TARTALOM

 

 

 

Studiolum 

(a fejezet letöltése)

 

Ács  Pál: Egy csudálatos ének. A Kunstkammer eszméje Esterházy Pál költészetében  

 

Balázs Mihály–Keserű Gizella: Két elfelejtett régi levél (Medgyesi Pál 1638-ban)

 

Bartók István: A tanár és a költő: Károlyi Péter és Gyöngyösi István 

 

Báthory Orsolya: Pray György Dudith András életéhez   

 

Békés Enikő: Galeotto Marzio alakja Bonfini Symposion című művében 

 

Benda Borbála: Lakoma a költészetben, avagy két vers táplálkozástörténeti elemzése 

 

Bezeczky Gábor: Az időszaki sajtótermékek számának alakulása a 19. századi Magyarországon

 

†Bodnár György: A halál dimenziói. Juhász Ferenc Pacsirta a szívben című verseskötete a Nagyszombati kódex távlatából...

 

Czibula Katalin: Utazás, (szám)űzetés. Margináliák egy Gulácsy-képhez

 

Császtvay Tünde: Hamis Rózsakoszorú

 

Csehy Zoltán: Flóra ajándékai (Tűnődések Ányos Pál Alexis című eclogájáról)

 

Csorba László: Egy polgár sétái a Vergilius-parkban

 

Csörsz Rumen István: Gyöngyösi recyclatus (Miniatűrök a közköltészet Gyöngyösijéről)

 

Font Zsuzsa: Bethlen Miklós levelei Brandenburgba

 

Földes Györgyi: Istenek, óriások meg a világ. A lét szimbólumai a Theosophicus énekek, az Isten kezében, az Isten fogai

közt és az Isten gyertyája című versekben 

 

Gömöri György: Samuel Pepys a magyarországi török háborúkról

 

Görömbei András: A magyar nemzettudat változásai  

 

Hegedüs Béla: Gusztinyi János csodálkozik

 

H. Hubert Gabriella: Az RMKT új kötete felé

 

Kasza Péter: „Összeillik e két parázna szépen”. Néhány észrevétel egy Szapolyai János ellen írt gúnyvers kapcsán  

 

KECSKEMÉTI Gábor: Fordítani veszélyes

 

Kelemen János: Az étkezési metafora Danténál 

 

Keserű Bálint „Teleki Miklós Uram égj átallyában idvezülni akar...”.  A Peregrinuslevelek egy helyéhez

 

Knapp Éva:  Rimay János erény-versei és a „virtutes concathenatae”

 

Kovács Zsuzsa: Magyarok Coneglianóban  

 

Kőszeghy Péter: Lemista töprengések. Balassi istenes énekeinek kiadásairól  

 

Küllős Imola: Adalékok a folklór és a 17–18. századi közköltészet kapcsolatához  

 

Laczházi Gyula: Apáczai Csere János mágnese 

 

Lázár István Dávid: Petrarca levele M. T. Varróhoz 

 

Lengyel Réka: Francesco Petrarca A jó- és balszerencse orvosságairól

 

Maczák Ibolya: „Az Úr az én pásztorom…” Néhány 22/23. zsoltárhoz  kapcsolható szövegalkotási kérdés négy

17. századi szerző prédikációjában 

 

Molnár Antal: Az első magyar nyelvű Epiktétosz-fordítás szerzőségének kérdéséhez 

 

Monok István: „Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum” Az „et amicorum” bejegyzésről és a közös könyvhasználatról 

 

Nagy Levente: Apafi, Bethlen, Marsili 

 

Németh S. Katalin: Lábjegyzet Gyöngyösi forrásaihoz  

 

Ötvös Péter:  „Egy vers nemének módja”

 

Pajorin Klára: A divinus furor és a poeticus furor. Marsilio Ficino két levele 

 

Pálffy Géza: Nádasdy Tamás nádor a magyar királyok koronázási szertartásáról (1561)

 

Petrőczi Éva: A Bibliává változtatott lelkipásztor – avagy életigenlő siratóének John Cotton halálára 

 

Polgár Anikó:  „Én is úgy, mint Thisbe, egy tőrt elbírhatok”. Gyöngyösi István Charicliájának ovidiusi betétje 

 

Ritoókné Szalay Ágnes: „Mert azelőtt Phoebus mellett nevelkedtem, / Onnét elszakadván Mars szolgája lettem.”    

 

Róna Judit: Babits Mihály „ismeretlen levele” Jankovics Józsefnek

 

S. Sárdi Margit: Nyelv és önéletíró. Az idősíkok kezelése Bethlen Miklós önéletírásában 

 

Sas Péter:  „Belsö Magyar Uttzai Magyar PARNASSUS”. Egy 18. századi ismeretlen nyomtatvány a 

kolozsvári unitárius kollégiumról és tanárairól  

 

Schiller Erzsébet: Érzékeny gondolatok. Töprengések egy Ányos-vers fölött

 

Simon Zsuzsanna: „Egy szó, mely kell, de nem tetszik”. Standeisky Éva könyvéről 

 

Sudár Balázs: A hódoltság meg a kávé  

 

Gy. Szabó András: „…ki messze, meghozzad” 

 

Széchenyi Ágnes: Jung Ungarn, 1911. Liberális reálpolitika és irodalmi modernség: a Nyugat német változata Berlinben

 

Szelestei N. László: Áhítati művek Murányban a 17. század első felében

 

Szénási Zoltán: Az elveszett és megtalált Éden poétikája. Küzdelem az én integritásáért Tűz Tamás költészetében 

 

Szentmártoni Szabó Géza: Rimay János Balassit magasztaló verse  

 

Szilasi László: Az ítélet sürgetése. A panasz retorikája: szemrehányás és bevádolás XVI. századi panasz-versekben

 

Szörényi László: Nimród zsoltára. Ősmagyar Dante poklában? 

 

Takács László: Megjegyzések Gyöngyösi István Ovidius Penelope Ulissesnek című művének fordításához   

 

Thomka Beáta: Esszépoétika Jankovics Józsefnek 

 

Tóth Zsombor: Liminalitás és emlékirat-irodalom. Bethlen Miklós esete     

 

Tusor Péter: Rimay és Gyöngyösi levelestárczájából 

 

Tüskés Gábor: A verses Fortunatus-feldolgozáshoz 

 

Ujváry Gábor: Bessenyei, Klebelsberg, Marosán és a „genius loci”. A bécsi Testőrpalotáról

 

Vadai István: X + 6

 

 

Ad hominem

(a fejezet letöltése)

 

Bitskey István: „Udvaricé szólok, igen rövideden”. (Jankovics József köszöntése)  

 

Czigány Lóránt: Novissima tuba 

 

Géczi János: Leég 

 

Kibédi Varga Áron: Porábúl

 

Mohl Györgyi: Drága Tanár Úr!

 

Monok István: Harcaim Jankovics Józseffel

 

Péter Katalin: Szubjektív szöveg Jankovics József fellépéséről  

 

Újváry Auróra: Születésnapi lábjegyet  

 

Zalán Tibor: Látogató. Firkák Jankovics József piros sáljára

 

 

 

Tabula gratulatoria