl. II, 21. sz.) Mf: MTAK A 7126/II.

6. Kolozsvár, EK. Beosztatlan. Régi jelzet: III. A. 10. (Kl. I, 51. sz.)

7. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1222. (Kl. I, 43. sz.) Mf: MTAK A 367/IX.

8. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 418. (Kl. I, 57. sz.) Mf: MTAK A 245/IV.

9. OSZK Fol. Hung. 1109.

10. OSZK Fol. Hung. 1369.

11. Majd kétségben esett hazánknak siralma vagy panasza. Kiad. LőkösPasqu 136–157. OSZK Fol. Hung. 570.

12. Paszkvillus-töredék. Lőcse, evangélikus egyházközség lt. VIII/A. 2. (Kl. II, 59. sz.) Nem bizonyos, hogy az 1764-i országgyűléssel van kapcsolatban.

13. OSZK Quart. Lat. 2498.

275. Surányi György kézirata. (1764) – 50 lev. 4r. – OSZK Quart. Hung. 2397.

A kézirat Gyöngyösi Csalárd Cupidójának szövegét őrizte meg. A szöveget Surányi György másolta Elefánton, 1764-ben.

276. Várfalvi Fodor-ék. (1764–1771) – 37 lev. 11 cm. – Ismeretlen helyen.

1a–6a: Üdvözlő versek. 1a: „Stephanus Fodor de Varfava [!]”

6b–7b: „Keresztényi Unitaria Vallasnak Summaja… rövid versbe foglalva.” 6b: „Stephanus Fodor De Aranyos et Varfalva.”

8a–21b: Érdektelen versek. 9a: „Anno 1764” 13b: „Fodor György Nemesszemé(ly)” 15a: „Fodor István; Szöts Kata de Sinyfava [!]”

22a–23a: A vén leány énekének csonka szövege.

23a–24a: Ó magyar világnak fényes dicsősége… Kiad. KKK 119. sz.

24b–26a: Friss színben tündöklő lelkem szép asszonyom… Kiad. RMKT XVII/3, 114/III. sz.

26a: „Stephanus Fodor De Várfalva” 29b: „Stephanus Fodor de Várfalva Anno 1769” 37b: „1771”

Megjegyzés Az énekeskönyv három összevarrt füzetből áll. 1931-ben Gyallay Domokos birtokában volt, 1955-ben ő sem tudott hollétéről.

Irod. Szabó T. Attila, ItK 1931, 210–1. – SZTA II, 357. sz.

277. Világi énekek. (1764) – 54 lev. 8r. haránt. – Kolozsvár, EK Ms 3602. Mf: MTAK A 151/II. és 245/V.

1–107: „Világi Énekek.” 26 magyar és 1 román nyelvű ének. Többek között 1–4: Mindenütt kedves most az álnokság… 4: „2da 7-bris 1764.” 5–7: Minthogy látom változását életem napjainak… 8–10: Mért vagy engedetlen hozzám… 101–4: Boldogtalan sorsa siralmas életemnek… Kiad. RMKT XVII/14, 919–920. 105–7: „Oláh Ének Lengyel Tántz Nótájára.” Kiad. Kocziány–Köllő 36, 126.

Irod. Kl I, 53. sz. (Téves kormeghatározással.)

278. Vízkeleti-kódex. (1764 k.) – 47 lev. 4r. – Szeged, EK MS 352.

1–94: 47 vegyes szerelmi ének, többek között 1–4: Dido szépségű ritka hűségű… DÉSI GÁBOR 4–7: Ha engem szívedből ki nem zártál… 7–8: Ámbár nékem nincsen kincsem… (Amade) 10–2: Gyönyörű tavasz idő… 12–4: Keserűség életemet… 14–5: Egy violát nevelt Venus… Kiad. RMKT XVII/3, 187/II. sz. 16: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad.. uo. 221/VI. sz.19–20: Isten hozzád szívem… Kiad. uo. 704. 20–2: Szeretlek én azt nem tagadhatom… Ezerhétszázhatvannégyben… 25–31: „Ratio Status, seu Jejunium Muliebre.” 38–9: „Oláh ékes Enek.” Kiad. Kocziány–Köllő 38, 127. 75–9: Változással kedvmúlással… VIZKELETI JOSEF 92–3: Kukuku én kukucskám… (Amade)

Megjegyzés A kódexet Márki Sándor nevezte el a 75–9. lapokon levő ének szerzőjéről, mivel tévesen azt hitte, hogy a többi verset is Vízkeleti szerezte. A kötet keltezése a 20–2. lapon levő ének utolsó versszakában olvasható évszám alapján történt.

Irod. Dézsi, ItK 1932, 173–184, 288–301. (Hat kivételével a magyar nyelvű énekek kiadása.) – SZTA II, 371. sz. – Gálos, Győri Szle 1941, 202.

279. Herchl Antal-ék. (1765–1801) – 256 lev. 33 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 3/1–2. Mf: OSZK FM 1/2201.

1–185: „Következnek Szent Miséhez némely Kyriek, és külömb külömb féle különös Ünnepekre való szép ájtatos énekek, mellyek Herchl Antal akkori Bajnai Oskola Mester által ösze szedegetvén örök emlékezetre egyben irattattak Kis Asszony havának 29-dik napján 1765ben.” (Herchl Antal saját szerzeményei.)

187–216: „Következnek a’ Boldogságos Szüzrül való Énekek.” 37 db, köztük 207: Boldogasszony anyánk…

217–224: Üres.

225–327: Egyházi énekek az ünnepek rendjében. Pl. a karácsonyiak között: 237–8: Csordapásztorok… L. RMKT XVII/7, 222. sz. 245–6: Mennyből az angyal jőve hozzátok… 300–7: Két szlovákból fordított ének. 327: „Irám Bajnán Sz. András Havának utolsó Napján 1767 Esztendőben Herchl Antal mpria.”

1–133: „Herchl Antalnak tellyes életirül való versei…” (Közben a 68–96. lapokon levélmásolatok.) 133: „Irám Székes Fehér Várott… 1801dik Esztendőben Életemnek hatvanharmadikában. Herchl Antal mpria.”

134–183: Iratmásolatok.

Irod. SZTA Pótlás I, 6. sz. – Gacs Emilián, ItK 1938, 188.

280. Mészáros Ignácz versgyűjteménye. (1765–1795) – I–II. köt. 185, 144 lev. 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 208.

I. 1a: „Tsallóközi Ódák és Enekek. Mellyek Néhay Méltóságos Várkonyi, és Martzalteüi Baro Amadé László Urnak, és Másoknak munkáibol a’ szép gondolatoknak, Magyarságnak, és ezekben gyönyörködöknek kedvéért öszve-szedegettettek. Bodó Baari, és Nagy Lutséi Mészáros Ignátz által 1765. esztendőben.”

2a–4a: „Laistroma az itt feljegyzett Enekeknek.”

6a: „Argumentum.” (Prózai előszó.)

7a–8b: Istenasszony Venus, Marsnak szeretője…

9a–12b: Faludi 5 éneke.

13b: Népnapi köszöntővers.

14a–119b: Amade 134 éneke, valamint 47b–48a: Ha engem szívedből ki nem zártál… 61a–b: Nem tudom ki szeretne…

120a–130b: 6 ének, állítólag Amade kézírásában. Kiad. Erdélyi, EPhK 1907, 208–212. (Mint Amade-verseket.)

131a–b: Különálló levélen egy vénlány-csúfoló vers. Kiad. Közk. 1, 54/I. sz.

132a–143b: „Mindenféle Enekek.” (23 db), nagy részüket, mint Amade énekét kiad. Erdélyi uo. 91–207.

144a–185b: 58 ének, többségükben Faludi és Verseghy szerzeményei. Köztük 144a: Köszöntő vers Barkóczi Ferenchez, Nagyszombat 1764. (Birsi Ferenctől, l. Győri Szle 1935, 71–2.) 145b–146a: Próféták által szólt régen… (Sylvester János) 146b–147b: „Mások munkácskáit nyelvellő emberekről.” Kiad. Gálos, Győri Szle 1939, 84–5. 150a–151a: Jaj régi szép magyar nép… 166b–167a: A kis Amor elfáradván… Kiad. Gálos, ItK 1935, 179. 178a–179a: Még csak tizenhat nyarat ért… Kiad. uo. 177–8. 179b–180a: Ha hallottad annak hírét… Kiad. uo. 177. 184b–185b: Mord pillantás ravasz jel… MESZAROS. Kiad. Erdélyi, EPhK 1907, 89. (Amade szerzeményeként.)

II. 1a: „Csalloközi Odák és Enekek. mellyeket E Ligetbéli némelly Verselő Elméknek találmányibol, másoknak-is jelesebb gondolatibol öszve-gyüitvén, egynehány maga toldalékaival meg-bővítve közönséges mulatságnak kedvéért ki botsátott Arany kertből Bodó-Bári, és Nagy-Lutséi Mészáros Ignátz.”

2a: „Rövid Elö-beszéd.”

3a–143b: 125 ének tisztázata, az I. kötetből.

144a: „Budae 17a Martij 797 Imprimatur Josephus Beresevich…”

Megjegyzés A II. kötet kinyomtatás céljára készült tisztázat, a gyűjtemény azonban nem jelent meg. Az Erdélyi által kiadott versek esetében Amade szerzősége nem bizonyított.

Irod. SZTA II, 207. sz.

281. Győrffy Sándor halotti énekeskönyve. (1766) – 69 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 298.

1a–66b: A Kolozsvárott 1697-ben megjelent unitárius énekeskönyv (RMK I, 1504.) másolata, melyet 1766 áprilisában fejezett be Győrffy Sándor.

67a–68a: „Cantio elegans” Békességes utakon járj… (XVIII. század végi írással.)

68b–69b: Firtosváraljai Pap K. Mi(hály ?) vegyes feljegyzései 1837-ből.

Irod. SZTA I, 54. sz. (Halott-temetéskorra való énekek címmel.) – Klaniczay, I. OK V, 350.

282. Kottás kálvinista ék. (1766) – 45 lev. 18 cm. – Kolozsvár EK 1744. Mf: MTAK A 171/II.

1a–45a: 61 XVII. századi vallásos ének 1. versszaka és négyszólamú kottája. Az énekek között 1a: Küldé az úristen hűséges szolgáját… 1a: Krisztus urunknak áldott születésén… 1b–2a: Az Istennek szent angyala… 2b–3a: Jer dicsérjük ez mái napon… 41b: Harc ember élete… L. RMKT XVII/15, 605. sz. 44b–45a: Jaj mely hamar múlik e világ ereje… L. uo. 612. sz.

A hátsó kötéstábla belső oldalán: „Franciscus Josa, 1766.”

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 298–9. (63. sz.) – SZTA I, 92. sz. – Szabó Csaba: Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból. (CD-ROM.) Bp. 2001. (A kézirat teljes dallamanyagának és fakszimiléjének közlése.)

283. Orbán Zsigmond-ék. (1766) – 49 lev. 17 cm. – Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 703.

4a: „A nevezetesebb Ditsereteknek es nemely Halotti Enekeknek Harmoniaja Mellyet Harm. Praesességeben közönséges Regulákon ki dolgozott, a Lágy notáról való rövid explicatioval edgyütt, ez ezen Gymnasiumnak 4 betsületes Tagjaival az Udvarhelyi Ref. Gimnasium Thecajának számára le iratott Orbán Sigmond ezek által Balo Samuel, Pap Samuel, Paal Josef, Sofalvi Samuel Irattatott Udvarhelyen 1766 Esztendőben.”

5a–44a: Kottás karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és halotti énekek.

44b–48a: „A’ lágy Nótáknak Hármoniájárol valo rövid tanitás.”

48b: Igy kell-e mégis maradnom… (Kottával.)

Irod. SZTA I, 123. sz. – SZTA Pótlás I, 14. sz. – RMDT II, 54. (84. sz. jegyzet.) – Szabó Csaba: Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból. (CD-ROM.) Bp. 2001. (A kézirat teljes dallamanyagának és fakszimiléjének közlése.)

284. Szilágyi Sámuel-ék. (1766–1799) – 62 lev. 17 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 607. 44.

2a–44b: Vallásos versek, túlnyomó részük Szilágyi Sámuel fordítása. Egy részük kottás. 2a–3b: „Ének e’ Világ Mulando és Változando voltárol…. Irta Ifj. SzS 1766ban.” 26a–b: Csalárd színnel fénylő világ… 42a: „Aratáskori Ének, forditt. Iffj SzS. által… ErKőrösön 16a Julij 1782.”

45a–46a: „Néhai Gróff Vrfi Rhédey Ferentz Epitafiuma.” Jaj hogy maradék magam árván… (Varjas János) Kiad. Szilágyi Ferenc, Könyv és könyvtár 1979, 225–6.

47a–48a: Vallásos ének. „Forditotta Szilágyi Sámuel 4a Apr. 799.”

48–51a: Üres.

51b–62b: Szilágyi Sámuel prózai feljegyzései.

285. Jánosi Gergely-ék. (1767–1768) – 54 lev. 18 cm. – Kolozsvár, EK Ms 3587. Mf: MTAK A 369 /VIII.

31–127: Kb. 40 vallásos ének, főként „halot enek”-ek és zsoltárok. Köztük néhány latin nyelvű.

127: „Schriptum [!] est Per Me Gregorium Jánosi Anno 1768.”

128–31: „Mutató Tábla.”

131: „Finis per me Gregorium Jánosi in Anno 1768. de Firtos Warollya.”

132–7: Vegyes feljegyzések.

A hátsó kötéstáblán: „Versus Examens. [?]” Virágok királya, Perseu, éltedet… „Finis Anno 1767.”

Megjegyzés A kézirat énekei XVII. századiak, a kötet talán egy nyomtatott halotti énekeskönyv másolata. Az elöl csonka kézirat eredeti lapszámozása 31-gyel kezdődik. – SZTA-nál kétszer is szerepel.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 297. (57. sz.) – SZTA I, 60. sz. és II, 130. sz.

286. Székelykeresztúri passionális. (1767–1769) – 31 lev. 2r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. (Korábban Székelykeresztúron.)

Az 1a lapon levő bejegyzés szerint a kéziratot 1767-ben másolták. Egyik másolója Kontz Péter volt Tordán, 1769-ben. Tartalma: passió, Jeremiás siralmai, egyházi dicséretek és antifónák. Hangjegyes kézirat.

Megjegyzés A kéziratot Klaniczay nyomán ismertetem.

Irod. Kl. I, 99. sz.

287. Vegyes gyűjtemény. (1767) – 34 lev. 8r. haránt. – Kolozsvár, Unitárius Teológia Könyvtára. Mf: MTAK A 251/II.

1a–7a: „Medicinae variae.”

7a–b: Szegény puntra németi…

8a–14a: Vegyes prózai szövegek. (Találós kérdések, epitaphiumok stb.)

14b–16b: Pázsintos udvaron lakik a szegénység…

17a–31a: „Facetia.” 30a: „Anno 1767. 15 Januarij”

31b–33a: Csonka énektöredék.

33b–34a: A szerencse tündér kerekén…

288. Katolikus ék. (1768–1769) – I–II. köt. 168, 150 lev. 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 1541.

I. köt.: 379 vallásos ének. 168b: „1769”

II. köt.: 334 vallásos ének. 127b: „Anno Domini 1768”

Megjegyzés Az énekek az egyházi év rendjében vannak a kötetekbe írva. Néhány latin nyelvű is van köztük. Mindkét kötet egy kéz írása, az évszámokat is ez a kéz írta be.

Irod. SZTA I, 65. sz.

289. Dersi Biás-ék. (1769) – 132 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 10. Mf: OSZK FM 1/01. Gépiratos másolata: OSZK Oct. Hung. 1884.

1a–132b: 127 verses és prózai darab, túlnyomó részben karácsonyi, húsvéti és pünkösdi köszöntővers. 1a–b: „Léany Vers.” Ha híres volt Judit asszony Izraelben én is híres vagyok tinálatok Dersben… 1b–2a: Ha hires volt Mózes régen Izraelben Örményi Mózes is ma híres lesz Dersben… 14a–20a: „Lakadalmi versek.” 38b: „Ao 1769. die 16 xbr.”

Megjegyzés A kéziratot az összeírás helyéről (Ders, Udvarhely m.) és ajándékozójáról, a Dersről származó Biás Istvánról nevezték el.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 286. – SZTA II, 69. sz. – Kiss József, Népr. Közl. 1958.

290. Hevesi Mihály-ék. (1769–1777) – 14 lev. 17 cm. – MTAK RUI 8r. 196.

1a–3b: „Vilagi szomoru Enek 1769” Ó gyászba beborult árva magyar haza… (Péró-ének, 1735.)

4a–b: Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott… Kiad. RMKT XVII/3, 231/IV. sz.

4b: „1743 harmadikba letem e világra 1750be mentem oskolába 1755be el hatam az oskolát 1769be meg hazasotam”

5a–11b: Jaj néked Istennek hű eklézsiája… L. RMKT XVII/10, 112. sz.

11b: Lelkem készülj Jézusodhoz…

12a–13a: Ezer hétszáz hetven hétben élet takarás kezdetben… (Hevesi Péter elmondja, hogy kaszálás közben katonának akarták hurcolni, és megpróbált megszökni, ezért börtönbe vetették.)

13a–14b: Ó én szerencsétlen napim… (Hevesi Mihály kabai, Hajdú megyei lakos rab-éneke.)

Megjegyzés Az énekeskönyv nagyon kezdetleges írású. Két utolsó darabja az összeíró szerzeményének látszik, bár az egyikben (12a) Hevesi Péterről, a másikban (13a) Hevesi Mihályról van szó. Ez a legkorábbi énekeskönyv, melynek írója bizonyíthatóan paraszt volt.

291. Cantus. (1760-as évek) – 16 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 640.

Címlap: „Cantvs.”

1a: Vidám kedvem hová lettél…

1b: Keserűség életemet…

2a: Ha engem szívedből ki nem zártál… (Amade)

2b: Ha ki szépet szeret…

3a: Hol hálál hol járál cinege madár… Kiad. StollPajk 220.

3b: Az ifjú legénynek szabad estve járni…

4a–b: A katona jó paripán megugratja magát…

5a–16b: Üres.

Megjegyzés A kötet összeírási helye még hozzávetőlegesen sem állapítható meg. Az összeírás idejére énekanyagának jellegéből és a helyesírásból következtethetünk.

Irod. Sebestyén, Ethn. 1907, 249–251. (Bibliográfiai leírás, 4 ének szövegének közlése.) – SZTA II, 43. sz.

292. Énekeskönyv-töredék. (1760-as évek) – 16 lev. 18 cm. – OSZK Oct. Hung. 446. 9a–24b

9a–11b: Vallásos énekek.

12a–16b: Üres.

17a: A B C D jövel ide…

17b–18b: Vajjon kinek panaszoljam szívem nagy fájdalmát…

18b–20b: Rabbá esett kit sok fegyver által nem verhetett… RAJJ CHRISTNA

20b–21a: Mely kínos a szívnek titkon égni…

21b–22a: Nem tagadom szerelmemet de mondani nem merem…

22a–23a: Jól tudod a mennyire szeretlek…

23a–24a: Csak szívemben hűlök hogy vagy hitetlen…

24a–b: Gyászos életemet szánom keservesen…

Megjegyzés A csonka énekeskönyv világi részének (17a–24b) valamennyi énekét felsoroltuk. Ezek az 1750–60-as évek Amadéhoz közel álló költészetének darabjai. Az Oct. Hung. 446. többi darabját l. 186. és 870. sz. alatt.

Irod. SZTA II, 196. sz.

293. Mennyekzői dalok. (1760-as évek) – 2 lev. 32 cm. – OSZK Fol. Hung. 622.

1a–b: „Cantiones Nuptiales Hungaricae.” Jeles s feles úri gyülekezet…

2a: „Apostrophe Epithalamica…” Régen a verseket szerző bölcs poéták…

2b: Mit használ e világ… Kiad. RMKT XVII/2, 502.

Megjegyzés Az 1b lap őrszava: „Dialogus”, a 2a lapon azonban más szöveg van, amiből a gyűjtemény csonkaságára lehet következtetni. A kötet elnevezése könyvtári eredetű. Hozzávetőleges keltezése a kézírás alapján történt.

294. Bálint András-ék. (1770) – 49 lev. 18 cm. – Kolozsvár, EK Ms 462. Mf: MTAK A 369/II.

1a–48b: 38 halotti ének, a 12b–15a lapon 2 zsoltárfordítás. 48b: „Andreas Bálint habet 1770.”

49a–b: Csonka tartalomjegyzék.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 297. (56. sz.) – SZTA I, 13. sz.

295. Bihari Sándor omniáriuma. (1770–1817) – 321 lev. 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 2710.

1a: „Egyszer s másszor összegyűjtött versek, kéziratok és beszédek össze szedte Bihari Sándor. Rőd 1770től 1817ig.” (Későbbi kéz.)

1b: „Egyszer ’s másszor gyüjtegette Bihari Sándor mpp”

2a–6b: „Mutató Tábla.”

7a–321b: Vegyes, főleg politikai tartalmú szövegek gyűjteménye. Köztük mindenféle versek, pl. 8b: Egy nagy csuda vagyon e széles világon… 47b: Ameddig engedte ki számba vette… (Faludi) 58a–63a: „Hálaadó öröm…” (II. József tiszteletére.) 109a–128a: „A portugalliai kiraly ellen öszve esküvöknek… szomoru végeknek rövid leirása, mely történt 1757-dik esztendöben.” 141a–149b: Három s tízszer fordult… (Az 1764-i országgyűlésről.) 207a–209b, 223a–233b, 234a–239b, 240a–241a, 249b–252b, 256a–261a, 269a–b: Gyöngyösi János és Kováts József versei. 269b–271b: Versek a Hora-Kloska felkelésről. 285a–286b: Versek az 1790-i országgyűlésről. 299a–304a: „A kutyáknak a macskák felett való dicséretek.” (Kovásznai Sándor) 314a–315b: „Sándor Napjára irt Versek… Irtam Kolosvárat 18ik Martii 1817 lévén kedves édes Atyámnak… Bihari Imre mpp”

Irod. Bogner Mihály, ItK 1929, 106.

296. Kovács András-ék. (1770–1797) – 90 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 534.

A kötéstábla belső oldalán: „Possessor hujus Libri… [kihúzott név] Compravit in Ano 1770. Die 24ta Julij quatuor Grassis.”

1a: „Andreas Kovács Ao 1777. die 15a Januarii Mppria”

2a: „Renovatur in Ao 1773. Mense Decemb Uri szent vacsorához való készület… Iratott az 1767dik esztendőben…”

2b–13b: 14 vallásos, főleg halotti ének.

13b–15a: Tegnap szemeimre álom ereszkedett… (A pozsonyi 1764-i országgyűlésről.)

15a–18b: „Magyar strófák… mellyekben soha vissza nem szerezhető egyszer elvesztett drága szüzességét… sirattya egy Nimfa… Debretzenben 1768….”

19a–20a: „Bűn bocsánatról való ének.”

20b–21b: „Az anya szent egyháznak üldöztetését sirató szép Ének.” Árván maradt magyar Sionnak leánya… L. RMKT XVII/11, 83. sz.

21b–24a: Jósué szavára… Az ezer hétszáznak utolsó számjának kilencvenhét számot amikor irnának… (Halotti búcsúztató Domokos Márton felett.)

24a–26b: 5 vallásos ének.

27a–36a: 12 magyar és néhány latin vallásos ének, részben kottával. Ezek közül hatot kiad. Bartha, A XVIII. század…

36b–59b: Üres.

60a–61a: „Halálra való Rab’ készítése.” (Próza.)

61b–89a: Üres.

89b: Midőn szeretőjét várja… (Későbbi kéz.)

90a–b: Üres.

Megjegyzés A kéziratot egyik tulajdonosáról, vagy inkább csak névbejegyzőjéről nevezték el (1a), aki semmiféle egyéb szöveget nem írt a kötetbe. A törzsanyag (1a–26b) annak a possessornak a munkája, kinek bejegyzése a kötéstáblán olvasható és akinek nevét később kivakarták.

Irod. SZTA II, 163. sz. – Bartha, ItK 1932, 282–3. (1. sz.). – Bartha 36–7. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 29. sz.

297. Londoni ima- és énekeskönyv. (1770) – 246 lev. 8r. – Ismeretlen helyen.

9a: Címlap, 1770 évszám felirattal.

11a–219a: Szombatos imakönyv, 9 énekkel. (1a, 3a, 7., 8a, 101b, 107., 109a, 183a és 186a)

219b–246b: Szombatos énekeskönyv. (11 ének.)

Megjegyzés A kódex 1912-ben Gaster Mózes londoni rabbi tulajdonában volt.

Irod. Thúry 61. sz. – SZTA I, 105. sz.

298. Sopronyi Tyúkmony toldaléka. (1770–1776) – 101 lev. 16r. – Debrecen, ref. koll. R. 682. Mf: MTAK A 113/III.

1a: „Series Cant.”

2a–4a: 6 vallásos ének. 2a–b: „Reggeli Ének.” Erős váram te vagy Istenem… „A. 1772. 20. Nov.” 4a: Menny föld tenger levegő ég…

4b–5b: Üres lapok, későbbi feljegyzések.

1–178: „A mi nap Sopronyban ültettetett Piros Tyukmonynak Megtánczoltatásának és Zápon való maradásának meg mutatása. Lötsén. Most ujobban ki adatott 1770. 17. Mai.” (A Kassán 1719-ben megjelent hitvitázó mű másolata. Közben a műhöz tartozó vers:) 20–4: „Jubileumi Egynehány Versek. Mellyek… MDCCXVIIdik esztendöben a Sopronyi Templomban elénekeltettenek.”

179–191: 5 vallásos ének. 181–5: Szentháromság egy istenség… „C.S.J.M. In Ill. Coleg. S. Patak. 1770. 22. Julij.” 186–9: Mint gyors szarvast ha vadász sért… 191: Áldunk téged jó Istenünket… „In Clas. Gram. 1776.”

Irod. SZTA II, 64. sz. (Debreceni kézirat címmel.)

299. Szíveket újító bokréta. (1770) – Kb. 75 lev. – Ismeretlen helyen.

Címlap: „Sziveket ujitó bokréta, mellynek kedves illatos, külömb-külömbféle virágait, e világ kedvére élő fiainak és leányainak mulatságokra, részszerint maga elmés fáradtságával tulajdon maga kertjébe plántáltatott virágokkal bővített egy ifju, Vénus tengerén való bujdosásában magos halmok módjára feltornyozott sokféle viszontagságai s nyomoruságai között. A.D. MDCCLXX.”

A címlap verzóján: „Versiculi occasiones.” (3 rövid vers.)

1–146: „Már következnek renddel az énekek.” 95, nagyrészt szerelmi ének. Többek között (az énekek sorszámával): 4.: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XIII. sz. 5.: Ideje bujdosásomnak… L. RMKT XVII/14, 189/V. sz. 19.: Kurva az anyja rossz embernek… 21: Változással kedvmúlással… (Vízkeleti József) 28.: Nem lesz mindenkor így… 42.: Gyászos életemet szánom keservesen… 48.: Erdőkön mezőkön járó… 60.: Olyan vagy mint a béka… Kiad. Közk. 1, 8/I. sz. 67.: Letettem már gondolatom a házasság dolgáról… Kiad. uo. 23. sz. 68.: Nem szólok én senkiről… Kiad. RMKT XVII/3, 119/III. sz. 71.: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. uo. 226/XXV. sz. 80.: Arany ideim folyása… 88.: Nosza gyertek legények velem katonának… 89.: Sirasd meg azt az időt amelyben deákká lettél… Kiad. Közk. 1, 76/II. sz. j. 90.: Boldogasszony anyánk…

A versek után egy román ének, mutató tábla, valamint későbbi írással egy magyar vers.

Megjegyzés A kötetet Erdélyben írták össze. 1914-ben Versényi György birtokában volt.

Irod. Versényi György: Szíveket újító bokréta. Bp. 1914. RMKtár 35. (A kötet teljes anyagának kiadása.) Szádeczky Lajos marginális jegyzeteivel kiegészítve legújabban: www.mars.arts.u-szeged.hu/~labadig/bokindex.htm – SZTA II, 314. sz.

300. Vári Miklós toldaléka. (1770–1775) – 15 lev. 18 cm. – Sp. Kt. a. 12.116.

A kötéstábla belső oldalán: „Nicolai Sz. Vári comparantis S. Patakini Anno 1770. d. 13. May.” „NB. Anno 1775 factus sum <…> diensis die 22da Febr.”

1a–7b: 7 vallásos és 1 szerelmi ének, több kéz írásában. 1a: Lelkem készülj Jézusodhoz… 3b: E világon mi lehetne kedvesb a szerelmes szívnek… 6b–7b: Megvirágzott a mondola…

8a–9b: Imák.

10a–15b: Üres lapok, későbbi possessorok bejegyzései.

Megjegyzés A kézirat Maróthi György Szent Dávid soltárjai (Debrecen 1764.) c. nyomtatványhoz van kötve.

301. Acta religionaria. (1771) – 408 lev. 2r. – OSZK Fol. Lat. 2059.

48a: „Acta Relligionaria per Johannem Süle congesta Ab Anno 1771…”

Vegyes, nagyrészt latin nyelvű, evangélikus egyháztörténeti vonatkozású iratmásolatok között 296b–297a: Zokogó sírással sírhatsz magyar nemzet… L. RMKT/14, 113/IV. sz. 297a–b: Midőn Adrianus Sion városából… Kiad. RMKT XVII/9, 79. sz. 323a–325a: Sok csudák között halljatok egy csudát… (Csepreg romlásáról, 1621) Kiad. RMKT XVII/8, 91. sz.

302. Balassa Elis-ék. (1771) – 10 lev. 18 cm. – Győr, Egyházmegyei Könyvtár. Mf: MTAK A 269/V.

A borítólap belső oldalán: „Balassa Elis. Anno 1778. die 13. Febr.” Távozom már talán nem kár…

1–4: 3 latin ének. (Köztük: Meum est propositum…)

4–13: 7 érzelmes szerelmi ének. Köztük 6–7: Csaknem elájultam midőn hallottam…

14–20: Latin énekek. Az első: „Cantio Anni 1771.” A hátsó borítólapon: Jaj királyok mostoha sorsa…

Megjegyzés A kötetet egy későbbi tulajdonosáról neveztük el.

303. Koncz Gábor-ék. (1771) – 97 lev. 20 cm haránt. – Budapest, EK A. 130. Mf: MTAK 8022.

A kötéstábla belső oldalán: „Cantillenae hae per R. Patrem Gabrielem Koncz ord. Sti Pauli Primi Eremitae professum monachum paulinum juxta antiqvum morem ordinis cantari solitae conscriptae et in unum collectae In Anno 1771 Die 15ta Men. Augusti. Terminatae. mpr. Post Fata ejus Resid. Mocsariensis ejusdem ordinis.”

1–183: Latin és magyar egyházi énekek, nagyobb részük kottával. Pl. 16–7: Üdvözlégy kegyes mennyei jegyes… 156–7: Szörnyű halál íme hol áll… 178–9: Hol lappangsz édes Jézus…

184–193: 8 karácsonyi ének kottával. E dallamokat (a szövegek 1. versszakával) kiad. Bárdos, Zenei Szle 1929, 60. Pl. 184–5: Nosza lelkem siessünk Betlehemben belépjünk… 188–9: Jertek frissen pásztorok… 192–3: Pásztorok keljünk fel induljunk hamar el… Kiad. Schram Ferenc, Zenetud. Tanulm. VI. Bp. 1957, 491–2.

Irod. SZTA I, 89. sz.

304. Mihály gyűjt. (1771) – 71 lev. 21 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-1326.

I. 1a: „Habet Michael… Ao 1771. Die 24ta Februarij mp.”

1a–49b: Latin verses és magyar prózai szövegek.

49b–71b: Magyar verses és prózai szövegek, köztük fordítások Vergiliusból.

305. Szép énekek. (1771) – 6, 5 lev. 17, 19 cm. – MTAK RUI 8r. 206/193/25/10; 206/193/25/16.

I. 1a–b: „Szép Ének.” Csak titokban kell tartanom…

1b: Mondd meg én kegyesem ki az oka…

2a–b: Gonosz mostoha szerencse…

3a–b: Csak tebenned bízik nagy hatalmú Isten…

3b–4a: Sok kínokkal terheltettem mihelyest szemléltelek…

4b–5a: Ó mely nagy fájdalom szívemben bánatom…

5a–b: Keserves gyötrelem én életem… (Erdődy Lajos)

5b–6a: Mások mondják mért szeretlek…

6a–b: Angyal-e vagy madár…

6b: „1771 18 Aug.” és gazdasági feljegyzések. (A lap alján fordítva, az énekeskönyv törzsanyagának írásával.)

II. 1a: Keserves fájdalom kínos aggodalom fárasztja szívemet…

1b–2a: Dicséretes dolog nyájas tisztelet…

2a–b: Eltökéllettem hogy szerencsétlen szerelmednek…

2b–3b: Nem kívánom mást csak halálomat…

3b–4a: Ne járj szívem hozzám éjjel…

4a–b: Élek de mintha nem élnék…

4b–5a: Színnel szíved szeretni…

Megjegyzés A két füzet teljes énekanyagát felsoroltuk. Mindkettőt ugyanaz a személy, azonos időben írta össze, ezért egy szám alatt ismertettük. A füzetek egy bizonyos „dr. Horvát” által beküldött csomóban vannak; ugyanitt találhatók a 459., 478., 480. és 484. sz. alatt leírt énekeskönyvek is, valamint számos egy-kétleveles XVIII. századi énekkézirat. L. még az 1145. sz. tételt!

Irod. SZTA II, 307. sz. és 90. sz. (Érzékeny dalok címmel.)

Czombó Mózes-ék. (1772–1801) – L. az 558. sz. tételt!

306. Héczey István-ék. (1772) – 57 lev. 16 cm. – OSZK Oct. Lat. 638.

1a–26b: Latin kivonatok.

27a–50b: „Üldözés Tüköre Mellyben az Isten A. Sz. E. Házának Leopoldus Császár alatt tíz Esztendökig tarto kemény és példa nélkül valo üldöztetésinek historiája summáson le iratik. In Ao 1771. a. d. 18 Decemb.” Mint mikor a hajó csendes tengeren jár… „Descripta per me Stephanum Héczey Ao 1772. die 26a Januarij.”

51a–52a: „Ezen alkalmatosságra valo ének.” Ó úr Jézus hív pásztora anyaszentegyházának…

52b–53a: Szójegyzék.

54a–56a: Három érzelmes ének, későbbi kézzel.

A hátsó kötéstáblán az 1a–26b lapok írásával: „Possessor hujus libelli est E.ler (?) Kállai Ao 1760.”

307. Varro Péter-ék. (1772–1775) – 26 lev. 15 cm. – OSZK Duod. Hung. 124.

2a: „MINDEN… Anno 1772”

3a: Tapsoljon a mi két kezünk…

3a–b: Dicsérjétek az úristent…

4a–6b: Katekizmus.

6b: Felderült örömünk víg napja…

7a: Már elmegyek az örömben…

7b–14b: Számadások, receptek stb.

15a–b: Ember emlékezzél utolsó végedről…

16a–19a: „A Kádár éneke.” Szörnyű nagy romlásra…

19b–21b: Vegyes feljegyzések, prózai és verses köszöntők. 19b: „Examenre valo”, „1775” 24a: ,,Petrus Varro 1772 Die 28 Martij”.

308. Fiátfalvi verseskönyv-töredék. (1773) – 21 lev. 12 cm haránt. – Kolozsvár EK 2679. Mf: MTAK A 151/I.

1–39: Fiátfalvi György pokolbéli látomása. (1626) Kiad. RMKT XVII/4, 55. sz. 13: „Biro Mósesse 1836ban” (Későbbi kéz.)

40–2: „Ket szep uj vilagi enekek. Elso Egy Aszszony allatrol s’ a’ t Masodik a falusi Birakrol ’s a t. Nyomtattatott 1773” (egy ponyvanyomtatvány másolata; a szövegnek csak az eleje van meg a kézirat csonkasága miatt.)

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 288. (15. sz.) – SZTA II, 98. sz.

309. Gaspárik István-ék. (1773) – 25 lev. – Vác, Egyházmegyei Könyvtár 29107. sz.

Címlap: „Jó Emlékezetü Magyar Versek Mellyeket Lengyel Országi búdosásában Gaspárik István Bu- s- Bánat el távoztatásnak kedvéért belül irt képen öszve szerzet. Krakóban Anno Domini M.DCCLXXIII.”

1–44: 7 ének Balassa–Rimay Istenes Énekeinek valamelyik kiadásából kiírva. 1–2: Pusztában zsidókat… (Balassi)…Én édes hazámbul való kimentemben, mely történt atyámmal első octoberben, ezer hétszáz után hatvankettődikben bús keserűségben szerzém ezt versekben.

45–50: Gyászban borult sötét világ csak nagy rabság… GASPARIK IST

310. Herschman István-ék. (1746–1797) – 130 lev. 21 cm. – Sp. Kt. 1664. Mf: MTAK A 3268/I.

1: „Ecce vocor Stephanus Baptismo nomune capto, Et Cognomine sunt Herschman amice meum.”

2–6: Latin versek.

7–152: Kb. 25 magyar és néhány latin nyelvű vers. Többek között 7–8: Szerencsés az ki dagadott erszénnyel… 11: A dió is jó törve az asszony is jó verve… 14–5: Jaj régi szép magyar nép… 15–6: A szem mihent szépre tekint… (Amade) 16–7: „Recipe… probatum in Ellöszállás 1777.” 17: A dió is jó törve… Kiad. Közk. 1, 24. sz. 19–20: Sokszor voltam szívedben kedvedben… 21–2: Nem vagyok én paraszt ember reám úgy nézzetek… 38–9: Csak el nem ájultam mikor hallottam… 41–3: Ó én szegény Páter Mártony… 55–69: „Három szent királyok utazása…” (Betlehemes játék.) Kiad. Mathia Károly, Vigilia 1954/1, 19–27. 74–5: Bokros bánat mely unalmat szívemben szerzettél… 80: „Anno 1781 die 7 Julij…” 101–2: Ó mely sokat jártam széles e világon… Kiad. Közk. 1, 115/I. sz. 107–9: Megbolondult a világ… 109–110: Jaj csak boldogtalan szegény magyar nemzet… 137–140: Halotti búcsúztatók. 142–3: Vidd el uram országodban… (Cigánycsúfoló.) Kiad. uo. 89/I. sz. 151: „Ao 1790 die 15 Nov.”

152–167: 14 ének későbbi kéz írásában. Köztük 153: Szentmártonyi mákosrétes be jó volna… Kiad. uo. 153. sz. 155: Sárga csizmás Miska sárban jár… 155–6: Hol lakik kend hugom asszony… Kiad. uo. 25/I. sz. 161: Gyere be, rózsám, gyere be… Kiad. Vagy egyképpen… 151.

168–171: Népdalok Erdélyi János másolatában.

172–260: Üres.

Irod. SZTA II, 111. sz. – Komáromy 70–2.

311. Stentzel Dániel-gyűjt. (1773–1807) – 269 lev. 23 cm. – Sp. Kt. 854. Mf: MTAK A 3253/II.

1–170: Vegyes prózai szövegek. (Kivonatok, másolatok.) 169–70: „Ad Imperatorem Augustum Josephum IIdum cum Transylvaniam Ao 1773 peragraret Gymnasii Reff. Agropolitani gratulando.”

171–194: Vegyes magyar és latin versek, pl. 171–5: „A Mennyei Városnak kivánásárúl iratott Ének.” 190–4: Versek Kossuth Borbála tiszteletére.

195–226: Vegyes latin próza. 226: „776. 8va Junij.”

227–277: Nagyrészt halotti búcsúztatók.

278–448: Vegyes latin és magyar prózai szövegek, feljegyzések. 425: „Ao 1797. die 13tia Februarij… 448: „d. 30a Aug. 1806. humillimus servus Daniel Stentzel.”

449–454: Alkalmi versek. (Stentzel Dánielé?)

455–489: Vegyes latin és magyar próza, közben (469) Gyöngyösi János Hora–Kloska versei.

490–509: Vegyes magyar és latin versek Gyöngyösi Jánostól, Nagy Istvántól, Szívós Andrástól, Németh Páltól és másoktól.

510–538: Vegyes prózai szövegek.

Megjegyzés A gyűjteményt a 448. lapon olvasható névről neveztük el, de nem bizonyos, hogy ez a Stentzel Dániel írta össze az egészet.

Irod. Komáromy, 69–70.

312. Szatmári-ék. (1773) – 16 lev. 20 cm. – MTAK RUI 8r. 206/208.

1a–b: „Ékes nota 1773. esztendőben.” A szerencse tündér kerekén…

2a–b: Szívem ugyan személyedtül… SZATMARI N

2b–3b: Csak el nem ájultam jóllehet titkoltam…

4a–6b: Üres lapok és prózai szövegek.

7a: 2 verses találós kérdés. Az egyik: Egy nagy csuda vagyon széles e világon…

7b–16a: Üres lapok és prózai szövegek.

Megjegyzés A kötet mindössze négy éneket tartalmaz; a 2a–b lapon levő ének versfői után neveztük el.

313. Thordai Klára imakönyve. (1773) – 205 lev. 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 2411.

1a: Igaz és töredelmes Meg-térésnek kivánatos Lelki Gyüjteménye Mellyet Gyenge Ifjuságától fogva külömb-külömb áhitatos, és a Romai Katolika Anya Szent-egyháztól rendeltetett, ’s hellybe hagyatott Szent-Elmélkedésekből ’s imádságos Könyvekből… össze szedegetett. Most pedig… közönségessé tenni kivánt Thordai Klára. [A név alatt:] Tólnai János.”

2a–7b: „A’ Keresztyén olvasóhoz.” „Irtam és adtam Follyfalvi Házamnál Karácson Havának, és 1773iki Esztendőnek utólsó Napján.”

8a–205a: Imák, köztük egyházi énekek.

Megjegyzés A kötetet kinyomtatásra szánták, de hogy megjelent-e, nem tudjuk. Folyfalva Maros-Torda megyében van.

314. Verestói gyűjt. (1773) – 40 lev. 17 cm. – MTAK Ms 210.

1a–4a: Vegyes irkafirkák.

5a–b: Üres.

6a–8a: Verestói György erdélyi ref. superintendens latin hexameterei (1765) és magyar fordítása fia, Verestói Sámuel által, 1767.

8a–12a: Iskolai versek, húsvéti és pünkösdi köszöntők.

12a–20b: „Oratio Funebris Composita ab Vnitario Josepho Gejza Claudiopoli.” (Magyar próza.)

21a: Két iskolai vers.

21a–28b: Halotti búcsúztató Tisza László felett, 1771. 28b: „Finis Ao 1773 die 22. Febr.”

28b–34a: „Rima Szombat esetinek siralmas Versei.”

34a–40b: Vegyes prózai szövegek, közben a 36b lapon egy Mária Teréziát dicsőítő magyar vers.

Megjegyzés Az erdélyi gyűjtemény összeírója ismeretlen; a 6a–8a lapokon található vers szerzőjéről neveztük el.

315. Bíró Mózes énekfüzete. (1773 után) – 65 lev. 16r. – Kolozsvár, EK Ms 2685. Mf: MTAK A 19/II. és a 220/II. (Pótlás.)

3a–14a: Téged hű Servétus Krisztusnak szolgáját…

14b–20a: „Vitéz Kádár Istvánnak historiája.” L. RMKT XVII/9, 161. sz.

20a–23b: „Az kolosvári veszedelemről valo historia.” Ó magyar nemzetnek fényes koronája… Kiad. KKK 151. sz.

24a–26a: „A holdvilági veszedelemröl valo ének.” Hol vagyon magyarság szíved bátorsága… Kiad. Szabó T. Attila, ErdM 1930, 273–7.

26b–45b: „Az Antiocusnak kegyetlenségéröl valo historia.” Sokan szenvedtenek az Isten kedvéért… L. RMKT XVII/4, 54. sz.

46a–55a: „Az kolosvari Unitarium Collegium kéménye ki gyulása alkalmatosságával esett dolgoknak versekkel valo le írása.” (1773)

55b–83a: „Az Méltóságos Gubernium Kemény parontsalattyának alkalmatosságával el oszlat Kolosvári Romana Catholicum Reformatum és Unitarium Collegiumoknak historiája…” (1771) 59a: „Biro Moses”

63b–64b: „Rigmus Nathalis” és „Salutatio Natalis.”

65a–b: Vegyes irkafirkák.

Megjegyzés A névadó Bíró Mózes a kötetnek későbbi tulajdonosa volt.

Irod. SZTA II, 34. sz.

316. Kovács István ima- és énekeskönyve. (1774–1775) – 279 lev. 8r. – Budapest, Rabbiképző Intézet Könyvtára.

1a–227a: Szombatos imakönyv két kéz 1774–5-i írásában. Az imák között négy szombatos ének. (A kötéstábla belső oldalán, a 145a, 154b és 158a lapokon.)

227b–254b: 1841-i kéz toldása, egy szombatos énekkel. (253b) 254a: Kováts István családi feljegyzései.

255a–279b: XIX. század közepi kéz szombatos imái.

Irod. Thúry 21. sz. – SZTA I, 97. sz. – RMKT XVII/5, 594.

317. Pataki diákok halotti búcsúztatói. (1774–1818) – 129 lev. 35 cm. – Sp. Kt. 1124. Mf: MTAK A 3316/VI.

Címlap: „Vita volat volvcris mortales dira rapit. Sors Atra Copressus erecta Immaturis Funeribus Alumnorum Illustris Scholae Sáros Patakinae.”

1–358: 313 magyar, kisebb részben latin halotti búcsúztató, melyeket a sárospataki diákok szereztek 1774–1818 között elhunyt személyekre.

3. sz.: Török István: Szathmári Pap Sámuel halálára. (1774) Kiad. KiliánKépv 47. sz.

17. sz.: Szentpéteri Sámuel: Szathmári Paxi Sámuel halálára. (1774) Kiad. uo. 102. sz.

54. sz.: Váradi Gerson: Pap Gábor halálára. (1778) Kiad. uo. 79. sz.

55. sz.: Ákáb István: Pap Gábor halálára. (1778) Kiad. uo. 48.

250. sz.: Kiss Mihály búcsúztatja Molnár Józsefet. (1801) „Irta Kiss Mihály maga kezével.” Kiad. uo. 54. sz.

Irod. Harsányi, EphK 1917, 594–5. (Az időmértékes magyar versek címeinek felsorolásával.) – Komáromy 72–4.

318. Deák–Szentes-kézirat. (1774) – 71 lev. 17 cm haránt. – OSZK Ms. mus. 4374.

1–6: Missa Brunensis.

7–122: Kottás magyar és latin énekek az egyházi év rendjében. 3 XVI. századi dallamát kiad. RMDT I. (L. a 65–6. lapon), 25 XVII. századi dallamát kiad. RMDT II. (L. az 55. lapon.) 122: „Ad Usum Concessit P. Moysi Szentes, P. F. Emericus DÉÁK, 1774.”

123–142: Kotta nélküli 17 magyar és 2 latin nyelvű vallásos vers, pl. 123–4: „Az óltári Szentségröl.” Imádlak ó szent ostya… 125: „Az Boldogságos Szüzhöz Enek.” Mária szívemet gyúlazd lelkemet… 135–6: Boldogasszony anyánk… 139: Ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa…

Irod. SZTA I, 162. sz. (Szentes Mózes toldaléka címmel.) – Bartha Dénes: Erdély zenetörténete. Bp. 1936, 42–4. Klny. a Történeti Erdély-ből. (A 7–91. lapon levő énekek kezdősorainak felsorolása.) – Papp Géza, Mzene 1988, 379–394.

319. Kulcsár Pál-melodiárium. (1775–1785) – 76 lev. 19 cm. – Sp. Kt. 1770. Mf: MTAK A 113/VI. és A 3287/I.

44–51: „Innepi Énekek.” (Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi dicséretek.)

56–98: „Halotti Enekek.” (És más vallásos énekek.)

1–26: „Második rész. Mellyben Bizonyos Idők, ’s alkalmatosságokra tartozó Énekek foglaltatnak be.” (Élőfej: „Külömb külömb féle Enekek.”) 15 vallásos ének.

30–99: „Series Aliarum Notarum.” (Élőfej: „Külömb külömb féle Noták.”) Kb. 75 világi és egyházi ének, többek között 31: Árokszállásánál volt a veszedelem… Kiad. Közk. 1, 94/I. sz. 33: A báránynak négy a lába… 35: Bimbó ökrünk nagy szarva… 37: Bágyad sérelmétől mártírok asszonya… L. RMKT XVII/15, 174. sz. 52: Mit használ e világ… Vö. RMKT XVII/2, 503. 58: Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot… 65–70: Mint sír a fejér hattyú… (Debreceni S. János) L. RMKT XVII/1, 64/III. sz. 72: Bokros bánat mely unalmat… 73: Erdőkön mezőkön járó… 78–9: Sirasd meg azt az időt melyben baráttá lettél… Kiad. Közk. 1, 76/III. sz. 82: 1775-ben léptem ebben az életben… 96: Bokros búk habjai… Kiad. RMKT XVII/14, 184/XIV. sz.

Megjegyzés A kézirat egyik későbbi tulajdonosa Kulcsár Pál volt. A keltezés a 82. lapon lévő énekszöveg alapján történt. A szövegek nagy része kottás.

Irod. Bartha, ItK 1932, 285–6. (3. sz.) – SZTA II, 177. sz. – Bartha 31–4. (48 dallam kiadása, valamint részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 31. sz. – BarsiBodrog (16 dallam népszerűsítő kiadása.)

320. Zemplényi-kézirat. (1775–1785) – 84 lev. 10 cm haránt. – OSZK Ms. mus. 112/a.

1a–14b: 23, nagyrészt vallásos ének, kottával. Pl. (az énekek sorszámával): 1.: Tégedet úristen dicsérünk… 6.: Dicsőült mennyei seregek… 10.: Mit használ e világ… Vö. RMKT XVII/2, 503.

15a–39b: 18, nagyrészt világi ének, kottával. Köztük 24.: Nem nyughatom csak bujdosom… 25.: Jaj hová légyek boldogtalan… 37.: Sirasd meg azt az időt melyben baráttá lettél… Kiad. Közk. 1, 76/IV. sz. 39.: A két ixet tudom régen… 45.: Erdőkön mezőkön járó… 47.: Isten jónap bíró gazda… Kiad. BarsiBodrog 22. 49.: Bokros bánat mely unalmat… 50.: Hol lakik kend Favágáson… Kiad. uo. 113.

40a–45a: 15 vegyes ének dallama. (A szövegeknek csak a kezdősoruk van meg.) 56.: Haj Rákóczi Bercsényi… Kiad. uo. 66. 57.: Fújnak szent András szelei… 64.: Ifjú legény dolga játék… Kiad. uo. 114.

46a–84a: A Szenczi Molnár-féle zsoltárkiadás dallamainak kóruspartitúrái.

Megjegyzés A kézirat énektartalma a Kulcsár-melodiáriumban is megtalálható, keltezése ennek alapján történt. (Bartha i. m.) A Zemplényi-kézirat egyházi darabjait ugyanaz a kéz még egyszer lemásolta, ezt külön nem ismertetjük. (OSZK Ms. mus. 112/b. SZTA I, 32. sz. Csonka zenegyűjtemény.)

Irod. Bartha, ItK 1932, 286–7. (4. sz.) – SZTA II, 376. sz. – Bartha (43 dallam közlése, valamint részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 64. sz.

321. Bernáth István-gyűjt. (1777–1778) – 133 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 778.

Az egyik előzéklapon: „Steph: Bernáth Ao 1777”

1a–94b: Teológiai tartalmú prózai szövegek.

95a–119a: 32 vallásos, nagyrészt halotti ének.

119b–126b: „Sion siralma… 1778dik Esztendőben.” Hitünk fejedelme Jézus egy előljárónk…

127a–131a: Receptek.

132a: Tartalomjegyzék.

133a–b: Vallásos tárgyú pasquillus.

322. Bicskey János-gyűjt. (1777 k.) – 57 lev. 17 cm. – MTAK Ms 209.

1a: Vegyes irkafirkák között: „Johannis Bitskey”

2a–16b: Történelmi jegyzetek latinul.

16b–49b: Vegyes magyar versek, köztük 17b–24a: „Colloquia duorum studiosorum quorum alter miles alter Monachus factus est. Varadini Ao 1737 12 Julij.” 31a–43b: Versek az 1764-i országgyűlésről. 43b–45b: „Strophae in aeternam memoriam Stephani Milotai Scriptae.” A végén: „Sig. Fejértó Ao 1777. Ex trav. Ludov: Erdödi.”

50a–53a: Névnapi és vizsgai versek, későbbi kezekkel.

53b–56a: Üres.

56b–57b: Vegyes irkafirkák.

323. Búcsúztató versek. (1777) – 54 lev. 24 cm. – OSZK Quart. Hung. 1530.

1a–53a: Halotti búcsúztatók, különböző kezek írásában. A halott többnyire nincs megnevezve. 25b: „1777. 15a Marti…”

324. Cantiones examini. (1777) – 6 lev. 20 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-0.164.

1–11: „I.N.D. Cantiones Examini Catechetico accommodatae A.R.S. MDCCLXXVII. Die 13tia Julij cantandae.” (6 db)

325. Húsvéti versek. (1777) – 53 lev. 8r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0670. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 198/I.

1a–39b: Húsvéti köszöntőversek, némelyik után a szerző neve olvasható.

42a–46b: „Passionis Xti Pars 1or A. 1777. Versibus Comprehensa per G.[eorgium] Kontz. Kiad. RMDE XVIII/1/I, 131–8. (4. sz.)

47a–b: Későbbi feljegyzések.

48a–50a: „Index Versuum Paschalium.”

Irod. Kl. I, 90. sz.

326. Kovács Ferenc-ék. (1777–1801) – 92 lev. 18 cm. – MTAK RUI 8r. 62.

A borítólevél verzóján: „Francisci Kováts Ao 1777 die 21a Junii. Curaui describi Kálloniae.” (Más kézzel:) „Venit in Possessionem Pauli Simon d. 23a Oct. 1801.”

1a: „Liber Cantionum variarum.”

2a: „Observationes quaedam ad Harmoniam Francisci Kováts.”

3a–4b: „Templom szenteléskorra való Ének, mellyet készített Tiszt. Lengyel Jósef Úr…”

5a–22a: 78 ének kezdősora, dallammal. (Teljes szövegük a 45a–80b lapon.) Közülük 41-et kiad. Bartha, A XVIII. század… A 21a lapon levő ének (Jézus életemnek…) kottája: RMDT II, 348/III. sz.

23a–40b: „Világi Külömbkülömbféle Nóták, és Versek.” 21 vegyes ének Simon Pál (1801) írásában. Többek között 23a–b: Semmi bajok az uraknak terhes az erszények… Kiad. Bán–Julow 4/1. sz. 24a–b: Olyan fürge mint az ürge a nyíri dáma… Kiad. uo. 4/2. sz. és Közk. 1, 80/I. sz. 25a: „Egy paraszt megúnvánn a terhes munkát, oskolába megy tanúlni, s igy sóhajt magába.” Kiad. Bán–Julow 4/3. sz. 32b: Ha valaki vígan él… Kiad. uo. 4/4. sz. 40b: Mars siess hazádba vissza kis seregem…

41a–44b: 5 ének más kéz írásában. Köztük 42a: Cserebogár sárga cserebogár… Kiad. Petró Sándor, Ethn. 1940, 489. 42b–43a: A csizmadia leánya… Kiad. Közk. 1, 4/VII. sz. 43b–44b: Szép állat a liba magát megmossa… 44b: „Patzolay Janos”

45a–80b: Kb. 80 vegyes, nagyrészt vallásos ének. (Az 5a–22a lapokon lévő dallamok teljes szövegei.) Köztük 64b–65a: Mit használ a világ… Vö. RMKT XVII/2, 503. 66a: Arany ideim folyása… 68b–69b: Mint sír a fejér hattyú… (Debreceni S. János) L. RMKT XVII/1, 64/IV. sz. 70a: Ó keserves jajszó… L. RMKT XVII/15, 629. sz. 79a–80a: Keresztyén népeknek kegyes fejedelme… KOVÁTS FERENTZ.

81a–90b: „Egynehány Világi Nóták.” 20 vegyes ének Simon Pál írásában. (Marsok, áriák, verbungok.) Köztük 86a–b: „Serkentés a’ Vitéz Magyarokhoz a’ Frantziával való háborúra 1792-ben” Mars hallik puska csörög… Kiad. CsokKölt 4, 294–5.

91a–b: Két vallásos ének más kezek írásában.

Irod. Bartha, ItK 1932, 283–4. (2. sz.) – SZTA II, 164. sz. – Bartha 37–40. (Bibliográfiai leírás.) – Otrokocsi Nagy I. sz. – SZTA Pótlás II, 30. sz. – BarsiBodrog 51, 61, 96, 106, 110.

327. Kozma-ék. (1777–1781) – 60 lev. 18 cm. – OSZK Oct. Hung. 685.

1a–15b: 32 vegyes énekszöveg, köztük 1a–2a: Siralmas hattyú… Kiad. RMKT XVII/3, 99/VI. sz. 2a: Ó én édes szép virágom… Kiad. uo. 621. 3b–4a: Most jöttem Erdélyből… 5a–7b: Obszcén gúnyversek Szabó Sáriról, Újlaki Marisról és Csatárinéról. Kiad. Közk. 1, 10–3. sz. Firkák, köztük: „Kozma Gáboré Ez a nótás könyv.” „Kozma Mihályé ez a könyv.” 8a: Hol voltál te Kató lányom… Kiad. uo. 14/I. sz. 8b: A pataki laposon… Kiad. StollPajk 215. 14b–15a: Gondviselő édes anyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/XI. sz. 15b: Két tyúkom tavalyi…

15b–20b: Lakodalmi köszöntők. Köztük 15b–16a: Jó napot kívánok nagyságos uraim… Kiad. Közk. 1, 135. sz.

20b–26a: 14 vegyes énekszöveg. Köztük 21b: „Ao 1778 Aug. Epithaphium Johanni Tordaiensis…” (Gyöngyösi János) 22b–23a: Az erdőbe a mezőbe gerlicék zengedeznek… Kiad. uo. 45. sz. j. és Vagy egyképpen… 161. 23a: Szerelem szerelem átkozott szerelem… 23b: Bezzeg felégett Rácz Zsuzska… Kiad. uo. 96. sz. 25b–26a: Nem adnálak e világért… Kiad. StollPajk 117. 26a: Elvetettem a kenderem felét… Kiad. VÉV 11.

26b–29b: Lakodalmi köszöntők.

30a–43a: „1781. Die 5. Decembris Benevolum examen Jos. Királly de Szathmár violenta morte Pestini pereunti… Regni coelorum Per Sanctum Petrum exeptum.” (Verses párbeszéd.)

43b–59b: „Nóták és versek.” 30 db, köztük 44a–b: A gúzs legjobb legerősebb tekerve… Kiad. Közk. 1, 145/II. sz. 45b: Hol voltál te Hancsus lányom… Kiad. uo. 14/II. sz. 46a: Ne ríj már, rózsám, ne ríj már… Kiad. Vagy egyképpen… 140. 47b–48a: Kísérj el engemet… Kiad. VÉV 53–4. 48b: Van nékem pénzem petákom… Kiad. StollPajk 74. 49a: Voltál-e Kassán a patikába… Kiad. Közk. 1, 26. sz. 49b: Kinek van kegyesebb barna szeretője… Kiad. RMKT XVII/3, 559–560. 49b–50a: Arany időmnek folyása… 51a: Ez az élet bazsarózsa… Kiad. VÉV 171. 51b–53a: Nem szólok én senkiről… Kiad. uo. 119/IV. sz. 53b–56a: Jertek elő cigány lelkek… Kiad. Közk. 1, 84/III. sz. j.

60a–b: Német szövegek későbbi kézzel.

328. Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett ék. (1777) – 62 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kat. líc.) 178.

Református énekeskönyv nyomtatásra előkészített kézirata, valószínűleg cenzúrapéldány.

Irod. Kl. I, 14. sz.

328/A. Mária-énekek. (1777) – 10 lev. 18 cm. – OSZK Oct. Hung. 1713.

1a–2a: Két Mária-ének.

2b–10b: Vallásos próza, a 9a–10a és 10b lapokon „Szüz Máriárol szép ének.” 9b: „1777”

329. Adorján Ferenc diáriuma. (1778–1780) – 79 lev. 22 cm. – Debrecen, Egyetemi Népr. Intézet Adattára 501.

1a: „Diarium Francisci Adorján Cujus Symbolum: Timor Domini est initium Sapientiae…. Anno Post Christum Natum 1778 diebus Julij.”

2a–10b: „Phrases ex Sacris Dialogis Sebastiani Castellinis, ad usum Tenerorum excerptae.”

11a–54b: Az Adorján család számadásai 1795–1808 között. Közben 48a–b: „Nóta.” Ó én édes szép szerelmem… 54a: „Halotti ének.” Halld meg lélek mert neked beszélek…

55a–73b: „Labor Francisci Adorján… Ao 1778–1779.” (Stílusgyakorlatok.)

74a–78b: 15, nagyobb részben szerelmi ének. Köztük 74a: Bánat keserűség fojtja szívemet… 74a–b: Keserűség életemet… 75a: Menj el édes fecském… 75a–b: Ideje bujdosásomnak… Kiad. RMKT XVII/14, 189/X. sz. 75b–76a: Siralmas hattyú Leander partján… Kiad. RMKT XVII/3, 99/VII. sz. 76a–b: Aranyért ezüstért cifra ruháért… Kiad. uo. 263/VII. sz. 76b–77a: Egyszer két leány virágot szedni… 77b: Ó gyönyörű szép kikelet… 78b: Álom, álom, be édes vagy…

79a–b: Vegyes latin szövegek. 79a: „Francisci Adorján 1780.”

Megjegyzés A valószínűleg erdélyi eredetű, több szép szerelmi ének szövegét tartalmazó gyűjtemény megismerését Újváry Zoltánnak köszönöm. Sajnos már nem hozzáférhető, mert a kéziratot – Zsupos Zoltán szíves közlése szerint – valószínűleg ellopták.

330. Bathó István-ék. (1778–1785) – 45 lev. 8r. – Székelykeresztúr, múzeum 58. Mf: MTAK A 193/II.

1–2: Siratom magam magamat…

2: Szentséges úristen ki lakozol mennyben…

3: Péterrel elkezdem én is bűneimet…

3–6: Mint árva görlice ki társától megvált…

6–7: Siralmas volt nékem világra születnem… Kiad. RMKT XVII/14, 186/XV. sz.

7–63: 58 vallásos ének, egy részük zsoltárfordítás. 43: „Stephanus Batho habet librum Anno 1778.” 44: „Batho istvan… Anno 1785 hussvetban irtam.” 57: „Stephanus Batho habet librum Anno 1779…”

64–6: Mit használ kérlek a világ… (Nyéki Vörös Mátyás)

66–81: Prózai imák. „A Bato istvan irasa ez… Ano 17781 [!]”

83: „Batho Istvanak emlekezetre valo irasa es jegyzese anno 1784dik…” (Családi feljegyzések.)

84–89: Későbbi, 1822-ig tartó családi feljegyzések.

Irod. Kl. I, 110. sz.

331. Sándor-ék. (1778) – 15 lev. 16r. – Ismeretlen helyen.

Possessor-bejegyzések: „Moses Sándor de Ho. Almás 1778 die 14 februárius solvat”; „Sándor János 1821 die 7 13.”

A kézirat énekei: „Kilentz Musáknak leírása.” Mons parnassi viribus… MJCHAEL; Ha kedvem hozzád hajolna…; Hogyha valaki gavallér…; Ha velem szóltál volna…; Hagyj békét viaskodó ó…; A görlice csak jár ha találja oly kár…; Szívemnek panaszát sűrű könnyeim közt számlálom…; Báró tarts fel fejed hét óra…; Haj dínam dánam mint bánam…; Büdösségét a huncfutnak… (Töredék.); Sárga csizma veres nadrág… Kiad. Közk. 1, 146/I. sz.; Arany időmnek folyása…; Vigyázva kell járni szerelem ösvényét…

Megjegyzés A kézirat 1908-ban az Erdélyi Kárpát Egyesület múzeumának (Kolozsvár) tulajdonában volt.

Irod. M. Kovács Géza, Erdély 1908, 20–6., 58. (A kézirat leírása, valamennyi énekének közlése.) – SZTA Pótlás II, 44. sz.

332. Erdélyi-ék. (1779) – 101 lev. 19 cm. – MTAK RUI 8r. 136.

1–12: Hiányzik.

13–124: 105, nagyrészt szerelmi ének. Köztük 16: Kiki mit szeret kedves az annál… Kiad. RMKT XVII/14, 181/IV. sz. 26–7: Állj meg vigasság közt mulatozó árva… 29–30: Inkább véltem és reméltem fogytát én életemnek… 30–1: Mit búsulsz kenyeres…Kiad. RMKT XVII/10, 90/IV. sz. 31–2: Bánatimban kesereg én szívem… 43–4: Nem egyféle dolog tartóztat engemet… Kiad. RMKT XVII/3, 273. sz. 51: Köleskása rotyogása… Kiad. Közk. 1, 81/I. sz. 52–3: Boldogtalan sorsa siralmas éltemnek… 56–7: Jaj régi szép magyar nép… 57: Ó ne távozz én szerelmem… 58: Állandó vagy méltán szerethetlek… 78–9: Reménység az embert… L. RMKT XVII/14, 183/IV. sz. 86–7: Mért sírsz keservesen gyönyörű virágom… 89–90: Sokféleképp fárasztottam elmémet hiában… Kiad. VÉV 98. 94–5: Bánatos szívemre… Kiad. RMKT XVII/3, 231/V. sz. 113–5: Mért nem akarsz édes uram korcsmából hazajönni… Kiad. Közk. 1, 39/I. sz. 117–8: Ez a világ humora felemel kit akarja… Kiad. uo. 105/I. sz. 118–120: Nem lesz mindenkor így… 120–3: Fényen tartod az orrodat… Kiad. RMKT XVII/14, 178. sz. 124: Mely keserves kín azért gyötrődni…

125–140: Hiányzik.

141–180: Üres.

181–8: Későbbi kéz prózai szövege.

189–218: Üres.

219–229: „Mutató Tábla.” 229: „Vége lett Oct. első Napján 1779-ben”

Megjegyzés A kézirat Erdélyi János hagyatékából került a MTAK-ba, elnevezését erről kapta. Jankovich az egész kötetet lemásolta: OSZK Quart. Hung. 173/IV. (531. sz.)

Irod. SZTA II, 79. sz.

333. Szentgyörgyi József-gyűjt. (1779) – 108 lev. 18 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 702ff.

1: „Versus varii a Josepho Szent Györgyi. Ab Anno 1779.”

3–36: Exameni, Gergely-napi, karácsonyi és pünkösdi énekek és köszöntők. Köztük „Declamatio in examine dicenda.” Kiad. Salánki József, Debr. Szle 1929, 250–1. A Gergely-napi köszöntőket kiad. uő, Debr. Szle 1932, 108–110. 11–2: „Magyar Ethica.” L. RMKT XVII/9, 174/X. sz. 17–22: „Érköltsök regulája.” (Versekben.) 24–5: „Olah ének.” (Magyar–román makaróni vers.)

36–43: „Komédia. A’ mester emberekről. Oskolában tanult Gyermekek tanátskozása.” Kiad. uo. 251–5. L. RMDE XVIII/1/I, 383–399. 39: Eljött a Karácson… Kiad. VÉV 18.

43–89: Magyar–latin iskolai verselési gyakorlatok és alkalmi versek.

90–3: „Lusus Poëticus in quo, Flebile suum exilium Toga, et pileus Vestes, dum stare licuit Studiosorum Debretzinensium At anno 1774 d. 6a Maji rude donatae Elegiaco Carmine deplorant.” (Keresztesi József, l. Debr. Szle 1929, 34–9.)

94–165: Alkalmi versek. (Lakodalmi, névnapi köszöntők, halotti búcsúztatók stb.)

166–172: Üres.

173–216: Másolatok a „Magyar Musá”-ból.

334. Szombatos ima- és énekeskönyv. (1779) – 214 lev. 8r. – Budapest, Rabbiképző Intézet Könyvtára.

1a–214b: Szombatos imakönyv, öt énekkel. (116b, 186b, 187b, 193a és 203a) 10a: Bejegyzés 1779-ből.

Irod. Thúry 22. sz. – SZTA I, 169. sz. – RMKT XVII/5, 595.

335. Collectanea ad historiam ecclesiasticam protestantium in Hungaria. (1770-es évek) – 2r. – OSZK Fol. Lat. 2077.

Az igen terjedelmes gyűjtemény verses szövegei:

91a–95a: Miskei Ádám által elmondott versek Sipkovits Tóth János 1742-i superintendensi beiktatásakor.

97a–103a: Bárány János halotti búcsúztatója Sipkovits felett. (1746)

149b–155a: „Az Chepreghi synatról… való Historia.” Néked Magyarország egy éneket mondok… (1596) Kiad. Thury Etele, M. Prot. Egyh. Adattár VII, 43–59.

208b–209b: Bruntzik Tóbiásnak most harmincadosnak… (1630) Kiad. RMKT XVII/9, 29. sz.

209b–210b: Fábri Gergely emlékverse a kemenesalji gyülekezetek elvételéről. (1733) Kiad. Payr Sándor, MPEtA V, 78–80.

210b–214b: Csepreg romlásáról. Sok csudák között halljatok egy csudát… (1621) Kiad. RMKT XVII/8, 563–571.

335a–339a: Bárány György felett mondott búcsúztató. (1757) Kiad. Payr Sándor, MPEtA V, 80–92.

339a–345b: Szilágyi István verse Bárány György felett.

Irod. SZTA I, 26. sz.

336. Bicskei Tót János-ék. (1780–1783) – 92 lev. 13 cm. – OSZK Oct. Hung. 613.

1a–46a: Kb. 40 magyar és 5 latin XVIII. századi vallásos ének.

46a–65a: „Következnek Szőnyi Beniamin Uram Enekei.”

65b–70b: „Amaz hires Lukáts Pap temetésere való Versek.” Mint sír a fejér hattyú… (A végén:) „JT Bicskei describi jussit per S. E. rectorem…” Kiad. RMKT XVII/1, 64/II. sz.

71a–74b: 3 vallásos ének.

75a–77a: „Vének Éneke.” Megvirágzott a mondola… „Le irá Bakoss Gergelly Szemerén Tiszt: Tudós Bicskei Tót János kedves Baráttya számára, hogy annak idejébe magát véle mulassa.”

77b–79a: „Szüléknek az ő Gyermekeikért való Könyörgése.” (Prózai ima.) „Az Isten ditsősségéhez és gyermekeimhez valo buzgo szeretetből készítettem Anno 1783 Diebus Febr. T.B.J.”

79b–82a: 3 vallásos ének.

82b–88b: Üres.

89a–91a: Tartalomjegyzék.

91b–92b: Üres.

Megjegyzés A kötet elején a levelek rossz sorrendben vannak bekötve. A törzsanyag (1a–65a) valamivel korábbi írás, lehet, hogy Bicskei Tót János fiatalkori írása.

337. Nemes Sámuel kódexe. (1780) – 199 lev. 21 cm. – OSZK Quart. Hung. 410.

1. sztl. lev.: „Pestini empti a Sam. Nemes Transylvano…” (Jankovich Miklós írásával.)

2a–4b: Üres.

5a–127b: [Bod Péter:] Kősziklán épült ház ostroma… „Magyarra forditatott 1738. Siralmas Esztendőben. iratott M. Vásárhelyt 1780.”

128a–139b: Prédikáció a sárospataki kollégium Gyulafehérvárra költözése alkalmával.

140a–163a: „Letho Gaudium avagy örömet követő siralmak sirhalma…” (Alcím:) „Historia az Eklésiának folyásárol…”

164a–172b: „Romai Oculár mely a’ R. Catholicus Doktorok irásaikból készitetett…”

173a: „A’ Prussus király vallás tétele.” Egészen ellene mondok…

173b–180a: „Rima Szombatnak Gyászos é Siralmas esete.” Az ember Istentől mihelyt teremtetett…

181a–188a: „Kálvinus Jánostol… meg égettetett Servetus Mihálynak Historiája. M. Vásárhelyt.” Téged hű Servétust…

189a: „Egy Torda Hasadékjában be esett… Kémény Seprőnek Epitaphiuma.”

189b–199b: Vegyes prózai szövegek.

Megjegyzés A túlnyomórészt vallásos tárgyú prózát tartalmazó kötetet Marosvásárhelyt írták össze. Elnevezését arról a Nemes Sámuelről kapta, akitől Jankovich a kötetet megvásárolta.

Irod. SZTA II, 216. sz.

338. Verseghy Magyar Parnassusa. (1780) – 78 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 764.

1a: „A Magyar Parnassus Egybe szedte a Magyar nyelvnek virágjába gyönyörködő egy Haza-Fi. M.DCC.LXXX. esztendőben. Nagy-Szombatba.”

2a–b: Előszó.

3a–19b: „A Magyar Parnassusnak Első Része. A versszerzőknek modgya szerint lett Ábrázolások.” (Vö. Verseghy-ék. 3a–11b)

23a–28b: „A Magyar Parnassusnak Második Része Az ajtatos Léleknek sz. indulati.” (Vö. Verseghy-ék. 35a–42b)

28b–33a: Latin, görög és német versek. (Vö. uo. 62a–69a.)

36a–53b: „A Magyar Parnassusnak Harmadik Része Külömbféle Elegyitett Szerzések.” (Vö. uo. 47a–52a; ott nem szereplő két ének:) 51b–52b: Reménység reménység de hamar megcsalál… (Ányos) 52b–53b: Keserves újság ah szomorúság…

59a–75b: „A Magyar Parnassusnak Negyedik Része a Régi Versirok’ Meséjekböl költ szerzések.” (Vö. uo. 19a–26b és 72a–80b)

Megjegyzés A kötet több lapja beíratlan maradt. Verseghy kézírásában maradt fenn, aki e kötet énekeinek túlnyomó többségét 1781-i énekeskönyvébe is bemásolta és dallamokkal látta el. Az énekanyagot részletesebben ott ismertetjük (343. sz.), itt csak a két kézirat egymáshoz való viszonyára utaltunk. Szabó T. Attila – mivel az 1781-i kötetet még nem láthatta – a két kéziratot tévesen egynek vette és a vallásosak között sorolta fel.

Irod. SZTA I, 126. sz.

339. Árkosi Barabás Ferenc-ék. (1781) – 294 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 999.

1a: Benczédi Gergely 1898-i feljegyzései között: „Ezt a példányt az Udvarhelyszéki Sztmihályi ekklésia számára leirta volt ottani mester Barabás Ferenc 1781-ben egy 1754-ben irt példányból, mely viszont az 1749-ben kinyomtatott példányból iratott volt le.”

2a–294b: Unitárius dicséretek és zsoltárok.

Megjegyzés Árkosi Barabás Ferenc másik kéziratát l. Székelyszentmihályi zsoltároskönyv cím alatt. (349. sz.)

Irod. SZTA I, 6. sz.

340. Benkes István katolikus ék.-e. (1781) – 44 lev. 24 cm. – Kolozsvár, EK Ms 842.

1a–14b: Latin egyházi énekek kottával.

15a–42b: Magyar egyházi énekek, részben kottával. Többek között 17a: Lelkünk üdvössége… 24a: Istennek anyját Ádám fiai… 37b: Ah jaj nékem szomorúnak…

44a: „Fundamenta Cotarum… Haec bene si scriveris, bonus cotista eris. 1781.”

A kötéstáblán több későbbi tulajdonos között: „Stephanus Benkes Irta ezt egy nagy keserves Betegségibe Amelbe Isten boldogá Tete Anno 1792 Die 23 Április. In Hermannstadt.”

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 297–8. (59. sz.) – SZTA I, 63. sz. (Katolikus énekeskönyv címmel.)

341. Osvát Péter-ék. (1781–1785) – 47 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1184. Mf: MTAK A 134/I. és 220/II. (Pótlás.)

1a–3b: Vegyes irkafirkák. 3b: „Per me Petrum Osvat 1784.”

4a–47b: 24, főleg szerelmi ének. Köztük 4a–6b: Hol vagytok Parnassus… Kiad. RMKT XVII/3, 201/V. sz. 11b–12b: Elbúcsúzom én Tordától… 13a–14a: Jaj szerelmem tőlem elmégy… Kiad. uo. 224/III. sz. 19a: „Anno 1785” 19b–20a: Láttam karón varjút, ha nem lőhettem is… Kiad. VÉV 17–8. 21a–b: Prózai újévi köszöntők. 22a–23b: Gondviselő édes atyám… Kiad. RMKT XVII/14, 187/XII. sz. 23b–25b: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XIV. sz. 26b: „Per me Petrum osvat 1781 Junius.” 33b–34b: Megjelentem panaszimat… Kiad. uo. 261/X. sz. 37a–42b: Síró szemeimnek zokogó árjai… 35a–36b: Isten hozzád Erdélyország… Kiad. uo. 224/III. sz.

Megjegyzés A kéziratot összeíró Osvát Péter tordai unitárius diák lehetett.

Irod. SZTA II, 225. sz.

342. Szabó Dávid toldaléka. (1781–1794) – 55 lev. 16 cm. – Sp. QQ. 1812. Kt. 3186.

1–27: 21, nagyobb részben halotti ének. 1: Immár tőletek elválok… 2–3: Jövel jövel én Jézusom…

28–43: Néhány vegyes vallásos ének. 28–9: Ifjak szüzek sírjatok… (Faludi) 31–5: Szívünk vígsággal ma betölt… „Irtam Péterfalván 1781. dje 30. Jan.” 37–43: „S Patakon 1781. Esztendöben Exameni alkalmatossággal, a Palatinatus Catechesisben lévö keresztyén Tudományt summáson elő adó Énekek, ezek voltak… Készitette ezeket Szabó Dávid Poëták Pptora mpria.”

44–110: Vegyes vallásos és alkalmi énekek, különböző kezek írásában. Többek között 44–5: „Cantio Elegans Examini Oecologico Ao 1781. praemissi.” 53–6: Szent Gergely doktornak… „1787. d. 12. Marty.” 56–7: Ma van húsvét napja másod éjszakája jól tudjátok… 65–7: „Erköltsnek némely Régulái… A. 1788. 7br.” 81: „1794. 20. Junj Halotti Enek T. Jármi Jánoska felett.” 98–9: „Pataki Collegiomban valo Bandazás.” Rézkarika peng dobot ütnek… „Szabo Dávid Poëták Praeceptora munkája. Ao 1791. 10. July.” 101–2: Örvendjen az egész világ…

Megjegyzés A kézirat A Soltároknak négyes notájik… (Debrecen, 1743.) c. könyvhöz van kötve.

343. Verseghy-ék. (1781) – 99 lev. 24 cm. – OSZK Ms. mus. 1824.

Az előzéklapon: „P. Eugenii Verseghy O.S.P.P.E.”

1a: „A Parnassus Hegyén zengedező Magyar Músának szózati: mellyeket egybe szedte [!] egy Hazafi tulajdon múlatságára 1781 Esztendőben.”

1b: „A Részeknek és Toldalékoknak Mútató Táblája.”

2a: Előszó.

3a–11b: „A Parnassus Hegyén Zengedezö Magyar Musa’ szózatinak elsö resze.” 3a–6b: Faludi versei. A 4.-et (Már a mord télnek…) kiad. Gálos, ItK 1937, 298. 6b–11b: Verseghy versei, nagy részüket kiad. Gálos, ItK 1938, 168–174.

19a–26b: „A Parnassus Hegyén Zengedezö Magyar Musa Szozatinak masodik resze mellybe A regi versszerzöktül fel jedzett némelly történetek foglaltatnak.” Verseghy Ovidius-átdolgozásai. Négyet közülük kiad. Gálos, uo. 174–177.

35a–42b: „A Parnassus Hegyén Zengedező Magyar Musa szozatinak harmadik resze mellybe a Világ mulandóságárúl, és más Ajtatos Enekek foglaltatnak.” 35a–36b: Verseghy három verse, kiad. Bogisich, Értekezések IX, 11. 41–6. A meg nem nevezett szerzőjűek között 36b–37a: Zarándokság kemény rabság… 28a–b: A kemény kősziklák kietlen keblében… (Faludi)

47a–55a: „A Parnassus Hegyén Zengedezö Magyar Musa Szózatinak negyedik resze. Egyelittetett szerzések.” Verseghy, Faludi, Kreskay és ismeretlenek versei. Verseghy szerzeményei közül nyolcat kiad. Gálos, ItK 1938, 286–291. A többiek között 47a–b: Van egy hires hegyes völgyes vá vá város… Kiad. Közk. 1, 112/IX. sz. 49a–b: Egri megye vajjon miért sírsz… 53b–54a: Tovább nem tűrhetem azért kihirdetem.

62a–69a: „Első Toldalék, melly magában némelly külömbféle nyelveken lévő szerzéseket foglal.” (Görög, latin és német versek.)

72a–80b: „Második Toldalék melly ujjdonn újj Áriákat, és azokra szerzéseket foglal.” Nagy részük szerzője valószínűleg Verseghy, öt versét kiad. Gálos, ItK 1938, 291–3.

Megjegyzés A szövegek nagyobb részének a dallama is megvan. Több lap üresen maradt. Az egyes részek címei előtt az illető rész mutató táblája található. A kötet énekeinek egy része (dallam nélkül) Verseghy 1780-i Magyar Parnassusában (338. sz.) is megtalálható; a két kézirat összefüggésére vonatkozólag l. annak leírását.

Irod. Lavotta, MKsz 1937, 57–61. (Bibliográfiai leírás.) – Gálos, ItK 1938, 165–177., 286–293. (A kézirat korábbi irodalma, Verseghy-versek közlése.) – SZTA Pótlás II, 61. sz.

344. Alsókubini kézirat. (1782 k.) – 108 lev. 4r. – Alsókubin, Csaplovics Könyvtár č. 3/117a Mf: MTAK B 1078/IV. és MOL C 29.

1a–85b: Kb. 100 magyar, továbbá latin, német és szlovák nyelvű ének. A magyar énekek között 1a: Boldogtalan sorsa siralmas szivemnek… Kiad. RMKT XVII/14, 190/IV. sz. 1b: Búban én életem siralomban habzik… 1b–2a: Bánom hogy megházasodtam… 2b: Felnyitom már bús szívemnek… 3a: Tovább nem tűrhetem azért kihirdetem… 3a–b: Még megérem azt az időt… 3b–4a: Mit csináljak szerencsétlen boldogtalan szívemmel… (Amade) 11a–b: Nem tudom én semmit tótul… Kiad. Rexa Dezső, ItK 1910, 119. 11b–13b, 19a–b: Hat szlovák ének. Kiad. MinárikAmor 112–7, 188–9, 209–210. 16b–17b: Vajha megmondhatnám kínjait szívemnek… 28a: Meghalt meghalt a cigányok vajdája… 28b–29a: Feleséget vettem én… Kiad. Közk. 1, 61/I. sz. 30a–b: Siralomra fordult az én vigasságom… Kiad. RMKT XVII/3, 649–650. 30b–31a: „Világi szép Enek egy Szegény Kondásrol.” Bujdosik a disznó kilenc malacával… Kiad. Stoll, Népr. Közl. 1962, 62–3. 32a–b: Ifiuság sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/IX. sz. 33a–b: Jaj hogy kezdjem búcsúzásom… 33b–34b: Boldogtalan fejem mire jutott ügyem… (Bezerédi búcsúéneke.) 36b–38b: Mostan az egekre vetem szemeimet… Kiad. uo. 245/VI. sz. 49a: Amott áll egy legény búban esett szegény… 57a–b: „A németekrül szép ária.” Kiad. Közk. 1, 108. sz. 63b: „vége 15a die Juny 1782.” 65a–66a: Gyászos életemet szánom keservesen… 67b–68a: Gondviselő édes atyám… L. RMKT XVII/14, 187/XIII. sz. 68b–69a: Félen tartod az orrodat… L. uo. 178/III. sz. 72a–b: Mely nagy öröm vigasság kik egymást szeretik… 75b–76b: Isten megáldjon kedves barátom… Kiad. RMKT XVII/3, 263/VIII. sz. 76b: Mi nem azért kérem szivem halálodat… 80a: „Baptismus zingaricus.” Ixom-piszom regnavit… Kiad. Közk. 1, 97. sz. 81a–84a: Verses szerelmi levelek. 84a: „Farkas Lászlo mp.” 84b–85a: Temessük el ezt a vén dádét… Kiad. uo. 84/V. sz.

99a–108a: „Dophellya Feö Czigány Vajdának Ceremonias Temetése.” (Vers és próza.) Két versét kiad. uo. 83/VII. és 86/V. sz.

Megjegyzés Az igen jelentős gyűjtemény hat részből álló kolligátum; keltezése a 63b lapon olvasható évszám alapján történt.

Irod. Kl. II, 57. sz.

345. Aranka György gyűjteménye. (1782–1790) – I–III. köt. 125, 38, 31 lev. 38 cm. – OSZK Fol. Hung. 126.

I. 1a: „Magyar Dalok Deák (többnyire Pasquillusi) Versek Z. Aranka György Gyüjteménye M. Vásárhelyen. I: köt.” (Jankovich Miklós írása.)

2b–44a: Alkalmi versek, névnapi köszöntők, műköltői darabok. (Aranka György, Gyöngyösi János, Gálfi József és mások szerzeményei.) Köztük 3a–10a: „Hálá adó öröm… Iratott böjt más havának 19dik napjan 1782.”

44b–114a: 134 ének, többek között 44b: Ó mely szerencsétlen sorsom… 46b: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. RMKT XVII/3, 226/X. sz. 48a: Gyászos egek derüljetek… „1782. N. Enyed. 17a Martii.” 51b–52a: Kinek élek bosszújára… Kiad. uo. 261/XI. sz. 59b–60a: Félre tartod orrodat kevély Pozsony vára… Kiad. RMKT XVII/14, 178/IV. sz. 60a–b: Bokros búk habjai reám tódultanak… L. uo. 184/VI. sz. 68a-b: Iszom egészségedért… Kiad. Küllős Imola, Népr. Tanulm. 1982, 574–5. 68b–69a: Áldjon meg az Isten kedves jóbarátom… Kiad. RMKT XVII/3, 263/X. sz. 82b–83a: Feljött már az nap melyben kell indulnom… 83a–b: Visszajár az idő a világ felfordult… L. RMKT XVII/11, 134. sz. 84b: Amaz bokor messze bokor jaj de megfémlik… Kiad. Közk. 1, 147/I. sz. 94a: Nem adnálak, édesem, két Oláhországért… Kiad. VÉV 54. 94a–b: Egy éneket hallék Új-Tordában… Kiad. uo. 51/II. sz. 102a: Tavalyi kórót kaszálék úgy megége hogy… Kiad. uo. 43/I. sz. 103b: Sokan szólnak énellenem… 104b–105a: Két vénasszony szeretőm volt… Kiad. uo. 42/I. sz. 103b–109a: Örömömben a szívem éppen megmozdula… Kiad. uo. 21/V. sz.

114b–123a: Versek a Hora–Kloska felkelésről.

123a–125b: Alkalmi versek, köztük 125b: Mely nagy öröm vigasság… Kiad. uo. 21/IV. sz.

II. Címlap: „Magyar Dalok Deák… Versek Aranka György Gyüjtemény II. köt.” (Jankovich írása.)

1a–22b: Magyar és latin alkalmi versek.

23a–24a: Ah rabságra fordult keserves életem… (Rab-ének.)

33a–38b: Pasquillusok az 1784-i országgyűlésről.

III. Címlap: „Aranka György által egybegyüjtött magyar dalok és deák (többnyire pasquillusi) versek. III-dik kötet.” (Jankovich írása.)

1a–14b: Pasquillusok az 1790-i országgyűlésről.

15a–16b: Üres.

17a–29a: Különböző nagyságú, egy-kétleveles énekkéziratok. Köztük 18a–b: Román nyelvű vers. „Die 11a May 1790.”

30a–31b: „Dalok Mellyek Jankovich Miklós Gyüjteménnyében többször elő fordulnak.” (Kezdősorok Jankovich írásában.)

Megjegyzés Az I–II. kötet és a III. kötet a 14b lapig ugyanazon kéz (Aranka György?) kézírása. Ehhez a gyűjteményhez tartozik az OSZK Fol. Hung. 94. sz. kézirata is, amely szintén ugyanazzal a kézzel van másolva. Néhány verset is tartalmaz (pl. Abrudbánya pusztulásának leírását 1784-ből), túlnyomó része azonban próza, ezért külön nem ismertetjük.

346. Henter Antal-ék. (1782) – 56 lev. 20 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1724. Mf: MTAK A 369/XIV.

Címlap: „Énekes Könyv melyeket Némely Üdöknek töltesire és a Bus Sziveknek könyebitésire Irtam Nemes Déés Várossában Ezer Hétszaz Nyoltzvann Kettödikben Kis Aszony Havának Tizen hatodik Napján. B. H. A.”

A címlap verzóján: „L. B. Ant. Hen.” (és más bejegyzések.)

1a–18b: 17 érzelmes szerelmi ének, többek között: 1a–3a: Az Istennek dolga csuda feneketlen… 2a–3a: Régi napok régi napok… 14b: Jövel immár édes álom… 15a: Panaszolom szeleknek bánatimat…

19a–55b: Üres.

Megjegyzés A címlap verzóján olvasható névrövidítést Szabó T. Attila oldotta föl.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 287. (12. sz.) – SZTA II, 110. sz.

347. Nagy István-gyűjt. (1778–1787) – 105 lev. 8r. – Debrecen, ref. koll. R. 667. Mf: MTAK A 132/I.

1: „Magyar és latin versgyüjtemény SN” és egy verses mottó.

2–3: A Nagy família családfája.

4–19: Vegyes, nagyrészt alkalmi versek. 6–7: Egy nagy csuda vagyon ezen a világon… 17: „Ao 1778 d. 16 Decembris… Carmen Anapesticum”

20–5: „Comoedia de artibus…” Kiad: RMDE XVIII/1/I, 233–40. (10. sz.)

25–127: Vegyes versek latin és magyar nyelven: halotti versek, epitaphiumok, lakodalmi versek, versbe szedett geographia stb. Köztük 61: „Anno 1784 in oppido Liszka effosso lapide per annos 400 in terra visceribus recondito leguntur incisa haec.” 62: „1785. 26. Apr. Debreczenböl N. Tothfaluba mentem igy.” 65–77: „Versus de Jejunio Ill. Collegii Debr. composti a Josepho Kováts A. R. S. 1799 ad diem 27 Junij.” L. Debrecen a régi magyar irodalomban (MIR 58.) 108–9. 81: „Ad diem eiusdem Andreae Deaki 1782.” (Nagy István) Kiad. KiliánKépvers 49. sz. 81–2: „Ad diem ID Andreae Németh 1782.” Kiad. uo. 50. sz.

128–137: „Tragoedia occasione Valedictionis Poetarum a Praec. Publ. ID Sam: Szilágyi producta.” Kiad. RMDE XVIII/1/I, 295–306. (12. sz.)

137–142: 17 vallásos ének, köztük 140: Mit használ e világ… 142: Mennyből az angyal jőve hozzátok…

143–166: Vegyes alkalmi versek: halotti búcsúztatók, lakodalmi versek stb. Köztük 150–1: „Dési István lakodalmának alkalmatosságával… 1787.” Kiad. Bán–Julow 21–2.

167–171: 12 „Nóta”, pl. 167: Míg élek szép lélek el nem felejtlek… 169: Erdőn mezőn vad pusztákon… 170: Az erkölcs együgyűsége…

172–209: Vegyes verses és prózai szövegek. Közben (174–5) a Szénási família családfájában: „Nagy István mp.” 178: 3 db „Nóta”: Járd el az egész világot… Már minálunk verbuválnak kötéllel… Kezd már vidorulni egünk…

Irod. SZTA II, 65. sz. (Debreceni kézirat címmel.) – Otrokocsi Nagy II. sz.

348. Összejegyzett versek gyűjteménye. (1782–1830) – 34 lev. 4r. – OSZK Quart. Hung. 1460.

Címlap: „Öszvejegyzett versek Sebestyén Gábor hagyatékából.”

1a–10a: „Resolutio ad Nuncium (Oh hát Magyar Muzsám) tempore Comitiorium Budensium Anno 1807 per NN. Inclytae Familiae baronum NN. Secretarium ad Lucem Missum die 6a May 1807.” (Vers.)

11a–18b: Halotti búcsúztatók és más alkalmi versek, 1782.

19a–22a: „Tobák (az 1830ki Diaeta alatt)”

23a–32b: Egyéb néhány leveles vegyes verskézirat a XIX. sz. 1. feléből.

Megjegyzés A kötet címe könyvtári eredetű.

Irod. SZTA II, 227. sz.

349. Székelyszentmihályi zsoltároskönyv. (1782) – 130 lev. 2r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1009.

1–257: Szenczi Molnár Albert zsoltárainak másolata, a végén „mutató-táblá”-val. 257: „Finis per me F. B. de Árkos m. p. Anno 782. Dieb. Canicul.”

Megjegyzés A zsoltároskönyvet ugyanaz az Árkosi Barabás Ferenc székelyszentmihályi rektor másolta, aki a 339. sz. alatt leírt kéziratot is.

Irod. SZTA I, 164. sz.

350. Cantiones funebres. (1783) – 35 lev. 17 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 672.

1a–12a: „Cantiones Funebres.” (14 halotti ének és búcsúztató, köztük:) 1a–b: Gyenge rózsa szép liliomszál voltam… 1b: Ébredjél fel ó én lelkem… 2b: „Ao 1783” 12a: E világ csak forog az ember nyomorog… (Kottával.)

12b–35b: Imák, üres levelek és vegyes feljegyzések. 23a: „Ao 1783 die 7a Septembr… Descript. J. V.”

Irod. SZTA I, 25. sz. – Otrokocsi Nagy XXXVI. sz.

351. Halotti énekek. (1783) – 52 lev. 15 cm. – Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 5346.

1a–48b: „Halot temeteskorra valo enekek Melyek mostan ujonnan szép hellyes és több Halotti Enekekkel és Soltárokkal az Abece rendi szerént meg jobbitattak és ki botsátottak Kolosváratt 1768 Esztendőben.”

49a–50b: „Mutato táblája az enekeknek.” 50b: „1783”

Az 51a–b lapon az első kötéstábla belső oldalán, valamint az előzéklevélen négy halotti ének 1817-ből és 1819-ből.

Megjegyzés A kézirat, címéből következtetve, egy nyomtatásban megjelent 1768-i halotti énekeskönyv 1783-i másolata lehet.

Irod. SZTA Pótlás I, 5. sz.

352. Kájoni-cantionale nyomdai kézirata. (1783) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

A kézirat elején 44 lapnyi zeneelméleti szöveg; hangjegyes egyházi énekek: Kájoni Cantionale Catholicumának sajtó alá rendezett, de ki nem nyomtatott kézirata.

Megjegyzés A kéziratot csak futólag említő szerzők a lelőhelyet nem jelzik.

Irod. Seprődi, ItK 1909, 143. – Jénáki: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. Kolozsvár 1914, 19.

353. Salamon József-ék. (1783–1797) – 107 lev. 19 cm. – MTAK RUI 8r. 138.

A kötéstáblán belül: „Jos: Salamon mp 1825”

3a–6a: Memoriae Illustrissimi Comitis Adolescentis Francisci Rhedei… Catharinae Weselényi… Threni… In Auditorio Maiori… decantati Ipsis Idibus Martij A. R. S. MDCCLXXII.

6b–9a: Üres.

9b–31b: „Halotti bucsuztató Versek.”

32a: „Epitaphium Egregii Pauli Nemeti… Pos. A’MDCCLXXXIII.”

32b–33a: Nemzetek anyjának… (Gyöngyösi János)

33b–39b: 15 „halotti ének”, 5 kottával. Köztük 36b–37a: Mit használ e világ… Kiad. RMKT XVII/2, 503.

40a–46a: Latin „Epitaphium”-ok.

46a–47b: Mirhó sok helységet mely régen ostromolsz…

48a–51b: Üres.

52a–71a: „Külömb külömb féle Noták.” (33 db) Köztük 52b–53a: Zöld erdő harmatját… Kiad. RMKT XVII/3, 708. 54a–b: Szép a rongy szép a rongy de cigánynak… Kiad. Közk. 1, 57/I. sz. 68a–b: Könnyű venni feleséget…

72a–77b: 3 vallásos ének.

78a–b: Üres.

79a–85a: Halotti búcsúztató.

85b–87a: „A Debreczeni 1797dik eszt. 16a Septembr. esett égésröl irta egy siket Déák.” (Ugyanannak a kéznek későbbi bejegyzése.)

87b–107b: Üres.

Megjegyzés A kötet debreceni eredetű. Összeírója ismeretlen; egyik későbbi tulajdonosáról neveztük el.

354. Szabó János-ék. (1783) – 90 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 1364.

Címlap: „Cantiones de SS. Nomine Jesu, de B. V. Maria, aliisque sanctis, conscriptae per Joannem Szabó, Anno 1783.”

1–178: Kb. 170 katolikus vallásos ének, köztük 13: Mondj naponként és óránként… (Kottával.) 32–3: Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga… 128: Ó mit használ vigadozni… (Kottával.) 137: Boldogasszony anyánk…

355. Szalay Ágoston-ék. (1783) – 34 lev. 24 cm. – OSZK Fol. Hung. 1486. 32a–65b

32a–b: Vegyes irkafirkák.

33a: „Értelmes mondások.” (Latin.)

33b–49b: „Hazi Kereszt” című költemény, prózai bevezetéssel.

50a–65a: „Következnek Világi Nóták.” 28 vegyes ének és vers. Többek között 50b: Nem hiszek kenteknek hugom asszony… 50b–51b: Szívem reménye két szemem fénye… 51b–54a, 58a: Gyöngyösi János versei. 58b: Vajjon kinek panaszoljam szívemnek fájdalmát… 59b: Kis kertemben nevelkedett tulipán… 61b: Megbocsáss kedves feleségem tőled meg kell válnom… „1783 dje 5a Augusti G. K. mpr.” 61b–62b: Életem gyászára felnőtt rózsaszálom… 63b–64a: Égő tüze én szívemnek nem nyugszik nem aluszik…

Megjegyzés A kézirat Szalay Ágoston gyűjteményének egyik darabja. Ugyanebben a gyűjteményben van többek között Kohárynak és Fekete Jánosnak verskézirata is.

356. Tószögi kézirat. (1783) – 71 lev. 24 cm. – OSZK Ms. mus. 192.

1a: Agnus dei… (Kottával.) Az 1. levélhez hozzáragasztott kisebb alakú levélen: Szűz Mária az éjfélben… (Kottával.) Kiad. Bárdos, Zenei Szle 1929, 61. Hallod pajtás angyali szó…

1b–5a: Üres.

5b–8a: 7 vegyes, nagyobb részben karácsonyi egyházi ének. Köztük 5b: A kegyességnek élő példáját… Kiad. Bárdos, uo.

8a–16a: „Következnek egynehány Karátsonyi Pásztorella Enekek, mellyek irattattak az 1783dik Esztendőben Tószöghi Cantorságomban.” (17 ének, köztük:) 8b: Keljetek fel sietséggel pásztorok… 10b: Pásztorok keljünk fel… 13a–b: Jézus ágyán nincsen paplan…

16b–68b: Üres levelek és kották.

69a–70a: Két halotti ének.

70b–71b: Üres lapok, alkalmi feljegyzések.

Irod. SZTA I, 178. sz.

357. Balás József-ék. (1784–1787) – 121 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1183. Mf: MTAK A 3/I, 183/IX. és 220/II. (Pótlás.)

1a–4b: Nagy bánatban vagyok édes kenyeres társ… Kiad. Közk. 1, 3. sz.

5a–16a: Jaj néked Istennek hű ekklézsiája… L. RMKT XVII/10, 112. sz.

16a–20a: Jaj szegény Noénak bujdosó bárkája… Kiad. RMKT XVII/8, 137/V. sz.

20a–21a: Nem szólok én senkiről… Kiad. RMKT XVII/3, 119/V. sz.

22a–27a: Két köszöntő. „Scripsi Josephus Balás ex Szent Mihálj Anno 1787 Die 27ma Martii.”

27b–28a: Férjhez adnám léányomat… Kiad. VÉV 118.

29a–48b: Sokan szenvedtenek az Isten kedvéért… (1618) L. RMKT XVII/4, 54. sz.

49a–51a: „Versus natalis.”

51b–56b: Kádár István éneke. L. RMKT XVII/9, 161. sz.

56b–58a: Megjelentem panaszimat… Kiad. RMKT XVII/3, 261/VIII. sz.

58b–59b: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. uo. 226/III. sz.

60a–121a: További 9 énekszöveg. 66b: „Anno 1784” 75a–89b: Téged hű Servétust… „Anno 1786… perme Josephum Balás.” 90b–91b: Haj, dínom, dánom még élek is, bánom… Kiad. VÉV 164–5. 100a–101b: Egy éneket hallék Ó-Tordában… Kiad. Közk. 1, 51/III. sz. 106b–108b: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XVI. sz. 111a: Békességben lehetsz tőlem… Kiad. uo. 261/X. sz.

Irod. SZTA II, 21. sz.

358. Hóra-ellenes versek kéziratai. (1784)

A Hóra-felkelésről szóló énekek kéziratait nem írjuk le egyenként, hanem itt, egy tételben soroljuk fel:

1. Hóra-ellenes vers kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1577. Kl. I, 28. sz.

2. Mike-hagyaték kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0415. (Korábban Székelykeresztúron.) Kl. I, 96. sz.

3. Borbély Sámuel kézirata. Ismeretlen helyen. Hazánk II, 390–1., SZTA II, 39. sz.

4. Szilágyi István kézirata. Ismeretlen helyen. Hazánk IV, 425–441., SZTA II, 310. sz.

5. OSZK Fol. Hung. 155. (Lábady István elbeszélő költeménye.)

6. Sp. Kt. 1935. (Bölönyi Sámuel elbeszélő költeménye.) Mf: MTAK A 3320/IV.

7. Nagyági kézirat. Ismeretlen helyen. ErdM 1904, 477–8., SZTA Pótlás II, 35. sz.

8. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1255/III. Mf.: MTAK 367/XI. (L. 362. sz.)

359. Mólnár-ék. (1784–1826) – 160 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 1075.

1a: „Mólnár, 1784.”

1b–2b: Receptek.

3a–29b: 49 vizsgai vers az 1785–1804. évekre.

30a–31b: Nedötzi J. versei.

32a–33b: „Cs. K. K. Sedényi Ambrózy Lajos Urnak 14 April 810”

34a–36b: 4 érzékeny ének.

37a–40a: Vallásos (adventi, karácsonyi stb.) énekek. 38b–39a: Újesztendő vígságszerző…

40b–47b: 12 vegyes, főleg érzelmes ének.

48a–53b: „Gergely Napi Énekek és Köszöntők.” (8 db)

54a–59b: „Az Istenek közt való Hartz… le irta D. L.”

60a–62a: 4 iskolai ének a játékról és „Oskolai Regulák.”

62b–65a: 3 különböző ének.

65a–67b: „Az 1825 és 26dik Esztendei Diaetára fel küldött követekre irt rajzolat.”

68a–92b: 25 névnapi köszöntő és 6 vegyes ének.

93a: „19a Febr. 1806.” (Nedöczi J. verse)

93b–100b: Alkalmi üdvözlőversek. Az elsőnek kelte: „27. Jan 812”

101a–103b: Vegyes latin és magyar énekek. Köztük 102a–b: Kérnek ugyan kérnek… Kiad. Közk. 1, 72/I. sz.

103b–104a: Csipke bokor kormos agyag… (Pálóczi Horváth)

104a–118a: „Nedötzi Josef Ur Versei” és „Nedötzi kedves énekek.” 115b: „János Napjára Xber 26kán 1806.”

119a–120b: „Leány kérő Levél.” és „Válasz”

120b–124a: 6 lakodalmi köszöntő.

124b: Jön búsan az éj orcája borong…

125a–130a: Nedöczi J. versei. 129b:,,Keresztelöre Petön Febr. 14dik 1808”

130b: Tenger búknak árja között sínlődöm…

131a–132b: Kriva havasának keserű gombája… (Szentpáli) L. RMKT XVII/13, 5. sz.

133a–135b: 4 érzelmes ének.

136a–144b: Prózai szövegek a görögökről és állatmesék.

145a–360b: Vegyes verses és prózai szövegek.

Megjegyzés A kötetbe csaknem fél évszázadon keresztül írtak szövegeket. Legelső tulajdonosa „Mólnár” volt, aki 1784–1804 között főleg iskolai jellegű verseket és prózát jegyzett a kéziratba. (1a, 3a–29b, 37a–40a, 48a–53b, 60a–62a, 68a–82b, 92a–b, 119a–124a, 131a–132b, 136a–144b) Az általa üresen hagyott leveleket különböző kezek írták tele, legtöbbet Nedöczi József, részben saját verseit. (30a–31b, 34a–36b, 93a, 104a–118a, 125a–130a, 148a–152b, 156a–160b) Nedöczi 1806–8 körül dolgozott, de még 1826-ból való bejegyzést is találunk a kötetben. (65a)

360. Siménfalvi jegyzetkönyv. (1784–1797) – 85 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 616.

Címlap: „Siménfalvi B. Mozes. Kolozsvári kántor tulajdona volt. Most a Simenfalvi Sandor nyug. lelkész tulajdona Hom. Almás.” (és más későbbi feljegyzések.)

1a–85b: A kolozsvári unit. leányiskolában mondani szokott búcsúzó és köszöntő versek, exámeni és vallástévő énekek, valamint prózai szövegek. 12b: „Ao 1784.” 31b: „1786 Die 21a Januar” 35a: „Anno 1797. Dicta.” (Még több évszámbejegyzés.)

Irod. SZTA II, 283. sz.

361. Tamáshiday Varga Ferenc-gyűjt. (1784–1824) – 91 lev. 10 cm. – Sp. Kt. 1853. Mf: MTAK A 3293/II.

1–23: Teológiai tartalmú próza.

23–34: Két magyar és egy latin vallásos ének.

35–74: Üres lapok, közben a 68. lapon vegyes feljegyzések.

75–83: „Világi Énekek.” 75–6: Nem tudom ki szeretne… 76–8: Álnok Cupido… 78–9: Bodrog partján nevelkedett tulipánt… 79–80: Fájdalmimat szívemen viselem… 80–3: A szerencse tündér kerekén…

85–91: „Fabulae.” (Találós mesék.)

92–115: Kuruzslások.

116–154: Üres.

155–166: Családtörténeti jegyzetek 1784–1824 között. Többek közt: „Anno 1789… 13dik Januarii Eskettettünk meg… én Varga Ferentz és Szász Juliánna…” 163: „Scripta sunt haec verba per Franciscum Thamáshiday.” (Az összeírónak tímár volt a mestersége.)

167–174: Üres.

175–182: Gyöngyösi János versei Mária Teréziáról.

362. Kiskadácsi Simén János-gyűjt. (1785) – 8 lev. 4r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1255/I. Mf: MTAK A 367/XI.

1a–3b: „Ének Horárol és Kloskárol.” 3b: „Anno 1785 Die 14a Julij pariata per Johannem Simén de K Kadáts, in aetate sua Septuagesima Secunda.”

4a–8b: „Summum bonumbol irt Versek.”

Megjegyzés A kis füzet egybe van kötve több más énekkézirattal; az egész kötetet Szabó T. Attila Kolozsvári unitárius kolligátum cím alatt egy tételben írta le. Mivel a kolligátum tagjai eredetileg semmiféle kapcsolatban nem álltak és csak újkori kötés révén kerültek együvé, azon részeit, melyek bibliográfiánkba illenek, egyenként írjuk le. A kolligátum többi tagja: II. Csokonai: Az istenek osztozása, kb. 10 lev. III. Hora-versek, 4 lev. (358/8. sz.) IV–VII. Alkalmi lakodalmi versek Lövétei Annához, 1823-ból. VIII. Gyöngyösi János (?) műfordításai. IX. Énekeskönyv a XIX. sz. 1. feléből. (L. külön, 846. sz. alatt.) X. Lövétei Anna névnapjára készült versek, 1829. XI. Kéziratos katonakönyv (énekekkel) a XIX. sz. 2. feléből.

Irod. SZTA II, 161. sz.

363. Köszöntő énekek kézirata. (1785–1788) – 63 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1133. Mf: MTAK A 367/VII.

1a–2a: Vegyes irkafirkák, üres lapok.

2b: Hallám iskolában pogácsákat adnak…

3a–14a: „Karátsoni Rytmusok pro Anno 1785.”

14b–25b: „Husvéti Rytmusok pro anno 1786.”

26a–39a: „Karátsoni Versek pro Ao 1786.”

39b–51a: „Pünkösti Versek pro Ao 1787.”

51b–62b: „Karátsoni Versek A. 1787.”

62b–63a: „Husvéti versek pro Ao 1788.”

Megjegyzés A legtöbb vers után szerzőjének vagy elmondójának neve olvasható. Deákok által összeírt gyűjteménynek látszik.

Irod. Kl. I, 41. sz.

364. Fejérvári Károly versgyűjteménye. (1785–1790) – 88 lev. 23 cm. – OSZK Quart. Hung. 179.

2a: „Keresztes Komlósi Fejérvári Károly Külömbféle Magyar Verseknek, – Enekeknek, – és Szirmay Antal Apophtegmáinak Gyüjtemennye. 1782.” (Jankovich Miklós írásával.)

2b–4b: Üres.

5a–42b: Teleki József, Gyöngyösi János, Erdődi Lajos és mások versei. Többek között 5a–11a: „Hála adó öröm…” (Teleki József verse a tolerantia-rendeletről, 1782.) 19b–20b: „Hirtelenségel ezen Tsenkez fai Póts András verseit teszük ide mellyet esméretlen Baratyának T. Gyöngyösi Uramnak Ir… Magyar hir mondobul 1785. 81. Levelébül pag 651.” 21b–22a: „Szentivanyi Cecilia Kiss Aszóny kért engemet hogy tsinályak neki verseket, tehát tsináltám Szeretöje Ürményi János nevében ekképen. Sz. An.” 31a–36a: „Lusus…” L. RMDE XVIII/1/II, 1311–25.

43a–69b: Aranka György versei.

70a–72b: Vegyes rövidebb versek, némelyik talán Szirmay Antal szerzeménye. 70b: Azt beszéli a katona… 71a: Jutka szívem Jutka… 71b: Egri megye vajjon miért sírsz… (Barkóczy Ferenc püspökről.) 72a: Ah már egyszer engeszteljed… (Amade) 72a–b: Ah nincs többé, akit szerettem… (Szentjóbi Szabó)

73a–87a: Haller László verse. (Nem Szirmay kézírásában.)

87a–88b: Szirmay Antal vegyes feljegyzései, versei. 88b: „Anno 1790.”

Megjegyzés A kötet volt tulajdonosa, Jankovich, néhány éneket lemásolt innen a Magyar énekek új gyűjteményébe. (553. sz.) A kötet összeírója Szirmay Antal volt.

Irod. SZTA II, 94. sz.

365. Világi nóták. (1785) – 20 lev. 18 cm. – Kolozsvár, EK Ms 1679. Mf: MTAK A 369/XIII.

1a–13b: Kb. 20 ének és műköltői versszöveg. Köztük: 1a–b: Égek érted de nem érzed… (Erdődi Lajos) 7b–8a: „Istenes Intés.” … „Szeben 20-a Martij 1785.” 10a–b: „Hora panaszos éneke.” (Román–magyar vegyes nyelvű szöveg.) 11a–b: Mely bolondság titkon szeretni… 11b–12a: Egyszer történt kedvemben kisétálék kertemben… 12a: Csak egy szívnek szolgálok… 12b–13a: „Köszöntő Versek.” 13a–b: Panaszlom szeleknek bánatimat…

14a–20b: Üres.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 290. (22. sz.) – SZTA II, 368. sz.

366. Deák Miklós-ék. (1786–1795) – ? lev. – Ismeretlen helyen. Másolata: Néprajzi Múzeum, EA 3584.

1.: Árva fejem nincs ki szánja… „1786-ból.”

2.: Tudhatod édesem mely jó kedvvel várják…

3.: Elindulék faluba sötét este éjszaka…

4.: Gyászos életemet szánom keservesen…

5.: Vidám kedvem hová lettél…

6.: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. RMKT XVII /3, 226/XXVII. sz.

7.: Amit szívem nem reméllett…

8.: Állj meg ne siess most szólok személyednek…

9.: Boldogtalan éltem világban kedvetlen…

10.: Árván maradsz már úgy látom…

11.: Adjon Isten szívem csendes jóéjszakát…

12.: Friss színben tündöklő… Kiad. RMKT XVII/3, 114/IV. sz.

12. (!): Ugyan mondd meg ha engem szeretsz-é…

13.: Nézz ki rózsám ablakidból…

14.: Ne sírj rózsám ne könnyezz…

19.: Életem gyászára felnőtt rózsaszálom… „1786-ból.”

20.: Vénus ölében égő tűz… „1786-ból.”

21.: Mely keserves kínok közt gyötrődöm… „1786-ból.”

22.: Görliceként nyögdécselek… (Csokonai) „1786-ból.”

23.: Bús a szívem jaj angyalom… „1795-ből.”

24.: Ha velem szóltál volna… „Ez is.”

25.: Valld meg rózsám hogy szeretsz-é… „Ez is.”

28.: Tekints rám fényes csillagom… „Ez is.”

Megjegyzés Deák Miklós a XX. század elején Kőröspatakról (Háromszék m.) népdalokat küldött be a Néprajzi Társaságnak. Küldeményének fenti sorszámú darabjait, mint kísérőleveléből kiderül, régi kéziratokból másolta: „Holmi régen írott könyvekben találtam az úgynevezett Kesergő verseket. Mindenik alatt ott állott az évszám, melyben íratott. Kik írták, és valóságggal a jelzett időben-e? nem tudom. Én szószerint adtam.” Deák Miklós a 22. sz. Csokonai-versnél nyilvánvalóan tévedett az évszámban; lehet, hogy máshol sem volt pontos. L. még a 407. sz. tételt!

367. Korsi István-gyűjt. (1786–1791) – 120 lev. 24 cm. – OSZK Quart. Hung. 1465.

1a: „Stephani Korsi emit Albae Regali 20 Xr. a. 1786. d. 26. Apr.”

2a–6a: Vegyes versek. (Jónás prófétáról, A békák panaszáról stb.)

6a–15a: Névnapi, halotti s más alkalmi versek.

15b: „F. K. K. Leopóld Koronáztatása alkalmatosságával … Versek. … 1790. Decembr. tsináltuk hamarjában Tiszteletes Prófessor Kozmai Sámuel Urammal.”

17a: „Gyöngyösi János … mennyegzői verseiből némellyek: Ao 1791. s. 6ta Octobris.”

17a–b: „Ao 1804 April. Halotti Keserv. Irta Pesten Vitkovits Mihaly.” (Későbbi kézzel.)

18a–110b: Prózai szövegek és üres levelek.

111a–120b: Latin és magyar versek.

368. Körmötzi János-gyűjt. (1786–1793) – 156 lev. 19 cm. – OSZK Quart. Hung. 3052.

Címlap: „Poesis Hunno-Latina Seu Versus Hungarici Latinis intermixti, quos hoc compendio mancipavit atque Suas in Usus huic Libello mandavit Joannes J. Körmötzi de K. Sáros non tam Murice venusino nitidos, quam fini cui destinabat respondentes. Inch. A 1786. Claudiop. Die 11a Januar.”

1a–51b: Alkalmi versek, nagyrészt lakodalomra és névnapokra. 41a–42a: „In diem Barbarae … per Ladis. Agoston syntaxistam 1789.” 44a–45a: Gyöngyösi János két verse. 51b: „Versus Pentec. … Agost. Károlly 1791.”

51b–93b: Karácsonyi, újévi, húsvéti és pünkösdi magyar és latin nyelvű, verses és prózai köszöntők.

94a–139b: Egyéb vegyes alkalmi versanyag. 139b: „Pünkösti 1793”

140a: Két alkalmi vers 1803-ból és 1806-ból, későbbi kézzel.

140b–156b: Üres.

Megjegyzés A versek többségének szerzője Körmötzi János, aki talán azonos a jelenleg ismeretlen helyen levő, 468. sz. énekeskönyvet összeíró későbbi unitárius püspökkel.

369. Zsoldos Xavér versgyűjteménye. (1786–1798 k.) – 216 lev. 39 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 15/II. 3. Mf: MTAK A 349/IX.

A kötés gerincén: „Xaverii Zsoldos O. S. B. Collectio Ludicrorum. 1776.” (A kötés későbbi!)

1a–58b: Különböző nagyságú vegyes iratok, nyomtatványok, alkalmi versek (pl. Xavér-napra) stb. kolligátuma.

59a–114b: Versek Zsoldos Xavér kézírásában. 59a–74b: Latin és magyar alkalmi versek. 74b–83a: Gúnyvers Luther Márton és felesége ellen. 84a–b: Nem lesz mindenkor így… 85a: Bakonyi Jutka hol voltál… 89a: Jaj régi szép magyar nép… 89a–94a: Latin és magyar vallásos versek, részben kottával. 91a: „Amen 1786. Tihan.” 95a–b: Élünk míg élhetünk… Kiad. RMKT XVII/10, 89/V. sz. 95b–96a: Bokros bánat mely unalmat… 96b–97a: „Versengő ének. A paraszt a feleségével.” Készíts asszony sós pogácsát… Kiad. Közk. 1, 41. sz. 98b–99a: Asszonynépek vegyétek eszetekben… Kiad. RMKT XVII/3, 30/VI. sz. 99b–100a: „Nemzetes Zsoldos György Kiss Éva Butsuztatoja 1781. 17. Decembris.” 100b–102a: „Szomoru Versekbe Foglalt Pápa Városa Tragediája. 1779.” 106b–108b: „A Bornak Vizzel való Pöre.” 112b–113a: „Lakodalomra valo mulatságos versek.”

115a–140b: Különböző nagyságú, más kezek által írt kéziratok.

141a–163b: Vegyes versek Zsoldos kézírásában, köztük saját versei is. 144b: „Az Aszszonyokrul Savanyuvizi Kutnál Füreden 1798.” 146b: „Sümeghini Die 2da Aprilis 1793. Xaverius Zsoldos O. S. B. Diaecesis Weszpr. Presbyter mp.”

164a–216b: Más kezek által írt különböző nagyságú kéziratok.

Irod. Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. V, 581–3. – SZTA Pótlás II, 66. sz.

370. Zsoltárok, énekek és könyörgések. (1786) – 53 lev. 8r. – Turócszentmárton, Matica slovenská LAMS B 211.

Címlap: „Az Oltári Szentség Negyven Óráig tartó imádásának üdejére rendeltetett Zsoltárok, Énekek és könyörgések.” Kései katolikus énekanyag Vácott kiadásra előkészített gyűjteménye. A kötetet Szerdahelyi Gábor váci püspöki adminisztrátor akarta kiadni.

Megjegyzés A kézirat a barsszentkereszti püspöki könyvtárból került a Matica könyvtárba. Talán egyvalakinek a szerzeményeit tartalmazza. A kéziratot Klaniczay nyomán ismertetem.

Irod. Kl. II, 55. sz.

371. Gyűjteményes vetemény. (1786 után) – 286 lev. 18 cm. – Sp. Kt. 3405. Mf: MTAK A 5070/III.

A kötés gerincén: „Gyűjteményes Vetemény.”

1–284, 315–352: Vegyes tárgyú, nagyrészt alkalmi versek. (Búcsúztatók, lakodalmi és névnapi köszöntők.) Köztük 1–24: „A Magyaroknak Scithiábol valo ki jövetelek, meg telepesedek, cselekedetek sok nemü magyar versekben foglaltatott illy rendel.” Említi Gulyás, ItK 1932, 194–6, 236–248: „Az A. B. C. Hartzárol.” L. RMDE XVIII/1/I, 41. sz.

353–525: 4 verses színjáték, továbbá vegyes versek, főként névnapi köszöntők. A színjátékokat l. uo. 23., 33., 34. és 42. sz.

525–539: Halotti versek Poóts András felett. Említi Gulyás, ItK 1939, 67–8.

539–602: Későbbi kezek vegyes versei és prózái. (539–559: Berzsenyi Dániel versei.)

372. Losonci verseskönyv. (1786 után) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

1–39. sz.: Versek Erdődi Lajostól, „M. B. A.”-tól, Poóts Andrástól és másoktól, Kelemen Mihály másolatában. Többek között 10. sz.: Magyar nyelvrül való versek. 12. sz.: Egy pap vízbül való kiszabadulásának leírása. (1786) 13. sz.: Dicsőséges halál vitézül elesni… (1776) „Ex veris originalibus descriptum per Michaelem Kelemen Hungaricum Cantorem et magistrum.” 39. sz.: „Erdélyi pusztítás az oláhság által.” (Harallyi Fejér István, 1787)

40–52: Versek két másik kéz írásában, nagyobb részt Kleistből való fordítások.

Megjegyzés A kézirat 1943-ban a losonci gimnázium tanári könyvtárában volt, sz. I. 473. szám alatt.

Irod. Kaszab Andor, Uj Magyar Museum 1943, 124–6. (A kézirat verseinek felsorolása.)

373. Dubinszky Mátyás-ék. (1787) – 67 lev. 18 cm. – OSZK Oct. Lat. 96.

1a: „Cantiones Variae. Mathiae Dubinszky. Pestini. Anno 1787. mp.”

2a–24b: „Cantiones Latinae.” (39 db)

25a–40b: Üres.

41b–51b: 15 magyar ének, többek között 41a–b: Bokros bánat mely unalmat… 44a: Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél… 44a–b: „Más ellenkező.” Azt gondolja ki nem tudja a paraszt életnek… Kiad. Eckhardt, It 1951, 169. 49b–50a: Jaj régi szép magyar nép…

52a–65b: Üres.

66a–67a: „Index Cantionum.”

374. Huszár Sándor-melodiárium. (1787–1805) – 76 lev. 17 cm. – Sp. Kt. 1671. Mf: MTAK A 3268/VII.

A kötéstábla belső oldalán: „13. May 1805” „Szabo Mihálye” (és más feljegyzések).

1–14: 7 halotti ének kottával. (Huszár Sándor kézírása.)

15–55: „Halotti Énekek” (és más vallásos versek) későbbi kéz írásában.

55–85: 3 halotti ének kottával. (A lapszámozás 59-ről tévesen 80-ra ugrik.)

86–151: Kb. 35 vallásos és alkalmi ének szövege.

153–172: Üres levelek, későbbi irkafirkák, bejegyzések. 170: Belgrádra vitézeim omoljatok…

172: „Verus Possessor hujus Libri est Al. Huszar Comp Ao 787” „Possidet hanc Thecam Alex. Huszár.”

Irod. Komáromy 74–5.

375. Szkárosi–Járdánházi-melodiárium. (1787–1792) – 222 lev. 17 cm. – Sp. Kt. 513. Mf: MTAK A 113/IV. és A 3182/III.

Az egyik előzéklapon: „Steph. Szkárosy compact. 3f. Successit Jos: Szkarosy.”

A másik előzéklapon: „Diversarum Cantionum Liber Melodiarius. Possessor Steph. Szkárosy Ao 787 in cl. 1792.”

1–69: 38, nagyrészt halotti ének, kottával. 1–2: Porházam már nékem is kész… 3–4: Ó mely hirtelen eltelnek… 5–6: Hatalmas úristen ki fő vagy… 7: Ó keserves jajszó… L. RMKT XVII/15. 629. sz.

71–84: „Cantiones in Ex. Publ. decantand.” (Latin énekek, köztük 82: Kellemetes kikelet…)

85–93: Zeneelméleti jegyzetek, kottapéldákkal. 86: „…Járdánházi János Cantus Praeses által.”

94–102: „I. N. D. Cantiones Speciminibus in Examine Anniversario Ao 1789 die 5a et squ Julij celebrando producendis accomodatae.”

102–183: Kb. 55 vegyes vallásos ének.

184–9: „Mutató Tábla.”

190–231: Alkalmi iskolai versek, köztük 194–200: „Lusus de 8 partibus orationis.” Kiad. RMDE XVIII/1/II, 1237–48. (37. sz.)

231–260: „Noták Hármoniájokkal:” (46 db) Többek között 231: Dínom dánom kákatő… Kiad. Közk. l, 148/I. sz. 234–5: A bandéros magyar legény arany alma… 237: Szegény legény vagyok sok bánatim nagyok… 239: Azok élik világukat akik ketten hálnak… 240–1: Gálos Kati megbabázott… Kiad. uo. 15. sz. 241: Sok cifra lány van Patakon… Kiad. uo. 16. sz. 247: Bimbó ökrünk nagy szarva… 248: Kincsem feleségem mért nem szeretsz engem… Kiad. uo. 62/I. sz. 249: Kovács Éva szomorú… Kiad. uo. 17/I. sz. 250: A lobogó szerelem tüzet rakott bennem…

261–443: Vegyes prózai és verses szövegek: zsoltárok, halotti búcsúztatók, iskolai versek, színdarabok. Az utóbbiak között: 410–422: „Lusus scholasticus pro capessendo cursu scholastico.” Kiad. RMDE XVIII/1/II, 1247–64. (38. sz.) 426–433: „Lusus ad alliciendos musas futuros.” Kiad. uo. 1311–25.

Irod. Harsányi, Ethn. 1913, 295–302, 361–9. (A kézirat 231–260. lapjain levő dallamok kiadása.) – Bartha, ItK 1932, 382–4. (6. sz.) – SZTA II, 315. sz. – Bartha 40–3. (A dallamok kiadása; részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 53. sz. – BarsiBodrog (24 dallam népszerűsítő kiadása.)

376. Kántorkönyv. (1787 után) – 40 lev. 23 cm. – Kolozsvár, EK Ms 922.

1a–10a: „Invocatiok és auditoriumok.” (Kb. 30 ének.)

11a–40a: Az I–CL. zsoltár.

40b: „Simeon éneke” és „Az úri imádságról való ének.”

Megjegyzés A 19. levél papírjának vízjelében 1787-es évszám olvasható, a kézirat azonban lehet későbbi is.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 298. (60. sz.) – SZTA I, 77. sz.

377. Ernyei Kováts Sámuel ima- és énekeskönyve. (1788) – 79 lev. 11 cm. – Kolozsvár, EK Ms 14. Mf: OSZK FM 1/02. és MTAK B 1137/II.

1a–29a: Szombatos imakönyv.

29b–77b: 17 szombatos ének.

78a–b: „1788dikban szent Mihaly havanak 24dik napjan vegeztem el irtam Kovats Samuel… Kovats Ana Ats jossef elete parjanak Meljben foglaltam szen Isten ditserettere Enekekett…”

Megjegyzés A 78a lapon levő évszám nem látszik jól, lehet esetleg 1786 is, de 1785 – mint Thúry olvasta – semmiképpen nem. A kézirat a bözödújfalusi Ernyei Kováts József hagyatékából került jelenlegi helyére.

Irod. Thúry 23. sz. – Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 300. (68. sz.) – SZTA I, 40. sz. – RMKT XVII/5, 593.

378. Kolligátum. (1788 k.) – 118 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 919.

I. 1a–26b: Halotti versek Beganyi József felett, Bánotzon (Zemplén m.) 1788.

II. 27a–38b: 18 halotti ének. Köztük 29b–30a: Ó keserves jajszó… L. RMKT XVII/15, 629. sz.

III. 39a–54b: 20, főleg szerelmi ének. Többek között 39b–40b: Az én rózsám olyan beteg… 44a–b: Szamos partján rozmarint ág… 45a–46a: Siralmas volt nékem… Kiad. RMKT XVII/14, 186/IV. sz. 46b–47a: Jajjal életemet kezdtem… Kiad. StollVirág 207–8. 47a–49a: Keservesen kezdé búcsúzó verseit… 54a–b: Régi napok régi napok…

IV. 55a–58b: „A Bodzai fatalitásnak rövid le irása, melly történt 1788 esztendöben.” Bokros bánatoknak setétes fellege…

V. 59a–118b: Későbbi vegyes, főleg prózai kéziratok. Köztük 114a–b: Kérésében állnak Vénussal sétálnak…

Megjegyzés A kolligátum II. és III. része is az 1780–90-es években keletkezhetett. A legértékesebb III. rész talán erdélyi eredetű.

379. Kreskay Imre-gyűjt. (1788) – 94 lev. 18 cm. – OSZK Quart. Hung. 2197.

1a: „Magyar ódák avagy énekek. Irta Kreskay Imre. 1788.”

2a–3b: Előszó az olvasóhoz. Kiad. Kath. Szle 1904, 871.

4a–91b: 75 ének, ebből 27-nek szerzője Kreskay, a többié Ányos, Verseghy, Pálóczi Horváth, Zsolnay Péter, Virág Benedek, Amade és mások. Többek között 33a–34a: Nagy munka a szíven… Kiad. Kath. Szle 1904, 875. 40b–42a: E mostani álnok világban… 42b–43a: Inkább bosszant hamisságod… 72a–73a: Hajnali csillagom nem derül fel… 81a–82a: Bokros bánat mely unalmat…

92a–b: Üres.

93a–94b: „Laistroma…” (Tartalomjegyzék.)

Megjegyzés Kreskay valószínűleg nyomtatásra készítette elő a kötetet.

Irod. Hattyuffy Dezső, Kath. Szle 1904, 869–878. – SZTA II, 174. sz.

380. Szakcsi kántorkönyv. (1788–1789) – I–II. köt. 108, 130 lev. 2r. – Attala (Somogy m.), róm. kat. plébánia. Mf: MTAK A 268/II.

I. 1a: „Ezen Énekes Könyvet meg Ujittatta Erdödy Gábor Mernyei Mesteri Hivatallába Május 15kén 1815be.”

1b–2a: Üres.

3a–106b: Kb. 250 katolikus egyházi ének. 14a: „15a May 1788.” 32b: „1789.” 71b: „27a January 1789.” 79a: „9a May 1788.” 106b: „P. 1789. T.”

107a–108b: Üres.

II. 1a: „Ezen Énekes könyvet meg Ujittatta Erdődy Gábor Mernyei Mesteri Hivatallábon Május 15kén 1815be.”

1b–2b: Üres.

3a–130a: Kb. 250 katolikus egyházi ének. 23a: „1789.” 90b: „1789 Die 27a Mens. April.” 103b: „In Schola Szaktsensi Die 3a Junij Anno 1788.” 125a: „Szaktsi Iskola Gyermekek Tanitója. Irám ezeket, mint Énekellő látja, Ezer hét száz nyoltzvan nyoltznak folyó számja, ’S Szent Mihál Havának tiz napja mutatja.”

Megjegyzés A kétkötetes gyűjtemény az egyik legterjedelmesebb XVIII. századi katolikus énekeskönyv. Számos ének kottája is megvan. XVII. századi darabjainak felsorolásai: RMKT XVII/7, 696; RMKT XVII/15/B, 542.

381. Tolvay István-ék. (1788–1791) – 106 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 654.

1a: Vegyes irkafirkák között: „Est Steph. Tolvay comparavit pro Decenrium Die 21a Novembris Anno Domini 1788.”

2a–11b: 12 halotti ének, részben kottával. Közülük kettőt kiad. Bartha, A XVIII. század…

12a–26b: „Világi Nóták.” 38, főleg szerelmi ének. Többek közt 14a–b: Régi napok régi napok… 14b–15a: Erdőkön mezőkön járó… 16b–17a: Beborula, jaj, elmúla a nap fényes világa… Kiad. Vagy egyképpen… 162. 22a–b: Angyal-e vagy madár… 21a–b: Édes vérem komámasszony… Kiad. Közk. 1, 27/I. sz. 23a–b: Piros a bakancsom szára…

27a–41a: Nyelvtani szabályok, imák stb.

41b–42b: 3 vallásos ének.

43a–52b: 8 latin és 7 magyar iskolai, főleg vizsgai vers. 50b: „1791. Declinatio prior Exam.”

52b–57a: „Uj esztendői ének” és „Gergely napjára való versek” Kiad. Földesi Béla, Tanítóképző Főiskolák Tud. Közleményei 1978, 183–209.

57a–68b: 14 vallásos ének, 2 dallammal.

68b–87a: Katekizmus.

87b–88a: 2 vallásos ének.

89a–106b: Vegyes prózai szövegek, részben későbbi kezek.

Megjegyzés A kötet összeírója, Tolvay István, az 1799–1801. években mint basszista a pataki kollégium énekkarának tagja volt.

Irod. Bartha, ItK 1932, 385. – SZTA II, 333. sz. – Bartha 43–4. (Bibliográfiai leírás.) – Otrokocsi Nagy III. sz. – SZTA Pótlás II, 56. sz.

382. Gyűjtemény. (1789–1790) – 109 lev. 24 cm. – OSZK Quart. Hung. 1089.

2a–17b: Latin versek és üres levelek.

18a–36a: Gyöngyösi János, Aranka György és mások versei. 36a „Die 16. January Ao 1789.”

36b–45b: Alkalmi házassági versek. 42a: „Ao 787 d. 19. Nov.”

46a–49b: Üres.

50a–55b: Gúnyversek Poóts Andrásról. „S. Patak, 1789. Mense 7br”

56a–81b: Üres levelek és prózai szövegek.

82a–87b: „Ao 1790.” (Politikai versek latinul és magyarul.)

88a–101b: Üres.

102a–108a: Vegyes „Jegyzések”, későbbi kézzel.

383. Jankovich Miklós: Magyar világi énekek. (1789–1793) – 71 lev. 22 cm. – OSZK Quart. Hung. 175.

1a–15a: „In quarto A Magyar Világi Enekek, mellyeket egybe szedett és le irt Jankovits Miklós Anno 1789. Io” 34 ének, köztük 3a–4b: Utólag bekötött levélen Korbits Tamás 1769-i levele és két általa leírt ének. Kiad. Thaly, VÉ II, 326–9. 6b–7a: Reménység az embert gyakorta táplálja… Kiad. RMKT XVII/14, 183/IX. sz. 11b–12a: Keserves nagy bánatom… (Kottával.) 12a: „Paraszti ének.” Szántani vetni nyárban aratni… Kiad. Eckhardt, It 1951, 155. 12b: Bujdosni indulnék ha társat találnék… 12b–13a: Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott… Kiad. RMKT XVII/3, 231/VI. sz. 13a: Boldogtalan sorsa siralmas szívemnek… Kiad. RMKT XVII/14, 190/V. sz. 13a: Bujdosik bujdosik szegény árva legény… Kiad. uo. 191/II. sz. 13a: Bolondság volt nádhoz bízni… Kiad. RMKT XVII/3, 226/XI. sz. 13b: Megbolondult a világ fegyverben az ország… (1740) 13b: Jó bort kezde hordóban mostan a csaplárné… Kiad. StollPajk 69–70. 13b–14a: „Kádár István vitézsége.” Szörnyű nagy romlásra… L. RMKT XVII/9, 161. sz. 14b: „Rákoczi végső búcsúzó éneke.” Püspök városában… Kiad. RMKT XVII/10, 124. sz. 14b: „Bezerédi Imre éneke.” Boldogtalan fejem… 14b–15a: Bokros bú habjai reám tódulának… Kiad. RMKT XVII/14, 184/VIII. sz.

16a–30b: „IIo Magyar Enekek Gyűjtemennye.” 57 ének, többek közt 17a–18a: „Péró téteményei és halála.” Jaj te gyászban borult árva Magyarország… Kiad. KKK 242. sz. 18a: Zarándokság kemény rabság… Kiad. Thaly, VÉ I, 303–4. 18a: Hopphopp anya süss malacot… Kiad. Küllős Imola, Népr. Tanulm. 1982, 571–2. 18a–b: Hol vagy most te nyalka kuruc… Kiad. Thaly, Adal. II, 300–2. 19a: Mint az úton járó… Kiad. RMKT XVII/3, 105/VI. sz. 20a–b: Egykor két leány virágot szedni… 20b: Isten áldjon meg édes barátom… Kiad. uo. 263/X. sz. 20b–21a: Jó napot vitézek ide hallgassatok… Kiad. Közk. 1, 123/V. sz. 21b: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XVIII. sz. 21b–22a, 35b–36a: Ideje bujdosásimnak… Kiad. RMKT XVII/14, 189/VI. sz. 22a: Bánatimnak örvényében… Kiad. RMKT XVII/10, 57/II. sz. 23a: „Kovács György Éneke.” Parnassus hegyein mulató muzsáknak… Kiad. uo. 50. sz. 23a–b: Ciprus szigetében tündöklő szép rózsám… 23b: Jaj mely szerencsétlen időre jutottam… L. RMKT XVII/14, 185/IV. sz. 27a: Pünkösdi rózsának virágzó virága… 27b: Jaj mely keservesen jutnak én eszemben… Kiad. RMKT XVII/3, 201/VI. sz. 29a: Gyöngy illatú ékes rózsa… Kiad. uo. 556.

31a–42a: „III. Magyar Énekek Gyűjteménye.” 35 ének, többek között 32a: Nincsen az ég alatt oly nyomorúság… 32a: Montovai legénynek… Kiad. VÉV 170–1. 32b: Életemnek víg kedvemnek tajtékpipája… Kiad. Közk. 1, 155/I. sz. 33a: Mint gerlice madár ki társától elvál… 33b: Ah mit kínzod én szívemet… AMADE 33b–34a: Bujdosik bujdosik szegény árva deák… Kiad. RMKT XVII/14, 191/I. sz. 35b: Mit használ e világ… Kiad. RMKT XVII/2, 504. 38a: Ezerhétszáz ötvenegyben… Kiad. Thaly, VÉ I, 283–5. 39a–b: Egy leány a hegyek között… Kiad. Domokos P. Péter, Ethn. 1959, 460 és VÉV 25–6.

43a–61b: „IV. Magyar Énekek Gyűjteménye.” 62 ének, többek között 45a–b: Jaj régi szép magyar nép… (Utólag bekötött levélen.) 47b: Vajha tündérré lehetnék… Kiad. RMKT XVII/3, 711. 47b–48a: A leányok jók nem rosszak… Kiad. Közk. 1, 29/I. sz. 48a: Csak így élünk amíg élünk… Kiad. uo. 44/I. sz. 48a–b: Jó napot, gazdasszony! Vártál-e katonát? Kiad. VÉV 176–8. 48b–49a: Egyszer egy szép gondolatom ütközött eszemben… Kiad. uo. 20/IV. sz. 49a: Midőn Messiás már eljött… L. RMKT XVII/10, 128. sz. 49a: Nemes Jászság híres Kunság nagy jajra jutott… Kiad. Thaly, VÉ I, 279–282. 49a–b: Jászság Kúnság mentiben… Kiad. uo. II, 171–2. 49b: Fenékkel felfordult már az egész világ… Kiad. RMKT XVII/14, 180/IV. sz. 51b–52a: Jer magyar sírj velem… 53a–b: Vagyon hazánkban két gonosz ember… 59a: A báránynak négy a lába… Kiad. Közk. 1, 33/I. sz.

63a–71a: „V. Magyar Enekek gyűjteménnye.” 22 ének, köztük 64b: Most izenték Komáromból… Kiad. uo. 118/II. sz. 67a–b: „A nemes Pipának egy kedvelőjétül kiadott kérelme 1793. 2.-ik Ápril Szek.fejérvárott B. Fr.” 70b: Élek élek amint élek… Kiad. uo. 63/I. sz. 71a: Szegény legény a prücsök házasodni készül… Kiad. uo. 140/I. sz.

Megjegyzés A kötet Jankovich kézirat-gyűjteményének egyik legjelentősebb darabja. Számos bujdosó ének és kuruc vers mellett szerelmi énekanyaga is igen gazdag. A kötet énekeinek egy részét Jankovich a Nemzeti Dalok Gyűjteménye VIII. kötetébe is bemásolta. (531. sz.)

Irod. SZTA II, 126. sz.

384. Lang Márton-ék. (1789) – 58 lev. kis 16r. – Alsókubin, Csaplovics Könyvtár č. 3/8. Mf: MTAK B 1078/III. és MOL C 29.

A kötéstábla belső oldalán: „Martinus Lang. Principist Sz. Annae Anno 789.”

1a–46a: Kb. 20 magyar és 20 latin ének, többek között 3a–4b: Triste valedico musis… 4b–5a: Ide s tova járok nem látok nem hallok… 5b–6a: Jaj mi történt szívemen… 6b–7a: Vérem komámasszony… Kiad. Közk. 1, 28/I. sz. 9b–10b: Ej mikor én huszár voltam Rákóczi vojnában… Kiad. Rexa Dezső, ItK 1910, 118. 45b–46b: Nem lesz mindenkor így…

46b–49b: Későbbi kéz latin és magyar versei.

50a–58b: Üres.

Irod. Kl. II, 58. sz.

385. Nagyernyei Sárosi Mihály-ék. (1789) – 41 lev. kis 8r. haránt. – Budapest, Zsidó Múzeum. Mf: MTAK A 738/IX.

A kötéstábla belső oldalán levő bejegyzés szerint a kéziratot Nagyernyei Sárosi Mihály készítette 1789. évben s első tulajdonosa is ő volt.

1a–41b: 11 szombatos ének.

A hátsó kötéstábla egy ma ismeretlen, 1782-ben készült kódex emlékét őrzi, mely Ajtai Józsefé volt.

Megjegyzés A kézirat 1912-ben Kohn Sámuel (Budapest) tulajdonában volt.

Irod. Thúry 25. sz. – SZTA I, 118. sz.

386. Pap Mihály-melodiárium. (1779 [?]) – 36 lev. 10 cm haránt. – MTAK K 112.

1b: „Diarium pro Cantionibus destinatum Michaelis Pap Ao 17.9” (A 3. számjegy kikaparva.)

2a–b: „Series” (Tartalomjegyzék.)

3a–17b: Vallásos énekek kezdősorai, többszólamú kottával.

17b–18b: 5 db világi ének kezdősora, többszólamú kottával. 17b: Adjon Isten szerencsét télbe meleg kemencét… 18a: Óhajtással telnek el kelnek el éltem napjai… 18a: Míg élek szép lélek nem felejtlek…

19a–20b: Üres.

21a–33b: Kb. 33 vallásos ének kezdősora, többszólamú kottával.

34b: Rövid utasítás a harmónia csináláshoz.

35b: Míg tele konyhája volt… (Dallam nélküli vers.)

Irod. Bartha, ItK 1932 282. – Murányi Róbert Árpád, Zenetört. Tanulm. Bp. 1969. 113–129. – CsapodiKat 107–8. (A keltezés helyesbítése.)

387. Régi magyar énekek. (1789–1790) – 20 lev. 23 cm. – MTAK RUI 4r. 360.

1a–8b: 22 magyar és 1 latin nyelvű ének, néhány prózai darab. Az énekek között 1a: Rettentő Marsnak fajzati… 2a: „Török Theresia lakodalmába mondott versek NKörösön 1789-ben 7a Febr.” 4a: Én is hajdan magyar voltam… 4b: Midőn szeretőjét várja… 5b: Hej Rákóczi Tököli Bercsényi… 7a–b: „Mentő beszéd, mely az esküvésre kénszeritő mágnásokat ezen helytelen kivánságtul felszabaditja.” 8b: Megérem még azt az időt… 13a: Mit búsulnék mikor jól van dolgom… 14b: Idő idő tavasz idő… Kiad. VÉV 145. 17b: Jaj régi szép magyar nép…

Megjegyzés A gyűjtemény elnevezése könyvtári eredetű.

388. Szilágyi Mihály-ék. (1789) – 63 lev. 17 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 671.

1a: „Halotti énekek és Corneliusbol Phrasisok.”

1b: „Habet hunc librum Michael Szilágyi ab Anno 1789dik 17dik Januar” (és más feljegyzések).

2a–14b: 15 vallásos, nagyrészt halotti ének, köztük 2a: Már oda térek honnan testem vettem… 2a–b: Menj el immár nyugodalmadba boldog lélek… 4a–b: Csalárd színnel fénylő világ…

15a–34b: „Phrases Cornélii nepotis.”

35b–38a: „A Lovaknak betegségekröl.”

38a–61b: Vallásos énekek (28 db) és néhány ima.

62a–63b: Vegyes irkafirkák.

Irod. Otrokocsi Nagy XXXVII. sz.

389. Erdélyi gyűjtemény. (1780-as évek) – 26 lev. 22 cm. – Sp. Kt. 746/III. Mf: MTAK A 3228/II.

1a–6a: „Butsuztató Versek.” (Dobai Zsuzsánna felett.)

6a–10b: Versek Mária Terézia halálára. (Az egyik Gyöngyösi Jánosé.)

11a–16b: „A’ Tolerántiarúl M. Gróf Széky Teleky ő Excellentiája által iratott Versek.” Vö. ItK 1930, 359–60.

16b–17b: Vegyes alkalmi versek.

17b–18b: „Nemes Nagy Szeben Kultsos Királyi Városba az 1781. Eszt. Sz. István Apli Király Napjára a T. Erdélyi Országi három Nemzeteknek Diaetara való bé gyülésekkor költ Versek.”

18b–26b: Vegyes latin versek. 24a: „Epitaphium Studiosi Debrecz. – St. Eperjesi fecit Anno 1784.”

390. Világi énekek. (1780-as évek) – 23 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 600.

I. 1a–3a: „Világi Enekek.” 1a: Égek érted de nem érzed… 1b–2a: Szeress engem én kedvesem… 2a–3a: Bús szívemnek sóhajtási…

II. 4a–17b: 19 vegyes ének, köztük 5b–6b: Ha nem láttam volna galamb képed… 6b–7a: Mészárosné igen csinos… Kiad. Közk. 1, 31/I. sz. 8a–b: Minapon Döbröcömben Bécs felé utaztam… Kiad.uo. 109/I. sz. 8b–10a: Sok százezer példát immáron láttatok… (Zala megyei betyár búcsúja akasztás előtt.) Kiad. Küllős Imola, Néprajzi Tanulm. 1982, 577–8. 10a: Egyszer egy embernek nem vala egyebe… Kiad. Közk. 1, 32/I. sz. 15b–16a: Vigy uram a messze földre… (Cigány-csúfoló.) Kiad. uo. 90. sz. 16a–b: Örök Isten adj irgalmat… (Cigány-csúfoló.) Kiad. uo. 89/III. sz.

18b–23a: 3 ének jóval későbbi kézzel beírva.

Megjegyzés A kötet két különböző füzet kolligátuma. Mindkettőt nagyjából azonos időben, az írás és az énekanyag jellege után ítélve az 1780-as években írhatták össze.

Irod. SZTA II, 365. sz.

391. Bánhorváthy János gyűjteménye. (1790–1791) – 107 lev. 21 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-1.159.

A kötéstábla belső oldalán: „Joannis Bánhorváthy mk.”

1a–b: Vegyes irkafirkák.

2a–b: „A Törököknek Törts Váránál lött meg verettetések.” Rajta magyar rajta…

2b–3b: „Tolerancia” Magyar protestáns ellened protestálok…

4a–b: „K R Rh. B. Assz. N. B. irtam B. J. 790. Eszt.” (Névnapi vers.)

5a–6a: „Ao 791. Ad Diem Onomasticum… Ludovici Erdődy… Joh. Banhor.” (Vers.)

6b–12a: Még három alkalmi vers.

12b–26b: Receptek.

26b–107b: Vegyes feljegyzések, nagyrészt korabeli folyóiratokból (Tud. Gyűjt., Sokféle, Társalkodó stb.) kiírva, 1831–1848 között. Közte néhány vers is.

Megjegyzés Bánhorváthy János csak a gyűjtemény első, kisebb felét írta tele, részben saját verseivel; a kötet nagyobbik fele egy ismeretlen személy jóval későbbi omniáriuma.

392. Connotationes Versuum. (1790) – 12 lev. 25 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK +204.

1a: „Connotationes Versuum Anni 1790.”

1a–9b: Politikai tárgyú versek, nagyrészt 1790-ből. Köztük 1a: Rajta magyar mit akarsz? van példád nagyra mehetsz most… 1a–b: Jer magyar sírj velem… 3b–4a: „Szomoru Ének mellyet Hajdant Rákotszi pengetett.” Jaj régi szép magyar nép… 5a–6a: Mohács Mohács sebes vérontás helye…

10a–b: Nemzetek anyjának… (Gyöngyösi János)

10b–12a: Alkalmi vers Batthyány József esztergomi érsek névnapjára.

Irod. Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. V, 585. – SZTA Pótlás II, 13. sz.

393. Dávidné Soltári. (1790–1791) – 146 lev. 20 cm. – Sp. Kt. 630. Mf: OSZK FM 1/944. és MTAK B 3206/III.

1: „Dávidné ’Soltari A mely is forditatott Angliai Nyelvből, Magyarra. Görög Helená és több Szüzeknek kedvekért 1790ben 10dik Decembris: Szerelmes Péter. A Venus Oltára Mellett Szolgálo Ifju által. Mantovaban:”

3–9: 6 „Nota”, többek között (sorszámmal idézve!) 1.: Egy szívet a szívem rég óhajtoz… (Egyed Mihály) 2.: Ritkán láttak rózsám némelyeknek mását… 3.: Ritka búza ritka melyben konkoly nincsen… 4.: Árokszállásánál volt a veszedelem… Kiad. Közk. 1, 94/II. sz. 5.: Sirasd meg azt az időt melyben deákká lettél… Kiad. uo. 76/VI. sz.

11–245: „Világi Énekek 1790 Dye 10a Decembris” (7–177. sz. „Nota”, többek közt:) 7.: Midőn szeretőjét várja… 8.: Nem szólok én senkiről… Kiad. RMKT XVII/3, 119/VI. sz. 9.: Ne járj szívem hozzám éjjel… 14.: Egyszer egy embernek volt két tehénkéje… Kiad. Közk. 1, 32/II. sz. 16.: Román nyelvű ének. 19.: Régi napok régi napok… Kiad. BarsiBodrog 63. 23.: Arany ideim folyása… 28.: Isten jó nap bíró gazda a kend házában… 46.: Tudós bölcsek kik e széles föld felett laktok… 51–3.: Névnapi üdvözlőversek. 56.: Bánatom nincs, élek vigassággal… Kiad. VÉV 254–5. 57.: Kérlek rózsám tekints rám kegyesen… Kiad. uo. 45. 64.: Isten megáldjon kedves barátom… Kiad. RMKT XVII/3, 263/XI. sz. 69.: Kukukuli kukucskám… (Amade) 74.: Kisütött a nap sugára szeretőmnek ablakára… 81.: Boldogtalan sorsa siralmas éltemnek… 86.: Vidám kedvem hová lettél… 96.: Mit használ e világ… Kiad. RMKT XVII/2, 504. 97.: Egy pár füles tallért adnék… Kiad. StollPajk 78–9. 102.: Teli kertem zsályával… Kiad. uo. 125–6. 111., 118–121.: Névnapi üdvözlőversek. 127.: Sokan szólnak énellenem nagy méltatlanul… 130.: Megholt atyám már anyámmal… Kiad. Közk. 1, 4/I. sz. 132.: Csereháti cseresznye… Kiad.: StollPajk 170. 133.: Szekén puntra németi… Kiad. Közk. 1, 107/III. sz. 134.: Egyszer két leány virágot szedni… 135.: Ári ári Szabó Sári nagy ringyó… Kiad. uo. 18/I. sz. 149.: Állj félre innét boszorkány… Kiad. uo. 119. sz. 155.: Siralmas volt nékem világra születnem… Kiad. RMKT XVII/14, 186/XVI. sz. 158.: Jaj néked szegény magyar nép… 166.: Friss színben tündöklő… Kiad. RMKT XVII/3, 171.: Jaj gyöngyvirágom rozmarint ágom… 175.: Bokros bú habjai reám tódulnak… Kiad. RMKT XVII/14, 184/XI. sz. és BarsiBodrog 68. 177.: Csuda dolog mely nem régen történt… Kiad. Közk. 1, 154/II. sz. 179.: Hallottál-e csudát hatot e világon? Kiad. VÉV 13–5.

246–255.: „Mutató Táblája.”

További versek és nóták 178–195. sz. alatt pl. 178: Bokros bánat mely unalmat… 179.: „Mese. Találos.” Kiad. Harsányi, ItK 1918, 319–320. 181.: A violát akkor szedik… 189.: Szentháromság egy istenség… (Szathmári Király Pál) 193–4.: „Lakodalomban való strophák.” 195.: Nincs becsületi a katonának… Kiad. Harsányi, Ethn. 1914, 238–9.

289–291: Vegyes feljegyzések. 291: „Scriptum est per Josephum Darotzi Anno 1971 Die 7ma Aprilis.”

Megjegyzés A gyűjtemény nagyobb részének összeírója, Daróczi József, székelyudvarhelyi városi tanácsos volt. A kézirat erdélyi származását a 18–9. lapján levő román nyelvű ének is bizonyítja, valamint az a körülmény, hogy énekanyagának nagyobb része más erdélyi kéziratokban is megtalálható. (Legközelebb Rákosi Sámuel Holmija áll hozzá.) A szövegek egy részének a kottája is megvan, ezekből mintegy huszat Harsányi adott ki. (Ethn. 1914, 40–7, 101–7.) A dallamfeljegyzések azonban annyira pontatlanok, hogy zenetörténeti szempontból alig használhatók. (Bartha: A XVIII. század magyar dallamai. Bp. 1935, 27–8.) – A kézirat korábban Jankovich birtokában volt, aki egész anyagát lemásoltatta. (OSZK Quart. Hung. 173/III; ld. 531. sz.)

Irod. Harsányi, Ethn. 1914, 38–40. – Uő, Ethn. 1928, 188. – Bartha ItK 1932, 384–5. (7. sz.) – SZTA II, 60. sz. – Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kiad. Bartha Dénes–Kiss József. Bp. 1953, 58–63. (Valamennyi ének felsorolása.)

394. Debreceni kézirat. (1790–1839) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Tartalma: Keserű gúnydalok a bécsi politikáról, kuruckori emlékek, Lehel vezér keserves históriája, vegyes tárgyú pasquillusok; Kazinczy Gábornak, Szentjóbi Szabó Lászlónak és Fáy Andrásnak versei; 16 Csokonai-vers; mások versei Csokonairól; a csökmői sárkány históriája; egy „keserves rézkrajcár elmélkedése” az 1811-i devalvációról; Hatvani professzor históriája stb. stb. Két darabját („Tempore Combustionis Actorum Dimensionalium” és „Kondé Miklós Epitháfioma”) kiad. Bevilaqua-Borsodi Béla, Irodalmi Újság 1955, 3. sz.

Megjegyzés A kézirat lelőhelyét ismertetője nem jelzi, csak annyit mond, hogy Bánóczi József hagyatékából került elő. Tartalmából ítélve valószínűnek látszik, hogy összeírási ideje inkább a második évszámhoz, 1839-hez áll közelebb.

Irod. Irodalmi Újság 1955, 3. sz.

395. Horváth János-ék. (1790) – 67 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 1158.

1a: „Magyar Muzeum, az az: Némely különös mostani üdőben virágzó Magyar Poétáknak öszve-szedett Versei. Irattatott Székes Fehérváron, Horváth János által, 6ta Junii 1790.”

2a–48b: 63 vegyes ének, többek között 7a–8a: Nézd könnyzápor között gyászos székelyeket… 8a–16a: Faludi hat éneke. 20a: „Más Szala V-megye n: Dand. Eneke. 1790.” Ne búsulj már magyar sereg… 22b–23a: Rákosnál a pesti vásárról… Kiad. Közk. 1, 117/I. sz. 24a: Áldott palack, ki kezemben vagy… Kiad. VÉV 246. 27b–28a: Csak el nem ájultam midőn hallottam… 30b: Árad a víz míg elapad… Kiad. uo. 98/I. sz. 30b: Egyszer egy ember volt aki nagyot fingott… Kiad. uo. 120/I. sz. 37a–38a: Búbánat szerelem fonnyasztja éltemet… 39b–40b: De szép asszony a Szabóné… Kiad. uo. 31/II. sz. 42a: Mi bajod van angyalocskám… 42b: Állj meg rózsám egy szóra… 47a: Boldog volt az idő Tamásin… Kiad. Thaly, VÉ I, 55. (Jankovich másolata alapján.)

49a–58b: Üres.

59a–64b: „Tartalom-mutató.” (XIX. századi kézzel.)

65a–67b: Üres.

Megjegyzés A kötet sok kéz írása. Jankovich tulajdonában volt, aki anyagát kétszer is lemásolta: más sorrendben a Nemzeti Dalok Gyűjteménye VI. kötetébe (531. sz.), megegyező sorrendben (csak egy részét) a Quart. Hung. 178. sz. kéziratba. (10a–23b; l. 553. sz.)

396. Horváth Pál énekgyűjteménye. (1790 k.) – 16 lev. 25 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 26.

1a: „Ternio Hungaricus. Scriptura Pauli Horváth Ord. S. Bened. ab Anno 1817 Abbatis de Tihon, defuncti 1832. Die 10a Sept.” (Későbbi kézzel.)

2a–14a: 32 vers, ezek közül 9 az összeíró Horváth Pál szerzeménye, 9 Maracsko Anzelmé. Köztük 3a–4b: „A’ Haza tért Magyar Koronának öröm Ünnepére. 1790.” 8b–9a: Mohács Mohács sebes vérontás helye… 9b–10a: Olyan e világi öröm… (Olvasztó Gábor) 10a: Jaj te szegény Magyarország jaj mire jutottál… (Nagy János) 10b: Búm sűrű ködéből kínom felhőjéből… (Maracsko Anzelm) 11a–b: Bűneim rettentnek majd kétségben ejtnek… Kiad. Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. V, 494–5.

14b–16b: Üres.

Irod. Zoltvány Irén, A pannonhalmi főapátság tört. V, 494–5., 583–4. – SZTA Pótlás II, 25. sz.

397. Katolikus ék. (1790) – 82 lev. 22 cm. – OSZK Quart. Hung. 4000.

A csonka fedőlapon: „…Kantor et orgonista 1790”

1a–82b: Kb. 220 katolikus vallásos ének, az egyházi év rendjében.

398. Kolozsvári ék. (1790 k.) – 30 lev. 16r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 17. Mf: MTAK A 189/IV.

1–12: „A Tántznak haszontalanságirol, annak vétkes keresztyenhez illetlen s sok roszra vezetö mivoltárol.” 12: „1a Aug. 1790.”

13–6: Későbbi kezek vegyes feljegyzései.

17–30: „Belsö Magyar Utzai Magyar Parnassus.” (Várallyai Mihály)

31–4: „A Ferentz Császár Butsuztatoja”

37–9: Vidám kedvem már nyugodjál… 34–6: Nem lesz mindenkor így…

39–40: „Teleki Josef Éneke” Régi napok régi órák…

41–55: „Az Emberek magaviselésére alkalmaztatott LXIII Rövid oktatásotskák.” (Cserei Farkas)

56–9: Gyöngyösi János versei.

Irod. Kl. I, 40. sz.

399. Kresznerics Ferenc dalgyűjteményei. (1790–1809) – I–II. köt. 103, 128 lev. 20 cm. – MTAK Irod. 8r. 206/184.

I. 1a–102b: 106 latin, német és magyar nyelvű ének. Köztük 5a–6a: Ha gyönyörűségesen… 10b–11b: Jaj te szegény Magyarország jaj mire jutottál… (Nagy János) 25b–26b: Ó én szegény Páter Mártony… 27b–28a: Akinek ma kedve nincs annak egy csepp esze sincs… Kiad. VÉV 256. 28b–29b: Hallod-e te szolgáló körmöljön meg a holló… Kiad. VÉV 247–8. 31a–b: Pásztorok keljünk fel hamar induljunk el… 31b–32a: „Szala Vármegyei Bánderisták Eneke 1790.” 34b: Jó az indulat… „composé par moi en 20 Aout de l’anne 1790.” 43a–b: Reménység az embert gyakorta táplálja… L. RMKT XVII/14, 183/V. sz. 43b–45a: „Questás barátok.” Ne bánkódjunk ne aggódjunk… Kiad. Közk. 1, 77. sz. 48b–49b: A győri leányok mostan verbuválnak… Kiad. uo. 58. sz. j. 54b–56a: Hold mely szépen világítsz te… Kiad. Gálos, ItK 1940, 39. 58b–59b: A katona jó paripán megugratja magát… Kiad. Thaly, VÉ I, 318–320. 60b–61a: Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél… 72b–73b: „A’ Magyar Insurgensekhez. 1797.” 73b–75a: Rákosnál a pesti vásárról… Kiad. Közk. 1, 117/II. sz. 77b–78b: Fennyen tartod a nagy orrod kevély Pozsony vára… Kiad. RMKT XVII/14, 178/V. sz.

II. 1a–6b: Két vers: „El hunyt Kedvese Árnyékához”, és „Batthyány Lajos.”

7a–8b: Üres.

10a–90a: Latin és magyar nyelvű vallásos énekek.

91a–128b: Különálló verskéziratok, nagyrészt más kezek írásában. 91b–93a: Három cigány-csúfoló, kiad. Közk. 1, 86/VI. sz. j., 89/IV. sz. és 85. sz. 126b: „A’ Haldokló Nápoleon… Csináltam beteg ágyamban egy jobb jövendőre Februáriusban 1809.” (A törzsanyag írása.) 127a: Coki kutya, coki, szajhának az ebe… Kiad. VÉV 142. 127a: Leszakadt a papucs sarka… Kadarka, madarka… Mindkettőt kiad. VÉV 70. 127b: Én vagyok a petri gulyás… Kiad. VÉV 157. 127b: Jaj én keseredett fogoly… Kiad. RMKT XVII/14, 900. 128a: Gyere be rongyos zsidó… Kiad. Közk. 1, III. sz. 128a: Karcsai hajdú vagyok én… Kiad. Vagy egyképpen… 150.

Megjegyzés Könyvtárosi megállapítás szerint a gyűjtemény Kresznerics kézírása. Az összeírás ideje az I. 34b és II. 126b lapokon levő két évszám alapján határozható meg.

Irod. SZTA II, 7. sz. (Akadémiai kézirat) és 176. sz.

400. Külömbféle versezetek. (1790 k.) – 153 lev. 18 cm. – OSZK Oct. Hung. 1169.

1a–82a: „A’ Maga-mulatságra öszve-szedettetett külömbféle Versezetek.” 76 db, részben a következő szerzőktől: Verseghy, Ányos, Szentjóbi Szabó, Révai Miklós, Kazinczy (40a), Rosos Antal, Faludi, Batsányi (64b). Köztük 22a–24b: „A’ haza-tért Magyar Koronának 1790. 18 Febr. öröm-ünnepére.” (Révai) 26b: Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott… Kiad. RMKT XVII/3, 231/VII. sz. 27b: Van kökényfa van is rajta… 35b–36a: Hogy megpörzsölte Kupidó… (Kreskay Imre) 63a: Azt tenéked drága kincsem…

83a–126a: Üres.

126b–153b: A kötet végétől kezdve német énekek.

401. Jankovich János versgyűjteménye. (1788–1793) – 22 lev. 22 cm. – OSZK Quart. Hung. 1931/I. 101a–122b.

101a: Vegyes irkafirkák, köztük: „J. J. mpria 89. 1790.”

101b–114b: 25 vegyes énekszöveg, többek között 101b: Ez a pohár bujdosik éljen a barátság… 101b: Dunán innen Dunán túl… 105b–106a: Szeress engem én édesem… 106b–107b: Ki nem kapott szeretőre… 114a: „7a 9bris 793”

115a–122a: Üres.

122b: Vegyes irkafirkák.

Megjegyzés A kézirat egy vegyes tartalmú kolligátum egyik darabja; a kolligátumot Nagy Iván állította össze 1864-ben.

Irod. Riczel Etelka, MKsz 1989, 75–86.

402. Nagyernyei Sárosi Mihály ima- és énekeskönyve. (1790) – 271 lev. 4r. – Ismeretlen helyen.

A címlap latinul közli, hogy a kézirat Nagyernyei Sárosi Mihályé volt és 1790. nov. 25-én végeztetett be az Izrael Istenének nevében.

1a–271b: Szombatos imakönyv, a szokásos 5 énekkel. (118b, 129a, 132b, 238b és 239a)

Megjegyzés A kézirat 1907-ben Bözödújfaluban Ernyei Kováts Mózes birtokában volt.

Irod. Thúry 26. sz. – SZTA I, 119. sz.

403. Országgyűlési pasquillusok. (1790–1791)

Azokat a kéziratokat, amelyek az 1790–1-i országgyűlésről készült gúnyverseket tartalmazzák, egy tételben soroljuk fel:

1. Gúnyvers kézirata. Ismeretlen helyen. Egy versét kiad. Szádeczky Lajos, Hazánk III, 397–8. (SZTA Pótlás II, 20. sz.)

2. Debreceni ref. koll. R. 607. III. doboz 109. m. (Otrokocsi Nagy XXXIX. sz.) Három darabját kiad. LőkösPasqu 233–7, 268. és 293–9.

3. Debreceni ref. koll. R. 607. IV. 127.

4. OSZK Oct. Hung. 187. A 3b–4b lapon levő darabot kiad. uo. 274–7.

5. OSZK Quart. Hung. 183. 11b–13b: „A Hazához.” Kiad. uo. 242–56.

6. OSZK Quart. Hung. 200. Két darabját (9b–10b) kiad. uo. 110, 291–2.

7. OSZK Quart. Hung. 1287. 4a–5a, 14a–17b és 26a–b lapjain levő darabokat kiad. uo. 210–8, 289.

8. OSZK Quart. Hung. 2385. 1a–5a lapjain levő két darabot kiad. uo. 278–286.

9. OSZK Quart. Hung. 3172.

10. OSZK Fol. Hung. 944. (33a–54a: 1807-i o. gy.-i pasqu.) 2b–3b lapjain levőt kiad. uo. 269–271.

11. OSZK Fol. Hung. 1195. Diétai versek és pasquillusok gyűjt. SZTA II, 74. sz.

12. OSZK Fol. Hung. 1895. 13a–38a

13. OSZK Quart. Lat. 2498. 25a–48b

14. OSZK Fol. Lat. 1583. 1a–16b

15. OSZK Fol. Lat. 1626. 1a–89b

16. OSZK Fol. Lat. 1698.

17. Csurgó, Református Gimnázium K 3. 219–276.

18. Csurgó, Református Gimnázium K 24.

19. Győr, Egyházmegyei Könyvtár. Három darabját kiad. Jenei, ItK 1941, 182–5.

20. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 118. A. 36.

21. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 286. Mf: MTAK A 199/III.

22. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Cat. X. Tit. IX/c.

Irod. Róbert Zsófia: Az 1790–91-i országgyűlés pasquillus irodalmához. Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Bp. 1974, 781–822.

404. Szeel Imre-ék. (1790–1794) – 85 lev. 20 cm. – MTAK RUI 8r. 141.

1–2: „Versus lugubres ad Exequias Dni Samuelis Szilagyi Professoris Coll. Debr.”

3–7: 5 vallásos ének.

8–17: 16 világi ének, többek között 12: Csak annak van becsületi ki a deákot szereti… 14: Béborula, jaj, elmúla a nap fényes világa… Kiad. Vagy egyképpen… 164. 16: Adjon Isten jó reggelt annak az atyának aki fiát felnevelte lovas katonának…

17–29: Alkalmi iskolai versek, közöttük 26: Mint sír a fejér hattyú… 27–9: „Oloriane voces Pro occasione in exilium missae legationis in Illustri R. Collegio Debreczinensi ao 1784.”

29–55: 25 világi ének és (42–6) 3 műköltői szerzemény. Az énekek között 41–2: Viszketeges a talpam… Kiad. VÉV 243–4. 46–7: Isten jó nap bíró gazda… 48: Bodrog partján nevekedett tulipánt…

56–73: Alkalmi iskolai darabok és Erdődy Lajos versei. Közben 59: Túl a Tiszán lakom én… Kiad. StollPajk 40.

73–4: „Bucsuzó versek Ao 1790.”

74–112: 49 világi ének, többek között 77: „Notae elegantes Incept 1790 6 Aug.” 82–3: Adj egy csókot rózsám kettőt adok érte… 83: Angyal-e vagy madár… 86–7: Édes rózsám szólj hozzám már… Kiad. StollVirág… 199–200. 92: Ha te engem csak mulatságból szeretsz… „Finitur Ao 1790 Die 7a Augustij p. m. G. Sz.” 98–9: Fortélyos dolgot hallottam… Kiad. Közk. 1, 99/I. sz. 99–104: E napokban hogy utamban… „descripta Ao 1791a d. 4a Martij”

113–122: „Versus amatorii Autore FR”

122–160: 72 világi ének, többek között 128: Eladnám a leányomat… 131: Katonának állottam itt hagylak már galambom… 132: Régi napok régi napok… 133–4: Mint gerlice madár ki társától elvál… 143: Egyik utcán végigmentem… Kiad. VÉV 55. 143–4: Gyöngy vagy rózsám gyöngy vagy… 144: Szegény embernek ha szalonnája… 145–6: Bokros bú habjai reám tódultanak… Kiad. RMKT XVII/14, 184/X. sz. 151: Gyere haza édesanyám nagyon beteg édesapám… Kiad. Közk. 1, 34/I. sz. 153: Vida János a jó csősz… Kiad. uo. 121/I. sz. 154–5: Mit használ a világ… Kiad. RMKT XVII/2, 505. 158–9: Rajta pajtás nagy a hajtás… (Szentjóbi Szabó; későbbi kézzel.)

160–2: Drága kincsem galambocskám… (Csokonai; későbbi kézzel.)

163–9: „Index Notarum hoc libello comprehensarum.”

170: „Szeel Imre Birja Eszt a halotas Könyvet 1824… Szeel Imre az én nevem ki ez könyvet birom azért bizonyságul nevem belé irom ha el tévelyedik szerelmes barátom szolgáltasd kezemhez mert igaz joszágom.”

Megjegyzés Az énekeskönyvet egy későbbi tulajdonosáról neveztük el. Összeírója csak nevének kezdőbetűit jegyezte fel. (92.) A kötetet Debrecenben írták össze.

405. Hodinka Ágost-gyűjt. (1782–1791) – 19 lev. 23 cm. – Sp. Kt. 1680. Mf: MTAK A 3269/VI.

A kötéstábla belső oldalán különböző feljegyzések, pl.: „1799 7a Junii vettem egy tehenet kis borjuval 17 rft.” – „Hodinka Ágost képezdei tanár ajándéka Spatak, 1916. szept. 11. Harsányi kvtrok.” – „Az Olah Fenesi Ember a mellj Levelet hozott…”

1a–b: Levélformulák.

2b: „Pasquillus Acatholicorum.” Felhozta már Isten magyarok csillagát…

2b–3b: „Responsum Catholicorum.” Régen tör vad bika küszködő társára… „Ao 1782. Posonban Emanáltatott.”

4a–8b: „Excelsum Consilium Locumtenentiale Hungaricum.” (1784)

9a–b: „Pasqvillus.” A diaetán keservében írt volt hétszáz 81ben a poéta verseket…

10a–13a: További feljegyzések az 1784-i diétáról.

13b: „Nádosdi Generál Epitaphiuma.” Ameddig engedte…

14a–15a: „Instructio… A. 1791.”

15b–18b: Üres.

19a: Rendtartás.

A hátsó kötéstáblán többek között: „1796 5a Apr. Fako kantzának lett fako csitkoja szárlábu.”

Megjegyzés A kézirat talán erdélyi eredetű. Ajándékozójáról neveztem el, jobb híján.

406. Katekizmusi énekek. (1791) – 4 lev. 23 cm. – Sp. Kt. a. 228. Mf: MTAK A 5035/IV.

1a–4b: „Katechismusi Examenhez alkalmaztatott Énekek S. Patakon Juliusnak 10dik Napján 1791 Esztben.” (4 ének.)

Megjegyzés Lehetséges, hogy az énekek egy szerző művei.

407. Kőröspataki-ék. (1791–1792) – ? lev. – Ismeretlen helyen. Másolata: Néprajzi Múzeum, EA 3584. 61–71. l.

61–6: „A bodzai stb. csata.” Bokros bánatoknak setétes fellege…

67: „Más haboru ének 1791. okt. 1.” Erős Isten várunk te vagy…

67–8: „Siralmas tábori versek.” Ó szegény szt. györgyi sebes compánia… Ezerhétszáz után nyolcvannyolcadikban…

69–71: „Cáncio elégans 1791.” Tudom ez világnak változó mivoltát… TSABAI IOSEF IRAM. (1788) „elvégeztem Isten segedelméből 25ik okt. 1792.”

Megjegyzés A kézirat (részleges?) másolatát Deák Miklós küldte be a Néprajzi Társaságnak Kőröspatakról. (Háromszék m.) L. még 366. sz.

408. Novák Lajos-melodiárium. (1791–1792) – 69 lev. 20 cm. – Sp. Kt. 1717. Mf: MTAK A 113/I. és 3274/I.

1: „Szobonya conscripsit has cantiones occasionales Anno 1817.” (és más későbbi feljegyzések.)

2–74: 39 halotti ének, nagyrészt kottával. 2: Ó mely mulandó a mi életünk… 4–5: Porházam már nékem is kész… 6–7: Ó mely hirtelen eltelnek… 68–9: Jézus egy fő reménységem… „Per St. Török 1791.” 72–3: Hóhalmon épült világ boldogsága… „Opus P. P. St. Török. 1792.”

75–119: Későbbi kezek vegyes világi és vallásos énekei és prózái. 75: Nosza hív magyarok… 76: Így szenved-é az ártatlanság…

121–138: „Némelly válogatott noták.” (23 db) Többek közt 121: Triste valedico Musis… 123–4: Szívem gyenge táblácskáján… 124–5: A hűséggel nemesült szív… 133–4: A báránynak négy a lába… 135–6: Be kár be kár nékem a pártát viselnem…

Megjegyzés A kéziratot ajándékozójáról nevezték el. A Novák Lajostól származó másik melodiáriumot – Szabó T. Attila után – Szarka János-melodiárium címmel írtuk le. (L. 410. sz.)

Irod. Bartha, ItK 1932, 386. (9. sz.) – SZTA II, 219. sz. – Bartha 44–6. (16 dallam kiadása, valamint részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 37. sz.

409. Rákosi Sámuel Holmija. (1791) – 248 lev. 25 cm. – Kolozsvár, EK Ms 4359. Mf: MTAK A 151/V.

A kötéstáblán: „Holmi. R. S.”

Címlap: „Anno 1791ben Augustusnak 8dik Napjan irta Rákosi Sámuel a Reformatum Collegiumban Ezt a könyvet.”

1a–2b: Prózai szövegek.

3a–9b: Gyöngyösi János versei.

10a–39b: Hosszú műköltői versek, verses találós kérdések, lakodalmi, névnapi köszöntők stb., köztük pl. 33a–b: Makariás póruljára… Kiad. VÉV 257.

39b–46a: „Rimaszombath Városárol iratott szomoru versek.”

46a–173a: Kb. 130 vegyes ének, közben néhol prózai szövegek is. Az énekek között 51b–52a: Régi napok régi napok… 53b–54a Sokan szólnak énellenem nagy méltatlanul… Kiad. RMKT XVII/3, 611. 62a–b: Tudós bölcsek kik a széles föld felett… 74a: Tavaszi szél utat száraszt… Kiad. uo. 683–4. 74b–75a: A szerencse tündér kerekén… 75b–76b: Télben nyárban tele sárral Enyednek utcája… Kiad. RMKT XVII/14, 179/II. sz. 128a–b: A gazdasszony káposztát főz… Kiad. StollPajk 84–5. 128b–130a: Életem gyászára felnőtt rózsaszálam… 130a–b: Keservesen kezdi búcsúzó verseit… 166a–b: Boldogtalan sorsa siralmas éltemnek… Kiad. RMKT XVII/14, 920–1. 168a–b: Az én rózsám olyan beteg… Kiad. SZTA Hajahaja 198. 169a–b: Látom szívem elfáradtál… Kiad. uo. 32.

173b–236a: Üres.

236b–248a: Betűrendes tartalomjegyzék.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 287. (19. sz.) – SZTA II, 260. sz. – Klaniczay, I. OK V, 353.

410. Szarka János-melodiárium. (1791 k.) – 89 lev. 19 cm. – Sp. Kt. 1718. Mf: MTAK A 113/II. és 3274/II.

1: „Johannes Szarka ex Sepultura, et Consecratione Templi percepit…”

2: „Az Harmonia ki tsinálasának rövid mestersege.”

3–77: 42 halotti ének, túlnyomó többsége kottával. Köztük 4–5: Ó mely hirtelen eltelnek… 6–7: Hatalmas úristen ki fő vagy mindenben… 8–9: Ó keserves jajszó mindnyájan meghalunk…

78–93: 12 vegyes vallásos énekszöveg.

94–103: Basszusszólamok, a szövegek kezdő szavaival.

104–9: Latin nyelvű exameni énekek.

109–125: Egyházi és világi énekek tenorszólamai, a szövegek nagy részének csak a kezdő szavaival. Többek közt 109: Ez esztendőt megáldjad… 120: Régi magyar nagy…

125–177: Kb. 50 halotti, templomszentelési és más egyházi ének szöveg. (Köztük néhány szerelmi ének is, pl. 158–9: Égek érted kegyesem lángoló tűzzel… 159–60: Mi hasznát vettem hogy így szerettem…)

Megjegyzés A kötetben sehol sincs évszám. Harsányi Istvánnak a borítópapirosra írt jegyzete 1791-ből származtatja, valószínűleg azért, mert az összeíró Szarka János 1791–7-ig volt a pataki énekkar basszistája. A kötet tartalmi vonatkozásai nem mondanak ellent a keltezésnek. A kéziratot többen II. Novák-melodiáriumnak nevezik, mivel ez a kézirat is Novák Lajos adományaként került jelenlegi helyére. Mi Szabó T. Attila elnevezését vettük át.

Irod. Bartha, ItK 1932, 386–7. (10. sz.) – SZTA II, 293. sz. – Bartha 46–8. (39 dallam közlése; valamint részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 50. sz.

411. Tarcsafalvi Ferenc-ék. (1791) – 49 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1409.

1a–49b: „Halot temetéskorra való Énekek.” 49b: „Francisci Tartsafalvi De Sz. Mihály. Scripsi Ao. 1791 Die 4-ta Januar.”

Irod. Kl. I, 37. sz. (Halot terméskorra való Énekek címmel.)

412. Tomori kézirat. (1791) – ? lev. – Ismeretlen helyen.

Címe: „Carmina peracta et producta Anno 1791. Tomorini in die Gregorii.” Verses Gergely napi játék. Kiad. Deák Elek, Nyőr 1877, 408–412.

Irod. SZTA Pótlás II, 57. sz.

413. Emlékkönyv. (1792) – 45 lev. 12 cm haránt. – MTAK Tört. Napló 8r. 7.

1a–45b: Magyar, latin, német és francia nyelvű, verses és prózai emlékkönyvi bejegyzések. 1a: „Irta Jénában 17dik Apr. 792ben.”

Megjegyzés Az emlékkönyv tulajdonosa erdélyi személy volt; a kötetet Jénában és Bécsben írták tele ismerősei. Figyelemre méltó a 41a és 42a lapokon levő, primitív írású két verses bejegyzés.

414. Miskolci melodiárium. (1798–1829) – 54 lev. 21 cm. – Miskolc, Megyei Levéltár XII–1./8. Fs. XXV. No. 16.

1a–38a: Kb. 80 dal, némelyik kottával. Pl. 1a: …Érted rózsám sokat szenvedek… (Eleje hiányzik.) 1a: Sebes szívem kínja belől dobog… 1a: Mely keserves kín azért gyötrődni… 1a–b: Ugyan pajtás mit csináljak… Kiad. Közk. 1, 4/II. sz. 1b: Világ haszontalanság… 1b: Hogy el akarsz menni de bánom… 1b–2a: A szép leány ábrázatja… 2a: Egyszer a nemes Kúnság egy ártányt vitete… 2a: Bánom hogy megházasodtam… 2a: Júliusban frissen peng a ka ka kasza… 2a–b: „Ven Leany siralma.” Be kár be kár a pártát viselnem… 3b–4b: „Köszöntö Versek” János, Borbála, Zsuzsanna és József napra. 10a–11b: „Versus pro occasione Nuptiale.” 11b–12a: Mely keserves kín azért gyötrődni… 12a–b: Mely forgandó a szerencse… 12b: Úgy tetszik hogy jó helyen vagyunk itt… 12b–15b: Hét kottás dal, az egyik német nyelvű. 16b–17a: Megholt apám már anyámmal… 17a–b: A lobogó szerelem tüzet rakott bennem… 20a–21a: Ó világi gyönyörűség csalóka ábrázatja… (Kottás.) 25a: Talán nem is anyád fajzott… 25b: Gyászba borult gondolatim szűnjetek… 25b, 27a: A bandéros magyar legény arany alma… 28a–b: Egyik bajom nincsen feleségem… Kiad. uo. 65. sz. 28b–29a: Nem lehet a hús szívből érces szívet formálni… „a Jos. Sz. Tartzal 1798dik Eszt.” 29a–b: Az én rózsám olyan beteg… 34a–b: Azzal ne dicsekedj hogy engem megcsaltál… 36a–b: Ki vagy mi vagy mit háborgatsz… (Kottás.) 37b–c: Jaj mely rettentő szó… (Kottás.) 37d–38a: „Nemzeti Nota 1829 Nov. 3kán.” Balgatagság nagyon fennhéjjázni…

40a–54a: Gazdasági feljegyzések 1806–1830 között. Köztük két daltöredék: 45b: Gyászba borult gondolatim szűnjetek… (Kottás.) 47b: Hallod-é zsidó mi van eladó… 40a: „1829 Octobernek 19dik Napján a’ következendök fizettek Mustot a Zsertzi Rfta Ekklesiban.” [!] 46a–47b: „1806. D. 20. Octob. Kis Tokaji Ns Ekkla Tagjai fizettek Mustok [!] a’ következendö keppen.” 49b: „1807 Esztendöben mind egy tseppig be adta a’ Kis-Tokaji Nemes Ekkla a’ mustot, bö szüretet adván a felseges Ur Isten. Jegyzette Pávay Mihaly Kis Tokaji Predikator… d. 21y Nov. 1807.”

Megjegyzés A 29a lapon levő évszám utolsó számjegye 2-esre van átírva. Az alatta levő számjegyet Murányi Róbert Árpád némi képzelőerővel 8-asnak olvasta. A kéziratot összeíró Pávay Mihály (49b) 1773-ban született, 1787–1798 között pataki diák volt, majd rektorként és prédikátorként különböző helyeken, többek között Kistokajon és Bükkzsércen (40a) szolgált.

A kötetbe bele van téve három, a melodiáriummal semmiféle kapcsolatban nem álló levél; ezeken a Deres a fű kedves lovam ne egyél… kezdetű magyar és a Sztoji suhaj na dvore… kezdetű szlovák dal olvasható.

A kézirat jelenleg nem található.

Irod. Kilián István, Borsodi Szle 1963, 68–83. – Murányi Róbert Árpád, Magyar Zenetörténeti Tanulmányok 1968. I, 151–168. (A kezdősorok teljes felsorolása; valamennyi dallam és a 12b lapon levő szöveg, valamint a betétlap szlovák dalának közlése.)

415. S. József-ék. (1792–1799) – 45 lev. 20 cm. – OSZK Oct. Hung. 44.

1a–45a: „Szép világi múlatságos és szomorú énekek egyben irattattak 1792ik esztendöben. SJóseff mppa.” 54 érzelgős szerelmi ének. Többek között 4b: Szerelem bár kedves végtére keserves… 5a: Mi haszna hogy nékem éltem kedvez… 5b: Égek érted de nem érzed… (Erdődi) 6b: Ah már egyszer engeszteld meg… (Amade) 7a: Tudtad szívem valóságát… 42a–43a: Német nyelvű vers. 44b: „Fordétotta Németböl, s versbe szedte ugyan azon Német Nótára… Buda Várában 1799ben 31a Martii.”

Irod. SZTA II, 363. sz. (Világi énekek címmel.)

416. Szeel György-gyűjt. (1792–1794) – 104 lev. 4r. – Prága, EK Kubelik (Széll) gyűjt. č. 124. Mf: MTAK A 161/V. és 1226/II.

1a: Üres.

1b: „A Magyar Kurirból.”

2a–33a: Nagyobbrészt halotti búcsúztatók és epitaphiumok. Közben 21b–22b: „Akkori Harag mikor egy pártos Hazafi a Magyar Nyelv ellen dobot ütött Posonban t:i. Vj Magyar Szokat irt… VÉGE Ao 1792 Die 2a Martij hora XIa Vespertina.”

33b–37b: Gyöngyösi János versei.

38a–45b: „Pálfi Istvannak levele melyben Dézsi Klárát hogy magát Hazas társul ajanlja alázatossan kéri.” (A két szerelmes hosszú története tragikus végkifejlettel.)

45b–57b: Vegyes prózai és verses darabok, levélminták stb. 47b–53b: „A’ meg holtak között járó Keresztyén Eneás.” 54b–57b: „Bajomi János Ur Bútsúztatója… Descripsit Ao 1793. Die 4ta Martj Georg. Szeel mpria.”

58a–59b: Névnapi és házassági üdvözlőversek. (58b: Ad Notamok: Ritka kertben találsz Sirasd meg azt az időt Zöld erdő harmatját)

60a–63b: „A’ Csarlóköznek és Eppirus szigetének Két Vénus közt való osztállya, amely T. Petzeli Josef Vramnak ama kegyes Ritka Leány Asszonnyall. Varjas Katával lett öszvekelésének alkalmatossagaval irattatott 1784. eszt. K. J. által. … Ao 1794. Die 26a Febr. p: m. G: Sz. R. S. M. Cs.”

75a–102a: További versek Varjas Jánostól, Csenkeszfay Poóts Andrástól és másoktól. 76a–94b: „I. N. D. A Jósef Históriája… Opus Clar. Dni Francisci Hunyady descripsit Ao 1792 die 5a Martij Georg. Szeel Mpr.”

102a–104b: Későbbi kezek. 104b: „Anni 1806.”

Irod. Kl. II, 1. sz.

417. Iklandi György László-gyűjt. (1782–1792) – Kb. 130 lev. 4r. – Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0665. (Korábban Székelykeresztúron.) Mf: MTAK A 198/IV. és 319/III.

1–14: „Két jeles és szép Iffiaknak, ugy mint Acisnak és Galatéának… veletlen halálok és el változások, Magyar versekbe öszve szedettetett a’ kolozsvári Unitarium Collégiumban Gy. L. által az Ezer hét száz nyolcvan kettödik Esztendöben Diebus Martij Iklandi György Lászlo által.”

15–104: Három unitárius iskoladráma Iklandi György László másolatában. (Kótyavetye, Tündéres játék és Iaszón.) Kiad. RMDE XVIII/1/I. 141–209. (5–7. sz.)

105–208: Vegyes prózai és verses szövegek latin és magyar nyelven. 124: „1792be…” 141–5: „A Kutyáknak a’ Macskák felett valo dicsereti A 1788. 20. Jan.” (Kovásznai Sándor) 166–9: „Borbárát tisztelő Strophák… Elaborata per Lad. György in Coll. Unit. Claud. Die 4ta 10bris 1784.”

209–213: „A Tanuloknak Musáktol valo Butsuzása.” Iskolai vizsgajáték. Kiad. uo. 211–5. (8. sz.)

215–230: Halotti versek; az első Péczeli Józseftől II. József halálára. (1792)

[231–6]: Kisebb formátumú füzet peregrinus diákok latin verseivel: „In tristissimum obitum Johannis Ratz de Beszermeny quidam in Viadro (Odera) fluvio dum corpus ablueret casu inauspicatissimo clausit.” – „L. Annaeus Florus oratione ligata composit. Amst. Ao 1674 ab Andrea Jövedetsi Transyl.”

[238–257]: Latin fabulák és magyar verses fordításaik.

[258–260]: Latin versek.

Megjegyzés A kötet több kéziratnak korabeli kolligátuma.

Irod. Kl. I, 106. sz. (Verses gyűjtemény címmel.) – RMDE XVIII/1/I. 156–7. (Tartalmi ismertetés.)

418. Dersi István-ék. (1793–1797) – 129 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1224. Mf: MTAK A 189/V.

1a–11b: Prózai szövegek: imák, lakodalmi köszöntő, az unitárius püspökök névsora stb.

12a–48a: Alkalmi versek: húsvéti, lakodalmi, névnapi köszöntők és halotti búcsúztatók. 13b: „Mus Balas 1793” 14b: „Patakfalvi 1796” 17a: „Steph. Moses 1793”; „Joseph Szasz 1796” 22b: „J. Kováts 1793” (A köszöntőket elmondó diákok nevei.) 20a–22b, 25b–26a: Három lakodalmi köszöntő. Kiad. Közk. 1, 124/V, 137. és 138. sz. 26b–27a: „Kolosvári Ének.” Sárga csizma veres nadrág… Kiad. Kanyaró, ErdM 1903, 497.

48b–61b: 20 szerelmi ének, köztük 48b–50a: E mostani álnok világban… Kiad. uo. 495–6. 50a–51a: Arany időmnek folyása… 54b–55a: Csak azt szánom bánom hogy szíved titkon kívánom… 56b: Míg élek szép lélek el nem felejtlek… 56b–57a: Tudós bölcsek kik a széles föld felett laktok… 57a–b: Ha szívem hozzád hajolna… Kiad. uo. 499.

62a–116b: Karácsonyi és lakodalmi köszöntők. 96b–97a: Igaz szerelmemnek szívből áradt árja… 109b: „Steph Tar et La Nagy 1794” 116a: „Ladis Nagy 1795” 120b: „Susanna Dersi 1797”

117a–129a: „Preces quotidianae.” 129b: „Dersi György”

Megjegyzés A kéziratot Szabó T. Attila Nagy Lajos köszöntő versei és énekei címmel vette fel bibliográfiájába, de kétségtelenül azonos a Kanyaró által Dersi István Elegans Diáriumánakelnevezett kézirattal, mint ezt már SZTA is sejtette. Az id. helyen kiadott szövegek szó szerint egyeznek a kézirat szövegével, sőt további négy ének, melyet Kanyaró „Dersi István Elegans Diáriumá”-ból másolt (MTAK Ms. 10.017/1. 100–3.), szintén szó szerint megtalálható a kéziratban. A kéziratban számos név található, csak éppen Dersi Istváné és Nagy Lajosé nem, tehát akikről a kéziratot két különböző néven elnevezték. A Nagy Lajos név valószínűleg a 109b lapon olvasható névbejegyzés félreértéséből keletkezett: „La Nagy” nyilván azonos „Ladis. Nagy”-gyal, vagyis Nagy Lászlóval. Dersi István nevét pedig Kanyaró az alkalmi versek címe előtt számtalan helyen (pl. 30a, 91b–96a, 105a) olvasható „S. D.” névbetűből következtette ki, vagy egy előttünk ismeretlen forrás alapján, vagy pedig azért, mivel a Dersi név még több helyen előfordul a kéziratban. (120b, 129b) Mivel a névbetű ilyen feloldásának legalább a valószínűsége megvan, Kanyaró elnevezését tartottuk meg. Módosítottuk azonban Kanyaró kormeghatározását (1770), melyet nem tudni, honnan vett, és a kéziratban több helyen olvasható évszámokat vettük az időmeghatározás alapjául, bár lehetséges, hogy ezek későbbi bejegyzések.

Irod. SZTA II, 70. és 213. sz.

419. Veress Márton-ék. (1793) – 87 lev. 17 cm. – OSZK Oct. Hung. 496.

1a: „Dallos könyv.”

2a–6a: „Mutató Tábla.”

7a: „Possideo Martinus Veress ab anno 1793” (Titkosírással.)

8a–9a: Nemzetek anyjának… (Gyöngyösi János)

9a–11a: „Dido panassza”

11a–30a: „Névnapokra íródott versek” (41 db)

30b–48a: „Lakodalmi nóták” (44 vers és 2 prózai üdvözlet. ) Köztük 39b–40a: Hát már kontyomat hordoznom kell mindég… Kiad. Közk. 1, 35. sz.

48a–87a: „Mindenféle világi nóták” 109 db, többek között 50a–b: Be kár be kár nékem a pártát viselnem… Kiad. uo. 55/XII. sz. 50b: Van egy dáma nem paraszt… Kiad. StollPajk 155. 53a: Téli nyári keresményem… Kiad. uo. 73. 54b: A szárazon ne uszkálj… Kiad. Közk. 1, 48/I. sz. 55b: Mondják a barátnak táncoljék… Kiad. uo. 78/I. sz. 57a: Meghalt feleségem… 57b: Nem anyától lettél… 57b–58a: Más a poltra más a tallér… Kiad. StollPajk 80–1. 58b: Vérem vérem komámasszony… 65a–b: Siralmas volt nékem világra születnem… Kiad. RMKT XVII/14, 186/XVII. sz. 68b: A báránynak négy a lába… Kiad. Közk. 1, 122/II. sz. 69a: Beborula, jaj, elmúla a nap fényes világa… Kiad. Vagy egyképpen… 162. 71b: Ha elmegyek a korcsmába ballagvást… Kiad. VÉV 256. 74a: Eladnám a leányomat… Kiad. uo. 7/IV. sz. 74b–75a: Bokros bú habjai reám tódultanak… Kiad. RMKT XVII/14, 184/XV. sz. 75b: Mennyből az angyal… 76a: Boldogtalan vagyok… Kiad. Eckhardt, Balassi ÖM 1, 151. 77b–78a: Ha kérdik az utakon… Kiad. Közk. 1, 17/II. sz. 79a: Bodrog partján nevekedett tulipán… 81b: Összegyűltek összegyűltek a szentesi lányok… Kiad. uo. 5/I. sz. 82b: Szűz Mária e világra… Kiad. RMKT XVII/7, 687.

Megjegyzés A kézirat a sárospataki melodiáriumokkal áll rokonságban; néhány szövegnek a kottája is megvan.

Irod. Bartha, ItK 1932, 387. – SZTA II, 361. sz. – Bartha 48–50. (3 dallam kiadása, valamint részletes bibliográfiai leírás.) – Otrokocsi Nagy IV. sz. – SZTA Pótlás II, 60. sz.

420. Virág Pál-ék. (1793) – 18 lev. 18 cm. – Budapest, Ráday Könyvtár K-1.420.

1a: Vegyes irkafirkák, köztük többször: „Paulus Virág.”

2a–4b: „Exercitatio Ao 1793” (Latin versek és prózában írt fabulák.)

5a–b: „Phrases Exscerptae [!]”

6a–18a: Vegyes feljegyzések, köztük több magyar nyelvű alkalmi vers.

421. Kedves illatokkal bővelkedő virágos kert. (1794) – 287 lev. 28 cm. – OSZK Oct. Hung. 517.

1a: „Külömb külömb drága kedves illatokkal bövölködö [vira]gos ke[rt] a [mely] ezer hétszáz Esztendők folytában, Az[okhoz] kilencven négyek számláltában… hogy igy egy summában… olvastában MDCCXCIV-ik Esztendőben.”

2a–8a: Latin és magyar epitaphiumok.

8b–138b: 9 iskolai színjáték. Kiad. RMDE XVIII/1/I, 23., 31–4. és 41–4. sz. Közben 76b–84b: „A magyaroknak Scythiából való kijövetelek, megtelepedések soknemü magyar versekbe foglalva.”

139a–286a: Gyöngyösi János, Erdődy Lajos, Nagyváti János és mások különböző tárgyú versei; lakodalmi és köszöntőversek stb. Pl. 139a–142a: „A szeretetnek tüzétől meggyulladott szívnek tusakodása.” 142a–146a: „Égmenydörgéskorra való versek.” 161b–164a: „A barátok instállása azért, hogy nékik házasodni a pápától megengedtessék.” 209a–221b: „Siralmas elválás, melyben a sárospataki anyaoskolában…”

287a–b: „Mutató tábla.”

Irod. Erdélyi, MKsz 1890, 92–103. (Részletes bibliográfiai leírás.) – SZTA II, 148. sz.

422. Szép világi énekek. (1794) – 29 lev. 8r. – Prága, EK Kubelik (Széll) gyűjt. č. 35. Mf: MTAK A 162/VI.

A papírfedélen: „Szép Világi Enekek. 12 July 1794.”

1a–8b: 14 ének, többek között: 1a–b: Nem gondolok szempillantást melyben nyugodalmamat… 2a: Álnok Kupido hamis csalárd zsidó… 2b: Világ állapotja szívem horogatja… 3a–b: Aki vitéz vala jó idején… 3b–4a: Lám a szegény lengyel mint jára… 6b–7a: Régi napok régi napok… 7a–b: Bokros bánat mely unalmat… 8b: A szerelem édes keserűség… Kiad. CsokKölt 3, 285–6.

9a–29a: 35 ének más kezek írásában. Többek között: 9a: Panaszolom szeleknek bajaimat… 9b: Szívem tönkre tetted… 11b: Ah magas ég szívem mint ég… „Vege HE”

Irod. Kl. II, 14. sz.

423. Györköss Márton-ék. (1795) – 138 lev. 8r. – Sp. Kt. 3479.

A kötéstábla belső oldalán: „Inscriptus Cathalogo Librorum Martini Györköss Anno 1796.”

Címlap: „Kezdődnek Esztendő által való Énekek a’ Dütsöült szentekrül, ugy mint Apostalokrul, Martyrokrul, Szüzekrül és özvegyekrül.”

I–XIV, 1–256: 134 katolikus ének. V–VII: Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga…

257–260: „Index Cantionum.”

424. Halotti búcsúztatók. (1795–1798) – 75 lev. 22 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 702aa.

1–60: 2 lakodalmi üdvözlővers, 7 halotti búcsúztató és néhány epitaphium. Valószínűleg a gyűjteményt összeíró ismeretlen személy alkotásai. 21–7: „Nemes Bihari István Debreczeni Eskütt halálára iratott Versek d. 9a Maii 1795.”

61–90: Üres lapok, későbbi bejegyzések.

91–150: 8 halotti búcsúztató. (A debreceni kollégium tagjainak szerzeményei.) Köztük 138–142: „T. N. Mihályfalvi István Ur Utólsó Tisztességére d. 29a Aug. 1794. Compos. Mich. Csokonai P. P.” Kiad. CsokKölt 3, 217. sz.

Irod. Otrokocsi Nagy XL. sz.

425. Nátly Ferenc-ék. (1795–1796) – 83 lev. 25 cm. – OSZK Quart. Hung. 176.

Az 1. levél elé ragasztott papírcsíkon: „Paláston 1795/6 Esztendőben Nátly Ferencz által öszve szedett versek és Ariak könyve.” (Az ék. írásával.)

3a–22b: Két hosszú verses elmélkedés a szerelemről és a házasságról.

23a–76b: 74, nagyrészt érzelmes szerelmi ének. Többek között 24a–b: Ciprus szigetében tündöklő rózsácskám… 42a–b: Tied vagyok rabod vagyok drága kincsem… 47a: Ifjúság mint sólyommadár… Kiad. RMKT XVII/3, 221/XII. sz. 56b–57a: Kedves rózsám tekints reám… 57a–59b: Ég kékségű szemű szép szűz jőjj velem… 59b–60a: Sínylődöm…

77a–78b: 5 rövid vers Beniczky példabeszédeiből.

78b–83a: Későbbi kezek által leírt 6 ének. Köztük 78b–79b: „Mohács veszedelmérül.” Indulj magyar sírhalmára zokogva… Kiad. CsokKölt 2, 273.

Megjegyzés A kötet Jankovich Miklós tulajdonában volt, aki nagy részét lemásolta a Nemzeti Dalok Gyűjteménye IX. kötetébe. (531. sz.)

Irod. SZTA II, 215. sz.

426. Zilahi János-gyűjt. (1795–1800) – 88 lev. 17 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 1173.

1a: „Johannis Zilahi mpr.”

2a–67b: Vegyes versanyag. Többek között 2a: „Mit nem tsinál a’ Szeretet?” (Csokonai) Kiad. CsokKölt 1, 76. sz. 10b–12a: „Az ősz Laudonra.” (Csokonai) Kiad. uo. 78. sz. 12b–13a: „A’ tanúnak hivott Liget.” (Csokonai) Kiad. uo. 2, 130. sz. 18b–19a: „A’ híves Estve.” (Csokonai) Kiad. uo. 90. sz. 19b–20a: „Szalatson első Esztendei Rectorságomban a’ búzám elfogyván, ezeket a’ verseket irtam egy Uri embernek. 795. d. 21. Maji” (Zilahi János) Kiad. Bán–Julow 7. sz. 21a–28b: „Egy… gyenge hajadon 60 esztendős szűznek halálán való kesergés.” (Mátyási József) Kiad. uo. 13. sz. 41b–57b: „Batrachomyomachia.” (Csokonai) 61a–b: „Hajnali dall.” Kiad. uo. 12. sz. 62b–63a: „Egy Szüz Apátza panassza.” 63b–64a: „A’ Szathmár Vármegyei Insurgens Sereghez 1800. d. 5. Dec.” 65a–67b: „Szivos János versei.” Köztük „A kecske és a hajdu” Kiad. Debrecen a régi magyar irodalomban (MIR 58.) 110–1. 66a–67a: Ó világosságok atyja… (Zilahi János) Kiad. Bán–Julow 28. sz.

Irod. Otrokocsi Nagy V. sz. – CsokKölt 1, 175–6, 572–3.

427. Komoróczy Terka-ék. (1796–1810) – 86 lev. 19 cm. – MTAK RUI 8r. 123.

1a–b: Üres.

2a: „Komoróczy Terkáé. Holmi eggyetmas, meljet Komoroczy Therézianak ajánl. Cs. S.”

3a–14b: „Furtsa Izé, az az, Kérdések és Feleletek által való rövid tanitás.” (Próza.)

15a–16b: „Egy Ingtsinér életének le írása.” (Próza.)

17a–66b: „Nótak. Irattattak Debr. 1796.” 60 érzelmes szerelmi ének. Többek között 25a–b: Könnyem zápora kőszíved győzze meg… 25b–26b: Gyilkosommá lett a Venus… 27a–b: Fájdalmimat szívemen viselem… 27b– 28b: Bokros bú habjai reám tódultanak… Kiad, RMKT XVII/14, 184/XII. sz. 65b–66b: Kék szemű szűz jöszte velem sétálni… Kiad CsokKölt 2, 259.

66b: „A még hátra levő tisztán maradott leveleket bé ne firkálja mert Húsvetkor (kivalt ha tudnam hogy szivesen lát) tele fogom irni, volna meg oda mit irni de idő nints ’s nem volt.”

67a–72a: Különböző kezek által leírt 12 szerelmi ének, köztük 68b–69a: Ittas vagyok boros vagyok… Kiad. RMKT XVII/14, 914. 69a–b: Szerencsés nap ah valék nála… 69b–70a: Valld meg szívem szeretsz-é… 70a: Be szeretnék páva lenni… Kiad. VÉV 55.

72b–82a: „Tóldalék. 1810.” 15, nagyrészt érzelmes szerelmi ének és néhány mars.

82b–86a: Két verstöredék és üres lapok.

428. Kovács Elek-ék. (1796–1842) – 64 lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 1118.

Fedélkülseje szerint Kovács Eleké volt. (Thúry i. m., ez ma már nem látszik.)

A kötéstábla belső oldalán: „Anno 1796dikban kezdetet Ez küs köny”

1a–55b: 43, túlnyomó részben szombatos ének.

55b–60b: Szombatos imák, 2 szombatos ének és egy Bogáthi-zsoltár későbbi kéz (Thúry szerint Nagy Dániel) másolatában.

61a–64a: Szombatos imák és egy szombatos ének. 61a: „az 1842Dik be kezdetem irni ez kis könyvet.” 61b: „Kováts Samu irta.”

Megjegyzés Thúry a kötéstábla belső oldalán levő évszámot tévesen 1768-nak olvasta, mégpedig úgy, hogy az alig látszó 3. számjegyet nem vette figyelembe, az évszám utáni d betűt pedig 8-asnak nézte. – A kézirat Kohn Sámuel könyvtárából került az OSZK-ba.

Irod. Thúry 20. sz. – SZTA I, 96. sz. – RMKT XVII/5, 594.

429. Pál István-ék. (1796–1800) – 59 lev. 8r. – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 603. Mf: MTAK A 172/VI. és A 134/III.

1a–27b: Kb. 20 lakodalmi, szerelmi és vallásos ének. Köztük 1a–3a: Asszonynépek vegyétek eszetekben… Kiad. RMKT XVII/3, 30/II. sz. „Stephanus Pál scripsit Anni 1796.” 6b–8a: „Más lakadalmi ének.” „Stephanus Pál scripsit Anno 1800 MP” 8b: Tudós bölcsek… „Anno 1798” 15a–b: Gyermek születék Betlehemben… „Stephanus Pál schripsit [!] Anno 1797” 23a–26b: 3 XVII. századi szerelmi ének. Kiad. RMKT XVII/3, 143/III, 221/XV. és 224/IV. sz. 27a–b: „Lakadalmi versek.” Kiad. Közk. 1, 139. sz.

28a–42a: „Vilagi enekek, mellyek iratattak 1800dik esztendöben Páll István által böjt Első 2.3.4.5. napján.” 15 db, többek között 38a–b: Incog vincog a prücsök… Kiad. uo. 140/II. sz. 38b–39a: Vigyázva kell járni szerelem ösvényén… 41b–42a: Megjelentem panaszimat… Kiad. RMKT XVII/3, 261/XII. sz. „Stephanus Pál habet ab anno 1800 MP Májusnak 12:dik napján irattatott”

42a–57b: Kb. 10 lakodalmi és vallásos ének. 45a–46a: Egy vén ember bánatjában… „Stephanus Pál habet ab Anno 1800” 52b–55b: Lakodalmi búcsúztatók. „Anno 1798”

58a–59b: 2 vallásos ének későbbi kéz írásában. 59b: „Georgius Molnar irtam”

Megjegyzés A kötet szövegeinek többségét 1800-ban írta le Pál István. A korábbi évszámok a kötet különböző részeiben, minden rend nélkül találhatók, ezért valószínű, hogy a levelek sorrendje egy átkötés folytán összezavarodott.

Irod. SZTA II, 238. sz.

430. Pannonhalmi ék. (1796) – 44 lev. 23 cm. – Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 8/1. Mf: MTAK A 314/VII. és OSZK FM 1/2189.

A borítólapon: „17[9]6”

1–68: 55 magyar, 5 latin és 2 német nyelvű érzelmes ének. Többek között 1: Nagy Isten mit tegyek… 2–4: Hajnali csillagom nem derül fel… 4–5: Hallod szívem tíz az óra… 7–9: Faludi 3 éneke. 14–5 De szép asszony a szabóné… 16–7: Rákosnál a pesti vásárról… 39–41: Faludi 4 éneke 50: Megholt feleségem… Kiad. Közk. 1, 150/XI. sz. 57–9: „Magyar ország romlásáról.” Jaj te szegény Magyarország jaj mire jutottál… (Nagy János)

69–71: Egy latin, egy magyar és egy délszláv nyelvű ének, más kéz írásában.

72–92: Üres.

Megjegyzés A 25–6. és 33–4. lapok hiányoznak.

Irod. Gálos Rezső: Pannonhalmi énekeskönyv. Győr, 1930. (45 ének szövegének közlése, a kézirat leírása.) – SZTA II, 230. sz.

431. Barra János-ék. (1797) – 51 lev. 16r. haránt. – Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 74 818. Mf: MTAK A 143/V.

1a–51b: 41, nagyrészt szerelmi ének. Többek között 1a–2a: Serkenj fel már mert régen vár… 14a–b: Remete módjára jutott árva fejem… Kiad. RMKT XVII/3, 631. 27a–29a: „Mas Ének 1797” Szívem a bús tenger habjain… „Barra János In Anno 1797 Die 24ta Martij.” 29b–30a: „Halotti Enek 1797 Die 25ta Mar” 34a–36a: Ó mély világ tengere… „Barra Janos In Anno 1797” 36b–41b: „Cantio Enek 1797” Gyászos életemet… 42a–45b: Két ének későbbi kézzel. 44b: „Ifju legény Barra Janos” 46b–47a: Jaj mégis zokognak… „1829” (A 42a–45b lapok írásában.) 47b: „Mas Enek 1797” Győzhetetlen szép kőváram…

Megjegyzés Az eredeti lapszámozás 18-cal kezdődik, tehát a kötet eleje megcsonkult. Hiány van a 14., 26., 30., 41. és 45. levél után és a kötet végén is. A szövegek nagy többségét Barra János írta le 1797 tavaszán; a 42–5. és 46–7. levelekre 1829-ben „ifjú legény Barra János”, hihetőleg a fia másolt be három éneket. A kézirat megismerését Kocziány László volt szíves lehetővé tenni.

432. Melegh Dániel-melodiárium. (1797) – 130 lev. 8r. – Debrecen, ref. koll. R. 830. Mf: MTAK A 112/I.

Címlap: „Melodiárium Danielis Melegh ab Anno 1797.”

4–99: 41 halotti ének dallammal. Többek között: 4–5: Porházam már nekem is kész… 6–7: Meguntam már e világot… 8–9: Ó mely hirtelen eltelnek… 10–1: Hatalmas úristen ki fő vagy mindenben… (A dallamok közül 18-at kiad. Bartha, A XVIII. sz…)

100–20: Üres.

121–35: „Halott felett mondandó Énekek.” (18 énekszöveg.)

136–41: Üres.

142–57: Discant, alt, tenor és basszus szólamok, a szövegek kezdősorával.

158–60: Üres.

161–4: „Cantiones pro Examine Ao 1797.” (7 latin ének.)

165–75: „Templom Szentelés alkalmatossággal mondandó Melodiák.” (13 énekszöveg.)

175–9: 8 alkalmi vallásos ének.

180–9: Üres.

190–203: 19 basszus szólam, a szövegek kezdősorával. Ezek közül 5-öt kiad. Bartha, i. m.

204–14: Üres.

215–21: „Külömb külömbféle Nóták.” (10 db, köztük:) 216: Trombitaszó, dobzördülés… 217: Kékszemű szűz szépek szépe…

222–48: Üres.

249–55: Prózai zeneelméleti szöveg.

257–9: „Mutato Tábla.”

Irod. Bartha, ItK 1932, 387–8. (12. sz.) – SZTA II, 206. sz. – Bartha 50–1. (Bibliográfiai leírás.) – SZTA Pótlás II, 33. sz.

433. Rozgonyi István-gyűjt. (1797–1803) – 22 lev. 20 cm. – MTAK Ms. 205.

1a–20a: „Halotti, és Név Napi s Lakodalmi Alkalmatosságokra irott Versek Annis 1797 1798 1799 et 1800. 1, 2, 3 4” 1a: „Rozgonyi István 1867” 14a–b: Pálóczi Horváth Ádám két verse. 19b–20a: „Péter Imréné Asszonyság Neve Napjára d. 15a Maji 1803”

20b–21a: „A’ Reménységhez Csokonai Lilla 3dik Könyv. 58dik Óda.”

21b: „Irtam Rozgonyi István az 1866ik Mályus ho 23–24ik napj.”

22a–b: Ó nagy egek rátok apellálok… (Pálffy Sámuel; későbbi kézzel.)

Megjegyzés A kötetet egyik későbbi tulajdonosáról neveztük el.

434. Vass János-ék. (1797–1812) – 48 lev. 21 cm. – OSZK Oct. Hung. 161.

1a: „Egybe szedettek ezenn Énekek ab anno 1797 Vass János által – maga munkája is, Iffju éltének elmebéli némelly sovány szüleményi, itt vannak egy részéntt. Szent Lörintzen a Gyöngyös vize mellett, amint ki tudódott hitelessen, oda van hozzájok adva a költönek neve is.”

2a–34a: 32 vegyes énekszöveg, köztük Vass János 8 és Rosty Antal 5 szerzeménye. 6b–7a: „Magyar insurgensekrül. 1797. descripta a Georgio Bezerédy.” 7b–8a: Jaj te szegény Magyarország jaj mire jutottál… (Nagy János) 22a–b: Félén tartod a nagy orrod kevély Pozsony vára… L. RMKT XVII/14, 178/VI. sz. 26a: „A: 1800 17a martij JV.” 29a: „1803 1a Mai” 29b: Jaj régi szép magyar nép… Kiad. uo. II, 242.

34b–36a: Más kéz által leírt 3 vallásos ének.

36a–41a: Vass János szerzeményei. 39b: „Egy falusi notarius a kappanrul cziczékrül tyukokrul V. J. 1809 15a 10bris.”

41a–47b: 10 vegyes énekszöveg, köztük 41a: Mondd meg nékem cserebogár mikor lesz nyár… Kiad. Közk. 1, 45/I. sz. 43a–b: Ládd-é magyar hogy én mégis élek… „Horváth ádám tsinálta leirtam Bükben Szalavmegyébe 25a Junij 1812 kedves Simon Jóseff Assessor atyámfiánál.”

47b–48b: „De morte Germanica.” (Német próza.)

Megjegyzés A kötetet összeíró Vass János Szentlőrincen (Baranya m.) volt nótárius.

Irod. SZTA II, 352. sz.

435. Gyulai Sáska Absolon-ék. (1798) – 31 lev. 20 cm haránt. – Kolozsvár, EK Ms 393. Mf: MTAK. A 369/VI.

1a: „Énekes könyv Mellyet én Gyulai Sáska Absolon irtam meg az Istennek dicsiretire s Lelkünknek üdvességire. Parajdon laktomban: Szent Mihály Havának 28-dik Napján az 1798-dik Esztendőben.”

1b: Imák.

2a–30b: 38 katolikus egyházi ének. Közben a 27a–28a lapok belső margóin: Boldog Isten mely sok siralom hallatik… (Törökellenes siralom-ének.) Kiad. RMKT XVII/9, 188. sz.

31a–b: Vegyes szövegek: prózai imák, verstöredékek stb.

Irod. Szabó T. Attila, Erd. Irod. Szle 1929, 296. (55. sz.) – SZTA I, 47. sz. – Klaniczay, I. OK. 1954, 349.

436. Mocsy Elek-ék. (1798) – 91 lev. 20 cm. – OSZK Quart. Hung. 391.

1a: „Istenes Énekek mellyeket Deák korában sok Irot és Nyomtatott Könyvekbül öszve-irogatott Mocsy Elek 1798dik Esztendőben.”

2a–91b: 147, nagyrészt XVIII. századi vallásos ének. A XVII. századiak felsorolása: RMKT XVII/7, 696; XVII/16/B, 542.

437. Károlyi József-ék. (1798–1814) – 70 lev. 22 cm. – OSZK Oct. Hung. 80.

2a–41a: Vegyes, főleg politikai vonatkozású versek. 16 db, többek között 2a–5b: Halotti búcsúztató Siskovits József felett. 6a–7a: „Akkori harag mikor egy pártos Hazafi a’ Magyar nyelv ellen dobot ütött Posonyban és Uj Magyar Szokat irt.” 7b–8b: 1790-i országgyűlési pasquillus. 8b–9a: „Hora tzimerérül.” (Gyöngyösi János) 17b–20a: Szombathi József: A catechismus három részeihez alkalmaztatott ének. 1793. 26a: „Cantio ad examen 1798.” 27b: „Probatio Calamo Josefus Karolyi” 28a–30a: Gyöngyösi János 3 verse. 32a–41a: Imák; „A talált gyermek.” (Vígjáték.)

42a–43b: „Valedictio supra militarem hominem Anno 1804. Composita per Alexium Mocsy.”

45a–59b: „Énekes Gyüjtemény.” 23 érzelgős ének és néhány mars. Többek között 46b: Nem hibáztál tegzes Ámor… 47a: Halavány hold bús világa… (Csokonai: Gerliceként nyögdécselek… töredéke.) 47b: Marsot fujnak hadban hívnak… (Pálóczi Horváth) 47b: Földiekkel játszó… (Csokonai) 59b: „1814”

60a–70b: Ha minden fű és fa… (Moralizáló vers.)

Megjegyzés A kéziratot egyik tulajdonosáról neveztük el. (27b)

Irod. SZTA II, 183. sz. (Különféle versek és énekek címmel.)

438. Kunszentmiklósi ék. (1797–1798) – 34 lev. 23 cm. – Debrecen, ref. koll. R. 656.

1–25: Alkalmi lakodalmi szövegek. (Vers és próza.)

29–38: „Külömb külömbféle Noták Ao. 1798.” (30 db, köztük:) 29: A szerencse csak játszik… 31: A bandéros magyar legény… 31: Hol voltál te Kató lányom hopp… 31: Az erdőben, a mezőben gerlicék zengedeznek… Kiad. Vagy egyképpen… 163. 32: De jól esett annak dolga ki Sz. Miklósban lakhatik… 34: „A’ Bihar Vármegye Insurgens Nemes Katonainak mondodott 3a August. Ao 1797. … K. Kun Sz: Mikloson.” 34–5: „A’ K. Sz: Miklosi Examenbe mondodott. Ao 1797.” 35–6: „K. Kun Kapitány tevéskor valo tisztelet tételre készittetett Ao 1798.” 37: A szerelem édes keserűség…

41–6: „Külömb külömbféle Név Napi Köszöntők Ao 1798.”

51–5: „Lakodalmi Alkalmatosságra készittetett Noták Ao. 1798.”

57–65: „Halotti énekek.” (18 db, pl.:) 57: Ím koporsód ajtajánál… (Ányos) 59: Gyenge rózsa szép liliomszál voltam…

67–8: Tartalomjegyzék.

Megjegyzés A kötet néhány lapja beíratlan. Mint a 32. és 34. lapról idézett szövegrészekből láthatni, a kötetet nem Debrecenben – mint Otrokocsi Nagy vélte –, hanem Kunszentmiklóson írták össze. Erről neveztük el.

Irod. Otrokocsi Nagy VI. sz.

439. Szarka János-melodi&aacut